Decizia nr. 10 din 26.01.2021

Decizia nr. 10 din 26.01.2021 de inadmisibilitate a sesizării nr. 162g/2020 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi de la articolul 24 alin. (3) din Legea cu privire la statutul judecătorului nr. 544 din 20 iulie 1995


Subiectul sesizării: Curtea de Apel Cahul, Serghei Gubenco


Decizia:
1. d_10_2021_162g_2020_rou.pdf


Sesizări:


DECIZIE

DE INADMISIBILITATE

a sesizării nr. 162g/2020

 

privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi de la articolul 24

alin. (3) din Legea cu privire la statutul judecătorului nr. 544 din 20 iulie 1995

 

 

CHIŞINĂU

26 ianuarie 2021

Curtea Constituţională, judecând în componenţa:
dnei Domnica MANOLE, Preşedinte,
dlui Nicolae ROȘCA,
dnei Liuba ȘOVA,
dlui Serghei ȚURCAN,
dlui Vladimir ȚURCAN, judecători,
cu participarea dlui Dumitru Avornic, asistent judiciar,
Având în vedere sesizarea înregistrată pe 27 octombrie 2020,
Examinând admisibilitatea sesizării menționate,
Având în vedere actele și lucrările dosarului,
Deliberând pe 26 ianuarie 2021 în camera de consiliu, 

Pronunţă următoarea decizie: 

ÎN FAPT 

1.   La originea cauzei se află excepţia de neconstituţionalitate a textului „la alin. (1), cu excepţia lit. a)” de la articolul 24 alin. (3) din Legea cu privire la statutul judecătorului nr. 544 din 20 iulie 1995, ridicată de către dl Serghei Gubenco, parte în dosarul nr. 2-19116122-05-3a-11082020, pendinte la Curtea de Apel Cahul.

2.   Sesizarea privind excepția de neconstituționalitate a fost trimisă la Curtea Constituţională, în baza articolului 135 alin. (1) lit. g) din Constituţie, de completul de judecată (dl Vitalie Movilă, dl Evghenii Dvurecenschii și dna Nina Veleva) din cadrul Curții de Apel Cahul. 

A. Circumstanțele litigiului principal 

3.   Pe 20 septembrie 2016, Consiliul Superior al Magistraturii a examinat sesizarea Procurorului General interimar cu privire la eliberarea acordului pentru efectuarea unor acțiuni de urmărire penală în privința unor judecători și ex-judecători, printre care și în privința dlui Serghei Gubenco, care deținea funcția de judecător la Curtea de Apel Comrat. Prin Hotărârea nr. 608/25, Consiliul a aprobat solicitarea Procurorului General interimar și a dispus suspendarea dlui Serghei Gubenco din funcția de judecător.

4.   Pe 22 octombrie 2019, dl Serghei Gubenco a depus o cerere de chemare în judecată împotriva Curții de Apel Comrat, solicitând declararea ca ilegal a refuzului Curții de Apel Comrat de a-i calcula și de a-i achita salariul lunar de judecător din data de 20 septembrie 2016 până pe data pronunțării hotărârii. În motivarea cererii sale, dl Serghei Gubenco a menționat că obligația achitării salariului pe durata suspendării din funcție nu încetează în baza articolului 24 alin. (3) din  Legea cu privire la statutul judecătorului nr. 544 din 20 iulie 1995, care prevede că suspendarea din funcţie a judecătorului din cauzele enumerate la alin. (1), cu excepţia lit. a), nu atrage anularea inviolabilității personale şi a garanţiilor materiale şi sociale.

5.   Prin Hotărârea din 13 februarie 2020, Judecătoria Cimișlia a admis cererea de chemare în judecată, a declarat ilegal refuzul Curții de Apel Comrat și a obligat-o să calculeze și să achite dlui Serghei Gubenco salariul de judecător din data de 20 septembrie 2016 până pe data rămânerii definitive a Hotărârii.

6.   Nefiind de acord, Consiliul Superior al Magistraturii și Curtea de Apel Comrat au depus cereri de apel, solicitând casarea Hotărârii și pronunțarea unei Hotărâri de respingere a acțiunii.

7.   În cadrul judecării cauzei în instanța de apel, dl Serghei Gubenco a ridicat excepția de neconstituționalitate a textului „la alin. (1), cu excepţia lit. a)” de la articolul 24 alin. (3) din Legea cu privire la statutul judecătorului nr. 544 din 20 iulie 1995.

8.   Prin Încheierea din 15 octombrie 2020, Curtea de Apel Cahul a admis cererea privind ridicarea excepției de neconstituționalitate şi a dispus trimiterea sesizării către Curtea Constituțională, în vederea soluționării acesteia.

9.   De asemenea, în legătură cu faptul că a fost scos de sub urmărire penală, dl Serghei Gubenco a depus o cerere la Consiliul Superior al Magistraturii prin care a solicitat reîncadrarea în funcție și achitarea salariului și a plăților cuvenite pentru perioada suspendării din funcție.

