Decizia nr. 29 din 11.04.2024

Decizia nr. 29 din 11 aprilie 2024 referitoare la cererea de suspendare a acțiunii unor prevederi din Legea nr. 47 din 14 martie 2024 cu privire la modificarea unor acte normative (actualizarea cadrului normativ aferent managementului resurselor umane)


Subiectul sesizării: deputat, Diana Caraman


Decizia:
1. d_29_2024_83a_2024_rou.pdf


Sesizări:


DECIZIE
referitoare la cererea de suspendare a acțiunii unor prevederi din Legea nr. 47 din 14 martie 2024 cu privire la modificarea unor acte normative (actualizarea cadrului normativ aferent managementului resurselor umane)
(sesizarea nr. 83a/2024

CHIŞINĂU
11 aprilie 2024

 

Curtea Constituțională, judecând în componența:
dnei Domnica MANOLE, Președinte,
dnei Viorica PUICA,
dlui Nicolae ROȘCA,
dnei Liuba ȘOVA,
dlui Serghei ȚURCAN,
dlui Vladimir ȚURCAN, judecători,
cu participarea dnei Ludmila Chihai, asistent judiciar,
Având în vedere sesizarea înregistrată la 9 aprilie 2024,
Examinând prima facie sesizarea menționată,
Având în vedere actele şi lucrările dosarului,
Deliberând în camera de consiliu,

 

C O N S T A T Ă :

1. La originea cauzei se află o sesizare depusă la Curtea Constituțională pe 9 aprilie 2024 de doamna Diana Caraman, deputată în Parlamentul Republicii Moldova, pe baza articolelor 135 alin. (1) lit. a) din Constituţie, 25 lit. g) din Legea cu privire la Curtea Constituţională şi 38 alin. (1) lit. g) din Codul jurisdicţiei constituţionale.

2. Autoarea sesizării îi solicită Curții să verifice constituționalitatea următoarelor prevederi:

- Art. VIII punctul 5 (în partea modificării articolului 8 alineatul (2) litera c) din Legea nr. 158/2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public) și punctul 6;

- Art. X punctul 2 (în partea în care se completează Anexa la Legea nr. 199/2010 cu privire la statutul persoanelor cu funcţii de demnitate publică cu o poziţie nouă cu următorul cuprins: „Conducător al autorităţii administrative din subordinea ministerului, cu excepţiile expres prevăzute de legea specială”);

- Art. XI (în partea completării modificării Anexei la Legea nr. 155/2011 pentru aprobarea Clasificatorului unic al funcţiilor publice, Capitolul II, Secţiunea a 2-a „Autorităţile din subordinea organelor centrale de specialitate ale administraţiei publice şi din subordinea altor autorităţi administrative centrale (aparatul central şi subdiviziunile teritoriale)” cu 1. Funcţii publice de conducere de nivel superior, cod A08 (director adjunct/directoare adjunctă; șef adjunct/şefă adjunctă inspectorat/inspecţie));

- Art. XII punctul 2;

- Art. XVI;

- Art. XIX punctul 2 (în partea completării codului funcției „A1024” din tabelul 1 la compartimentul „Alte funcţii de demnitate publică la nivel central” și codului funcției „A2010” din tabelul 2 la compartimentul „Autorităţile administrative centrale şi din subordine” în secţiunea „1. Funcţii publice de conducere de nivel superior”, precum și excluderea codurilor de funcție „A2012”, „A2013” şi „A2014” din secţiunea „2. Funcţii publice de conducere” din Anexa nr. 3 la Legea nr. 270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar);

- Art. XXIV punctul 1 (în partea modificării articolului 10 alineatul (2) litera b) liniuţa a cincea și litera c) liniuţa a treia, și anume textul „cu excepţia celui cu funcţii de demnitate publică” din Legea bugetului de stat pentru anul 2024 nr. 418/2023);

- Art. XXV alin. (1)

din Legea nr. 47 din 14 martie 2024 cu privire la modificarea unor acte normative (actualizarea cadrului normativ aferent managementului resurselor umane).

