Decizia nr. 182 din 25.11.2021

Decizia nr. 182 din 25 noiembrie 2021 de inadmisibilitate a sesizării nr. 207g/2021 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din articolul 242 alin. (1) din Codul contravențional și din punctul 41.2 din Regulamentul circulației rutiere, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 357 din 13 mai 2009 (încălcarea de către conducătorul de vehicul a regulilor de circulație rutieră, soldată cu deteriorarea neînsemnată a vehiculelor).


Subiectul sesizării: Judecătorie (instanţa de fond), Judecătoria Criuleni, sediul central, avocat Ion Nichita


Decizia:
1. d_182_2021_207g_2021_rou.pdf


Sesizări:


DECIZIE
DE INADMISIBILITATE
a sesizării nr. 207g/2021
privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din articolul 242 alin. (1) din Codul contravențional și din punctul 41.2 din Regulamentul circulației rutiere, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 357 din 13 mai 2009
(încălcarea de către conducătorul de vehicul a regulilor de circulație rutieră, soldată cu deteriorarea neînsemnată a vehiculelor [2])

CHIȘINĂU
25 noiembrie 2021

Curtea Constituțională, judecând în componența:
dnei Domnica MANOLE, Președinte,
dlui Nicolae ROȘCA,
dnei Liuba ȘOVA,
dlui Serghei ȚURCAN,
dlui Vladimir ȚURCAN, judecători,
cu participarea dnei Ana Florean, asistent judiciar,
Având în vedere sesizarea înregistrată pe 30 septembrie 2021,
Examinând admisibilitatea sesizării menționate,
Având în vedere actele și lucrările dosarului,
Deliberând pe 25 noiembrie 2021, în camera de consiliu,

Pronunță următoarea decizie:

ÎN FAPT 

1.  La originea cauzei se află sesizarea privind excepția de neconstituționalitate a următoarelor texte legale:

-  „deteriorarea neînsemnată” din articolul 242 alin. (1) din Codul contravențional, adoptat prin Legea nr. 218 din 24 octombrie 2008, și

-  „s-a asigurat” din punctul 41.2 din Regulamentul circulației rutiere, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 357 din 13 mai 2009, ridicată de dl avocat Ion Nichita, în interesele dlui Iacob Bălățel, parte în dosarul nr. 5r-91/20, pendinte la Judecătoria Criuleni, sediul central.

2. Sesizarea privind excepția de neconstituționalitate a fost trimisă la Curtea Constituțională de dl judecător Alexandru Motricală de la Judecătoria Criuleni, sediul central, în baza articolului 135 alin. (1) literele a) și g) din Constituție.

 

A. Circumstanțele litigiului principal

3.  Pe 8 decembrie 2020, Inspectoratul de Poliție Criuleni a întocmit un proces-verbal cu privire la contravenție prin care a constatat că dl Iacob Bălățel a încălcat prevederile punctului 41.2 din Regulamentul circulației rutiere și a decis sancționarea acestuia pentru comiterea contravenției prevăzute de articolul 242 alin. (1) din Codul contravențional [încălcarea de către conducătorul de vehicul a regulilor de circulație rutieră soldată cu deteriorarea neînsemnată a vehiculelor].

4.  Pe 22 decembrie 2020, dl Iacob Bălățel a contestat procesul-verbal cu privire la contravenție și decizia de sancționare la Judecătoria Criuleni, sediul central.

5.  Pe 23 septembrie 2021, în cadrul ședinței de judecată, dl avocat Ion Nichita a ridicat, în interesele dlui Iacob Bălățel, excepția de neconstituționalitate a textului „deteriorarea neînsemnată” din articolul 242 alin. (1) din Codul contravențional și a textului „s-a asigurat” din punctul 41.2 din Regulamentul circulației rutiere, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 357 din 13 mai 2009 .

