Decizia nr. 4 din 05.01.2021

Decizia nr. 4 din 05.01.2021 de inadmisibilitate a sesizării nr. 183g/2020 privind excepția de neconstituționalitate a articolului 50 alin. (2) din Legea nr. 156 din 14 octombrie 1998 privind sistemul public de pensii (delegarea către Guvern a competenței de stabilire a modalității de confirmare a stagiului de cotizare pentru obținerea dreptului la pensie)


Subiectul sesizării: Judecătoria Chișinău, sediul Rîșcani, Eugenia Puiu


Decizia:
1. d_4_2021_183g_2020_rou.pdf


Sesizări:


 

DECIZIE
DE INADMISIBILITATE
a sesizării nr. 183g/2020
privind excepția de neconstituționalitate a articolului 50 alin. (2) din Legea nr. 156 din 14 octombrie 1998 privind sistemul public de pensii
(delegarea către Guvern a competenței de stabilire a modalității de confirmare a stagiului de cotizare pentru obținerea dreptului la pensie)

 CHIȘINĂU
5 ianuarie 2021

Curtea Constituțională, judecând în componența:
dnei Domnica MANOLE, Președinte,
dlui Nicolae ROȘCA,
dnei Liuba ȘOVA,
dlui Serghei ȚURCAN,
dlui Vladimir ȚURCAN, judecători,
cu participarea dnei Cristina Chihai, asistent judiciar,
Având în vedere sesizarea înregistrată pe 20 noiembrie 2020,
Examinând admisibilitatea sesizării menționate,
Având în vedere actele și lucrările dosarului,
Deliberând pe 5 ianuarie 2021 în camera de consiliu, 

Pronunță următoarea decizie: 

ÎN FAPT 

1.  La originea cauzei se află sesizarea privind excepția de neconstituționalitate a prevederilor articolului 50 alin. (2) din Legea nr. 156 din 14 octombrie 1998 privind sistemul public de pensii, ridicată de dna Eugenia Puiu, parte în dosarul nr. 3-2826/19, pendinte la judecătoria Chișinău, sediul Râșcani.

2.  Sesizarea privind excepția de neconstituționalitate a fost trimisă la Curtea Constituțională de dl judecător Victor Sârbu, de la Judecătoria Chișinău, sediul Râșcani, în baza articolului 135 alin. (1) literele a) și g) din Constituție. 

A. Circumstanțele litigiului principal 

3. Pe 5 iunie 2019, dna Eugenia Puiu a depus o cerere de chemare în judecată împotriva Casei Naționale de Asigurări Sociale privind anularea actelor administrative și recalcularea pensiei.

4. Reclamanta, dna Eugenia Puiu, inter alia susține că, în baza prevederilor articolului 50 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 156 din 14 octombrie 1998 are dreptul să i se includă în stagiul de cotizație întreaga perioadă de studiu în instituțiile de învățământ superior cu frecvență la zi, inclusiv perioada în care a repetat anul de studii pe motiv de stare a sănătății. În baza articolului 50 alin. (2) din aceeași Lege, deținând competența de a stabili modalitatea de includere în stagiul de cotizare a perioadelor prevăzute de aliniatul (1) al aceluiași articol, Guvernul a stabilit că „în stagiul de cotizare se ia în considerare întreaga perioadă de studii la secția de zi, cu excepția anilor în care a fost repetat același curs de studiu” (§ 78 din Regulamentul privind modalitatea de calculare a pensiilor și modalitatea de confirmare a stagiului de cotizare pentru stabilirea pensiilor aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 165 din 21 martie 2017). Casa Națională de Asigurări Sociale i-a calculat reclamantei stagiul de cotizare în baza Regulamentului menționat supra și nu a inclus anul de studii în instituția de învățământ superior pe care reclamanta l-a repetat din cauza stării sănătății sale.

5. În procesul examinării cauzei, dna Eugenia Puiu a ridicat excepția de neconstituționalitate a prevederilor articolului 50 alin. (2) din Legea nr. 156 din 14 octombrie 1998 privind sistemul public de pensii.

6. Prin Încheierea din 12 noiembrie 2020, instanța de judecată a admis cererea privind ridicarea excepției de neconstituționalitate și a sesizat, în acest sens, Curtea Constituțională, în vederea soluționării acesteia.

Legislația pertinentă

7. Prevederile relevante ale Constituției sunt următoarele:

Articolul 46

Dreptul la proprietate privată și protecția acesteia

„(1) Dreptul la proprietate privată, precum și creanțele asupra statului, sunt

garantate.