10.   Pe 27 octombrie 2020, Consiliul Superior al Magistraturii a examinat cererea dlui Serghei Gubenco. Prin Hotărârea sa nr. 308/26 din aceeași dată, Consiliul a anulat Hotărârea cu privire la suspendarea din funcție din 20 septembrie 2016, a dispus reluarea activității de judecător la Curtea de Apel Comrat și l-a repus în drepturile salariale avute anterior. Cu privire la achitarea salariului și a plăților cuvenite pentru perioada suspendării din funcție, Consiliul i-a recomandat judecătorului să se adreseze la administrația instanței de judecată unde activează.

 

B. Legislația pertinentă 

11. Prevederile relevante ale Constituţiei sunt următoarele: 

Articolul 16

Egalitatea

„(1) Respectarea şi ocrotirea persoanei constituie o îndatorire primordială a statului.

(2) Toţi cetăţenii Republicii Moldova sunt egali în faţa legii şi a autorităţilor publice, fără deosebire de rasă, naţionalitate, origine etnică, limbă, religie, sex, opinie, apartenenţă politică, avere sau de origine socială.”

Articolul 21

Prezumţia nevinovăţiei

„Orice persoană acuzată de un delict este prezumată nevinovată până când vinovăţia sa va fi dovedită în mod legal, în cursul unui proces judiciar public, în cadrul căruia i s-au asigurat toate garanţiile necesare apărării sale.”

 

Articolul 43

Dreptul la muncă şi la protecţia muncii

„(1) Orice persoană are dreptul la muncă, la libera alegere a muncii, la condiţii echitabile şi satisfăcătoare de muncă, precum şi la protecţia împotriva șomajului.

(2) Salariaţii au dreptul la protecţia muncii. Măsurile de protecţie privesc securitatea şi igiena muncii, regimul de muncă al femeilor şi al tinerilor, instituirea unui salariu minim pe economie, repaosul săptămânal, concediul de odihnă plătit, prestarea muncii în condiţii grele, precum şi alte situaţii specifice.

(3) Durata săptămânii de muncă este de cel mult 40 de ore.

(4) Dreptul la negocieri în materie de muncă şi caracterul obligatoriu al convențiilor colective sunt garantate.”

 

Articolul 54

Restrângerea exerciţiului unor drepturi sau al unor libertăţi

„(1) În Republica Moldova nu pot fi adoptate legi care ar suprima sau ar diminua drepturile şi libertăţile fundamentale ale omului şi cetăţeanului.

(2) Exerciţiul drepturilor şi libertăţilor nu poate fi supus altor restrângeri decât celor prevăzute de lege, care corespund normelor unanim recunoscute ale dreptului internaţional şi sunt necesare în interesele securităţii naţionale, integrităţii teritoriale, bunăstării economice a ţării, ordinii publice, în scopul prevenirii tulburărilor în masă şi infracţiunilor, protejării drepturilor, libertăţilor şi demnităţii altor persoane, împiedicării divulgării informaţiilor confidenţiale sau garantării autorităţii şi imparţialităţii justiţiei.

(3) Prevederile alineatului (2) nu admit restrângerea drepturilor proclamate în articolele 20-24.

(4) Restrângerea trebuie să fie proporţională cu situaţia care a determinat-o şi nu poate atinge existenţa dreptului sau a libertăţii.”

 

Articolul 116

Statutul judecătorilor

„[…]

(7) Funcţia de judecător este incompatibilă cu exercitarea oricărei alte funcţii retribuite, cu excepţia activităţii didactice şi ştiinţifice.” 

12.  Prevederile relevante ale Legii nr. 544 din 20 iulie 1995 cu privire la statutul judecătorului sunt următoarele:

 

Articolul 24

Suspendarea din funcţie

(1) Judecătorul poate fi suspendat din funcţie, la cerere sau din oficiu, prin hotărâre a Consiliului Superior al Magistraturii, dacă:

a) în privinţa lui se începe urmărirea penală, până la rămânerea definitivă a hotărârii în cauza respectivă;

[...]

(3) Suspendarea din funcţie a judecătorului din cauzele enumerate la alin. (1), cu excepţia lit. a), nu atrage anularea inviolabilității personale şi a garanţiilor materiale şi sociale.

(4) În cazul prevăzut la alin.(1) lit. a), dacă nu a fost probată vinovăţia judecătorului sau a fost pronunţată o hotărâre de achitare ori de încetare a procesului penal, sau în cazul anulării actelor care au servit drept temei pentru suspendarea sa din funcţie în baza alin.(11), suspendarea din funcţie încetează şi judecătorul este repus în toate drepturile avute anterior. 

