Decizia nr. 65 din 13.05.2021

Decizia nr. 65 din 13.05.2021 de inadmisibilitate a sesizării nr. 12g/2021 privind excepția de neconstituționalitate a articolului 104 alin. (2) din Codul de executare, adoptat prin Legea nr. 443 din 24 decembrie 2004 și a articolului 81 alin. (1) din Legea insolvabilității nr. 149 din 29 iunie 2012


Subiectul sesizării: Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, Sergiu Sloninov


Decizia:
1. d_65_2021_12g_2021_rou.pdf


Sesizări:


DECIZIE
DE INADMISIBILITATE
a sesizării nr. 12g/2021
privind excepția de neconstituționalitate a articolului 104 alin. (2) din Codul de executare, adoptat prin Legea nr. 443 din 24 decembrie 2004 și a articolului 81 alin. (1) din Legea insolvabilității nr. 149 din 29 iunie 2012

CHIȘINĂU
13 mai 2021

Curtea Constituțională, judecând în componența:
dnei Domnica MANOLE, Președinte,
dlui Nicolae ROȘCA,
dnei Liuba ȘOVA,
dlui Serghei ȚURCAN,
dlui Vladimir ȚURCAN, judecători,
cu participarea dnei Dina Musteața, asistent judiciar,
Având în vedere sesizarea înregistrată pe 22 ianuarie 2021,
Examinând admisibilitatea sesizării menționate,
Având în vedere actele și lucrările dosarului,
Deliberând pe 13 mai 2021 în camera de consiliu, 

Pronunță următoarea decizie: 

ÎN FAPT 

1. La originea cauzei se află sesizarea privind excepția de neconstituționalitate a articolului 104 alin. (2) din Codul de executare, adoptat prin Legea nr. 443 din 24 decembrie 2004 și a articolului 81 alin. (1) din Legea insolvabilității nr. 149 din 29 iunie 2012, ridicată de dl Sergiu Sloninov, în interesele S.C. S.D.M.-SIROCCO S.R.L., parte în dosarul nr. 25c11-128/18, pendinte la Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani.

2. Sesizarea privind excepția de neconstituționalitate a fost trimisă la Curtea Constituțională de dna judecător Natalia Patrașcu de la Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, în baza articolului 135 alin. (1) literele a) și g) din Constituție.

 

A. Circumstanțele litigiului principal 

3. Pe 26 februarie 2018, S.A. „Anchir” a formulat o cerere de chemare în judecată împotriva S.C. S.D.M.-SIROCCO S.R.L. privind contestarea actelor executorului judecătoresc.

4. În ședința de judecată, dl Sergiu Sloninov a ridicat, în interesele S.C. S.D.M.-SIROCCO S.R.L., excepția de neconstituționalitate a articolului 104 alin. (2) din Codul de executare, adoptat prin Legea nr. 443 din 24 decembrie 2004 și a articolului 81 alin. (1) din Legea insolvabilității nr. 149 din 29 iunie 2012.

5. Prin Încheierea din 12 noiembrie 2020, Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, a admis ridicarea excepției și a sesizat Curtea Constituțională, în vederea soluționării acesteia.

 

B. Legislația pertinentă 

6. Prevederile relevante ale Constituției sunt următoarele:

Articolul 20

Accesul liber la justiție

„(1) Orice persoană are dreptul la satisfacție efectivă din partea instanțelor judecătorești competente împotriva actelor care violează drepturile, libertățile și interesele sale legitime.

(2) Nici o lege nu poate îngrădi accesul la justiție.”

 

Articolul 46

Dreptul la proprietate privată și protecția acesteia

„(1) Dreptul la proprietate privată, precum și creanțele asupra statului, sunt garantate.

[…]”

Articolul 120

Caracterul obligatoriu al sentinţelor

şi al altor hotărâri judecătorești definitive

„Este obligatorie respectarea sentinţelor şi a altor hotărâri definitive ale instanţelor judecătoreşti, precum şi colaborarea solicitată de acestea în timpul procesului, al executării sentinţelor şi a altor hotărâri judecătoreşti definitive.

 

7. Prevederile relevante ale Codului de executare, adoptat prin Legea nr. 443 din 24 decembrie 2004, sunt următoarele:

 

Articolul 104

Urmărirea bunurilor persoanelor juridice în caz de reorganizare ori de lichidare sau de declarare a insolvabilității

„(1) În cazul reorganizării debitorului persoană juridică, se urmăresc mijloacele bănești şi bunurile succesorilor de drepturi potrivit art.70 din Codul civil.

(2) În cazul lichidării debitorului persoană juridică sau al declarării insolvabilității lui, documentul executoriu şi încheierea de încasare a cheltuielilor de executare se transmit comisiei de lichidare/lichidatorului, fapt despre care se informează creditorul.

[…]”

 

8. Prevederile relevante ale Legii insolvabilității nr. 149 din 29 iunie 2012 sunt următoarele:

Articolul 81

Interzicerea executării silite

„(1) Executarea obligaţiilor masei debitoare neîntemeiate pe un act al administratorului insolvabilităţii/lichidatorului este interzisă pe parcursul a 180 de zile din data intentării procedurii de insolvabilitate sau a procedurii simplificate a falimentului.

 

[…]”.

ÎN DREPT

A. Argumentele autorului excepției de neconstituționalitate

 

9. Autorul sesizării susține că prevederile articolului 104 alin. (2) din Codul de executare şi ale articolului 81 alin. (1) al Legii insolvabilității sunt interpretate eronat atât de lichidator, cât şi de Colegiul Curții de Apel Chișinău. Autorul menționează că prin interpretarea prevederilor contestate, instanțele de judecată viciază procedura şi soluția care urmează a fi pronunțate în cazurile în care se examinează contestațiile asupra actelor executorului judecătoresc la executarea hotărârilor pronunțate de către instanța de insolvabilitate.

