Hotărârea nr. 11 din 23.04.2024

Hotărârea nr. 11 din 23 aprilie 2024 privind validarea unui mandat de deputat în Parlamentul Republicii Moldova


Subiectul sesizării: Comisia Electorală Centrală, Angelica Caraman, Președinta Comisiei Electorale Centrale
Tipul hotărârii: validarea unui mandat de deputat
Prevedere: declararea calității de deputat


Hotărârea Curții Constituționale:
1. h_11_2024_92e_2024_rou.pdf


Sesizare:


 

HOTĂRÂRE
privind validarea unui mandat de deputat în Parlamentul Republicii Moldova
(sesizarea nr. 92e/2024

CHIŞINĂU
23 aprilie 2024

În numele Republicii Moldova,
Curtea Constituțională, judecând în componența:
dnei Domnica MANOLE, Președinte,
dnei Viorica PUICA,
dlui Nicolae ROȘCA,
dnei Liuba ȘOVA,
dlui Serghei ȚURCAN,
dlui Vladimir ȚURCAN, judecători,
cu participarea dnei Sorina Munteanu, asistent judiciar,
Având în vedere sesizarea înregistrată la 18 aprilie 2024,
Examinând sesizarea în ședință plenară publică,
Având în vedere actele şi lucrările dosarului,
Deliberând în camera de consiliu,
Pronunță următoarea hotărâre:

PROCEDURA

1. La originea cauzei se află sesizarea Comisiei Electorale Centrale privind validarea unui mandat de deputat în Parlamentul Republicii Moldova, depusă la Curtea Constituțională la 18 aprilie 2024, pe baza articolelor 62, 69 alin. (1) şi 135 alin. (1) lit. e) din Constituție, 4 alin. (1) lit. e) din Legea cu privire la Curtea Constituțională, 4 alin. (1) lit. e) şi 38 alin. (4) din Codul jurisdicției constituționale.

2. La ședința publică a Curții au participat dna Angelica Caraman, Președintă a Comisiei Electorale Centrale, dl Roman Roșca, deputat al fracțiunii parlamentare a Partidului politic „Partidul Acțiune și Solidaritate”, și dl Grigore Grădinaru, candidat supleant.

LEGISLAŢIA PERTINENTĂ

3. Prevederile relevante ale Constituției sunt următoarele:

Articolul 62

Validarea mandatului de deputat

„Curtea Constituțională, la propunerea Comisiei Electorale Centrale, hotărăște validarea mandatului de deputat sau nevalidarea lui în cazul încălcării legislației electorale.”

Articolul 69

Mandatul deputaților

„(1) Deputații intră în exercițiul mandatului sub condiția validării.

[…].”

Articolul 135

Atribuţiile

"(1) Curtea Constituţională

[…]

e) confirmă rezultatele alegerii Parlamentului şi a Preşedintelui Republicii Moldova;

[…]."

4. Prevederile relevante ale Legii nr. 317 din 13 decembrie 1994 cu privire la Curtea Constituțională sunt următoarele:

 

Articolul 4

Atribuțiile

„(1) Curtea Constituțională:

[…]

e) confirmă rezultatele alegerii Parlamentului şi a Președintelui Republicii Moldova, validează mandatele deputaților şi al Președintelui Republicii Moldova;

[…].”

5. Prevederile relevante ale Codului jurisdicției constituționale, adoptat prin Legea nr. 502 din 16 iunie 1995, sunt următoarele:

Articolul 4

Competența în materie a Curții Constituționale

„(1) În exercitarea jurisdicției constituționale, Curtea Constituțională:

[…]

e) confirmă rezultatele alegerii Parlamentului şi a Președintelui Republicii Moldova, validează mandatele deputaților şi al Președintelui Republicii Moldova;

[…].”

ÎN DREPT

6. Prin Hotărârea nr. 87 din 12 aprilie 2024, Parlamentul a luat act de cererea de demisie a dlui Sergiu Lazarencu, deputat în Parlament din partea Partidului politic "Partidul Acţiune şi Solidaritate". Prin urmare, un mandat de deputat aparţinând Partidului politic "Partidul Acţiune şi Solidaritate" a devenit vacant. În vederea suplinirii vacanţei acestui mandat de deputat, pe baza articolelor 135 alin. (1) lit. e) din Constituţie şi 38 alin. (4) din Codul jurisdicţiei constituţionale, Comisia Electorală Centrală a prezentat Curţii Constituţionale materialele privind candidatul supleant la funcţia de deputat în Parlament din partea Partidului politic "Partidul Acţiune şi Solidaritate".

