Categorii Categorii
Prima   |  Media   |  Noutăţi | Revocarea directorului general al Consiliului de administraţie al Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică – neconstituțională
20.09
2013

Revocarea directorului general al Consiliului de administraţie al Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică – neconstituțională

6361 Accesări    

(Sesizarea nr.34a/2013)

La 20 septembrie 2013, Curtea Constituţională a pronunţat hotărârea pentru controlul constituţionalităţii unor Hotărâri ale Parlamentului privind revocarea și desemnarea directorului general al Consiliului de administraţie al Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică (Sesizarea nr. 34a/2013).

Circumstanţele cauzei

La originea cauzei se află sesizarea depusă la Curtea Constituţională la 19 iulie 2013, în temeiul articolelor 135 alin. (1) lit.a) din Constituţie, 25 lit.g) din Legea cu privire la Curtea Constituţională şi 38 alin.(1) lit. g) din Codul jurisdicţiei constituţionale, de deputaţii în Parlament, dnii Mihai Ghimpu, Valeriu Munteanu, Gheorghe Brega şi dna Corina Fusu, privind controlul constituţionalităţii Hotărârii Parlamentului nr. 180 din 12 iulie 2013 privind revocarea din funcţia de director general al Consiliului de administraţie al Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică.

Totodată, în cadrul ședinței publice a Curții, autorii sesizării au solicitat și controlul constituționalității Hotărârii Parlamentului nr. 181 din 12 iulie 2013 privind desemnarea directorului general al Consiliului de administraţie al Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică.

Autorii sesizării au pretins, că prin adoptarea respectivelor hotărîri, au fost încălcate prevederile articolului 66 lit.j) din Constituţie.

Sesizarea a fost judecată de către Curtea Constituţională, în următoarea componenţă:

Dl Alexandru TĂNASE, preşedinte,

Dl Aurel BĂIEŞU,

Dl Igor DOLEA,

Dl Tudor PANŢÎRU,

Dl Victor POPA,

Dl Petru RAILEAN, judecători.

Concluziile Curţii

Audiind argumentele părţilor și examinând materialele dosarului Curtea a reiterat că articolul 135 alin. (1) lit. a) din Constituţie abilitează instanța de jurisdicție constituțională cu controlul constituţionalităţii tuturor actelor adoptate de Parlament, fără a face distincţie între actele normative şi cele individuale.

Totodată, Curtea reamintește că prin dispozitivul Hotărârii nr.29 din 21 decembrie 2010 s-a menționat expres că: „Actele cu caracter individual, emise de Parlament, de Preşedintele Republicii Moldova şi de Guvern, cu referire la persoanele oficiale exponente ale unui interes public deosebit, alese sau numite pe durata mandatului, şi anume: [...] directorul general, directorul, directorul general adjunct, directorul adjunct al Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică [...] – pot face obiect al controlului constituţionalităţii sub aspectul formei şi procedurii de adoptare.”

Curtea a relevat că la baza statului de drept, consacrat de art. 1 alin. (3) din Constituţie, stă principiul legalităţii. Nici o lege şi nici un alt act juridic care contravine prevederilor Constituţiei nu are putere juridică (art. 7 din Constituţie).

În context, Curtea a menţionat că legalitatea, ca principiu de bază al statului de drept, presupune conformitatea normei sau a actului juridic cu normele superioare care stabilesc condiţii de procedură privind edictarea normelor juridice. Comportamentul legal vizează atât activitatea de legiferare a Parlamentului, cât şi stabilirea normelor interne de organizare şi funcţionare, care au o conexiune directă cu procesul legiferării.

Potrivit jurisprudenţei sale anterioare (cazul Muruianu, Urechean, Gurin, etc.), Curtea verifică constituţionalitatea actului cu caracter individual contestat, referitor la revocarea din funcţia de director general al Consiliului de administraţie al Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică, sub aspectul competenţei autorităţii de a adopta actele respective şi al procedurii de adoptare.

Curtea a reținut că articolul 66 lit.j), conferă Parlamentului funcţia de a alege şi numi persoane oficiale de stat, în cazurile prevăzute de lege.

Curtea a reţinut că funcţia de director general al Consiliului de administraţie al Agenţiei Naţionale de Reglementare în Energetică este o funcţie publică, fiind o persoană oficială de stat, exponent al unui interes public deosebit.

Curtea observă că la 12 iulie 2013, la iniţiativa Preşedintelui Parlamentului, în temeiul articolului 22 din Legea cu privire la statutul persoanelor cu funcţii de demnitate publică şi al articolului 42 din Legea cu privire la energetică, Parlamentul a adoptat Hotărârea nr.180, prin care dl Victor Parlicov a fost revocat din funcţia de director general al Consiliului de administraţie al Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică.

Articolul 22 alin.(3) din Legea cu privire la statutul persoanelor cu funcţii de demnitate publică stipulează că, în cazul demnitarului numit încetarea înainte de termen a mandatului are loc prin revocarea sau, după caz, eliberarea din funcţie a demnitarului în temeiul actului administrativ al autorităţii care l-a numit în funcţie. Iar potrivit alin.(4) al aceluiaşi articol dispoziţiile alin. (3) nu se aplică demnitarilor pentru care legea specială ce reglementează activitatea acestora prevede o altă procedură de încetare a mandatului înainte de termen.

