Decizia nr. 12 din 29.01.2019

Decizia nr. 12 din 29.01.2019 de inadmisibilitate a sesizării nr.15g/2019 privind excepția de neconstituționalitate a articolului 3641 alin. (8) din Codul de procedură penală și a unor prevederi din articolul 2641 alin. (1) din Codul penal


Subiectul sesizării: Judecătoria Chișinău, sediul Centru, judecător Livia Mitrofan;


Decizia:
1. d_12_2019_15g_2019_rou.pdf
2. d_12_2019_15g_2019_rus.pdf


Sesizări:


DECIZIE
DE INADMISIBILITATE
a sesizării nr.15g/2019
privind excepția de neconstituționalitate a articolului 3641 alin. (8) din Codul de procedură penală și a unor prevederi din articolul 2641 alin. (1) din Codul penal

CHIŞINĂU
29 ianuarie 2019

Curtea Constituţională, judecând în componenţa:
dlui Mihai POALELUNGI, preşedinte,
dnei Raisa APOLSCHII,
dlui Aurel BĂIEȘU,
dlui Corneliu GURIN,
dlui Artur REȘETNICOV,
dlui Veaceslav ZAPOROJAN, judecători,
cu participarea dnei Eugenia Mîța, grefier,

Având în vedere sesizarea depusă pe 23 ianuarie 2019,
Înregistrată la aceeaşi dată,
Examinând admisibilitatea sesizării menţionate,
Având în vedere actele şi lucrările dosarului,
Deliberând pe 29 ianuarie 2019 în camera de consiliu,

Prezintă următoarea decizie:

 

ÎN FAPT

1. La originea cauzei se află excepţia de neconstituţionalitate a articolului 3641 alin. (8) din Codul de procedură penală și a textului „cu privarea de dreptul de a conduce mijloace de transport pe un termen de la 3 la 5 ani” din articolul 2641 alin. (1) din Codul penal, ridicată din oficiu de către dna judecător Livia Mitrofan, în dosarul nr. 1-482/2018, pendinte la Judecătoria Chișinău, sediul Centru.

2. Excepția de neconstituționalitate a fost trimisă la Curtea Constituţională pe 23 ianuarie 2019, în baza articolului 135 alin. (1) literele a) și g) din Constituţie.

A. Circumstanţele litigiului principal

3. Pe rolul Judecătoriei Chișinău, sediul Centru, se află în examinare cauza penală privind învinuirea dlui Artiom Gîlcă de comiterea infracțiunii prevăzute la articolul 2641 alin. (1) din Codul penal [Conducerea mijlocului de transport în stare de ebrietate alcoolică cu grad avansat sau în stare de ebrietate produsă de alte substanţe]. În cadrul ședinței din 11 decembrie 2018, dl Artiom Gîlcă a depus o cerere privind examinarea cauzei penale pe baza probelor administrate în faza de urmărire penală, potrivit articolului 3641 din Codul de procedură penală.

4. Prin încheierea din 18 ianuarie 2019, Judecătoria Chișinău, sediul Centru, a ridicat excepția de neconstituționalitate a articolului 3641 alin. (8) din Codul de procedură penală și a textului „cu privarea de dreptul de a conduce mijloace de transport pe un termen de la 3 la 5 ani” din articolul 2641 alin. (1) din Codul penal şi a dispus trimiterea sesizării către Curtea Constituțională, în vederea soluționării acesteia. Prevederile articolului 3641 alin. (8) din Codul de procedură penală stabilesc că inculpatul care a recunoscut săvârşirea faptelor indicate în rechizitoriu şi a solicitat ca judecata să se facă pe baza probelor administrate în faza de urmărire penală beneficiază de reducerea cu o treime a limitelor de pedeapsă prevăzute de lege în cazul pedepsei cu închisoarea, cu muncă neremunerată în folosul comunităţii, şi de reducerea cu o pătrime a limitelor de pedeapsă prevăzute de lege în cazul pedepsei cu amendă. Dispozițiile criticate de la articolul 2641 alin. (1) din Codul penal stabilesc pedeapsa complementară obligatorie sub forma privării de dreptul de a conduce mijloace de transport pe un termen de la 3 la 5 ani pentru conducerea mijlocului de transport de către o persoană care se află în stare de ebrietate alcoolică cu grad avansat sau în stare de ebrietate produsă de substanţe stupefiante şi/sau de alte substanţe cu efecte similare.

B. Legislația pertinentă

5. Prevederile relevante ale Constituţiei sunt următoarele:

Articolul 20

Accesul liber la justiţie

„(1) Orice persoană are dreptul la satisfacţie efectivă din partea instanţelor judecătoreşti competente împotriva actelor care violează drepturile, libertăţile şi interesele sale legitime.

(2) Nici o lege nu poate îngrădi accesul la justiţie.”

Articolul 26

Dreptul la apărare

„(1) Dreptul la apărare este garantat.