ÎN DREPT 

A. Argumentele autorului excepției de neconstituționalitate 

13.  Autorul excepției de neconstituționalitate consideră că anularea obligației de achitare a salariului pe durata suspendării din funcție a judecătorilor în legătură cu începerea urmăririi penale în privința acestora reprezintă o măsură care nu urmărește vreun scop legitim și este disproporționată, de vreme ce în această perioadă, potrivit articolului 116 alin. (7) din Constituție, ei nu pot desfășura alte activități remunerate, cu excepția activității didactice și științifice.

14.  Potrivit autorului excepției de neconstituționalitate, dispozițiile contestate contravin articolelor 16, 21, 43 și 54 din Constituție. 

B. Aprecierea Curţii 

15. Examinând admisibilitatea sesizării privind excepția de neconstituționalitate, Curtea constată următoarele.

16.  Curtea observă că sesizarea privind excepţia de neconstituţionalitate a fost ridicată de dl Serghei Gubenco, în dosarul nr. 2-19116122-05-3a-11082020, pendinte la Curtea de Apel Cahul. Curtea reține că sesizarea este formulată de un subiect căruia i s-a conferit acest drept, în baza articolului 135 alin. (1) literele a) și g) din Constituţie, așa cum a fost interpretat acesta prin Hotărârea Curţii Constituţionale nr. 2 din 9 februarie 2016.

17.  În conformitate cu articolul 135 alin. (1) lit. a) din Constituție, controlul constituționalității legilor, în prezenta cauză a unor prevederi din Legea cu privire la statutul judecătorului nr. 544 din 20 iulie 1995, ține de competența Curții Constituționale.

18.  Obiectul excepției de neconstituționalitate îl constituie textul „la alin. (1), cu excepţia lit. a)” de la articolul 24 alin. (3) din Legea cu privire la statutul judecătorului nr. 544 din 20 iulie 1995.

19.  Examinând excepția de neconstituționalitate, Curtea observă că autorul excepției contestă o prevedere legală care îl împiedica să obțină salariul atunci când în privința sa era aplicată măsura suspendării din funcție în legătură cu începerea urmăririi penale. Pe de altă parte, după ridicarea excepției de neconstituționalitate, Consiliul Superior al Magistraturii a anulat măsura suspendării din funcție aplicată în privința autorului excepției și l-a repus în drepturile salariale avute anterior. Totodată, Consiliul i-a recomandat judecătorului să se adreseze la administrația instanței de judecată unde activează pentru a primi salariul care nu i-a fost achitat pe durata suspendării din funcție (a se vedea § 10 din această Decizie). Prin urmare, Curtea consideră că eventuala examinare în fond a excepției de neconstituționalitate nu va avea niciun efect pentru situația autorului excepției, de vreme ce problema sa a fost remediată prin Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 308/26 din 27 octombrie 2020.

20.  În acest context, în jurisprudența sa Curtea a reținut că excepţia de neconstituţionalitate nu manifestă doar o funcţie preventivă, ci şi una reparatorie, pentru că ea priveşte, în primul rând, situaţia concretă a părţii lezate în drepturile sale prin norma criticată. De invocarea unei excepţii de neconstituţionalitate trebuie să profite, în primul rând, autorul acesteia, în caz contrar acest instrument riscând să devină unul simulat, o actio popularis, pierzându-se, în aceste condiţii, caracterul concret şi efectiv al excepţiei (a se vedea, spre exemplu, DCC nr. 32 din 29 martie 2018, §§ 23-25 cu privire la restituirea apelului în cadrul căruia a fost ridicată excepția de neconstituționalitate; DCC nr. 56 din 27 iunie 2017, §§ 22-25 cu privire la retragerea apelului în cadrul căruia a fost ridicată excepția de neconstituționalitate).

21.  Așadar, în baza celor menționate supra, Curtea constată că sesizarea este inadmisibilă și nu poate fi acceptată pentru examinare în fond. 

Din aceste motive, în baza articolelor 135 alin. (1) lit. g), 140 alin. (2) din Constituție, 26 alin. (1) din Legea cu privire la Curtea Constituțională, 61 alin. (3) și 64 din Codul jurisdicției constituționale, Curtea Constituțională

D E C I D E:

 

1. Se declară inadmisibilă sesizarea privind excepţia de neconstituţionalitate a textului „la alin. (1), cu excepţia lit. a)” de la articolul 24 alin. (3) din Legea cu privire la statutul judecătorului nr. 544 din 20 iulie 1995, ridicată de către dl Serghei Gubenco, parte în dosarul nr. 2-19116122-05-3a-11082020, pendinte la Curtea de Apel Cahul. 

2. Prezenta decizie este definitivă, nu poate fi supusă niciunei căi de atac, intră în vigoare la data adoptării şi se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova. 

Preşedinte                                                                 Domnica MANOLE 

 

Chişinău, 26 ianuarie 2021
DCC nr. 10
Dosarul nr. 162g/2020

Tel.: +373 22 25-37-08
Fax.: +373 22 25-37-46
Total vizitatori: 7075644  //   Vizitatori ieri: 2670  //   azi: 789  //   Online: 62
Acces rapid