(2) Nimeni nu poate fi expropriat decât pentru o cauză de utilitate publică, stabilită potrivit legii, cu dreaptă și prealabilă despăgubire.

[…]”.

Articolul 47

Dreptul la asistență și protecție socială

„(1) Statul este obligat să ia măsuri pentru ca orice om să aibă un nivel de trai decent, care să-i asigure sănătatea și bunăstarea, lui și familiei lui, cuprinzând hrana, îmbrăcămintea, locuința, îngrijirea medicală, precum și serviciile sociale necesare.

(2) Cetățenii au dreptul la asigurare în caz de: șomaj, boală, invaliditate, văduvie, bătrânețe sau în celelalte cazuri de pierdere a mijloacelor de subzistență, în urma unor împrejurări independente de voința lor.”

Articolul 54

Restrângerea exercițiului unor drepturi

sau al unor libertăți

„(1) În Republica Moldova nu pot fi adoptate legi care ar suprima sau ar diminua drepturile și libertățile fundamentale ale omului și cetățeanului.

(2) Exercițiul drepturilor și libertăților nu poate fi supus altor restrângeri decât celor prevăzute de lege, care corespund normelor unanim recunoscute ale dreptului internațional și sunt necesare în interesele securității naționale, integrității teritoriale, bunăstării economice a țării, ordinii publice, în scopul prevenirii tulburărilor în masă și infracțiunilor, protejării drepturilor, libertăților și demnității altor persoane, împiedicării divulgării informațiilor confidențiale sau garantării autorității și imparțialității justiției.

(3) Prevederile alineatului (2) nu admit restrângerea drepturilor proclamate în articolele 20-24.

(4) Restrângerea trebuie să fie proporțională cu situația care a determinat-o și nu poate atinge existența dreptului sau a libertății.”

8. Prevederile relevante ale Legii nr. 156 din 14 octombrie 1998 privind sistemul public de pensii sunt următoarele:

Articolul 50

Activitățile ce se includ în stagiul de cotizare

„(1) În afară de perioadele specificate la art.5, în stagiul de cotizare se includ perioadele în care s-au desfășurat următoarele activități până la 1 ianuarie 1999:

a) activitatea în calitate de membru de colhoz, indiferent de caracterul și de durata programului de muncă. La calcularea vechimii în muncă în colhoz din perioada posterioară anului 1965, în cazul în care membrul de colhoz, nemotivat, nu a îndeplinit minimul stabilit, se ia în calcul perioada de prestare efectivă a activității;

b) activitatea de creație a membrilor uniunilor de creație confirmată de către secretariatele consiliilor de administrație ale uniunilor respective;

c) activitatea în calitate de slujitor și lucrător al cultelor, începând cu 1 aprilie 1992;

d) îngrijirea unui invalid de gradul I, a unui copil invalid sub vârsta de 16 ani sau a unei persoane care a depășit vârsta de 75 de ani;

e) studiul în instituțiile de învățământ superior de zi.

(2) Modalitatea de includere în stagiul de cotizare a perioadelor indicate la alin. (1) se stabilește de către Guvern.

[…]”.

9. Prevederile relevante ale Hotărârii Guvernului nr. 165 din 21 martie 2017 pentru aprobarea Regulamentului privind modalitatea de calculare a pensiilor și modalitatea de confirmare a stagiului de cotizare pentru stabilirea pensiilor sunt următoarele:

„[…]

78. Perioada de studii în instituțiile de învățământ superior de zi de până la 1 ianuarie 1999 se confirmă prin diplomă sau prin certificat de arhivă cu privire la perioada și absolvirea studiilor.

În stagiul de cotizare se ia în considerare întreaga perioadă de studii la secția de zi, cu excepția anilor în care a fost repetat același curs de studiu.

[…]”.

ÎN DREPT

A. Argumentele autorului excepției de neconstituționalitate

10. Autorul sesizării susține că articolul 50 alin. (2) din Legea privind sistemul public de pensii prin care Guvernului i-a fost delegată competența de a stabili modalitatea de includere în stagiul de cotizare a perioadelor indicate la alin. (1) din același articol ar fi neconstituțional, pentru că îi încalcă dreptul la pensie și la proprietate.