(2) Fiecare om are dreptul să reacţioneze independent, prin mijloace legitime, la încălcarea drepturilor şi libertăţilor sale.

(3) În tot cursul procesului părţile au dreptul să fie asistate de un avocat, ales sau numit din oficiu.

(4) Amestecul în activitatea persoanelor care exercită apărarea în limitele prevăzute se pedepseşte prin lege.”

6. Prevederile relevante ale Codului penal sunt următoarele:

Articolul 79

Aplicarea pedepsei mai blânde decât cea prevăzută de lege

„(1) Ținând cont de circumstanţele excepţionale ale cauzei, legate de scopul şi motivele faptei, de rolul vinovatului în săvârșirea infracţiunii, de comportarea lui în timpul şi după consumarea infracţiunii, de alte circumstanţe care micşorează esenţial gravitatea faptei şi a consecinţelor ei, precum şi de contribuirea activă a participantului unei infracţiuni săvârșite în grup la descoperirea acesteia, instanţa de judecată poate aplica o pedeapsă sub limita minimă, prevăzută de legea penală pentru infracţiunea respectivă, sau una mai blândă, de altă categorie, ori poate să nu aplice pedeapsa complementară obligatorie. Minoratul persoanei care a săvârșit infracţiunea se consideră circumstanţă excepţională. Săvârșirea infracţiunii de către persoanele care au atins vârsta de 18 ani, dar nu au atins vârsta de 21 de ani poate fi apreciată de către instanţa de judecată drept circumstanţă excepţională.

(11) Poate fi considerată excepţională atât o circumstanţă atenuantă, cât şi un cumul de asemenea circumstanţe legate de situaţiile menţionate la alin.(1).”

Articolul 2641

Conducerea mijlocului de transport în stare de ebrietate alcoolică cu grad avansat sau în stare de ebrietate produsă de alte substanţe

„(1) Conducerea mijlocului de transport de către o persoană care se află în stare de ebrietate alcoolică cu grad avansat sau în stare de ebrietate produsă de substanţe stupefiante şi/sau de alte substanţe cu efecte similare

se pedepseşte cu amendă în mărime de la 750 la 850 unităţi convenţionale sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 200 la 240 de ore, în ambele cazuri cu privarea de dreptul de a conduce mijloace de transport pe un termen de la 3 la 5 ani.

[...].”

[art. 2641 alin. (1) în redacția Legii nr.164 din 20 iulie 2017, în vigoare până la 14 decembrie 2018]

7. Prevederile relevante ale Codului de procedură penală sunt următoarele:

Articolul 3641

Judecata pe baza probelor administrate în faza de urmărire penală

„[...]

(8) Inculpatul care a recunoscut săvârșirea faptelor indicate în rechizitoriu şi a solicitat ca judecata să se facă pe baza probelor administrate în faza de urmărire penală beneficiază de reducerea cu o treime a limitelor de pedeapsă prevăzute de lege în cazul pedepsei cu închisoare, cu muncă neremunerată în folosul comunităţii şi de reducerea cu o pătrime a limitelor de pedeapsă prevăzute de lege în cazul pedepsei cu amendă. Dacă pedeapsa prevăzută de lege este detenţiunea pe viaţă, se aplică pedeapsa închisorii de 30 de ani.

[...].”

ÎN DREPT

A. Argumentele autoarei excepției de neconstituționalitate

8. În motivarea excepției de neconstituționalitate, autoarea acesteia susține că pedeapsa complementară obligatorie sub forma privării de dreptul de a conduce mijloace de transport pe un termen de la 3 la 5 ani [pentru conducerea mijlocului de transport de către o persoană care se află în stare de ebrietate alcoolică cu grad avansat] este mai severă decât pedeapsa principală.

9. În acest sens, autoarea excepției de neconstituționalitate menționează că în timp ce pedeapsa principală prevăzută pentru comiterea infracțiunii de la articolul 2641 alin. (1) din Codul penal poate fi redusă în condițiile articolului 3641 alin. (8) din Codul de procedură penală, pedeapsa complementară obligatorie sub forma de privare de dreptul de a conduce mijloace de transport nu poate fi redusă în nici un mod. În acest fel, autoarea susține că sunt încălcate articolele 20 și 26 din Constituție.

B. Aprecierea Curţii

10. Examinând admisibilitatea sesizării privind excepția de neconstituționalitate, Curtea constată următoarele.

11. În conformitate cu articolul 135 alin. (1) lit. a) din Constituție, controlul constituționalității legilor, în prezenta cauză a Codului penal și a Codului de procedură penală, ține de competența Curții Constituționale.

12. Curtea constată că excepţia de neconstituţionalitate a fost ridicată din oficiu de către dna judecător Livia Mitrofan, în dosarul nr. 1-482/2018, pendinte la Judecătoria Chișinău, sediul Centru. Sesizarea este formulată de către un subiect abilitat căruia i s-a conferit acest drept, în baza articolului 135 alin. (1) literele a) și g) din Constituție.