10. Autorul sesizării pretinde că modul de interpretare de către instanțele naționale ale dispozițiilor contestate sunt contrare articolelor 4, 7, 8, 15, 16, 20, 46, 54 și 120 din Constituție.

 

B. Aprecierea Curții

 

11. Examinând admisibilitatea sesizării privind excepția de neconstituționalitate, Curtea constată următoarele.

12. În conformitate cu articolul 135 alin. (1) lit. a) din Constituție, controlul constituționalității legilor, în prezenta cauză a unor dispoziții din Codul de executare și din Legea insolvabilității, ține de competența Curții Constituționale.

13. Curtea constată că sesizarea privind excepția de neconstituționalitate ridicată de dl Sergiu Sloninov, în interesele S.C. S.D.M.-SIROCCO S.R.L., parte în dosarul nr. 25c11-128/18, pendinte la Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, este formulată de către subiectul căruia i s-a conferit acest drept, în baza articolului 135 alin. (1) literele a) și g) din Constituție, așa cum a fost interpretat acesta prin Hotărârea Curții Constituționale nr. 2 din 9 februarie 2016.

14. Obiectul excepției de neconstituționalitate îl constituie articolul 104 alin. (2) din Codul de executare, adoptat prin Legea nr. 443 din 24 decembrie 2004 și a articolului 81 alin. (1) din Legea insolvabilității nr. 149 din 29 iunie 2012. Curtea admite că normele contestate ar putea fi aplicate la soluționarea cauzei. După cum rezultă din sesizare și din încheierea instanței, pe rolul Judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani, se află cauza civilă cu privire la contestarea actelor executorului judecătoresc.

15. Curtea observă că normele contestate nu au mai făcut anterior obiect al controlului de constituționalitate.

16. Curtea reține că, autorul sesizării a afirmat incidența articolelor 4 [drepturile și libertățile omului], 7 [Constituția, Legea Supremă], 8 [respectarea dreptului internațional și a tratatelor internaționale], 15 [universalitatea], 16 [egalitatea], 20 [accesul liber la justiție], 46 [dreptul la proprietate privată și protecția acesteia], 54 [restrângerea exercițiului unor drepturi sau al unor libertăți] și 120 [caracterul obligatoriu al sentințelor şi al altor hotărâri judecătorești definitive] din Constituție, fără a oferi argumente care să demonstreze caracterul neconstituțional al prevederilor contestate. Așadar, Curtea reține că simpla enumerare a normelor constituționale, în lipsa argumentelor care ar fundamenta pretinsa relație de contrarietate a dispozițiilor legale criticate față de acestea, nu poate fi considerată o veritabilă critică de neconstituționalitate.

17. Dacă ar proceda la examinarea sesizării formulate de o asemenea manieră, Curtea Constituțională s-ar substitui autorului ei în invocarea argumentelor de neconstituționalitate, fapt care ar echivala cu un control din oficiu. Acest tip de control este inadmisibil în condițiile în care, prin prisma articolului 24 alin. (2) din Legea cu privire la Curtea Constituțională și articolului 39 din Codul jurisdicției constituționale, sesizarea trebuie să fie motivată, să cuprindă obiectul și împrejurările pe care subiectul își bazează cerințele, să prezinte normele legale și argumentele care justifică faptul că prevederea contestată contravine Constituției, precum și legătura cauzală directă între norma contestată și argumentele invocate (a se vedea DCC nr. 46 din 1 aprilie 2021, § 16 și jurisprudența citată acolo).

18. În situații similare, Curtea a respins ca inadmisibile sesizările formulate, precizând că simpla trimitere la un text din Constituție, fără explicarea pretinsei neconformități cu acesta a prevederilor legale contestate, nu echivalează cu un argument (a se vedea DCC nr. 46 din 1 aprilie 2021, § 17 și jurisprudența citată acolo).

19. În subsidiar, Curtea observă că autorul excepției de neconstituționalitate ridică o problemă de interpretare și de aplicare a legii. Curtea subliniază că verificarea modului în care a fost aplicată o lege de o instanță de judecată nu ține de competența sa (a se vedea DCC nr. 6 din 11 ianuarie 2021, § 26; DCC nr. 9 din 26 ianuarie 2021, § 25).

20. Prin urmare, în baza celor menționate supra, Curtea constată că sesizarea este inadmisibilă și nu poate fi acceptată pentru examinare în fond.

 

Din aceste motive, în baza articolelor 135 alin. (1) litera g) şi 140 din Constituție, 26 alin. (1) din Legea cu privire la Curtea Constituțională, 61 alin. (3) și 64 din Codul jurisdicției constituționale, Curtea Constituțională

 

D E C I D E: 

1. Se declară inadmisibilă sesizarea privind excepția de neconstituționalitate a articolului 104 alin. (2) din Codul de executare, adoptat prin Legea nr. 443 din 24 decembrie 2004 și a articolului 81 alin. (1) din Legea insolvabilității nr. 149 din 29 iunie 2012, ridicată de dl Sergiu Sloninov, în interesele S.C. S.D.M.-SIROCCO S.R.L., parte în dosarul nr. 25c11-128/18, pendinte la Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani. 

2. Prezenta decizie este definitivă, nu poate fi supusă niciunei căi de atac, intră în vigoare la data adoptării și se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

 

Președinte                                             Domnica MANOLE 

Chișinău, 13 mai 2021
DCC nr. 65
Dosarul nr. 12g/2021

Informații sesizări.:
+373 22 25-37-20
Relații cu presa.:
+373 69349444
Total vizitatori: 7405367  //   Vizitatori ieri: 2259  //   azi: 1096  //   Online: 4
Acces rapid