6.  Prin Încheierea din 23 septembrie 2021, Judecătoria Criuleni, sediul central, a admis ridicarea excepției și a sesizat Curtea Constituțională, în vederea soluționării acesteia.

 

B. Legislația pertinentă

7. Prevederile relevante ale Constituției sunt următoarele:

Articolul 1

Statul Republica Moldova

„[...].

(3) Republica Moldova este un stat de drept, democratic, în care demnitatea omului, drepturile şi libertăţile lui, libera dezvoltare a personalităţii umane, dreptatea şi pluralismul politic reprezintă valori supreme şi sânt garantate.”

Articolul 4

Drepturile și libertățile omului

„(1) Dispozițiile constituționale privind drepturile și libertățile omului se interpretează și se aplică în concordanță cu Declarația Universală a Drepturilor Omului, cu pactele și cu celelalte tratate la care Republica Moldova este parte.

(2) Dacă există neconcordanțe între pactele și tratatele privitoare la drepturile fundamentale ale omului la care Republica Moldova este parte și legile ei interne, prioritate au reglementările internaționale.”

Articolul 8

Respectarea dreptului internațional și a tratatelor internaționale

„(1) Republica Moldova se obligă să respecte Carta Organizației Națiunilor Unite şi tratatele la care este parte, să-şi bazeze relațiile cu alte state pe principiile şi normele unanim recunoscute ale dreptului internaţional.

 

[...].”

Articolul 20

Accesul liber la justiție

„(1) Orice persoană are dreptul la satisfacție efectivă din partea instanțelor judecătorești competente împotriva actelor care violează drepturile, libertățile și interesele sale legitime.

(2) Nici o lege nu poate îngrădi accesul la justiție.”

Articolul 21

Prezumția nevinovăției

„Orice persoană acuzată de un delict este prezumată nevinovată până când vinovăția sa va fi dovedită în mod legal, în cursul unui proces judiciar public, în cadrul căruia i s-au asigurat toate garanțiile necesare apărării sale.”

Articolul 22

Neretroactivitatea legii

„Nimeni nu va fi condamnat pentru acțiuni sau omisiuni care, în momentul comiterii, nu constituiau un act delictuos. De asemenea, nu se va aplica nici o pedeapsă mai aspră decât cea care era aplicabilă în momentul comiterii actului delictuos.”

Articolul 23

Dreptul fiecărui om de a-și cunoaște drepturile și îndatoririle

„(1) Fiecare om are dreptul să i se recunoască personalitatea juridică.

(2) Statul asigură dreptul fiecărui om de a-și cunoaște drepturile și îndatoririle. În acest scop statul publică și face accesibile toate legile și alte acte normative.”

Articolul 26

Dreptul la apărare

„(1) Dreptul la apărare este garantat.

(2) Fiecare om are dreptul să reacționeze independent, prin mijloace legitime, la încălcarea drepturilor și libertăților sale.

(3) În tot cursul procesului părțile au dreptul să fie asistate de un avocat, ales sau numit din oficiu.

(4) Amestecul în activitatea persoanelor care exercită apărarea în limitele prevăzute se pedepseşte prin lege.”

8.  Prevederile relevante ale Codului contravențional, adoptat prin Legea nr. 218 din 24 octombrie 2008, sunt următoarele:

Articolul 242

Încălcarea regulilor de circulație rutieră

soldată cu deteriorarea bunurilor materiale ori cu

cauzarea de vătămări corporale ușoare

„(1) Încălcarea de către conducătorul de vehicul a regulilor de circulație rutieră soldată cu deteriorarea neînsemnată a vehiculelor, a încărcăturilor, a drumurilor, a instalațiilor rutiere, a altor instalații sau a altor bunuri ori cu cauzarea de vătămări corporale neînsemnate victimei

se sancționează cu amendă de la 18 la 24 de unități convenționale cu aplicarea a 5 puncte de penalizare.

[...].”

