Decizia nr. 128 din 02.12.2019

Decizia nr. 128 din 02.12.2019 de inadmisibilitate a sesizării nr. 136g/2019 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din articolul 62 alin. (5) din Codul de executare (contestarea procesului-verbal de conciliere)


Subiectul sesizării: Judecătoria Chișinău, sediul Centru, Ina Leșcenco


Decizia:
1. d_128_2019_136g_2019_ro.pdf
2. d_128_2019_136g_2019-rus.pdf


Sesizări:


DECIZIE
DE INADMISIBILITATE
a sesizării nr. 136g/2019
privind excepția de neconstituționalitate
a unor prevederi din articolul 62 alin. (5) din Codul de executare
(contestarea procesului-verbal de conciliere)

CHIŞINĂU
2 decembrie 2019

Curtea Constituţională, judecând în componenţa:
dlui Vladimir ȚURCAN, preşedinte,
dlui Eduard ABABEI,
dnei Domnica MANOLE,
dlui Nicolae ROȘCA,
dnei Liuba ȘOVA,
dlui Serghei ȚURCAN, judecători,
cu participarea dlui Gheorghe Reniță, asistent judiciar,

Având în vedere sesizarea depusă pe 23 iulie 2019 și
înregistrată la aceeași dată,
Examinând admisibilitatea sesizării menţionate,
Având în vedere actele şi lucrările dosarului,
Deliberând pe 2 decembrie 2019 în camera de consiliu,

Pronunță următoarea decizie:

ÎN FAPT

1. La originea cauzei se află excepția de neconstituționalitate a textului „procesele-verbale nu pot fi contestate" din articolul 62 alin. (5) din Codul de executare, ridicată de către dna Ina Leșcenco, în dosarul nr. 25-24/19, pendinte la Judecătoria Chișinău, sediul Centru.

2. Sesizarea privind excepția de neconstituționalitate a fost depusă la Curtea Constituțională, pe 12 iulie 2019, de către dna judecător Lorina Ciubotaru de la Judecătoria Chișinău, sediul Centru, în baza articolului 135 alin. (1) literele a) și g) din Constituție. 

A. Circumstanțele litigiului principal

3. Pe 28 decembrie 2018, S.R.L. „Express Leasing & Microcredit" a depus la Judecătoria Chișinău, sediul Centru, o cerere, prin care a solicitat anularea procesului-verbal de conciliere nr. 004-343R/14 din 8 septembrie 2014, încheiat de către dna executor judecătoresc Valentina Zamșa.

4. Pe 28 iunie 2019, în cadrul ședinței de judecată, dna Ina Leșcenco, care reprezintă interesele S.R.L. „Express Leasing & Microcredit", a ridicat excepția de neconstituționalitate a textului „procesele-verbale nu pot fi contestate" din articolul 62 alin. (5) din Codul de executare.

5. Printr-o încheiere din aceeași dată, Judecătoria Chișinău, sediul Centru, a admis cererea privind ridicarea excepției de neconstituționalitate și a trimis sesizarea la Curtea Constituțională, în vederea soluționării acesteia.

B. Legislația pertinentă

6. Prevederile relevante ale Constituției sunt următoarele:

Articolul 20
Accesul liber la justiţie

„(1) Orice persoană are dreptul la satisfacţie efectivă din partea instanţelor judecătoreşti competente împotriva actelor care violează drepturile, libertăţile şi interesele sale legitime.

(2) Nici o lege nu poate îngrădi accesul la justiţie."

Articolul 46
Dreptul la proprietate privată şi protecţia acesteia

„(1) Dreptul la proprietate privată, precum şi creanţele asupra statului sînt garantate.

[...]."

Articolul 54
Restrângerea exerciţiului unor drepturi sau al unor libertăţi

„(1) În Republica Moldova nu pot fi adoptate legi care ar suprima sau ar diminua drepturile şi libertăţile fundamentale ale omului şi cetăţeanului.

