Decizia nr. 5 din 18.01.2022

Decizia nr. 5 din 18 ianuarie 2022 de inadmisibilitate a sesizării nr. 250g/2021 privind excepția de neconstituționalitate a articolului 12 alineatele (1) lit. b) și (6) și a articolului 28/1 din Legea nr. 163 din 9 iulie 2010 privind autorizarea executării lucrărilor de construcție


Subiectul sesizării: Curtea Supremă de Justiție


Decizia:
1. d_5_2021_250g_2021_rou.pdf


Sesizări:


 DECIZIE
DE INADMISIBILITATE
a sesizării nr. 250g/2021
privind excepția de neconstituționalitate a articolului 12 alineatele (1) lit. b) și (6) și a articolului 281 din Legea nr. 163 din 9 iulie 2010 privind autorizarea executării lucrărilor de construcție
(aprobarea tacită a emiterii actelor cu privire la autorizarea executării lucrărilor de construcție

CHIŞINĂU
18 ianuarie 2022

Curtea Constituțională, judecând în componența:
dnei Domnica MANOLE, Președinte,
dlui Nicolae ROȘCA,
dnei Liuba ȘOVA,
dlui Serghei ȚURCAN,
dlui Vladimir ȚURCAN, judecători,
cu participarea dlui Marcel Lupu, asistent judiciar,
Având în vedere sesizarea înregistrată pe 11 noiembrie 2021,
Examinând admisibilitatea sesizării menționate,
Având în vedere actele și lucrările dosarului,
Deliberând pe 18 ianuarie 2022, în camera de consiliu,

Pronunță următoarea decizie:

ÎN FAPT

1.  La originea cauzei se află sesizarea privind excepția de neconstituționalitate a articolului 12 alineatele (1) lit. b) și (6) și a articolului 281 din Legea nr. 163 din 9 iulie 2010 privind autorizarea executării lucrărilor de construcție, ridicată de S.R.L. „Art-Ex Construct”, în dosarul nr. 3ra-840/2021, pendinte la Curtea Supremă de Justiție.

2.  Sesizarea privind excepția de neconstituționalitate a fost trimisă la Curtea Constituțională de un complet de judecători de la Curtea Supremă de Justiție, format din dna Tamara Chișca-Doneva, dna Maria Ghervas, dna Nina Vascan, dl Victor Burduh și dl Nicolae Craiu, în baza articolului 135 alin. (1) literele a) și g) din Constituție.

A. Circumstanțele litigiului principal

3.  Circumstanțele litigiului principal, așa cum au fost formulate de către autorul excepției, pot fi rezumate după cum urmează:

4.  Pe 2 noiembrie 2017, S.R.L. „Art-Ex Construct” i-a solicitat Primăriei municipiului Chișinău eliberarea unei autorizații de construcție a unui bloc locativ. Primăria municipiului Chișinău nu a eliberat autorizația de construcție în termenul stabilit de lege și nici nu a refuzat eliberarea actului solicitat.

5.  Pe 3 iulie 2019, S.R.L. „Art-Ex Construct”, în calitate de reclamant, a depus o cerere de chemare în judecată împotriva Primăriei municipiului Chișinău prin care a solicitat constatarea faptului că S.R.L. „Art-Ex Construct” a depus, pe 2 noiembrie 2017, o cerere de eliberare a autorizației de construcție, iar prin neeliberarea autorizației în termenul stabilit de lege, S.R.L. „Art-Ex Construct” a aplicat principiul acordării tacite a autorizației de construcție, cu mențiunea că hotărârea judecătorească substituie certificatul constatator care trebuia să fie eliberat de Primărie la data depunerii cererii.

6.  Prin Hotărârea din 13 ianuarie 2020, Judecătoria Chișinău, sediul Râșcani, a respins cererea de chemare în judecată.

7.  Prin Decizia din 2 februarie 2021, Curtea de Apel Chișinău a admis apelul formulat de S.R.L. „Art-Ex Construct”, a casat hotărârea instanței de fond și a emis o nouă hotărâre prin care a admis cerințele reclamantului.

8.  Pe 28 februarie 2021, Primarul general al municipiului Chișinău și alții au formulat recursuri împotriva Deciziei Curții de Apel Chișinău din 2 februarie 2021.

