print
Excluderea persoanelor declarate incapabile din lista beneficiarilor Serviciului „Locuință protejată” - neconstituțională
07.03.2017
5270 Accesări

La 7 martie 2017, Curtea Constituţională a pronunțat hotărârea privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din Regulamentul cadru privind organizarea şi funcţionarea Serviciului social „Locuinţă protejată”, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 711 din 9 august 2010 (Sesizarea nr. 161g/2016)

 

Circumstanţele cauzei

La originea cauzei se află excepţia de neconstituţionalitate a sintagmei „nu este declarată de către instanţa de judecată ca incapabilă” din pct. 3, subpct. 1) din Regulamentul cadru privind organizarea şi funcţionarea Serviciului social „Locuinţă protejată”, ridicată de către avocatul Doina Ioana Străisteanu în dosarul nr. 3-244/2016, aflat pe rolul Judecătoriei Bălți.

Potrivit pct. 3, subpct. 1) din Regulamentul cadru privind organizarea şi funcţionarea Serviciului social „Locuinţă protejată”, nu pot avea calitatea de beneficiari ai Serviciului social „Locuinţă protejată” persoanele cu dizabilități mintale care au fost declarate incapabile de către instanța de judecată.

Autorul excepţiei de neconstituţionalitate a pretins că prevederile pct. 3, subpct. 1) din Regulamentul menționat, care exclud din categoria beneficiarilor serviciului social „Locuinţă protejată” persoanele care au fost declarate incapabile, nu asigură accesul persoanelor cu dizabilități mintale la măsuri de protecție corespunzătoare, fapt contrar articolelor 16, 27, 28, 29, 34, 36, 37, 46, 47, 51, 53 și 54 din Constituție.

Sesizarea a fost examinată de către Curtea Constituţională, în următoarea componenţă:

 

Dl Alexandru TĂNASE, preşedinte, 

Dl Aurel BĂIEŞU,

Dl Igor DOLEA,

Dl Tudor PANȚIRU,

Dl Veaceslav ZAPOROJAN, judecători 

 

Concluziile Curţii

Audiind argumentele părţilor și examinând materialele dosarului, Curtea a reținut că art. 51 din Constituţie consacră dreptul persoanelor cu dizabilități de a se bucura de o protecţie specială din partea întregii societăți în vederea asigurării participării efective în viaţa comunităţii.

În jurisprudența sa, Curtea a subliniat necesitatea creşterii pe cât e posibil a autonomiei persoanelor care suferă de tulburări mintale în activitățile desfășurate și măsurile întreprinse, potrivit standardelor consacrate de actele internaţionale în domeniu (Hotărârea nr. 27 din 13 noiembrie 2014).

În acest sens, în conformitate cu prevederile Convenţiei ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilităţi, Statele Părţi la Convenţie trebuie să recunoască dreptul egal tuturor persoanelor cu dizabilităţi de a trăi în comunitate, având şanse egale cu ceilalți, și, respectiv, să ia măsuri eficiente şi adecvate pentru ca să se bucure pe deplin de acest drept, să fie integrate în comunitate şi să participe la viaţa acesteia.

Curtea a constatat că, în corespundere cu prevederile internaționale, Legea nr. 60 din 30 martie 2012 cu privire la incluziunea socială a persoanelor cu dizabilităţi, stipulează că persoanele cu dizabilităţi  beneficiază de servicii sociale primare, specializate şi cu specializare înaltă, în vederea reabilitării şi incluziunii sociale.

Curtea a observat că, în vederea integrării sociale şi profesionale în comunitate a persoanelor cu dizabilităţi mintale, creării condiţiilor pentru dezvoltarea deprinderilor necesare unei vieţi autonome Guvernul a aprobat Regulamentul cadru privind organizarea şi funcţionarea Serviciului social „Locuinţă protejată”.

În același timp, Curtea a constatat că nu pot avea acces la serviciul social „Locuinţă protejată” persoanele, care în urma unei tulburări psihice au fost declarate incapabile de către instanţa de judecată.

Curtea a reținut că, deși obiectivele serviciului sunt integrarea în comunitate a persoanelor cu dizabilități mintale, în același timp, persoanele declarate incapabile prin hotărârea instanței au fost private de posibilitatea de a beneficia de acest serviciu.

Curtea a subliniat necesitatea diferențierii instituției declarării incapacității pe de o parte, și, serviciile sociale pe de altă parte. În timp ce prima are ca scop protecția persoanei cu dizabilități împotriva actelor și acțiunilor proprii sau ale unor terți care pot prejudicia drepturile și interesele persoanei cu dizabilități mintale, serviciile sociale urmăresc scopul dezvoltării autonomiei persoanei și incluziunea socială a persoanelor cu dizabilități.

În același timp, Curtea a constatat că, potrivit prevederilor contestate, la acordarea locuințelor protejate este instituită o comisie formată din specialiști în domeniu care examinează fiecare caz în mod individual și doar în urma concluziilor și recomandărilor emise se decide plasarea persoanei în acest tip de serviciu.

În Hotărârea nr.33 din 17 noiembrie 2016 Curtea a reținut că pot fi lipsite de capacitate de exercițiu doar persoanele cărora le lipsește în totalitate discernământul, în privința cărora aplicarea altor măsuri de protecție mai puțin restrictive se dovedește a fi ineficientă. În același timp, Curtea a menționat că lipsirea de capacitate nu poate priva în totalitate persoana de dreptul de a încheia  acte juridice minore sau de a exercita alte activități inerente personalității sale iar reprezentantul legal trebuie să țină cont de preferințele persoanei.

În contextul celor menționate, Curtea a reținut că limitarea accesului unei persoane declarate incapabile la Serviciului social „Locuinţă protejată” nu corespunde obligației pozitive a statului de a lua măsurile necesare de natură să asigure participarea efectivă a persoanelor cu dizabilități mintale la viața comunității, fapt contrar articolelor 16 și 51 din Constituție.

 

Hotărârea Curţii 

Pornind de la argumentele invocate mai sus, Curtea Constituţională:

1. A admis excepţia de neconstituţionalitate, ridicată de către avocatul Doina Ioana Străisteanu în dosarul nr. 3-244/2016, pendinte la Judecătoria Bălți.

2. A declarat neconstituțională:

- sintagma „nu este declarată de către instanţa de judecată ca incapabilă” din punctul 3 subpct. 1);

- punctul 56 sbpct. 2);

- sintagma „de limitare a capacității sau de declarare a incapacității beneficiarului de către instanța de judecată” din punctul 57,

 al Regulamentului cadru privind organizarea şi funcţionarea Serviciului social „Locuinţă protejată”, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 711 din 9 august 2010

Hotărârea Curţii Constituţionale este definitivă, nu poate fi supusă nici unei căi de atac, intră în vigoare la data adoptării şi se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

Acest comunicat de presă este disponibil și în limba engleză.

Informații sesizări +373 22 25-37-20
Relații cu presa +373 69349444
Copyright © 2021 Curtea Constituţională a Republicii Moldova. Toate drepturile rezervate.