Decizia nr. 9 din 26.01.2021

Decizia nr 9 din 26.01.2021de inadmisibilitate a sesizării nr. 158g/2020 privind excepția de neconstituționalitate a articolului 273 din Codul de procedură civilă al Republicii Moldova, adoptat prin Legea nr. 225 din 30 mai 2003 obligativitatea întocmirii procesului-verbal)


Subiectul sesizării: Curtea de Apel Chişinău, Sergiu Sloninov


Decizia:
1. d_9_2020_158g_2020_rou.pdf


Sesizări:


 DECIZIE
DE INADMISIBILITATE
a sesizării nr. 158g/2020
privind excepția de neconstituționalitate a articolului 273 din Codul de procedură civilă al Republicii Moldova, adoptat prin Legea nr. 225 din 30 mai 2003
(obligativitatea întocmirii procesului-verbal)

CHIŞINĂU
26 ianuarie 2021

Curtea Constituțională, judecând în componența:
dnei Domnica MANOLE, Președinte,
dlui Nicolae ROȘCA,
dnei Liuba ȘOVA,
dlui Serghei ȚURCAN,
dlui Vladimir ȚURCAN, judecători,
cu participarea dnei Eugenia Mîța, asistent judiciar,
Având în vedere sesizarea înregistrată pe 20 octombrie 2020,
Examinând admisibilitatea sesizării menționate,
Având în vedere actele și lucrările dosarului,
Deliberând pe 26 ianuarie 2021, în camera de consiliu,
Pronunță următoarea decizie:

ÎN FAPT

1. La originea cauzei se află sesizarea privind excepția de neconstituționalitate a articolului 273 din Codul de procedură civilă, adoptat prin Legea nr. 225 din 30 mai 2003, ridicată de dl Sergiu Sloninov, în interesele Societății Comerciale S.D.M.-SIROCCO S.R.L., parte în cauza civilă nr. 2rhci-11/20, pendinte la Curtea de Apel Chișinău.

2. Sesizarea privind excepția de neconstituționalitate a fost trimisă la Curtea Constituțională de către un complet de judecători din cadrul Curții de Apel Chișinău, format din domnii Boris Bîrca, Eugeniu Clim și doamna Steliana Iorgov, în baza articolului 135 alin. (1) lit. a) și lit. g) din Constituție.

 

A. Circumstanțele litigiului principal3.

Pe 22 februarie 2019, S.C. S.D.M.-SIROCCO S.R.L. a depus în Judecătoria Căușeni, sediul Ștefan Vodă, o contestație împotriva acțiunilor și actelor administratorului S.A. „Anchir” ‒ dl Anton Jerebțov.

4. Prin Încheierea din 9 aprilie 2019, Judecătoria Căușeni, sediul Ștefan Vodă, a respins ca neîntemeiată contestația depusă de către S.C. S.D.M.-SIROCCO S.R.L.

5. Nefiind de acord cu încheierea primei instanțe, pe 19 aprilie 2019, S.C. S.D.M.-SIROCCO S.R.L. a declarat recurs împotriva Încheierii Judecătoriei Căușeni, sediul Ștefan Vodă, din 9 aprilie 2019.

6. Prin Decizia din 11 iulie 2019, Curtea de Apel Chișinău a respins recursul declarat de S.C. S.D.M.-SIROCCO S.R.L. și a menținut Încheierea Judecătoriei Căușeni, sediul Stefan Vodă, din 9 aprilie 2019.

7. Pe 4 noiembrie 2019, S.C. S.D.M.-SIROCCO S.R.L. a formulat o cerere de revizuire împotriva Deciziei Curții de Apel Chișinău din 11 iulie 2019.

8. În cadrul examinării cererii de revizuire, pe 30 septembrie 2020, dl Sergiu Sloninov, reprezentantul S.C. S.D.M.-SIROCCO S.R.L., a ridicat excepţia de neconstituţionalitate a articolului 273 din Codul de procedură civilă.

9. Prin Încheierea din 13 octombrie 2020, Curtea de Apel Chișinău a admis ridicarea excepției de neconstituționalitate și a sesizat, în acest sens, Curtea Constituțională, în vederea soluționării acesteia.

 

B. Legislația pertinentă 

10. Prevederile relevante ale Constituției sunt următoarele:

Articolul 1

Statul Republica Moldova

„[…]

(3) Republica Moldova este un stat de drept, democratic, în care demnitatea omului, drepturile și libertățile lui, libera dezvoltare a personalității umane, dreptatea și pluralismul politic reprezintă valori supreme și sânt garantate.”

Articolul 4

Drepturile și libertățile omului

„(1) Dispozițiile constituționale privind drepturile și libertățile omului se interpretează și se aplică în concordanță cu Declarația Universală a Drepturilor Omului, cu pactele şi cu celelalte tratate la care Republica Moldova este parte.