9.  Pe 2 noiembrie 2021, S.R.L. „Art-Ex Construct” a ridicat excepția de neconstituționalitate a articolului 12 alineatele (1) lit. b) și (6) și a articolului 281 din Legea nr. 163 din 9 iulie 2010 privind autorizarea executării lucrărilor de construcție.

10.  Printr-o încheiere din 3 noiembrie 2021, Curtea Supremă de Justiție a admis ridicarea excepției de neconstituționalitate și a trimis sesizarea la Curtea Constituțională, în vederea soluționării ei.

B. Legislația pertinentă

11.  Prevederile relevante ale Constituției sunt următoarele:

Articolul 20

Accesul liber la justiție

„(1) Orice persoană are dreptul la satisfacție efectivă din partea instanțelor judecătorești competente împotriva actelor care violează drepturile, libertățile şi interesele sale legitime.

(2) Nici o lege nu poate îngrădi accesul la justiție.”

Articolul 53

Dreptul persoanei vătămate de o autoritate publică

„(1) Persoana vătămată într-un drept al său de o autoritate publică, printr-un act administrativ sau prin nesoluționarea în termenul legal a unei cereri, este îndreptățită să obțină recunoașterea dreptului pretins, anularea actului şi repararea pagubei.

(2) Statul răspunde patrimonial, potrivit legii, pentru prejudiciile cauzate prin erorile săvârșite în procesele penale de către organele de anchetă şi instanțele judecătorești.”

12.  Prevederile relevante ale Legii nr. 163 din 9 iulie 2010 privind autorizarea executării lucrărilor de construcție sunt următoarele:

Articolul 12

Condițiile de eliberare a autorizației de construire

„(1) Autorizația de construire (anexa nr.3) se emite de către primarul unității administrativ-teritoriale în baza cererii proprietarului (anexa nr.31), în care se indică locul amplasării imobilului/terenului, în cel mult 30 de zile lucrătoare de la data înregistrării acesteia. La cerere se anexează următoarele documente:

[…]

b) certificatul de urbanism pentru proiectare sau certificatul constatator, în cazul aplicării principiului aprobării tacite;

[…]

(6) Dacă emitentul nu a respectat termenul stabilit la alin.(1) şi nu a informat în scris solicitantul (beneficiarul) despre refuz, autorizația de construire se consideră eliberată. În acest caz, solicitantul (beneficiarul) este în drept să înceapă executarea lucrărilor, conform condițiilor stabilite la art.281, informând în scris emitentul şi Agenția pentru Supraveghere Tehnică.

[…].”

Articolul 24

Obligațiile emitentului certificatului de urbanism şi autorizației de construire/ desființare

„(1) Emitentul are următoarele obligații:

[…]

a1) eliberarea necondiționată a certificatului constatator solicitantului (beneficiarului), conform modelului stabilit în anexa nr.6;

[…].”

Articolul 281

Aprobarea tacită

„(1) Actele emise în scopul autorizării executării lucrărilor de construcție, prevăzute la art.3, 12 şi 17, cad sub incidența principiului de aprobare tacită în cazul depășirii de către emitent a termenelor stabilite de lege pentru eliberarea, prelungirea, reperfectarea actului permisiv şi în lipsa unei comunicări scrise privind refuzul eliberării actului respectiv.

(2) Solicitanții (beneficiarii) care nu au obținut în termenul stabilit de lege unul dintre actele prevăzute la alin.(1) din prezentul articol sau refuzul oficial de eliberare a acestui act sunt în drept să aplice, în baza certificatului stipulat la art.24 alin.(1) lit.a1) din prezenta lege, principiul aprobării tacite, conform procedurii stabilite la art.62 din Legea nr.160/2011 privind reglementarea prin autorizare a activității de întreprinzător, informând în scris despre aceasta Agenția pentru Supravegherea Tehnică.”

13.  Prevederile relevante ale Legii nr. 160 din 22 iulie 2011 privind reglementarea prin autorizare a activității de întreprinzător sunt următoarele:

Articolul 62

Procedura aprobării tacite

„(1) După expirarea termenului prevăzut de lege pentru emiterea actului permisiv şi în lipsa unui refuz scris privind eliberarea acestuia din partea autorităţii emitente, actul permisiv solicitat se consideră acordat prin aprobare tacită.