3. Legea nr. 47 din 14 martie 2024 a intrat în vigoare la 1 aprilie 2024, cu excepția prevederilor art. XXIV pct. 2, care se vor pune în aplicare începând cu 1 iunie 2024, a prevederilor art. VIII pct. 17, în partea ce ţine de modificarea art. 28 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 158/2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public, a prevederilor art. VIII pct. 42, în partea formării corpului de rezervă al funcţionarilor publici şi a elaborării Planului anual de ocupare a funcţiilor publice, în cazul autorităţilor administraţiei publice centrale, care se vor pune în aplicare începând cu 31 decembrie 2025, iar în cazul autorităţilor administraţiei publice locale – începând cu 1 ianuarie 2027. Zilele de concediu de odihnă anual acumulate/nefolosite de către salariaţi până la intrarea în vigoare a prezentei legi vor fi utilizate până la 31 decembrie 2029, separat de concediul de odihnă anual pentru anul respectiv, în baza unei programări elaborate anual de angajator de comun acord cu salariaţii, ţinându-se cont de necesitatea asigurării bunei funcţionări a unităţii. Prevederile art. VIII pct. 5, în partea ce ţine de completarea art. 8 din Legea nr. 158/2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public cu alineatul (41), prevederile art. VIII pct. 25, în partea ce ţine de modificarea alineatului (4) de la art. 37 din legea menţionată, şi prevederile art. VIII pct. 40, în partea deţinerii certificatului de absolvire a programului de formare specializată pentru ocuparea unei funcţii publice de conducere de nivel superior, se vor pune în aplicare începând cu 1 iunie 2025. Prevederile art. II se vor pune în aplicare odată cu publicarea legii în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

4. Totodată, pe baza articolelor 251 alin. (2) din Legea cu privire la Curtea Constituţională şi 71 alin. (2) din Codul jurisdicţiei constituţionale, autoarea sesizării i-a solicitat Curţii să suspende acțiunea prevederilor contestate.

5. În susținerea cererii privind suspendarea acțiunii prevederilor contestate, autoarea sesizării a menționat că, la 28 martie 2024, Cancelaria de Stat le-a solicitat autorităților publice să întreprindă acțiunile necesare în vederea punerii în aplicare a prevederilor contestate în această cauză, conform unui plan de acțiuni complex și cu termene limită, inclusiv să prezinte până la 4 aprilie 2024 propunerile privind modificarea hotărârilor Guvernului de organizare și funcționare a autorităților administrative din subordinea ministerelor, exclusiv din perspectiva revizuirii categoriei funcției de conducător și adjunct al conducătorului autorității administrative din subordinea ministerului. Autoarea susține că, potrivit Planului de acțiuni elaborat de Cancelaria de Stat, după aprobarea în regim de urgență și intrarea în vigoare a modificărilor la hotărârile de Guvern referitoare la organizarea și funcționarea autorităților administrative din subordinea ministerelor, vor fi elaborate și aprobate în termen de cinci zile statele de personal ale acestor autorități, cu preavizarea funcționarilor publici de conducere care dețin funcția de conducător și adjunct al conducătorului autorității administrative din subordinea ministerului privind lichidarea funcțiilor publice. Autoarea sesizării susține că în eventualitatea în care prevederile contestate vor fi declarate neconstituționale, ele nu vor avea efect pentru actualii funcționari publici de conducere, deoarece procedurile de eliberare din funcție vor fi consumate, iar restabilirea lor în funcție nu va fi posibilă din cauza lichidării funcțiilor publice deținute.

6. Curtea reține că poate suspenda, sesizată fiind, acțiunea actelor prevăzute la articolele 135 alin. (1) lit. a) din Constituție, 4 alin. (1) lit. a) din Legea cu privire la Curtea Constituțională și 4 alin. (1) lit. a) din Codul jurisdicției constituționale, dacă aceste acte afectează sau se referă la domeniile stabilite la articolul 251 alin. (2) din Legea citată și la articolul 71 alin. (2) din Codul menționat (a se vedea DCC nr. 161 din 29 decembrie 2020, § 7; DCC nr. 143 din 26 octombrie 2023, § 6).

7. Curtea reiterează că măsura suspendării acțiunii unor acte contestate implică (i) să se stabilească dacă prevederile contestate afectează sau se referă la unul sau mai multe domenii indicate la articolul 251 alin. (2) din Legea cu privire la Curtea Constituțională și la articolul 71 alin. (2) din Codul jurisdicției constituționale, iar rațiunea ei constă în (ii) evitarea unor prejudicii și consecințe negative iminente (a se vedea, mutatis mutandis, DCC nr. 49 din 28 aprilie 2023, § 6). Aceste condiții trebuie întrunite cumulativ.

