Decizia nr. 104 din 24.09.2020

Decizia nr. 104 24.09.2020 de inadmisibilitate a sesizării nr. 95g/2020 privind excepția de neconstituționalitate a articolelor 93 pct. 12) și 99 alin. (1) din Codul fiscal (livrarea efectuată la un preţ mai mic decât cel de piaţă din cauza relaţiilor specifice stabilite între furnizor şi cumpărător)


Subiectul sesizării: Curtea de Apel Chişinău, avocat Vasile Nicoară


Decizia:
1. d_104_2020_95g_2020_rou.pdf
2. d_104_2020_95g_2020_rus.pdf


Sesizări:


DECIZIE
DE INADMISIBILITATE
a sesizării nr. 95g/2020
privind excepția de neconstituționalitate a articolelor 93 pct. 12) și 99 alin. (1) din Codul fiscal
(livrarea efectuată la un preţ mai mic decât cel de piaţă din cauza relaţiilor specifice stabilite între furnizor şi cumpărător)

CHIŞINĂU
24 septembrie 2020

Curtea Constituțională, judecând în componența:
dnei Domnica MANOLE, Președinte,
dnei Liuba ȘOVA,
dlui Serghei ȚURCAN,
dlui Vladimir ȚURCAN, judecători,
cu participarea dnei Dina Musteața, asistent judiciar

Având în vedere sesizarea înregistrată pe 16 iunie 2020,
Examinând admisibilitatea sesizării menționate,
Având în vedere actele și lucrările dosarului,
Deliberând pe 24 septembrie 2020, în camera de consiliu, 

Pronunță următoarea decizie: 

ÎN FAPT 

1. La originea cauzei se află excepția de neconstituționalitate a articolelor 93 pct. 12) și 99 alin. (1) din Codul fiscal, ridicată de dl avocat Vasile Nicoară, în interesele S.R.L. „Datario”, parte în dosarul nr. 3a-321/2020, pendinte la Curtea de Apel Chișinău.

2. Sesizarea privind excepția de neconstituționalitate a fost trimisă la Curtea Constituțională de un complet de judecători de la Curtea de Apel Chișinău format din doamna Maria Guzun și domnii Grigore Dașchevici și Vladislav Clima, în baza articolului 135 alin. (1) lit. a) și lit. g) din Constituție.

 

A. Circumstanțele litigiului principal

 

3. Pe 27 noiembrie 2017, Inspectoratul Fiscal de Stat a emis Decizia nr. 276. În această decizie se menționează că în urma unui control fiscal s-a constatat că S.R.L. „Datario” a prezentat declarația privind taxa pe valoarea adăugată cu informații neautentice. Astfel, S.R.L. „Datario” a fost sancționată cu amendă, în cuantum de 3539 de lei pentru diminuarea impozitului pe venit și, respectiv, de 646 de lei pentru neachitarea în termen a impozitului pe venit.

4. Ulterior, în privința S.R.L. „Datario” a fost inițiat un control fiscal repetat, prin care s-a stabilit că persoana juridică în discuție nu ar fi luat în calcul că livrarea efectuată la un preţ mai mic decât cel de piaţă din cauza relaţiilor specifice stabilite între furnizor şi cumpărător (beneficiar) constituie o livrare impozabilă, iar valoarea impozabilă a livrării respective constituie valoarea ei de piaţă. Astfel, s-ar fi încălcat prevederile articolului 99 alin. (1) din Codul fiscal. În aceste circumstanțe, pe 28 noiembrie 2018, Inspectoratul Fiscal de Stat a emis Decizia nr. 6, prin care s-a dispus, între altele, încasarea taxei pe valoarea adăugată în mărime de 536826 de lei și a majorării de întârziere în mărime de 31507 de lei, precum și aplicarea următoarelor amenzi: 5000 de lei pentru prezentarea cu informație neautentică a declarațiilor privind taxa pe valoarea adăugată și, respectiv, 161048 de lei pentru diminuarea taxei pe valoarea adăugată.

5. S.R.L. „Datario” a contestat Decizia Inspectoratului Fiscal de Stat nr. 6 din 28 noiembrie 2018 în instanța de judecată.

6. Pe 18 decembrie 2019, Judecătoria Chișinău, sediul Rîșcani, a anulat decizia în discuție.

7. Inspectoratul Fiscal de Stat a contestat cu apel hotărârea primei instanțe, invocând că instanța ar fi interpretat eronat prevederile articolelor 93 pct. 12) și 99 alin. (1) din Codul fiscal.

8. Pe 20 mai 2020, în cadrul ședinței instanței de apel, dl avocat Vasile Nicoară a ridicat, în interesele S.R.L. „Datario”, excepția de neconstituționalitate a articolelor 93 pct. 12) și 99 alin. (1) din Codul fiscal.