(2) Procedura aprobării tacite nu se aplică în privinţa actelor permisive din categoria certificatelor. Pentru toate actele permisive din categoria licenţelor şi autorizaţiilor, procedura aprobării tacite se aplică dacă legea care reglementează regimul juridic al actului permisiv respectiv nu stabileşte în mod expres neaplicarea procedurii aprobării tacite.

(3) După expirarea termenului prevăzut de lege pentru eliberarea actului permisiv, solicitantul poate aplica procedura aprobării tacite şi poate desfăşura activitatea pentru care a solicitat actul permisiv. În acest scop, solicitantul expediază, prin poşta recomandată, în adresa Inspectoratului General al Poliţiei al Ministerului Afacerilor Interne copia de pe certificatul constatator, în care declară pe propria răspundere faptul că nu a primit de la autoritatea emitentă refuz oficial de eliberare a actului permisiv în termen legal şi că termenul nu a fost suspendat sau suspendarea este sau a devenit nulă. În cazul în care certificatul constatator i-a fost eliberat în format electronic, solicitantul va expedia documentul în cauză pe suport de hîrtie, completat în modul stabilit. Data aprobării tacite a actului permisiv şi, respectiv, data din care solicitantul poate desfăşura activitatea pentru care a solicitat actul permisiv se consideră data confirmării recepţionării de către Inspectoratul General al Poliţiei al Ministerului Afacerilor Interne a scrisorii recomandate, prin care solicitantul i-a expediat copia de pe certificatul constatator completat în modul stabilit.

[…].”

ÎN DREPT

A. Argumentele autorului excepției de neconstituționalitate

14.  Autorul excepției menționează că potrivit articolului 12 alin. (6) din Legea privind autorizarea executării lucrărilor de construcție, dacă emitentul nu a respectat termenul pentru eliberarea autorizației de construcție şi nu a informat în scris solicitantul despre refuz, autorizația se consideră eliberată în mod tacit, potrivit condițiilor stabilite la articolul 281 din aceeași Lege.

15.  Totuși, autorul excepției consideră că normele contestate nu stabilesc cu suficientă precizie momentul în care autorizația de construcție se consideră eliberată în mod tacit. În special, potrivit autorului excepției, legea nu prevede în mod clar când poate începe beneficiarul autorizației lucrările de construcție.

16.  Prin urmare, autorul consideră că dispozițiile contestate sunt contrare articolelor 20 și 53 din Constituție.

B. Aprecierea Curții

17.  Examinând admisibilitatea sesizării privind excepția de neconstituționalitate, Curtea constată următoarele.

18.  În conformitate cu articolul 135 alin. (1) lit. a) din Constituție, controlul constituționalității legilor, în prezenta cauză a unor prevederi din Legea nr. 163 din 9 iulie 2010 privind autorizarea executării lucrărilor de construcție, ține de competența Curții Constituționale.

19.  Curtea observă că excepția de neconstituționalitate a fost ridicată de o parte în proces. Astfel, sesizarea este formulată de către subiectul căruia i s-a conferit acest drept, în baza articolului 135 alin. (1) literele a) și g) din Constituție, așa cum a fost interpretat prin Hotărârea Curții Constituționale nr. 2 din 9 februarie 2016.

20.  Obiectul excepției de neconstituționalitate îl constituie articolul 12 alineatele (1) lit. b) și (6) și articolul 281 din Legea nr. 163 din 9 iulie 2010 privind autorizarea executării lucrărilor de construcție. Curtea constată că aceste norme nu au făcut obiect al controlului de constituționalitate.

21.  Curtea a stabilit în jurisprudența sa, ca o condiție de admisibilitate a sesizării privind excepția de neconstituționalitate, și faptul că prevederile contestate trebuie să fie aplicate la soluționarea cauzei (a se vedea HCC nr. 2 din 9 februarie 2016, punctul 1 din dispozitiv).