(2) Dacă există neconcordanțe între pactele și tratatele privitoare la drepturile fundamentale ale omului la care Republica Moldova este parte şi legile ei interne, prioritate au reglementările internaționale.”

Articolul 16

Egalitatea

„(1) Respectarea și ocrotirea persoanei constituie o îndatorire primordială a statului.

(2) Toți cetățenii Republicii Moldova sunt egali în fața legii și a autorităților publice, fără deosebire de rasă, naționalitate, origine etnică, limbă, religie, sex, opinie, apartenență politică, avere sau de origine socială.”

Articolul 20

Accesul liber la justiție

„(1) Orice persoană are dreptul la satisfacție efectivă din partea instanțelor judecătorești competente împotriva actelor care violează drepturile, libertățile şi interesele sale legitime.

(2) Nici o lege nu poate îngrădi accesul la justiție.”

Articolul 46

Dreptul la proprietate privată și protecția acesteia

„(1) Dreptul la proprietate privată, precum și creanțele asupra statului, sunt garantate.

(2) Nimeni nu poate fi expropriat decât pentru o cauză de utilitate publică, stabilită potrivit legii, cu dreaptă și prealabilă despăgubire.”

[…]”.

Articolul 54

Restrângerea exercițiului unor drepturi sau al unor libertăți

„(1) În Republica Moldova nu pot fi adoptate legi care ar suprima sau ar diminua drepturile și libertățile fundamentale ale omului și cetățeanului.

(2) Exercițiul drepturilor și libertăților nu poate fi supus altor restrângeri decât celor prevăzute de lege, care corespund normelor unanim recunoscute ale dreptului internațional și sunt necesare în interesele securității naționale, integrității teritoriale, bunăstării economice a tarii, ordinii publice, în scopul prevenirii tulburărilor în masă și infracțiunilor, protejării drepturilor, libertăților și demnității altor persoane, împiedicării divulgării informațiilor confidențiale sau garantării autorității și imparțialității justiției.

(3) Prevederile alineatului (2) nu admit restrângerea drepturilor proclamate în articolele 20-24.

(4) Restrângerea trebuie să fie proporțională cu situația care a determinat-o și nu poate atinge existenta dreptului sau a libertății.”

11. Prevederile relevante ale Codului de procedură civilă, adoptat prin Legea nr. 225 din 30 mai 2003, sunt următoarele:

Articolul 273

Obligativitatea întocmirii procesului-verbal

Pentru fiecare şedinţă de judecată, inclusiv pentru ședința de pregătire pentru dezbateri judiciare, precum şi pentru fiecare act procedural îndeplinit în afara şedinţei cu participarea părţilor, se întocmeşte proces-verbal.

 

ÎN DREPT 

A. Argumentele autorului excepției de neconstituționalitate 

12. Autorul excepției de neconstituționalitate susține că, deși prevederile criticate stabilesc obligativitatea întocmirii procesului-verbal pentru fiecare şedinţă de judecată, în realitate instanțele de judecată nu țin cont de prevederile articolului 273 din Codul de procedură civilă. În acest mod, justițiabilul este lipsit de o satisfacție efectivă din partea instanțelor judecătorești competente împotriva actelor care violează drepturile, libertățile şi interesele sale legitime, așa cum o impune articolul 20 din Constituție.

13. În argumentele sale, autorul sesizării invocă articolele 1 alin. (3) [preeminența dreptului], 4 [drepturile şi libertăţile omului], 7 [Constituţia, Lege Supremă], 8 [respectarea dreptului internaţional şi a tratatelor internaţionale], 16 [egalitatea], 20 [accesul liber la justiție], 46 [dreptul de proprietate privată și protecția acesteia], 54 [restrângerea exerciţiului unor drepturi sau al unor libertăţi] și 120 [caracterul obligatoriu al sentinţelor şi al altor hotărâri judecătoreşti definitive] din Constituție.

 

B. Aprecierea Curții

 

14. Examinând admisibilitatea sesizării privind excepția de neconstituționalitate, Curtea constată următoarele.

15. În conformitate cu articolul 135 alin. (1) lit. a) din Constituție, controlul constituționalității legilor, în prezenta cauză a unor prevederi din Codul de procedură civilă, ține de competența Curții Constituționale.

16. Curtea constată că excepția de neconstituționalitate a fost ridicată de către reprezentantul S.C. S.D.M.-SIROCCO S.R.L., parte în cauza civilă (a se vedea § 1 supra). Astfel, sesizarea este formulată de către subiectul căruia i s-a conferit acest drept, în baza articolului 135 alin. (1) literele a) și g) din Constituție, așa cum a fost interpretat acesta prin Hotărârea Curții Constituționale nr. 2 din 9 februarie 2016.

