Categorii Categorii
Prima   |  Media   |  Noutăţi | Drepturile persoanelor cu dizabilităţi prin prisma jurisprudenței constituționale
03.12
2020

Drepturile persoanelor cu dizabilităţi prin prisma jurisprudenței constituționale

4481 Accesări    

 

Luând în considerare angajamentele internaționale asumate de Republica Moldova, anual, pe 3 decembrie, se marchează Ziua internaţională a persoanelor cu dizabilităţi.

Protecția persoanelor cu dizabilități este garantată de art. 51 din Constituția Republicii Moldova, potrivit căruia:

 „(1) Persoanele cu dizabilități beneficiază de o protecție specială din partea întregii societăți. Statul asigură pentru ele condiții normale de tratament, de readaptare, de învățământ, de instruire și de integrare socială.

 (2) Nimeni nu poate fi supus nici unui tratament medical forțat, decât în cazurile prevăzute de lege.”

Asigurarea acestui drept constituțional vine în tandem cu standardele stabilite în Convenția ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilități, potrivit căreia persoanele cu dizabilități au dreptul să fie recunoscute oriunde ca persoane cu drepturi în fața legii.

Curtea Constituțională a constatat că art. 51 din Constituţie consacră dreptul persoanelor cu dizabilități de a se bucura de o protecţie specială, sens în care statul trebuie să asigure realizarea unei politici de egalitate a şanselor, de prevenire şi de tratament al dizabilității, în vederea participării efective a persoanelor cu dizabilități la viaţa comunităţii. Prin urmare, această normă constituţională se referă la obligaţia statului de a asigura egalitatea de şanse a persoanei cu dizabilități în raport cu restul comunităţii, fără a interzice ca, în vederea unor situaţii speciale, să fie instituite mijloace specifice de protecţie pentru toate categoriile de persoane cu dizabilități.

În jurisprudența sa, pornind de la necesitatea asigurării drepturilor persoanelor cu dizabilități, Curtea Constituțională s-a pronunțat de mai multe ori asupra unui spectru larg de drepturi fundamentale conexe și inerente protecției persoanelor cu dizabilități.

Astfel, Curtea a statuat în ce privește:

- egalitatea dreptului la pensie pentru îngrijitorii persoanei cu dizabilitate severă indiferent de vârsta acesteia (HCC 19/2019),

- exercitarea dreptului de vot de către persoanele cu dizabilități de ordin mintal (HCC 25/2018),

- accesul unei persoane declarate incapabile la Serviciul social „Locuinţă protejată”, în vederea realizării obligației pozitive a statului de a lua măsurile necesare, de natură să asigure participarea efectivă a persoanelor cu dizabilități mintale la viața comunității (HCC 8/2017),

- asigurarea accesului efectiv la justiție pentru persoanele cu dizabilități (HCC 33/2016). 

De asemenea, Constituția Republicii Moldova consacră în art. 47 dreptul la asistență și protecție socială. În acest sens:

„(1) Statul este obligat să ia măsuri pentru ca orice om să aibă un nivel de trai decent, care să-i asigure sănătatea şi bunăstarea, lui şi familiei lui, cuprinzând hrana, îmbrăcămintea, locuinţa, îngrijirea medicală, precum şi serviciile sociale necesare.

(2) Cetăţenii au dreptul la asigurare în caz de: şomaj, boală, invaliditate, văduvie, bătrânețe sau în celelalte cazuri de pierdere a mijloacelor de subzistenţă, în urma unor împrejurări independente de voinţa lor.”

Deși Curtea reprezintă un for jurisdicțional, abilitat cu controlul constituționalității legilor și cu garantarea drepturilor fundamentale, atunci când decide cu privire la o problemă care face obiectul sesizării, ea nu o face într-un vid, desprinsă de realitățile sociale, dar operează cu date și informații valoroase, modelând astfel cadrul normativ existent, astfel încât statul să ocrotească sănătatea și bunăstarea cetățenilor, urmărind asigurarea unui trai decent pentru toate categoriile de populație.

 

 
Informații sesizări.:
+373 22 25-37-20
Relații cu presa.:
+373 69349444
Acces rapid