Decizia nr. 179 din 25.11.2021

Decizia nr. 179 din 25.11.2021 a sesizării nr. 129g/2021 privind excepția de neconstituționalitate a articolului 217 alineatele (1), (2), (3) și (6) din Legea insolvabilității nr. 149 din 29 iunie 2012 (revocarea planului procedurii de restructurare)


Subiectul sesizării: Judecătoria Chișinău, sediul central, avocat Andrei Iosip


Decizia:
1. d_179_2021_129g_2021_rou.pdf


Sesizări:


 

DECIZIE
DE INADMISIBILITATE
a sesizării nr. 129g/2021
privind excepția de neconstituționalitate a articolului 217 alineatele (1), (2), (3) și (6) din Legea insolvabilității nr. 149 din 29 iunie 2012
(revocarea planului procedurii de restructurare

CHIŞINĂU
25 noiembrie 2021 

Curtea Constituțională, judecând în componența:
dnei Domnica MANOLE, Președinte,
dlui Nicolae ROȘCA,
dnei Liuba ȘOVA,
dlui Serghei ȚURCAN,
dlui Vladimir ȚURCAN, judecători,
cu participarea dnei Dina Musteața, asistent judiciar,
Având în vedere sesizarea înregistrată pe 2 iunie 2021,
Examinând admisibilitatea sesizării menționate,
Având în vedere actele și lucrările dosarului,
Deliberând pe 25 noiembrie 2021, în camera de consiliu, 

Pronunță următoarea decizie: 

ÎN FAPT 

1. La originea cauzei se află sesizarea privind excepția de neconstituționalitate a articolului 217 alineatele (1), (2), (3) și (6) din Legea insolvabilității nr. 149 din 29 iunie 2012, ridicată de dl avocat Andrei Iosip, reprezentantul administratorului insolvabilității al S.R.L. „VALIEXCHIMP”, în dosarul nr. 2i-625/18, pendinte la Judecătoria Chișinău, sediul central.

2. Sesizarea privind excepția de neconstituționalitate a fost trimisă la Curtea Constituțională de dl judecător Alexandru Ceban de la Judecătoria Chișinău, sediul central, în baza articolului 135 alin. (1) literele a) și g) din Constituție. 

A. Circumstanțele litigiului principal 

3. Prin Hotărârea Curții de Apel Chișinău din 16 iunie 2017 a fost admisă cererea introductivă formulată de către Inspectoratul Fiscal de Stat privind insolvabilitatea debitorului S.C. „Valiexchimp” S.R.L.

4. Prin Hotărârea Judecătoriei Chişinău, sediul Centru, din 17 septembrie 2018, s-a confirmat planul procedurii de restructurare a debitorului S.C. „Valiexchimp” S.R.L., acceptat de adunarea creditorilor.

5. Pe 25 martie 2021, creditorul Serviciul Fiscal de Stat a formulat o cerere introductivă pe baza articolului 217 din Legea insolvabilității, susținând că S.C. „Valiexchimp” S.R.L. nu a respectat condițiile și termenul de executare a planului procedurii de restructurare și a admis restanțe la plata creanțelor Serviciului Fiscal de Stat.

6. În cadrul ședinței de judecată, dl avocat Andrei Iosip a ridicat în interesele administratorului insolvabilității al S.C. „Valiexchimp” S.R.L. excepția de neconstituționalitate a articolului 217 alineatele (1), (2), (3) și (6) din Legea insolvabilității nr. 149 din 29 iunie 2012.

7. Prin Încheierea din 27 mai 2021, Judecătoria Chișinău, sediul central, a admis ridicarea excepției de neconstituționalitate și a sesizat Curtea Constituțională, în vederea soluționării acesteia. 

B. Legislația pertinentă 

8. Prevederile relevante ale Constituției sunt următoarele:

Articolul 20

Accesul liber la justiție

„(1) Orice persoană are dreptul la satisfacție efectivă din partea instanțelor judecătorești competente împotriva actelor care violează drepturile, libertățile și interesele sale legitime.

(2) Nici o lege nu poate îngrădi accesul la justiție.”

Articolul 46

Dreptul la proprietate privată și protecția acesteia

 „(1) Dreptul la proprietate privată, precum și creanțele asupra statului sunt garantate.

(2) Nimeni nu poate fi expropriat decât pentru o cauză de utilitate publică, stabilită potrivit legii, cu dreaptă și prealabilă despăgubire.

[…]”.