8. În jurisprudența sa, Curtea a reținut că în cazul invocării riscului afectării unui domeniu prevăzut de articolul 251 alin. (2) pct. 1) din Legea cu privire la Curtea Constituțională și de articolul 71 alin. (2) pct. 1) din Codul jurisdicției constituționale, autorul cererii de suspendare trebuie să demonstreze intensitatea și posibilele prejudicii și consecințe negative iminente și ireparabile ale riscului invocat (a se vedea DCC nr. 122 din 28 septembrie 2023, § 9). Chiar dacă riscul este abstract, cererile cu privire la suspendarea acţiunii actelor sesizate trebuie motivate convingător. Doar invocarea riscului şi enumerarea unor valori fundamentale nu reprezintă o motivare suficientă şi convingătoare în vederea suspendării acţiunii actului sesizat (a se vedea DCC nr. 102 din 12 iulie 2022, § 4; DCC nr. 143 din 26 octombrie 2023, § 8).

9. Examinând prima facie sesizarea privind solicitarea suspendării, Curtea observă că argumentele autoarei sesizării formulate în susţinerea cererii referitoare la suspendarea acţiunii prevederilor contestate nu demonstrează caracterul iminent şi irevocabil al pretinselor consecinţe negative. Aşadar, din argumentele sesizării Curtea consideră că nu există motive suficiente pentru a dispune suspendarea acţiunii dispoziţiilor contestate. 

Din aceste considerente, pe baza articolelor 135 alin. (1) lit. a) și 140 din Constituție, 4, 251 și 26 din Legea cu privire la Curtea Constituțională, 6, 71, 61 și 64 din Codul jurisdicției constituționale, Curtea Constituțională

D E C I D E:

 

1. Se respinge cererea de suspendare a acțiunii prevederilor:

- Art. VIII punctul 5 (în partea modificării articolului 8 alineatul (2) litera c) din Legea nr. 158/2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public) și punctul 6;

- Art. X punctul 2 (în partea în care se completează Anexa la Legea nr. 199/2010 cu privire la statutul persoanelor cu funcţii de demnitate publică cu o poziţie nouă cu următorul cuprins: „Conducător al autorităţii administrative din subordinea ministerului, cu excepţiile expres prevăzute de legea specială”);

- Art. XI (în partea completării modificării Anexei la Legea nr. 155/2011 pentru aprobarea Clasificatorului unic al funcţiilor publice, Capitolul II, Secţiunea a 2-a „Autorităţile din subordinea organelor centrale de specialitate ale administraţiei publice şi din subordinea altor autorităţi administrative centrale (aparatul central şi subdiviziunile teritoriale)” cu 1. Funcţii publice de conducere de nivel superior, cod A08 (director adjunct/directoare adjunctă; șef adjunct/şefă adjunctă inspectorat/inspecţie));

- Art. XII punctul 2;

- Art. XVI;

- Art. XIX punctul 2 (în partea completării codului funcției „A1024” din tabelul 1 la compartimentul „Alte funcţii de demnitate publică la nivel central” și codului funcției „A2010” din tabelul 2 la compartimentul „Autorităţile administrative centrale şi din subordine” în secţiunea „1. Funcţii publice de conducere de nivel superior”, precum și excluderea codurilor de funcție „A2012”, „A2013” şi „A2014” din secţiunea „2. Funcţii publice de conducere” din Anexa nr. 3 la Legea nr. 270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar);

- Art. XXIV punctul 1 (în partea modificării articolului 10 alineatul (2) litera b) liniuţa a cincea și litera c) liniuţa a treia, și anume textul „cu excepţia celui cu funcţii de demnitate publică” din Legea bugetului de stat pentru anul 2024 nr. 418/2023);

- Art. XXV alin. (1)

din Legea nr. 47 din 14 martie 2024 cu privire la modificarea unor acte normative (actualizarea cadrului normativ aferent managementului resurselor umane).

2. Prezenta decizie este definitivă, nu poate fi supusă niciunei căi de atac, intră în vigoare la data adoptării și se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova. 

Președinte Domnica MANOLE 

Chişinău, 11 aprilie 2024
DCC nr. 29
Dosarul nr. 83a/2024

Informații sesizări.:
+373 22 25-37-20
Relații cu presa.:
+373 69349444
Total vizitatori:   //   Vizitatori ieri:   //   azi:   //   Online:
Acces rapid