13. Curtea reține că obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie articolul 3641 alin. (8) din Codul de procedură penală și textul „cu privarea de dreptul de a conduce mijloace de transport pe un termen de la 3 la 5 ani” din articolul 2641 alin. (1) din Codul penal.

14. În susținerea neconstituționalității textelor de lege criticate, autoarea excepției invocă încălcarea dispozițiilor constituționale referitoare la accesul la justiție și la dreptul la apărare.

15. Din motivarea excepţiei de neconstituţionalitate, Curtea observă că autoarea critică faptul că prevederile alin. (8) din articolul 3641 din Codul de procedură penală nu îi permit judecătorului să reducă limitele pentru pedeapsa complementară obligatorie sub forma privării de dreptul de a conduce mijloace de transport, prevăzută la articolul 2641 alin. (1) din Codul penal.

16. Curtea menționează că în Codul penal actual legislatorul are o orientare mai degrabă preventivă, decât represivă, și a optat pentru reducerea limitelor speciale de pedeapsă pentru mai multe infracțiuni, concomitent cu înăsprirea tratamentului penal al infracţiunilor legate de conducerea mijloacelor de transport de către persoane aflate în stare de ebrietate. De asemenea, legislatorul a urmărit ca Codul penal să ofere și instrumente eficiente pentru individualizarea și sancționarea infracţiunilor legate de conducerea mijloacelor de transport de către persoane aflate în stare de ebrietate.

17. Curtea reține că stabilirea sancțiunilor de drept penal este, pe de o parte, o sarcină care îi revine legislatorului, care stabilește pedepsele și celelalte sancțiuni de drept penal prin fixarea unor limite minime și maxime ale acestora, în conformitate cu importanța abstractă a valorii sociale protejate, iar pe de altă parte, o sarcină  pe care judecătorul o realizează în limitele stabilite de lege. Judecătorul are puterea de a stabili pedepsele în cadrul anumitor limite predeterminate, de a le reduce în funcție de anumite criterii și, totodată, poate alege să aplice sau nu o sancțiune concretă, în raport cu particularitățile faptei și cu persoana infractorului.

18. Din analiza sistematică a normelor penale care reglementează limitele generale și speciale de pedeapsă, precum și a prevederilor referitoare la individualizarea judiciară, Curtea observă că judecătorii dispun de criterii legale atât pentru a reduce pedeapsa principală, cât și pentru a nu aplica pedeapsa complementară obligatorie.

19. Astfel, pedeapsa principală poate fi redusă în conformitate cu articolul 3641 alin. (8) din Codul de procedură penală. Pedeapsa complementară obligatorie, ținând cont de circumstanţele excepţionale ale cauzei, legate de scopul şi motivele faptei, de rolul vinovatului în săvârşirea infracţiunii, de comportarea lui în timpul şi după consumarea infracţiunii, de alte circumstanţe care micşorează esenţial gravitatea faptei şi a consecinţelor ei, poate sau nu să fie aplicată în condițiile articolului 79 alin. (1) din Codul penal.

20. Prin urmare, Curtea nu poate reține critica referitoare la încălcarea articolelor 20 și 26 din Constituție, deoarece judecătorii dispun de criterii generale și speciale de individualizare a pedepsei penale, astfel încât învinuitul să poată beneficia de o satisfacție efectivă din partea instanței de judecată și nu îl lipsește pe acesta de posibilitatea de a contesta sentința în modul prevăzut de legislație.

21. Așadar, Curtea observă că excepția de neconstituționalitate depășește sfera controlului de constituționalitate și că motivele autoarei se referă la  aspecte care țin de interpretarea și de aplicarea legii de către instanța de drept comun.

22. În concluzie, Curtea reține că sesizarea privind excepția de neconstituționalitate nu întrunește criteriile de admisibilitate pentru examinare în fond.

Din aceste motive, în baza articolului 26 alin. (1) din Legea cu privire la Curtea Constituţională și a articolelor 61 alin. (3) şi 64 din Codul jurisdicţiei constituţionale, Curtea Constituţională

D E C I D E:

1. Se declară inadmisibilă excepția de neconstituționalitate a articolului 3641 alin. (8) din Codul de procedură penală și a textului „cu privarea de dreptul de a conduce mijloace de transport pe un termen de la 3 la 5 ani” din articolul 2641 alin. (1) din Codul penal, ridicată din oficiu de către dna judecător Livia Mitrofan, în dosarul nr. 1-482/2018, pendinte la Judecătoria Chișinău, sediul Centru.

2. Prezenta decizie este definitivă, nu poate fi supusă niciunei căi de atac, intră în vigoare la data adoptării şi se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

 


Preşedinte                                     Mihai POALELUNGI

Chişinău, 29 ianuarie 2019
DCC nr. 12
Dosarul nr. 15g/2019

Informații sesizări.:
+373 22 25-37-20
Relații cu presa.:
+373 69349444
Total vizitatori:   //   Vizitatori ieri:   //   azi:   //   Online:
Acces rapid