 

9. Prevederile relevante ale Legii insolvabilității nr. 149 din 29 iunie 2012 sunt următoarele:

Articolul 217

 Cererea de lichidare în cazul nerealizării planului procedurii de restructurare

„(1) Dacă, pe parcursul realizării planului procedurii de restructurare, debitorul nu respectă prevederile lui sau planul nu este realizat în termen, comitetul creditorilor sau fiecare creditor poate înainta o nouă cerere introductivă, care va avea ca efect intrarea în faliment şi lichidarea patrimoniului debitorului fără a mai fi necesară dovada insolvabilității lui.

(2) Intentarea procedurii falimentului ca rezultat al neexecutării planului procedurii de restructurare conduce la revocarea planului. În acest caz, creditorii ale căror creanțe au fost stinse ca urmare a executării planului sunt obligați să restituie tot ceea ce au primit. Creanțele unor astfel de creditori se restabilesc în tabelul creanțelor în mărimea corespunzătoare.

(3) Revocarea planului procedurii de restructurare nu servește temei pentru restituirea sumelor achitate creditorilor masei şi creditorilor cu creanţe de rangul întâi şi doi în perioada aplicării planului.

(4) Creanţele amânate sau eşalonate prin planul procedurii de restructurare, odată cu revocarea acestuia, se restabilesc la scadenţă.

(5) Înregistrarea cererii menţionate la alin.(1) nu suspendă continuarea activităţii debitorului pînă cînd instanţa de insolvabilitate nu hotărăşte asupra ei.

(6) Hotărârea instanţei de insolvabilitate cu privire la respingerea unei noi cereri introductive poate fi atacată cu recurs de către creditori.

(7) Respingerea recursului nu exclude posibilitatea înaintării ulterioare de către creditori a unei cereri introductive dacă aceştia consideră continuarea executării planului procedurii de restructurare drept o cauză a pierderii patrimoniului debitorului, care a afectat interesele creditorilor.

(8) În partea nereglementată de prezentul articol se aplică efectele prevăzute de legislaţia civilă la nulitatea actelor juridice.”

ÎN DREPT

A. Argumentele autorului excepției de neconstituționalitate 

10. În motivarea excepției de neconstituționalitate, autorul menționează că legislatorul nu a prevăzut la articolul 217 alin. (1) din Legea insolvabilității care este cercul obligatoriu al participanților la procesul de examinare a noii cereri introductive de intentare a procesului de insolvabilitate în cazul neexecutării planului procedurii de restructurare. De asemenea, norma contestată nu stabilește procedura de examinare a noii cereri introductive. Norma contestată nu stabilește plafonul minim al creanței nestinse care poate servi temei pentru revocarea planului procedurii de restructurare și deschiderea falimentului, precum și nu instituie obligația instanței de a audia comitetul creditorilor sau adunarea creditorilor, organe responsabile de monitorizarea activității debitorului și de executarea planului procedurii de restructurare a debitorului. Astfel, aceste neclarități îngrădesc accesul la justiție al participanților la procesul de restructurare.

11. Totodată, autorul sesizării a menționat că articolul 217 alin. (2) din Legea insolvabilității prevede că, în cazul revocării planului procedurii de restructurare, creditorii trebuie să restituie tot ceea ce au primit în rezultatul punerii în aplicare a planului procedurii de restructurare. Această obligație de restituire a bunurilor datorate de debitor încalcă dreptul de proprietate al creditorilor. Autorul notează că creanțele care au fost stinse în cadrul procedurii de restructurare reprezintă creanțele validate față de patrimoniul debitorului insolvabil, prin urmare, aceste bunuri sunt proprietatea creditorilor.

12. De asemenea, articolul 217 alin. (6) prevede doar dreptul creditorilor de a contesta cu recurs hotărârea de respingere a noii cereri introductive, fără a stabili o cale de atac împotriva hotărârii instanței de insolvabilitate de admitere a noii cereri introductive prin care se revocă planul procedurii de restructurare și se deschide procedura falimentului față de debitor, deși prin hotărârea instanței creditorii sunt obligați să restituie tot ceea ce au primit de la debitor în rezultatul punerii în aplicare a planului procedurii de restructurare. Prin urmare, în opinia sa, privarea administratorului insolvabilității, a comitetului creditorilor sau a creditorilor individual de dreptul de a contesta actul judecătoresc de admitere a cererii introductive încalcă dreptul lor de acces la justiție și la apărare.

13. Autorul excepției de neconstituționalitate pretinde că dispozițiile contestate sunt contrare articolelor 20, 23, 26, 46 și 54 alin. (2) din Constituție.

