Sesizarea nr. 38a din 13.08.2013

Sesizarea nr.38a privind exercitarea controlului constituţionalităţii sintagmei ,,la securitatea naţională a Republicii Moldova” cuprinsă în art. 4 lit.e) din Legea cu privire la contenciosul administrativ Nr. 793 din 10.02.2000


Autorul: Aurelia GRIGORIU

Sesizare:
1 ro-38a_13.08.2013.pdf


Hotărâre:

La 10.02.2000 Parlamentul Republicii Moldova a adoptat Legea cu privire la contenciosul administrativ . Prin urmare, art.4 lit. e) din Legea contenciosului administrativ, este expus în următoarea redacţie:
„e) actele administrative referitoare la securitatea naţională a Republicii Moldova, la exercitarea regimului stării excepţionale, la măsurile de urgenţă luate de autorităţile publice în vederea combaterii calamităţilor naturale, incendiilor; epidemiilor, epizootiilor şi altor fenomene de aceeaşi natură,,
Avocatul parlamentar consideră că aceste norme reprezintă o restrîngere nejustificată ce contravin art. 20, 16, 28, 72 al.3, 53, 54 din Constituţia Republicii Moldova, art. 8 din Declaraţia Universală a Drepturilor Omului, art. 14 din Pactul cu privire la drepturile civile şi politice, art. 6, 8, 13 din Convenţia europeană pentru apărarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale.

 

(1) Dispoziţiile constituţionale privind drepturile şi libertăţile omului se interpretează şi se aplică în concordanţă cu Declaraţia Universală a Drepturilor Omului, cu pactele şi cu celelalte tratate la care Republica Moldova este parte.

 

(2) Dacă există neconcordanţe între pactele şi tratatele privitoare la drepturile fundamentale ale omului la care Republica Moldova este parte şi legile ei interne, prioritate au reglementările internaţionale.

 

16 Egalitate

 

(1) Respectarea şi ocrotirea persoanei constituie o îndatorire primordială a statului.

 

(2) Toţi cetăţenii Republicii Moldova sînt egali în faţa legii şi a autorităţilor publice, fără deosebire de rasă, naţionalitate, origine etnică, limbă, religie, sex, opinie, apartenenţă politică, avere sau de origine socială.

 

Art.20 Accesul liber la justiţie

 

(1) Orice persoană are dreptul la satisfacţie efectivă din .partea instanţelor judecătoreşti competente împotriva actelor care violează drepturile, libertăţile şi interesele sale legitime.

 

(2) Nici o lege nu poate îngrădi accesul la justiţie.

 

 

 

(1) Persoana vătămată într-un drept al său de o autoritate publică, printr-un act administrativ sau prin nesoluţionarea în termenul legal a unei cereri, este îndreptăţită să obţină recunoaşterea dreptului pretins, anularea actului şi repararea pagubei.

 

54 Restrîngerea exerciţiului unor drepturi sau al unor libertăţi

 

(1) în Republica Moldova nu pot fi adoptate legi care ar suprima sau ar diminua drepturile şi libertăţile fundamentale ale omului şi cetăţeanului.

 

(2) Exerciţiul drepturilor şi libertăţilor nu poate fi supus altor restrîngeri decît celor prevăzute de lege, care corespund normelor unanim recunoscute ale dreptului internaţional şi sînt necesare în interesele securităţii naţionale, integrităţii teritoriale, bunăstării economice a ţării, ordinii publice, în scopul prevenirii tulburărilor în masă şi infracţiunilor, protejării drepturilor, libertăţilor şi demnităţii altor persoane, împiedicării divulgării informaţiilor confidenţiale sau garantării autorităţii şi imparţialităţii justiţiei.

 

(3) Prevederile alineatului (2) nu admit restrîngerea drepturilor proclamate în articolele 20-24.

 

 Restrîngerea trebuie să fie proporţională cu situaţia care a determinat-o şi nu poate atinge existenţa dreptului sau a libertăţii.

Pentru considerentele expuse, călăuzindu-mă de prevederile art. 31 din Legea cu privire la avocaţii parlamentari, art.4 alin. (1) lit. a) din Legea cu privire la Curtea Constituţională şi art. 4 alin. (1) lit.a) din Codul jurisdicţiei constituţionale solicit exercitarea controlului constituţionalităţii sintagmei ,,la securitatea naţională a Republicii Moldova” cuprinsă în art. 4 lit.e) din Legea cu privire la contenciosul administrativ Nr. 793 din 10.02.2000.

Informații sesizări.:
+373 22 25-37-20
Relații cu presa.:
+373 69349444
Total vizitatori: 7380004  //   Vizitatori ieri: 2069  //   azi: 1809  //   Online: 38
Acces rapid