(2) Exerciţiul drepturilor şi libertăţilor nu poate fi supus altor restrângeri decât celor prevăzute de lege, care corespund normelor unanim recunoscute ale dreptului internaţional şi sunt necesare în interesele securităţii naţionale, integrităţii teritoriale, bunăstării economice a ţării, ordinii publice, în scopul prevenirii tulburărilor în masă şi infracţiunilor, protejării drepturilor, libertăţilor şi demnităţii altor persoane, împiedicării divulgării informaţiilor confidenţiale sau garantării autorităţii şi imparţialităţii justiţiei.

(3) Prevederile alineatului (2) nu admit restrângerea drepturilor proclamate în articolele 20-24.

(4) Restrângerea trebuie să fie proporţională cu situaţia care a determinat-o şi nu poate atinge existenţa dreptului sau a libertăţii."

7. Prevederile relevante ale Codului de executare sunt următoarele:

Articolul 9
Atacarea actelor executorului judecătoresc

„Participanţii la procedura de executare, alte persoane interesate ale căror drepturi ori interese ocrotite de lege au fost încălcate printr-un act de executare pot ataca actul în conformitate cu legea."

Articolul 43
Părţile în procedura de executare

„(1) Părţi în procedura de executare sunt: creditorul şi debitorul.

[...]."

Articolul 62
Concilierea părţilor în procedura de executare

„(1) În termenul stabilit de executorul judecătoresc în încheierea de intentare a procedurii de executare, părţile sunt obligate să se prezinte în faţa executorului judecătoresc pentru a li se comunica drepturile şi obligaţiile lor, inclusiv posibilitatea de conciliere sau, după caz, de determinare a modalităţii de executare şi/sau a consecutivităţii de urmărire a bunurilor debitorului.

(2) În cazul în care părţile convin asupra condiţiilor de executare, executorul judecătoresc întocmeşte un proces-verbal, în care indică aceste condiţii, ele devenind obligatorii pentru părţi.

(3) În cazul în care părţile au convenit asupra încheierii unei tranzacţii, executorul judecătoresc întocmeşte un proces-verbal, în care consemnează condiţiile tranzacţiei, acest proces-verbal servind drept temei pentru încetarea procedurii de executare. Procesul-verbal al executorului judecătoresc prin care se întăreşte tranzacţia este un document executoriu.

(4) În cazul în care părţile sau una dintre părţi nu se prezintă ori concilierea nu finalizează cu încheierea unei tranzacţii, executorul judecătoresc consemnează faptul într-un proces-verbal şi continuă urmărirea patrimoniului debitorului.

(5) Procesele-verbale întocmite în condiţiile prezentului articol sunt semnate obligatoriu de părţile în procedura de executare prezente la procedura de conciliere sau de reprezentanţii acestora, sunt certificate cu semnătura şi cu ştampila executorului judecătoresc şi înmânate părţilor în procedura de executare. Procesele-verbale nu pot fi contestate.

[...]."

Articolul 161
Persoanele care sunt în drept să conteste actele de executare

„(1) Actele de executare întocmite de executorul judecătoresc sau acţiunile/inacţiunea acestuia pot fi contestate de către părţi şi de alţi participanţi la procesul de executare, precum şi de terţii care consideră că prin actele de executare sau acţiunile/inacţiunea executorului judecătoresc le-a fost încălcat un drept recunoscut de lege.

[...]."

Articolul 164
Apărarea drepturilor unor alte persoane

„(1) Dacă o altă persoană consideră că sechestrul a fost aplicat pe bunurile ce îi aparţin cu titlu de proprietate, ea poate intenta în procedură contencioasă o acţiune de ridicare a sechestrului.

(2) Prejudiciile cauzate ca urmare a anulării actului de sechestru, dacă nu rezultă din acţiunile debitorului prevăzute la art. 44 alin. (3) din prezentul cod, sunt opozabile părţii care a solicitat aplicarea sechestrului, cu excepţia bunurilor dreptul de proprietate asupra cărora este supus înregistrării obligatorii de stat.

