Decizia nr. 16 din 14.03.2024

Decizia nr. 16 din 14 martie 2024 de inadmisibilitate a sesizării nr. 22g/2024 privind excepția de neconstituționalitate a articolului 394 din Codul civil și a articolului 1861 din Codul de procedură civilă (expirarea termenului de prescripție extinctivă și aplicarea excepției de tardivitate).


Subiectul sesizării: Curtea de Apel Comrat, avocat Vladimir Cazmalî


Decizia:
1. d_16_2024_22g_2024_rou.pdf


Sesizări:


 DECIZIE
DE INADMISIBILITATE
a sesizării nr. 22g/2024
privind excepția de neconstituționalitate a articolului 394 din Codul civil și a articolului 1861 din Codul de procedură civilă
(expirarea termenului de prescripție extinctivă și aplicarea excepției de tardivitate) 

CHIŞINĂU
14 martie 2024

Curtea Constituțională, judecând în componența:
dnei Liuba ȘOVA, președinte de ședință,
dnei Viorica PUICA,
dlui Nicolae ROȘCA,
dlui Serghei ȚURCAN,
dlui Vladimir ȚURCAN, judecători,
cu participarea dlui Dorin Casapu, asistent judiciar,
Având în vedere sesizarea înregistrată la 7 februarie 2024,
Examinând admisibilitatea sesizării menționate,
Având în vedere actele și lucrările dosarului,
Deliberând la 14 martie 2024, în camera de consiliu, 

Pronunță următoarea decizie: 

ÎN FAPT 

1.  La originea cauzei se află sesizarea privind excepția de neconstituționalitate a articolului 394 din Codul civil și a articolului 1861 din Codul de procedură civilă, ridicată de dl avocat Vladimir Cazmalî, în interesele dlui Constantin Stanciu, în dosarul nr. 2r-144/2023, pendinte la Curtea de Apel Comrat.

2.  Sesizarea privind excepția de neconstituționalitate a fost trimisă la Curtea Constituțională de un complet format din domnii judecători Ștefan Starciuc, Dmitrii Fujenco și Grigorii Colev de la Curtea de Apel Comrat, pe baza articolului 135 alin. (1) literele a) și g) din Constituție. 

A. Circumstanțele litigiului principal 

3. Pe rolul Curții de Apel Comrat se află o cauză civilă formulată de dl Constantin Stanciu împotriva băncii comerciale „Moldova-Agroindbank.

4. În cadrul ședinței de judecată, dl avocat Vladimir Cazmalî a ridicat excepția de neconstituționalitate a articolului 394 din Codul civil și a articolului 1861 din Codul de procedură civilă.

5. Prin Încheierea din 30 ianuarie 2024, Curtea de Apel Comrat a admis ridicarea excepției de neconstituționalitate și a trimis sesizarea la Curtea Constituțională, în vederea soluționării acesteia. 

B. Legislația pertinentă 

6. Prevederile relevante ale Constituției sunt următoarele:

Articolul 20

Accesul liber la justiție

„(1) Orice persoană are dreptul la satisfacţie efectivă din partea instanţelor judecătoreşti competente împotriva actelor care violează drepturile, libertăţile şi interesele sale legitime.

(2) Nici o lege nu poate îngrădi accesul la justiţie.”

Articolul 54

Restrângerea exerciţiului unor drepturi sau al unor libertăţi

„(1) În Republica Moldova nu pot fi adoptate legi care ar suprima sau ar diminua drepturile şi libertăţile fundamentale ale omului şi cetăţeanului.

(2) Exerciţiul drepturilor şi libertăţilor nu poate fi supus altor restrângeri decât celor prevăzute de lege, care corespund normelor unanim recunoscute ale dreptului internaţional şi sunt necesare în interesele securităţii naţionale, integrităţii teritoriale, bunăstării economice a ţării, ordinii publice, în scopul prevenirii tulburărilor în masă şi infracţiunilor, protejării drepturilor, libertăţilor şi demnităţii altor persoane, împiedicării divulgării informaţiilor confidenţiale sau garantării autorităţii şi imparţialităţii justiţiei.

(3) Prevederile alineatului (2) nu admit restrângerea drepturilor proclamate în articolele 20-24.

(4) Restrângerea trebuie să fie proporţională cu situaţia care a determinat-o şi nu poate atinge existenţa dreptului sau a libertăţii.”

7.  Prevederile relevante ale Codului civil, adoptat prin Legea nr. 1107 din 6 iunie 2002, sunt următoarele:

Articolul 394

Aplicarea prescripţiei extinctive

„Acţiunea privind apărarea dreptului încălcat se respinge în temeiul expirării termenului de prescripţie extinctivă numai dacă persoana în a cărei favoare a curs prescripţia, creditorii persoanei sau oricare altă persoană care are un interes legitim a ridicat excepţia de tardivitate conform Codului de procedură civilă.

8.  Prevederile relevante ale Codului de procedură civilă, adoptat prin Legea nr. 225 din 30 mai 2003, sunt următoarele:

Articolul 1861

 Excepţia de tardivitate

„(1) Cererile depuse în instanţa de judecată peste termenul de prescripţie extinctivă, a căror tardivitate a fost invocată în faza de pregătire a cauzei pentru dezbateri judiciare de partea în proces, persoana în a cărei favoare a curs prescripţia, de creditorul persoanei sau de către oricare altă persoană care are interes legitim, se examinează în fond doar după examinarea de către instanţa de judecată a excepţiei de tardivitate. Dacă reclamantul a solicitat repunerea în termenul de prescripţie sau solicită repunerea odată cu ridicarea excepţiei, instanţa de judecată examinează excepţia de tardivitate concomitent cu cererea de repunere în termen.