9. Printr-o încheiere din aceeași dată, Curtea de Apel Chișinău a admis ridicarea excepției de neconstituționalitate și a sesizat, în acest sens, Curtea Constituțională, în vederea examinării acesteia. 

B. Legislația pertinentă 

10. Prevederile relevante ale Constituției sunt următoarele:

 

Articolul 16

Egalitatea

„[...]

(2) Toţi cetăţenii Republicii Moldova sunt egali în faţa legii şi a autorităţilor publice, fără deosebire de rasă, naţionalitate, origine etnică, limbă, religie, sex, opinie, apartenenţă politică, avere sau de origine socială.”

Articolul 22

Neretroactivitatea legii

„Nimeni nu va fi condamnat pentru acţiuni sau omisiuni care, în momentul comiterii, nu constituiau un act delictuos. De asemenea, nu se va aplica nici o pedeapsă mai aspră decât cea care era aplicabilă în momentul comiterii actului delictuos.”

Articolul 23

Dreptul fiecărui om de a-și cunoaște drepturile și îndatoririle

„(1) Fiecare om are dreptul să i se recunoască personalitatea juridică.

(2) Statul asigură dreptul fiecărui om de a-și cunoaște drepturile și îndatoririle. În acest scop statul publică și face accesibile toate legile și alte acte normative.”

 

11. Prevederile relevante ale Codului fiscal, adoptat prin Legea nr. 1163 din 24 aprilie 1997, sunt următoarele:

 

Articolul 11

Apărarea drepturilor şi intereselor contribuabilului

(1) Apărarea drepturilor şi intereselor contribuabilului se face pe cale judiciară sau pe alte căi prevăzute de prezentul cod şi de alte acte ale legislaţiei. Toate îndoielile apărute la aplicarea legislaţiei fiscale se vor interpreta în favoarea contribuabilului.

[...].”

Articolul 93.

Noţiuni generale

În sensul prezentului titlu, se definesc următoarele noţiuni:

[...]

12) Relaţii specifice – relaţii speciale, caracteristice şi aplicabile numai unui anumit subiect sau unei circumstanţe concrete, care se deosebesc de relaţiile caracteristice pentru subiecţi şi circumstanţe analogice;

[...].”

Articolul 99

Livrările efectuate la un preţ mai mic decât cel de piaţă, fără efectuarea plăţii, în contul retribuirii muncii

„(1) Livrarea efectuată la un preţ mai mic decât cel de piaţă din cauza relaţiilor specifice stabilite între furnizor şi cumpărător (beneficiar) sau din cauză că cumpărătorul (beneficiarul) este un angajat al furnizorului constituie o livrare impozabilă. Valoarea impozabilă a livrării respective constituie valoarea ei de piaţă.

[...].”

 

ÎN DREPT 

A. Argumentele autorului excepției de neconstituționalitate 

12. Autorul excepției de neconstituționalitate afirmă că noțiunea de „relații specifice” contravine regulilor de tehnică legislativă, prevăzute în Legea nr. 100 din 22 decembrie 2017 cu privire la actele normative.

13. Autorul excepției mai notează că prevederile contestate nu ar fi previzibile. Totodată, el menționează că funcționarii Inspectoratului Fiscal de Stat interpretează și aplică în mod abuziv și neunitar semnificația noțiunii „relații specifice” în contextul stabilirii valorii impozabile, fără a compara tranzacțiile efectuate într-un caz cu activitatea similară a altor subiecte și circumstanțe analogice. Acest fapt conduce la încălcarea articolelor 1 alin. (3), 4, 16, 22, 23 și 126 alin. (1) din Constituție. 

B. Aprecierea Curții 

14. Examinând admisibilitatea sesizării privind excepția de neconstituționalitate, Curtea constată următoarele.

15. În conformitate cu articolul 135 alin. (1) lit. a) din Constituție, controlul constituționalității legilor, în prezenta cauză a unor prevederi din Codul fiscal, ține de competența Curții Constituționale.

16. Curtea constată că excepția de neconstituționalitate a fost ridicată de reprezentantul unei părți în proces. Astfel, sesizarea este formulată de către subiectul căruia i s-a conferit acest drept, în baza articolului 135 alin. (1) literele a) și g) din Constituție, așa cum a fost interpretat acesta prin Hotărârea Curții Constituționale nr. 2 din 9 februarie 2016.

17. Obiectul excepției de neconstituționalitate îl constituie articolele 93 pct. 12) [care redă definiția noțiunii de „relații specifice”, i.e. relaţii speciale, caracteristice şi aplicabile numai unui anumit subiect sau unei circumstanţe concrete, care se deosebesc de relaţiile caracteristice pentru subiecți şi circumstanţe analogice] și 99 alin. (1) [care prevede că „livrarea efectuată la un preţ mai mic decât cel de piaţă din cauza relaţiilor specifice stabilite între furnizor şi cumpărător (beneficiar) sau din cauză că cumpărătorul (beneficiarul) este un angajat al furnizorului constituie o livrare impozabilă. Valoarea impozabilă a livrării respective constituie valoarea ei de piaţă”] din Codul fiscal.

