Categorii Categorii
Prima   |  Media   |  Noutăţi | Anunț cu privire la desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiei publice
01.03
2024

Anunț cu privire la desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiei publice

218 Accesări    

 

Curtea Constituțională
COMISIA DE CONCURS 

ANUNŢ
cu privire la desfăşurarea concursului
pentru ocuparea funcţiei publice 

Funcțiile publice vacante: funcțiile publice de execuție 

Direcția finanță și logistică,

 Secţia finanțe și contabilitate,

Specialist principal – 1 post vacant. 

Tip angajare: pe o perioadă nedeterminată. 

Scopul şi sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului

Scopul general al funcţiei:

Asigurarea activității economice și financiare ale Curții Constituționale. 

Sarcinile de bază ale funcțiilor:

-  Asigurarea evidenței mișcărilor mijloacelor fixe, a stocurilor de materii prime, materialele și obiectele de inventar, a altor valori; 

-  Asigurarea evidenței contabile a patrimoniului Curții;

-  Realizarea inventarierii bunurilor materiale aflate în patrimoniul Curții;

-  Operațiuni bancare și casa.

Pot candida persoanele care îndeplinesc în mod cumulativ următoarele condiții:

- deţin cetăţenia Republicii Moldova;

- cunosc limba română;

- au capacitate deplină de exerciţiu;

- nu au împlinit vârsta de 63 ani;

- au studii necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă;

- în ultimii cinci ani, nu au fost destituiți dintr-o funcţie publică conform articolului 64 alin. (1) lit. a) şi b) din Legea cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public nr. 158 din 4 iulie 2008 sau nu le-a fost încetat contractul individual de muncă din motive disciplinare;

- nu au antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvârşite cu intenţie;

- nu sunt private de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie. 

Cerinţe specifice de participare la concurs:

- studii superioare absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul economic, contabilitate, financiar.

Experiență: cel puțin 1 an de experiență profesională în domeniul aferent funcției publice solicitate. 

Abilități: Posedă abilități de lucru cu programul contabil 1C, cu alocații bugetare, în programe Excel, Word și altele. Analiză și sinteză, gândire ordonată, perseverență, rezistență la efort și stres, adaptabilitate la situații noi, capacitatea de comutare rapidă la diverse probleme profesionale, capacitatea de a comunica eficient și respectuos. Capacitatea de a-și expune clar și concis constatările, concluziile și recomandările. 

Persoanele interesate urmează să depună dosarul de concurs, care conţine:

- formularul de participare [1];

- copia buletinului de identitate;

- copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare;

- documente ce atestă experienţa profesională (copia carnetului de muncă, certificate privind activitatea profesională desfăşurată după data de 1 ianuarie 2019 sau alte documente confirmative);

- cazierul judiciar[3]. 

[1] Formularul de participare, specificat în anexa la Regulamentul cu privire la ocuparea funcției publice prin concurs;

[2] Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situaţia în care dosarul de concurs se depune prin poştă sau e-mail, această prevedere se aplică la data desfăşurării probei scrise a concursului, sub sancţiunea respingerii dosarului de concurs.

[3] Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declaraţia pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligaţia să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen maxim 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire. 

Salariu de funcţie: de la 9530 lei (brut). 

BIBLIOGRAFIA  CONCURSULUI:

1.  Constituţia Republicii Moldova;

2. Legea nr.158 din 04.07.2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public.

3.  Legea nr.317 din 13.12.1994 cu privire la Curtea Constituțională.

4.  Legea nr. 287/15.12.2017 cu privire la contabilitate și raporturi financiare.

5. Hotărârea Guvernului nr.1231 pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.270/2018 privind sistemul de salarizare în sectorul bugetar.

6. Ordinul Ministerului de Finanțe nr. 189 din 05.11.2015 cu privire la aprobarea Standardelor naționale de control intern în sectorul public.

7. Ordinul Ministerului de Finanțe nr. 215 din 28.12.2015 cu privire la aprobarea Normelor metodologice privind executarea de casă a bugetelor componente ale bugetului public național și a mijloacelor extrabugetare prin Contul Unic Trezorerial al Ministerului Finanțelor.

8. Ordinul Ministerului de Finanțe nr. 216 din 28.12.2015 cu privire la aprobarea Planului de conturi contabile în sistemul bugetar şi a Normelor metodologice privind evidenţa contabilă şi raportarea financiară în sistemul bugetar.

9. Ordinul Ministerului de Finanțe nr. 208 din 24.12.2015 privind Clasificația bugetară.

10. Ordinul Ministerului de Finanțe nr. 60 din 29.05.2012 cu privire la aprobarea regulamentului privind inventarierea.

11. Hotărârea Guvernului nr. 901 din 21.12.2015 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de transmitere a bunurilor proprietate publică. 

Data limită de depunere a documentelor pentru participare la concurs:

                   22 martie 2024 ora 16:00 

La concurs sunt admiși numai candidații ale căror dosare de concurs sunt complete. Dosarele de concurs depuse peste termenul-limită nu se examinează de către comisia de concurs. 

Concursul se va desfășura în baza Regulamentului cu privire la ocuparea funcției publice prin concurs, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 201/2009 care, după examinarea dosarelor (admiterea la concurs), prevede următoarele etape: 

1. Proba scrisă.

2. Interviul. 

Persoana de contact: Ana Toma, consultant principal, Serviciul resurse umane.

Telefon de contact: 022-253-723.

E-mail: ana.toma@constcourt.md.

Adresa poştală: mun. Chişinău str. Alexandru Lăpușneanu, nr. 28

 

 
Informații sesizări.:
+373 22 25-37-20
Relații cu presa.:
+373 69349444
Acces rapid