17. Obiectul excepției de neconstituționalitate îl constituie articolul 273 din Codul de procedură civilă, care nu a făcut anterior obiect al controlului de constituționalitate. Acest articol stabilește că pentru fiecare şedinţă de judecată, inclusiv pentru ședința de pregătire pentru dezbateri judiciare, precum şi pentru fiecare act procedural îndeplinit în afara şedinţei cu participarea părţilor, se întocmeşte proces-verbal.

18. Curtea observă că autorul excepţiei solicită exercitarea controlului constituționalității articolului 273 din Codul de procedură civilă în raport cu prevederile articolelor 1 alin. (3), 4, 7, 8, 15, 16, 20, 46 alin. (1)-(3), 54 și 120 din Constituție.

19. Curtea reiterează că o condiție de admisibilitate a sesizării privind excepția de neconstituționalitate este și aplicabilitatea prevederilor contestate. Astfel, prevederile contestate trebuie să fie aplicabile la soluționarea cauzei și să producă un efect concret asupra desfășurării procesului (a se vedea HCC nr. 2 din 9 februarie 2016, punctul 1 din dispozitiv). În jurisprudenţa sa, Curtea a menţionat că excepţia de neconstituţionalitate poate fi invocată într-un proces declanşat doar în cazul în care normele contestate au incidenţă în soluţionarea cauzei aflate pe rolul instanţei de judecată. Excepţia de neconstituţionalitate exprimă o legătură organică, logică între problema de constituţionalitate şi fondul litigiului principal (DCC nr. 10 din 3 februarie 2020, § 23; DCC nr. 18 din 13 februarie 2020, § 16; DCC nr. 24 din 2 martie 2020, § 14; DCC nr. 25 din 2 martie 2020, § 15). Astfel, prin prisma materialelor sesizării, Curtea va aprecia dacă prevederea contestată urmează să fie aplicată de instanță la soluționarea cauzei în cadrul căreia a fost ridicată excepția de neconstituționalitate respectivă.

20. Așadar, Curtea observă că excepţia de neconstituţionalitate a fost ridicată într-o cauză care are ca obiect o cerere de revizuire a Deciziei Curții de Apel Chișinău din 11 iulie 2019.

21. Potrivit articolului 452 alin. (2) din Codul de procedură civilă, examinarea și dezbaterile cu privire la cererea de revizuire se limitează doar la admisibilitatea acesteia și la faptele pe care se întemeiază.

22. Având în vedere faptul că examinarea cererii de revizuire se referă doar la verificarea admisibilităţii acesteia, Curtea constată că pentru soluționarea acestei chestiuni instanţa de apel nu ar urma să aplice prevederile contestate din articolul 273 din Codul de procedură civilă, care stabilesc obligativitatea întocmirii procesului-verbal.

23. Sub acest aspect, Curtea constată că nu este întrunită una din condițiile admisibilității excepției de neconstituționalitate menționată la § 19 supra.

24. Curtea notează că aplicabilitatea în litigiu a normei contestate nu rezultă nici din argumentele autorului excepţiei.

25. În subsidiar, Curtea observă că autorul excepției de neconstituționalitate ridică o problemă de aplicare corectă a legii. Curtea subliniază că verificarea modului în care a fost aplicată o lege de o instanță de judecată nu ține de competența sa (a se vedea DCC nr. 5 din 20 ianuarie 2020, § 22; DCC nr. 28 din 12 martie 2020, § 56; DCC nr. 38 din 7 aprilie 2020, § 31; DCC nr. 6 din 11 ianuarie 2021, § 26).

26. Prin urmare, în baza celor menționate supra, Curtea constată că sesizarea privind excepția de neconstituționalitate este inadmisibilă și nu poate fi acceptată pentru examinare în fond 

Din aceste motive, în baza articolelor 135 alin. (1) lit. g), 140 alin. (2) din Constituție, 26 alin. (1) din Legea cu privire la Curtea Constituțională, 61 alin. (3) și 64 din Codul jurisdicției constituționale, Curtea Constituțională

 

D E C I D E: 

1. Se declară inadmisibilă excepția de neconstituționalitate a articolului 273 din Codul de procedură civilă, adoptat prin Legea nr. 225 din 30 mai 2003, ridicată de către dl Sergiu Sloninov, în interesele S.C. S.D.M.-SIROCCO S.R.L., parte în cauza civilă nr. 2rhci-11/20, pendinte la Curtea de Apel Chișinău. 

2. Prezenta decizie este definitivă, nu poate fi supusă niciunei căi de atac, intră în vigoare la data adoptării și se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

Președinte                                      Domnica MANOLE

 

Chișinău, 26 ianuarie 2021
DCC nr. 9
Dosarul nr. 158g/2020

Tel.: +373 22 25-37-08
Fax.: +373 22 25-37-46
Total vizitatori: 7075823  //   Vizitatori ieri: 2670  //   azi: 960  //   Online: 90
Acces rapid