(2) Excepţia de tardivitate şi, după caz, repunerea în termen se soluţionează în şedinţă de judecată, convocată în faza de pregătire a cauzei pentru dezbateri judiciare. Lipsa participanţilor citaţi legal nu împiedică examinarea cererilor.

(3) Dacă nu se dispune repunerea în termen şi/sau se admite excepţia de tardivitate, instanţa de judecată respinge acţiunea ca fiind tardivă printr-o încheiere motivată care poate fi atacată cu recurs.

(4) Instanţa de recurs, după ce examinează recursul împotriva încheierii adoptate conform alin.(3), este în drept:

a) să respingă recursul şi să menţină încheierea;

b) să admită recursul şi să caseze integral încheierea, restituind cauza spre rejudecare.

(5) Dacă se dispune repunerea în termen şi/sau excepţia de tardivitate se respinge, instanţa de judecată emite o încheiere motivată care poate fi atacată odată cu fondul şi continuă examinarea cauzei.”

ÎN DREPT

A. Argumentele autorului sesizării privind excepția de neconstituționalitate 

9. Autorul excepției menționează că normele contestate privind excepția de tardivitate încalcă dreptul persoanelor de acces la justiție. Autorul susține că o acțiune poate fi respinsă ca tardivă doar dacă este întemeiată, iar în cazul în care acțiunea este neîntemeiată, nu putem vorbi despre încălcarea termenului de prescripție. Autorul consideră că aceste norme limitează examinarea fondului cauzei și-l obligă pe judecător să aplice termenul de prescripție.

10. Autorul sesizării pretinde că dispozițiile contestate sunt contrare articolelor 1 alin. (3) (preeminența dreptului), 20 (accesul liber la justiție) și 54 (restrângerea exercițiului unor drepturi sau al unor libertăți) din Constituție. 

B. Aprecierea Curții 

11. Examinând admisibilitatea sesizării privind excepția de neconstituționalitate, Curtea constată următoarele.

12. În conformitate cu articolul 135 alin. (1) lit. a) din Constituție, controlul constituționalității legilor, în prezenta cauză a unor prevederi din Codul civil și din Codul de procedură civilă, ține de competența Curții Constituționale.

13. Curtea notează că excepția de neconstituționalitate este formulată de subiectul căruia i s-a conferit acest drept, pe baza articolului 135 alin. (1) literele a) și g) din Constituție.

14. Curtea reține că obiectul excepției îl constituie articolul 394 (aplicarea prescripţiei extinctive) din Codul civil și articolul 1861 (excepția de tardivitate) din Codul de procedură civilă. Așa cum rezultă din sesizare, pe rolul Curții de Apel Comrat se află o cauză civilă cu privire la excepția de tardivitate. Prin urmare, Curtea admite că normele contestate ar putea fi aplicate la examinarea cauzei în care a fost ridicată excepția de neconstituționalitate. Curtea constată că articolul 1861 din Codul de procedură civilă a mai făcut anterior obiect al controlului de constituționalitate (DCC nr. 50 din 5 aprilie 2019; DCC nr. 82 din 6 iulie 2020).

15. Curtea menționează că autorul nu a argumentat caracterul contradictoriu al prevederilor contestate cu normele constituționale invocate. Astfel, Curtea subliniază că simpla enumerare a unor articole din Constituție nu reprezintă veritabile critici de neconstituționalitate. Curtea a stabilit că, dacă ar proceda la examinarea unei asemenea excepții de neconstituționalitate, ea s-ar substitui autorului acesteia în privința formulării unor critici de neconstituționalitate, fapt care ar echivala cu un control efectuat din oficiu (DCC nr. 182 din 25 noiembrie 2021, §§ 16, 18; DCC nr. 117 din 8 septembrie 2022, §§ 14-15; DCC nr.136 din 19 octombrie 2023, § 20)

16. Mai mult, Curtea observă că critica autorului s-a bazat pe constatarea unor contradicții între diferite norme ale Codului civil și ale Codului de procedură civilă. Curtea reiterează că pretinsa neconcordanță dintre două sau mai multe norme conținute în aceeași lege sau în legi diferite nu reprezintă o problemă de constituționalitate, ci una de interpretare și de aplicare a legii, competențe care le revin instanțelor de judecată (a se vedea DCC nr. 64 din 13 mai 2021, § 19; DCC nr. 107 din 21 iulie 2022, § 24).

17. Prin urmare, în baza celor menționate supra, Curtea constată că sesizarea privind excepția de neconstituționalitate nu întrunește condițiile de admisibilitate și nu poate fi acceptată pentru examinare în fond. 

Din aceste motive, în baza articolelor 135 alin. (1) literele a) și g), 140 alin. (2) din Constituție, 26 alin. (1) din Legea cu privire la Curtea Constituțională, 61 alin. (3) și 64 din Codul jurisdicției constituționale, Curtea Constituțională

D E C I D E:

1. Se declară inadmisibilă sesizarea privind excepția de neconstituționalitate a articolului 394 din Codul civil și a articolului 1861 din Codul de procedură civilă, ridicată de dl avocat Vladimir Cazmalî, în interesele dlui Constantin Stanciu, în dosarul nr. 2r-144/2023, pendinte la Curtea de Apel Comrat. 

2. Prezenta decizie este definitivă, nu poate fi supusă niciunei căi de atac, intră în vigoare la data adoptării și se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova. 

 Președinte de ședință  Liuba ȘOVA 

Chișinău, 14 martie 2024
DCC nr. 16
Dosarul nr. 22g/2024

Informații sesizări.:
+373 22 25-37-20
Relații cu presa.:
+373 69349444
Total vizitatori:   //   Vizitatori ieri:   //   azi:   //   Online:
Acces rapid