11. În acest sens, autorul sesizării menționează că legiuitorul a prevăzut expres că în stagiul de cotizație se include întreaga perioadă de studiu în instituțiile de învățământ superior de zi [articolul 50 alin. (1) lit. e) din Legea privind sistemul public de pensii], însă Guvernul a restrâns acest drept, prevăzând că „în stagiul de cotizare se ia în considerare întreaga perioadă de studii la secția de zi, cu excepția anilor în care a fost repetat același curs de studiu” [§ 78 din Regulamentul privind modalitatea de calculare a pensiilor și modalitatea de confirmare a stagiului de cotizare pentru stabilirea pensiilor aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 165 din 21 martie 2017]. Prin urmare, din prevederile Regulamentului menționat supra rezultă imposibilitatea includerii în stagiul de cotizare a anilor de studii în instituția de învățământ superior pe care i-a repetat din cauza stării sănătății sale.

12. Autorul sesizării susține că Guvernul și-a arogat atribuții improprii și a prevăzut că în stagiul de cotizare nu se includ anii de studii în care a fost repetat același curs de studiu. Astfel, autorul concluzionează că prevederile articolului 50 alin. (2) din Legea privind sistemul public de pensii ar fi în contradicție cu dispozițiile alineatului (1) lit. e) din același articol, deoarece acesta din urmă nu specifică excepția referitoare la cursul de studiu repetat.

13. Potrivit autorului excepției de neconstituționalitate, dispozițiile contestate sunt contrare articolelor 46, 47 și 54 din Constituție.

 

B. Aprecierea Curții

 

14. Examinând admisibilitatea sesizării privind excepția de neconstituționalitate, Curtea constată următoarele.

15. În conformitate cu articolul 135 alin. (1) lit. a) din Constituție, controlul constituționalității legilor, în prezenta cauză a unor prevederi din Legea privind sistemul public de pensii, ține de competența Curții Constituționale.

16. Curtea constată că excepția de neconstituționalitate a fost ridicată de către o parte a procesului (a se vedea § 1 supra). Astfel, excepția este formulată de un subiect abilitat cu acest drept, în baza articolului 135 alin. (1) literele a) și g) din Constituție, așa cum a fost interpretat prin Hotărârea Curții Constituționale nr. 2 din 9 februarie 2016.

17. Curtea reține că obiectul excepției de neconstituționalitate îl constituie dispozițiile articolului 50 alin. (2) din Legea privind sistemul public de pensii, care prevede că modalitatea de includere în stagiul de cotizare a perioadelor indicate la alin. (1) se stabilește de către Guvern.

18. Curtea admite că norma contestată ar putea fi aplicată de instanța de judecată în cauza în care a fost ridicată (a se vedea §§ 3-4 supra).

19. Curtea notează că prevederile contestate nu au făcut anterior, sub aspectul invocat de autorul excepției, obiect al controlului de constituționalitate.

20. Curtea reține că o altă condiție obligatorie pentru ca excepția de neconstituționalitate să poată fi examinată în fond este incidența unui drept din Constituție în cauza concretă din fața instanțelor de judecată (a se vedea DCC nr. 38 din 7 aprilie 2020, § 18; DCC nr. 56 din 2 iunie 2020, § 21; DCC nr. 61 din 11 iunie 2020, § 35; DCC nr. 107 din 29 septembrie 2020, § 25; DCC nr. 125 din 22 octombrie 2020, § 22).

21. Autorul sesizării pretinde că prevederile contestate sunt contrare articolelor 46 [dreptul de proprietate privată și protecția acesteia], 47 [dreptul la asistență și protecție socială] și 54 [restrângerea exercițiului unor drepturi sau al unor libertăți] din Constituție.

22. Cu referire la pretinsa încălcare a articolului 54 din Constituţie, în jurisprudenţa sa, Curtea a reţinut că acesta nu are o aplicabilitate de sine stătătoare. Pentru a fi aplicabil, autorul sesizării trebuie să demonstreze existenţa unor ingerinţe în drepturile fundamentale (a se vedea HCC nr. 15 din 28 mai 2020, § 25; DCC nr. 94 din 4 august 2020, § 24; DCC nr. 142 din 15 decembrie 2020, § 27).

23. Curtea observă că, deşi autorul susţine că prevederea contestată ar fi contrară articolelor 46 şi 47 din Constituţie, el nu a motivat pretinsa neconformitate a dispoziţiei criticate cu prevederile constituţionale invocate şi nici nu a demonstrat raportul contradictoriu dintre ele. Sub acest aspect, Curtea reţine că simpla enumerare a unor dispoziţii constituţionale nu poate fi considerată o veritabilă critică de neconstituţionalitate (HCC nr. 15 din 28 mai 2020 § 21; DCC nr. 102 din 3 octombrie 2019 § 17; DCC nr. 5 din 20 ianuarie 2020, § 20; DCC nr. 33 din 19 martie 2020, § 31). Prin urmare, Curtea nu poate accepta spre examinare în fond sesizarea în partea care ar putea fi raportată la aceste articole din Constituţie. Dacă ar proceda la examinarea excepţiei de neconstituţionalitate motivate astfel, Curtea Constituţională s-ar substitui autorului ei în formularea unor critici de neconstituţionalitate, fapt care ar echivala cu un control efectuat din oficiu, inadmisibil în condiţiile în care, prin prisma articolului 24 alin.(2) din Legea cu privire la Curtea Constituţională şi a articolului 39 din Codul jurisdicţiei constituţionale, sesizarea trebuie să fie motivată şi să cuprindă obiectul şi împrejurările pe care subiectul îşi întemeiază cerinţele (DCC nr. 139 din 12 decembrie 2019, § 24; DCC nr. 122 din 22 octombrie 2020, § 26).