  

B. Aprecierea Curții 

14. Examinând admisibilitatea sesizării privind excepția de neconstituționalitate, Curtea constată următoarele.

15. În jurisprudența sa, Curtea a stabilit următoarele condiții de admisibilitate a unei excepții de neconstituționalitate:

(1) obiectul excepției intră în categoria actelor cuprinse la articolul 135 alin.(1) lit. a) din Constituție;

(2) excepția este ridicată de către una din părți sau reprezentantul acesteia, sau este ridicată de către instanța de judecată din oficiu;

(3) prevederile contestate urmează a fi aplicate la soluționarea cauzei;

(4) nu există o hotărâre anterioară a Curții având ca obiect prevederile contestate (HCC nr. 2 din 9 februarie 2016, punctul 1 din dispozitiv).

16. Cu privire la prima condiție, Curtea reține că, în conformitate cu articolul 135 alin. (1) lit. a) din Constituție, controlul constituționalității legilor, în prezenta cauză a unor prevederi din Legea insolvabilității, ține de competența Curții Constituționale.

17. Cu privire la a doua condiție, Curtea observă că sesizarea privind excepția de neconstituționalitate a fost ridicată de dl avocat Andrei Iosip, reprezentantul administratorului insolvabilității al S.C. „Valiexchimp” S.R.L., în dosarul nr. 2i-625/18, pendinte la Judecătoria Chișinău, sediul central.

18. Curtea reține că excepția de neconstituționalitate a fost ridicată de către avocatul administratorului insolvabilității în cauza în care unul din creditori a solicitat instanței aplicarea procedurii falimentului față de debitorul insolvabil care nu a realizat planul de restructurare. Curtea observă că excepția îi vizează doar pe creditorii ale căror creanțe au fost achitate în procedura de restructurare, nu și pe creditorii care au fost afectați de nerealizarea planului de restructurare. În pofida faptului că acțiunile administratorului sunt orientate spre păstrarea, majorarea şi valorificarea cât mai eficientă a masei debitoare prin toate mijloacele legale disponibile, pentru executarea cât mai deplină a creanțelor creditorilor (articolul 68 alin. (2) din Legea insolvabilității), totuși, creditorii în interesul cărora a fost ridicată excepția sunt ei înșiși participanți la procesul de insolvabilitate și ar putea acționa în mod independent pentru a-și proteja propriul interes. În jurisprudența sa, Curtea a stabilit că poate verifica constituționalitatea prevederilor contestate dacă de eventuala soluție ar profita autorul excepției. În această cauză, eventuala neconstituționalitate a prevederilor contestate nu ar servi autorului excepției, ci creditorilor ale căror creanțe au fost stinse în procedura de restructurare.

19. În acest context, Curtea reiterează că excepția de neconstituționalitate privește, în primul rând, situația concretă a părții lezate în drepturile sale prin norma criticată. De invocarea unei excepții de neconstituționalitate trebuie să profite, în primul rând, autorul acesteia, în caz contrar acest instrument riscând să devină unul simulat, o actio popularis, pierzându-se, în aceste condiții, caracterul concret și efectiv al excepției (a se vedea DCC nr. 18 din 9 februarie 2021, § 26).

20. Prin urmare, în baza celor menționate supra, Curtea constată că sesizarea privind excepția de neconstituționalitate nu întrunește condițiile de admisibilitate și nu poate fi acceptată pentru examinare în fond.

Din aceste motive, în baza articolelor 135 alin. (1) literele a) și g) și 140 din Constituție, 26 alin. (1) din Legea cu privire la Curtea Constituțională, 61 alin. (3) și 64 din Codul jurisdicției constituționale, Curtea Constituțională

 

D E C I D E: 

1. Se declară inadmisibilă sesizarea privind excepția de neconstituționalitate a articolului 217 alineatele (1), (2), (3) și (6) din Legea insolvabilității nr. 149 din 29 iunie 2012, ridicată de dl avocat Andrei Iosip, reprezentantul administratorului insolvabilității al S.R.L. „VALIEXCHIMP”, în dosarul nr. 2i-625/18, pendinte la Judecătoria Chișinău, sediul central. 

2. Prezenta decizie este definitivă, nu poate fi supusă niciunei căi de atac, intră în vigoare la data adoptării și se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.  

 

Președinte                                                                                Domnica MANOLE 

 

 

Chișinău, 25 noiembrie 2021
DCC nr. 179
Dosarul nr. 129g/2021

 

Informații sesizări.:
+373 22 25-37-20
Relații cu presa.:
+373 69349444
Total vizitatori: 7935353  //   Vizitatori ieri: 1238  //   azi: 956  //   Online: 25
Acces rapid