Categorii Categorii
Prima   |  Media   |  Noutăţi | Curtea a examinat constituționalitatea unor prevederi din Codul de procedură penală referitoare la efectul în timp al hotărârilor sale în procedura de revizuire
01.10
2018

Curtea a examinat constituționalitatea unor prevederi din Codul de procedură penală referitoare la efectul în timp al hotărârilor sale în procedura de revizuire

592 Accesări    

Luni, 1 octombrie 2018, Curtea Constituțională a pronunțat o hotărâre privind constituționalitatea articolului 458 alin. (3) pct. 4) din Codul de procedură penală (sesizarea nr. 98a/2018).

Circumstanţele cauzei
La originea cauzei se află sesizarea depusă de către dl Ștefan Creangă, deputat în Parlamentul Republicii Moldova.

Autorul sesizării a pretins că norma contestată este interpretată în practică astfel încât, în cauzele penale, revizuirea hotărârilor judecătorești irevocabile este posibilă doar dacă Curtea Constituțională a declarat neconstituţională o prevedere din Codul penal aplicată în cauza respectivă, fiind exclusă astfel posibilitatea revizuirii în cazul declarării neconstituționale a unei prevederi din Codul de procedură penală.

Analiza Curții:
Curtea a analizat această sesizare prin prisma articolului 7 din Constituție.

Curtea a reținut că efectul retroactiv al hotărârilor Curții Constituționale reprezintă o redresare a consecințelor negative ale procedurilor penale soluționate definitiv prin aplicarea unei norme declarate neconstituționale.

În același timp, Curtea a menționat că retroactivitatea în sine poate genera consecințe imprevizibile dacă nu este moderată de anumite condiții prevăzute de lege sau stabilite în jurisprudență. Din acest considerent, efectul retroactiv al hotărârilor Curții trebuie să funcționeze sub un control amănunțit.

În acest sens, Curtea a constatat că efectele hotărârilor Curții Constituționale în materie de procedură penală sunt apreciate în mod diferit de către instanțele de judecată, fapt care face incertă aplicarea articolului 458 alin. (3) pct. 4) din Codul de procedură penală. Așadar, Curtea a constatat că această problemă este una de constituționalitate.

Curtea a observat că norma contestată nu exclude posibilitatea revizuirii hotărârilor judecătorești irevocabile bazate pe o normă de procedură penală declarată neconstituțională.

În același timp, Curtea a observat existența anumitor deficiențe de reglementare a instituției revizuirii în procesul penal, care țin de formularea motivului de revizuire contestat de către autorul excepției, de impactul hotărârii Curții Constituționale în privința situației persoanei care solicită revizuirea, de termenul de depunere a cererii de revizuire și de perioada pentru care retroactivează hotărârea Curții.

Cu privire la formularea motivului de revizuire contestat de către autorul excepției, Curtea a constatat că acesta este foarte permisiv pentru materia procedurilor penale, deoarece admite, prin textul ei, declanșarea procedurilor de revizuire a hotărârilor judecătorești irevocabile indiferent de impactul pe care îl poate o produce hotărârea Curții Constituționale pentru procedura finalizată.

Cu privire la impactul hotărârii Curții Constituționale în privința situației persoanei care solicită revizuirea, Curtea a observat că norma contestată nu împiedică solicitarea revizuirii, chiar dacă norma declarată neconstituțională prin hotărârea sa nu atenuează situația persoanei. În acest sens, Curtea a menționat că, ca urmare a revizuirii hotărârii în baza normei contestate, persoana trebuie să aibă un beneficiu semnificativ, e.g. scăderea pedepsei, comutarea pedepsei, achitare etc. Fără asemenea beneficii, rejudecarea cauzei prin intermediul revizuirii ar fi disproporționată în raport cu principiul securității raporturilor juridice și resursele dedicate acestei proceduri.

Cu privire la termenul de depunere a cererii de revizuire și la perioada pentru care retroactivează hotărârea Curții, Curtea a constatat că în cazul revizuirii hotărârii judecătorești irevocabile în baza normei contestate, prevederile articolului 459 din Cod referitoare la termenele de revizuire a procesului penal nu stabilesc un termen de depunere a cererii de revizuire. Totodată legislația procesual-penală nu conține prevederi referitoare la perioada pentru care retroactivează hotărârea Curții, fapt ce presupune că toate hotărârile judecătorești irevocabile adoptate în perioada cuprinsă între data adoptării legii și data hotărârii de neconstituționalitate ar putea fi revizuite.

În această situație, Curtea a considerat că este necesară identificarea unor soluții echilibrate care să asigure în special respectarea principiului legalității şi a principiului securității raporturilor juridice.

Astfel, Curtea a menționat că atunci când va declara neconstituțională o anumită prevedere legală, fie prin exercitarea controlului de constituționalitate, fie pe calea excepției de neconstituționalitate, având în vedere efectele pe care le poate produce hotărârea în discuție, ea va stabili expres în dispozitivul hotărârii dacă poate fi solicitată revizuirea hotărârilor judecătorești irevocabile și, dacă este necesar, va menționa perioada pentru care hotărârea sa retroactivează și termenul de solicitare a revizuirii. În caz contrar, va fi aplicat principiul acțiunii pentru viitor a hotărârilor sale.

În același timp, Curtea a stabilit că efectele în timp ale hotărârilor sale vor fi stabilite în funcție de anumite criterii, precum: (1) asigurarea securității raporturilor juridice; (2) evitarea lacunelor de reglementare; (3) respectarea principiului separației puterilor în stat; (4) evaluarea posibilelor efecte asupra bugetului național și planificării financiare sau asupra asigurării uniformității procedurilor administrative; și (5) alte motive importante pentru interesul general al comunității.

În fine, Curtea a reținut că articolul 458 alin. (3) pct. 4) din Codul de procedură penală este conform cu articolul 7 din Constituție în măsura în care revizuirea va putea fi solicitată în baza hotărârii de declarare a neconstituționalității unei prevederi legale aplicate în cauză, doar dacă hotărârea Curții conține în mod expres o asemenea mențiune.

Totodată, având în vedere ponderea securității raporturilor juridice, în această situație, Curtea a reținut că efectele prezentei hotărâri se aplică doar pentru viitor.

Concluziile Curţii
Pornind de la cele menționate, Curtea a admis parțial sesizarea depusă de către dl Ștefan Creangă, deputat în Parlamentul Republicii Moldova.

Ea a declarat constituțional articolul 458 alin. (3) pct. 4) din Codul de procedură penală al Republicii Moldova, adoptat prin Legea nr. 122 din 14 martie 2003, în măsura în care revizuirea va putea fi solicitată în baza hotărârii de declarare a neconstituționalității unei prevederi legale aplicate în cauză, doar dacă hotărârea Curții conține în mod expres o asemenea mențiune.

Curtea a hotărât că efectele prezentei hotărâri se aplică doar pentru viitor.

Această hotărâre este definitivă, nu poate fi supusă nici unei căi de atac, intră în vigoare la data adoptării şi se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

Acest comunicat de presă este disponibil și în limba engleză.

 
Informații sesizări.:
+373 22 25-37-20
Relații cu presa.:
+373 69349444
Acces rapid