18. Excepția de neconstituționalitate a fost ridicată într-o cauză în care Inspectoratul Fiscal de Stat a aplicat prevederile contestate (a se vedea supra § 4). Prin urmare, Curtea consideră că prevederile contestate pot fi aplicate în cauza în care a fost ridicată excepția de neconstituționalitate.

19. Curtea notează că prevederile criticate nu au făcut anterior obiect al examinării sale.

20. Analizând excepția de neconstituționalitate, Curtea constată că autorul excepției afirmă, între altele, că prevederile contestate ar fi contrare regulilor de tehnică legislativă prevăzute de Legea nr. 100 din 22 decembrie 2017. În acest sens, Curtea notează că poate verifica o prevedere contestată doar din perspectiva Constituției, și nu din perspectiva corespunderii acesteia cu alte legi (e.g. Legea nr. 100 din 22 decembrie 2017 cu privire la actele normative). Așadar, această critică nu vizează o problemă de drept constituțional.

21. Curtea mai observă că, sub aparența unor critici de neconstituționalitate legate de neclaritatea și imprevizibilitatea noțiunii de „relații specifice” din articolele 93 pct. 12) și 99 alin. (1) din Codul fiscal, autorul excepției contestă, de fapt, interpretarea și aplicarea de către Inspectoratul Fiscal de Stat a noțiunii în discuție în cadrul controalelor fiscale inițiate în privința SRL „Datario”.

22. Curtea reaminteşte că ea nu poate examina, prin prisma Constituţiei, dacă autorităţile interpretează şi aplică corect legea (a se vedea DCC nr. 54 din 16 aprilie 2019, § 22). Competenţa de a verifica interpretarea și aplicarea legii în circumstanţele invocate le revine în exclusivitate instanţelor judecătoreşti (a se vedea DCC nr. 6 din 23 ianuarie 2020, § 29; DCC nr. 28 din 12 martie 2020, § 56).

23. În același sens, și Curtea Europeană a Drepturilor Omului a subliniat că rolul decizional conferit instanțelor de judecată urmărește tocmai înlăturarea dubiilor ce persistă cu ocazia interpretării normelor (a se vedea Rohlena v. Cehia, [MC], 27 ianuarie 2015, § 50 și § 51).

24. Așadar, Curtea subliniază că instanțelor de judecată le revine sarcina de a analiza în fiecare caz particular dacă există „relații specifice” în contextul stabilirii valorii impozabile, comparând tranzacțiile subiectului controlului fiscal cu tranzacțiile altor subiecți analogici realizate în circumstanțe analogice, precum și de a cenzura orice interpretare pretinsă abuzivă a Inspectoratului Fiscal de Stat, având în vedere dispozițiile articolului 11 din Codul fiscal, conform cărora toate îndoielile apărute la aplicarea legislaţiei fiscale se vor interpreta în favoarea contribuabilului. De altfel, acest aspect a fost accentuat și de către Curtea Europeană a Drepturilor Omului în hotărârea Prigală v. Republica Moldova din 13 februarie 2018, § 38.

25. În prezenta cauză, această constatare scutește Curtea să verifice incidența normelor din Constituție invocate de către autorul excepției de neconstituționalitate (a se vedea, mutatis mutandis, DCC nr. 92 din 30 iulie 2020, § 28).

26. Prin urmare, în baza celor menționate supra, Curtea constată că sesizarea privind excepția de neconstituționalitate este inadmisibilă și nu poate fi acceptată pentru examinare în fond.

Din aceste motive, în baza articolului 26 alin. (1) din Legea cu privire la Curtea Constituțională și a articolelor 61 alin. (3) și 64 din Codul jurisdicției constituționale, Curtea Constituțională 

D E C I D E:

1. Se declară inadmisibilă excepția de neconstituționalitate a articolelor 93 pct. 12) și 99 alin. (1) din Codul fiscal, ridicată de dl avocat Vasile Nicoară, în interesele SRL „Datario”, parte în dosarul nr. 3a-321/2020, pendinte la Curtea de Apel Chișinău.

2. Prezenta decizie este definitivă, nu poate fi supusă niciunei căi de atac, intră în vigoare la data adoptării și se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova. 

Președinte                             Domnica MANOLE

Chișinău, 24 septembrie 2020
DCC nr. 104
Dosarul nr. 95g/2020

Tel.: +373 22 25-37-08
Fax.: +373 22 25-37-46
Total vizitatori: 6698481  //   Vizitatori ieri: 3060  //   azi: 115  //   Online: 115
Acces rapid