Astfel Curtea reţine că prevederile articolului 22 din Legea cu privire la statutul persoanelor cu funcţii de demnitate publică nu sunt relevante pentru a elibera din funcţie un director general al Consiliului de administraţie al Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică deoarece activitatea acestora, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică sunt reglementate prin lege specială care prevede o altă procedură de încetare a mandatului înainte de termen.

Curtea a observat că în conformitate cu articolul 42 alin. (6) din Legea cu privire la energetică, funcţia de director al Consiliului de administraţie încetează prin demisie sau eliberare din funcţie. Directorul poate fi eliberat din funcţie de către Parlament în cazul: pierderii cetăţeniei Republicii Moldova; imposibilităţii exercitării funcţiei din motive de sănătate; alegerii în altă funcţie; condamnării pentru savîrşire de infracţiuni cu intenţie şi/sau condamnării la privaţiune de libertate prin hotărîre irevocabilă a instanţei de judecată; rămînerii definitive a actului de constatare prin care s-a stabilit emiterea/adoptarea de către acesta a unui act administrativ sau încheierea unui act juridic cu încălcarea dispoziţiilor legale privind conflictul de interese; aflării în incompatibilitate, fapt stabilit prin actul de constatare rămas definitiv.

Această rigiditate decurge din raţiunea asigurării independenţei persoanei faţă de acei care au votat pentru alegerea sau numirea sa.

Ba mai mult, Curtea a menționat că instrumentele internaționale în domeniu cuprind o serie de stipulări într-u asigurarea independenței autorității de reglementare a sectorului energetic.

În context, Curtea a reținut că Republica Moldova a aderat la Comunitatea Energiei în calitate de membru cu drepturi depline în 2010, Tratatul de instituire a Comunităţii Energiei intrând în vigoare pentru Republica Moldova la 1 mai 2010. Din acest moment a devenit obligatoriu la nivel internaţional de a respecta normele juridice adoptate în temeiul Tratatului. Acestea includ Directivele Uniunii Europene ce stabilesc structura de guvernare pentru sectoarele energie electrice şi a gazelor naturale.

Astfel, atât prin Directiva 2003/54/CE privind reglementările comune pentru piața internă de electricitate cât şi prin Directiva 2003/55/CE privind reglementările comune pentru piața internă a sectorului gazelor naturale, s-a menționat necesitatea instituirii unei autorităţi independente de reglementare în domeniu.

În Directiva 2009/72/CE și respectiv Directiva 2009/73/CE se menționează că autoritățile de reglementare din domeniul energeticii și gazelor naturale trebuie să fie pe deplin independente față de orice interese publice sau private.

Potrivit legislației comunitare independenţa respectivei autorităţii de reglementare a făcut să devină o cerinţă legală obligatorie în Uniunea Europeană.

În context, Curtea a reţinut că prin actul de eliberare din funcţia de director general al Consiliului de administraţie al Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică a avut ca efect încetarea mandatului directorului general al Consiliului de administraţie. În scopul garantării independenţei persoanei ce exercită o funcţie de demnitate publică, normele constituţionale şi legale impun respectarea exercitării termenului mandatului. De regulă, destituirea presupune o procedură mai complicată decât numirea în funcţie sau cel puţin una echivalentă. Procedura de destituire este expres stipulată de lege pentru directorii Consiliului de administraţie.

Curtea a reţinut că revocarea din funcţie de director general al Consiliului de administraţie al Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică se poate dispune numai de către autoritatea care l-a numit, şi anume Parlamentul, iar cazurile şi condiţiile revocării sunt cele prevăzute exhaustiv de Legea cu privire la energetică. Astfel, în acest sens competenţa Parlamentului oferită prin lege, nu este una discreţionară.

Curtea a constatat că revocarea din funcţia de director general al Consiliului de administraţie al Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică a avut loc cu eludarea normelor constituționale, fiind adoptate cu existenţa în acest sens a propunerii Preşedintelui Parlamentului, însă fără a fi respectate cerinţe legale.

Hotărârea Curţii

Pornind de la argumentele invocate mai sus, Curtea Constituţională a admis sesizarea unui grup de deputaţi în Parlament şi a declarat neconstituţionale Hotărârea Parlamentului nr. 180 din 12 iulie 2013 privind revocarea din funcţia de director general al Consiliului de administraţie al Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică și Hotărârea Parlamentului nr. 181 din 12 iulie 2013 privind desemnarea directorului general al Consiliului de administraţie al Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică.

Hotărârea Curţii Constituţionale este definitivă, nu poate fi supusă nici unei căi de atac, intră în vigoare la data adoptării şi se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

 


 

Textul integral al hotărârii va fi disponibil pe pagina web a Curţii Constituţionale http://www.constcourt.md/

Adresa: A. Lăpuşneanu 28, CHIŞINĂU MD-2004, MOLDOVA
Tel.: +373 22 25-37-08
Fax.: +373 22 25-37-44, +373 22 25-37-46
Email:

secretariat@constcourt.md – Secretar General
presa@constcourt.md – Serviciul de presă

 
Informații sesizări.:
+373 22 25-37-20
Relații cu presa.:
+373 69349444
Total vizitatori: 7688312  //   Vizitatori ieri: 3785  //   azi: 3355  //   Online: 118
Acces rapid