24. Analizând sesizarea, Curtea observă că autorul ei contestă o prevedere legală prin care legislatorul îi delegă Guvernului competența de a stabili modalitatea de includere în stagiul de cotizare, inter alia, a perioadei de studiu în instituțiile de învățământ superior la secția zi.

25. Curtea reiterează că Guvernul efectuează o activitate executivă, principala sa atribuție fiind organizarea și asigurarea executării legilor, scop pentru care emite acte normative sub formă de hotărâri. Actele normative, adoptate de către Guvern în baza și pentru executarea legilor nu trebuie să contravină prevederilor acestora sau să exceadă acestora. Respectiv, Guvernul fiind obligat, în exercitarea prerogativelor sale, să respecte cu strictețe prevederile constituționale și legale (a se vedea HCC nr. 23 din 6 septembrie 2013, §§ 48-50; DCC nr. 121 din 21 noiembrie 2019, §§ 20-21).

26. În pofida faptului că în sesizare se contestă dispozițiile articolului 50 alin. (2) coroborate cu cele din articolul 50 alin. (1) din Legea privind sistemul public de pensii, Curtea observă că autorul contestă normele juridice care nu permit includerea în stagiul de cotizare a anilor de studii în instituțiile de învățământ superior pe care studenții i-au repetat din cauza stării de sănătate. Curtea reține că, în realitate, i se solicită efectuarea unui control de legalitate a prevederilor punctului 78 din Regulamentul privind modalitatea de calculare a pensiilor și modalitatea de confirmare a stagiului de cotizare pentru stabilirea pensiilor aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 165 din 21 martie 2017.

27. Curtea subliniază că controlul legalităţii hotărârilor Guvernului nu ţine de competenţa Curţii Constituţionale. Pentru hotărârile Guvernului sunt acte de reglementare secundară (secundum legem), care sunt emise în vederea executării legilor şi, prin urmare, nu trebuie să contravină acestora, controlul de legalitate al unor asemenea acte le revine, prin definiţie, instanţelor de judecată (a se vedea, în acest sens, DCC nr. 1 din 14 iulie 2011; DCC nr. 7 din 30 decembrie 2011, § 35; DCC nr. 16 din 9 februarie 2018, § 21; DCC nr. 27 din 29 martie 2018, § 24; DCC nr. 101 din 6 septembrie 2018, § 32; DCC nr. 11 din 29 ianuarie 2019, § 23-25; DCC nr. 11 din 3 februarie 2020, § 33; DCC nr. 58 din 05 iunie 2020, § 20).

28. În baza celor menționate supra, Curtea constată că sesizarea privind excepția de neconstituționalitate este inadmisibilă și nu poate fi acceptată pentru examinare în fond. 

Din aceste motive, în baza articolelor 135 alin. (1) lit. g), 140 alin. (2) din Constituție, 26 din Legea cu privire la Curtea Constituțională, 61 alin. (3) și 64 din Codul jurisdicției constituționale, Curtea Constituțională

 

D E C I D E:

1. Se declară inadmisibilă sesizarea privind excepția de neconstituționalitate a articolului 50 alin. (2) din Legea nr. 156 din 14 octombrie 1998 privind sistemul public de pensii, ridicată de dna Eugenia Puiu, parte în dosarul nr. 3-2826/19, pendinte la judecătoria Chișinău, sediul Râșcani.

2. Prezenta decizie este definitivă, nu poate fi supusă niciunei căi de atac, intră în vigoare la data adoptării și se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

Președinte                                                Domnica MANOLE

 

Chișinău, 5 ianuarie 2021
DCC nr. 4
Dosarul nr. 183g/2020

 

Tel.: +373 22 25-37-08
Fax.: +373 22 25-37-46
Total vizitatori: 7084755  //   Vizitatori ieri: 2592  //   azi: 1904  //   Online: 5
Acces rapid