22.  Excepția de neconstituționalitate a fost ridicată într-un proces de contencios administrativ în care reclamantul a solicitat constatarea faptului că a depus cerere de eliberare a autorizației de construcție, iar prin neeliberarea autorizației în termenul stabilit de lege, autorizația se consideră eliberată în mod tacit. Curtea constată că această cauză este judecată în procedura recursului, iar instanțele de judecată care au examinat fondul și apelul au aplicat prevederile contestate. Astfel, Curtea admite că și instanța de recurs va aplica în analiza sa dispozițiile contestate.

23.  Curtea notează că o altă condiție obligatorie pentru ca excepția de neconstituționalitate să poată fi examinată în fond este incidența unui drept fundamental. Astfel, Curtea va analiza, prin prisma argumentelor autorului sesizării, dacă prevederile contestate reprezintă o ingerință într-un drept fundamental (a se vedea DCC nr. 95 din 17 iunie 2021, § 28; DCC nr. 109 din 13 iulie 2021, § 19).

24.  Autorul excepției a susținut că prevederile contestate sunt contrare articolelor 20 [accesul liber la justiție] și 53 [dreptul persoanei vătămate de o autoritate publică] din Constituție.

25.  În jurisprudența sa, Curtea a reținut că articolele 20 și 53 obligă statul să ofere persoanei remedii efective din partea instanțelor de judecată în vederea apărării drepturilor și a intereselor sale în cazul în care aceasta pretinde că a fost vătămată într-un drept al său de o autoritate publică (a se vedea DCC nr. 103 din 24 septembrie 2020, § 23). În prezenta cauză, Curtea nu poate constata lezarea acestor drepturi, având în vedere că autorul excepției a avut posibilitatea să conteste acțiunile Primăriei municipiului Chișinău și să exercite căile de atac împotriva hotărârilor judecătorești, cauza sa examinându-se, la data pronunțării prezentei decizii, în recurs.

26.  De asemenea, Curtea observă că autorul excepției de neconstituționalitate ridică, de fapt, o problemă de interpretare și de aplicare a legii. De altfel, articolele 12 alineatele (1) și (6), 24 alin. (1) lit. a1) și 281 din Legea privind autorizarea executării lucrărilor de construcție și articolul 62 din Legea privind reglementarea prin autorizare a activității de întreprinzător, interpretate în mod sistemic, pot oferi soluții la problemele abordate de autorul excepției. În acest sens, Curtea subliniază că principiul preeminenței dreptului reclamă ca autoritățile și instanțele de judecată din Republica Moldova să interpreteze și să aplice legile ca făcând parte dintr-un sistem juridic coerent, nu în mod izolat și prin ignorarea altor norme relevante (a se vedea DCC nr. 94 din 15 iunie 2021, § 27; DCC nr. 99 din 28 iunie 2021, § 22).

27.  Prin urmare, în baza celor menționate supra, Curtea constată că sesizarea privind excepția de neconstituționalitate este inadmisibilă și nu poate fi acceptată pentru examinare în fond. 

Din aceste motive, în baza articolelor 135 alin. (1) literele a) și g), 140 alin. (2) din Constituție, 26 alin. (1) din Legea cu privire la Curtea Constituțională, 61 alin. (3) și 64 din Codul jurisdicției constituționale, Curtea Constituțională

 

D E C I D E:

1. Se declară inadmisibilă sesizarea privind excepția de neconstituționalitate a articolului 12 alineatele (1) lit. b) și (6) și a articolului 281 din Legea nr. 163 din 9 iulie 2010 privind autorizarea executării lucrărilor de construcție, ridicată de S.R.L. „Art-Ex Construct”, în dosarul nr. 3ra-840/2021, pendinte la Curtea Supremă de Justiție.

 2. Prezenta decizie este definitivă, nu poate fi supusă niciunei căi de atac, intră în vigoare la data adoptării și se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova. 

Președinte                                 Domnica MANOLE 

 

Chișinău, 18 ianuarie 2022
DCC nr. 5
Dosarul nr. 250g/2021

Informații sesizări.:
+373 22 25-37-20
Relații cu presa.:
+373 69349444
Total vizitatori: 8102360  //   Vizitatori ieri: 1228  //   azi: 1136  //   Online: 20
Acces rapid