(3) Acţiunea de ridicare a sechestrului (radierea din actul de inventar) se intentează împotriva debitorului şi creditorului urmăritor. Dacă sechestrarea (inventarierea) bunurilor s-a făcut în temeiul unei hotărâri penale privind confiscarea bunurilor, persoana condamnată şi organul financiar respectiv vor figura în calitate de pârât.

[...]."

ÎN DREPT

A. Argumentele autoarei excepției de neconstituționalitate

8. În argumentarea excepției de neconstituționalitate, autoarea pretinde că textul „procesele-verbale nu pot fi contestate" din articolul 62 alin. (5) din Codul de executare [acest articol reglementează concilierea părților în procedura de executare] îngrădește disproporționat dreptul terților din procedura de executare silită la accesul liber la justiție și, prin urmare, este contrar articolului 20 din Constituție.

B. Aprecierea Curții

9. Examinând admisibilitatea sesizării, Curtea constată următoarele.

10. În conformitate cu articolul 135 alin. (1) lit. a) din Constituție, controlul constituționalității legilor, în prezenta cauză a Codului de executare, ține de competența Curții Constituționale.

11. Curtea constată că excepția de neconstituționalitate a fost ridicată de către reprezentantul uneia dintre părțile la proces. Astfel, sesizarea este formulată de către subiectul căruia i s-a conferit acest drept, în baza articolului 135 alin. (1) literele a) și g) din Constituție.

12. Obiectul excepției de neconstituționalitate îl constituie textul „procesele-verbale nu pot fi contestate" din articolul 62 alin. (5) din Codul de executare.

13. Curtea observă că articolul 62 din Codul de executare reglementează concilierea părților în procedura de executare. Totodată, articolul 43 alin. (1) din același Cod prevede că sunt părți în procedura de executare creditorul și debitorul.

14. Prin urmare, rezultă în mod rezonabil că prevederile contestate sunt aplicabile doar creditorului și debitorului, nu terților. Terţii care consideră că prin actele de executare sau acţiunile/inacţiunile executorului judecătoresc le-a fost încălcat un drept recunoscut de lege ar putea depune în instanța de judecată o contestație în baza articolului 162 alin. (1) din Codul de executare.

15. Mai mult, dacă în cadrul unei proceduri de executare silită a fost aplicat sechestrul pe un bun care aparține unei terțe persoane, atunci această persoană ar putea cere, în conformitate cu articolul 164 din Codul de executare, ridicarea sechestrului.

16. Așadar, Curtea constată că în situația invocată în sesizare există garanții care protejează drepturile terțelor persoane în cadrul procedurii de executare a unei hotărâri judecătorești. Dreptul terților de acces la justiție nu este îngrădit de prevederile contestate. De altfel, însăși excepția de neconstituționalitate a fost ridicată în fața unei instanțe de judecată.

17. Prin urmare, în baza celor menționate supra, Curtea constată că sesizarea este inadmisibilă și nu poate fi acceptată pentru examinare în fond.

Din aceste motive, în baza articolului 26 alin. (1) din Legea cu privire la Curtea Constituțională și a articolelor 61 alin. (3) și 64 din Codul jurisdicției constituționale, Curtea Constituțională

D E C I D E:

1. Se declară inadmisibilă sesizarea privind excepția de neconstituționalitate a textului „procesele-verbale nu pot fi contestate" din articolul 62 alin. (5) din Codul de executare, ridicată de către dna Ina Leșcenco, în dosarul nr. 25-24/19, pendinte la Judecătoria Chișinău, sediul Centru.

2. Prezenta decizie este definitivă, nu poate fi supusă niciunei căi de atac, intră în vigoare la data adoptării şi se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

Președinte                                                                                            Vladimir ŢURCAN

Chișinău, 2 decembrie 2019
DCC nr. 128
Dosarul nr. 136g/2019

Tel.: +373 22 25-37-08
Fax.: +373 22 25-37-46
Total vizitatori: 6432406  //   Vizitatori ieri: 2698  //   azi: 1048  //   Online: 7
Acces rapid