7. Potrivit articolului 4 alin. (1) lit. e) din Legea cu privire la Curtea Constituțională și articolului 4 alin. (1) lit. e) din Codul jurisdicției constituționale, Curtea Constituțională confirmă rezultatele alegerii Parlamentului și validează mandatele deputaților.

8. De asemenea, în conformitate cu articolul 69 alin. (1) din Constituție, deputații intră în exercițiul mandatului sub condiția validării.

9. Potrivit articolului 62 din Constituție, la propunerea Comisiei Electorale Centrale, Curtea Constituțională hotărăște validarea mandatului de deputat sau nevalidarea lui în cazul încălcării legislației electorale.

10. Aşadar, un candidat supleant poate obţine calitatea de deputat în cazul în care (i) un mandat de deputat aparţinând unui partid politic sau bloc electoral din care acesta face parte este declarat vacant, (ii) dacă mandatul respectiv îi este atribuit lui potrivit ordinii înscrierii în lista de candidaţi supleanţi şi (iii) dacă după verificarea întrunirii condiţiilor stabilite pentru acest mandat Curtea Constituţională îl declară ales în calitate de deputat în Parlament, cu validarea mandatului respectiv.

11. Prin Hotărârea nr. 2462 din 17 aprilie 2024, Comisia Electorală Centrală a luat act de vacanța unui mandat de deputat și i-a înaintat Curții Constituționale propunerea de a valida mandatul de deputat în Parlamentul Republicii Moldova atribuit dlui Grigore Grădinaru, candidat supleant pe lista Partidului politic „Partidul Acțiune și Solidaritate”.

12. Hotărârea Curții Constituționale nr. 20 din 23 iulie 2021 cu privire la confirmarea rezultatelor alegerilor parlamentare anticipate din 11 iulie 2021 și la validarea mandatelor deputaților aleși conține numele dlui Grigore Grădinaru în lista candidaților supleanți ai Partidului politic „Partidul Acțiune și Solidaritate” (a se vedea Anexa la Hotărârea citată).

13. La 15 aprilie 2024, dl Grigore Grădinaru a formulat o declarație prin care și-a exprimat consimțământul de a-i fi atribuit mandatul vacant de deputat în Parlamentul Republicii Moldova. Totodată, prin aceeași declarație, conform articolului 3521 din Codul penal, dl Grigore Grădinaru a declarat pe propria răspundere că nu are nicio interdicție de a ocupa funcția de deputat în Parlament.

14. De asemenea, din scrisoarea Ministerului Afacerilor Interne din 15 aprilie 2024, din scrisoarea Inspectoratului Naţional de Probaţiune din 15 aprilie 2024 şi din scrisoarea Autorităţii Naţionale de Integritate din 16 aprilie 2024, prezentate Comisiei Electorale Centrale şi anexate la materialele cauzei, rezultă că dlui Grigore Grădinaru, candidat supleant pe lista Partidului politic „Partidul Acţiune şi Solidaritate”, nu i s-a aplicat vreo interdicţie de a ocupa o funcţie publică, nu a fost tras la răspundere penală şi nu are antecedente penale.

15. Pornind de la constatările menţionate supra şi având în vedere că în şedinţa plenară nu au fost stabilite circumstanţe care să împiedice validarea mandatului de deputat în Parlament atribuit dlui Grigore Grădinaru, Curtea decide validarea mandatului de deputat al dlui Grigore Grădinaru pe lista Partidului politic „Partidul Acţiune şi Solidaritate”. 

Având în vedere considerentele expuse, în conformitate cu prevederile articolelor 38, 62, 69 alin. (1), 135 alin. (1) lit. e), 140 alin. (2) din Constituție, 4 alin. (1) lit. e), 26 din Legea cu privire la Curtea Constituțională, 4 alin. (1) lit. e), 61 alin. (1) şi 62 lit. d) din Codul jurisdicției constituționale, Curtea Constituțională

HOTĂRĂŞTE: 

1. Se declară ales în calitate de deputat în Parlamentul Republicii Moldova, cu validarea mandatului, dl Grigore Grădinaru, pe lista Partidului politic „Partidul Acțiune și Solidaritate”. 

2. Prezenta hotărâre este definitivă, nu poate fi supusă niciunei căi de atac, intră în vigoare la data adoptării şi se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova. 

Președinte  Domnica MANOLE 

Chișinău, 23 aprilie 2024
HCC nr. 11
Dosarul nr. 92e/2024

 

Informații sesizări.:
+373 22 25-37-20
Relații cu presa.:
+373 69349444
Total vizitatori:   //   Vizitatori ieri:   //   azi:   //   Online:
Acces rapid