9.  Prevederile relevante ale Regulamentului circulației rutiere, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 357 din 13 mai 2009, sunt următoarele:

41.2) Conducătorul vehiculului care intenționează să se deplaseze cu spatele poate să înceapă manevra numai după ce s-a asigurat că o poate face fără a crea un pericol sau un obstacol pentru ceilalți participanți la trafic. În cazurile în care câmpul vizual în spate este limitat, conducătorul trebuie să recurgă la ajutorul altei persoane, aflate în afara autovehiculului. Mersul cu spatele este interzis în intersecții și în locurile prevăzute în subpunctul 1) din prezentul punct.

 

ÎN DREPT

A. Argumentele autorului excepției de neconstituționalitate

10. Autorul sesizării susține că noțiunile „deteriorare neînsemnată” din articolul 242 alin. (1) din Codul contravențional și „s-a asigurat” din punctul 41.2 din Regulamentul circulației rutiere nu sunt definite de către legislator și sunt susceptibile de a fi interpretate extensiv în defavoarea făptuitorului. Din acest motiv, autorul pretinde că textele contestate nu corespund condițiilor de calitate a legii.

11. Autorul sesizării consideră că textele contestate sunt contrare articolelor 1 alin. (3), 4, 8, 20, 21, 22, 23 și 26 din Constituție.

B. Aprecierea Curții

12. Examinând admisibilitatea sesizării privind excepția de neconstituționalitate, Curtea constată următoarele.

13. În conformitate cu articolul 135 alin. (1) lit. a) din Constituție, controlul constituționalității legilor Parlamentului și a hotărârilor Guvernului, în prezenta cauză a unor dispoziții din Codul contravențional și din Regulamentul circulației rutiere, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 357 din 13 mai 2009, ține de competența Curții Constituționale.

14. Curtea constată că excepția de neconstituționalitate, ridicată de către avocatul părții într-un proces din fața instanței de judecată, este formulată de către subiectul căruia i s-a conferit acest drept, în baza articolului 135 alin. (1) literele a) și g) din Constituție, așa cum a fost interpretat acesta prin Hotărârea Curții Constituționale nr. 2 din 9 februarie 2016. Curtea reține că prevederile contestate ar putea fi aplicate de instanța de judecată.

15. În jurisprudența sa constantă, Curtea a reținut că excepția de neconstituționalitate trebuie să cuprindă trei elemente obligatorii: textul contestat din punctul de vedere al constituționalității (prevederea legală), textul de referință pretins a fi încălcat (prevederea constituțională) și motivarea de către autorul excepției a relației de contrarietate dintre cele două texte, adică motivarea neconstituționalității textului criticat (DCC nr. 152 din 26 decembrie 2019, § 16; DCC nr. 39 din 30 martie 2021, § 20).

16. Curtea observă însă că autorul sesizării nu a argumentat contrarietatea textelor legale contestate cu normele constituționale invocate. Astfel, Curtea subliniază că simpla enumerare a unor articole din Constituție, precum și preluarea unor considerente din jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului sau a Curții Constituționale în lipsa unei argumentări proprii, nu reprezintă veritabile critici de neconstituționalitate. Totodată, Curtea observă că autorul nu a argumentat în ce măsură textele legale contestate nu sunt clare pentru cauza sa contravențională.

17. În aceste condiții, Curtea nu poate identifica, în mod rezonabil, nicio critică de neconstituționalitate.

18. În situații similare, Curtea a notat că simpla trimitere la un text din Constituție, fără explicarea pretinsei neconformități cu acesta a prevederilor legale contestate, nu echivalează cu un argument (a se vedea DCC nr. 50 din 28 mai 2020, § 16; DCC nr. 54 din 2 iunie 2020, § 31). Curtea a stabilit că, dacă ar proceda la examinarea unei asemenea excepții de neconstituționalitate, ea s-ar substitui autorului acesteia în privința formulării unor critici de neconstituționalitate, fapt care ar echivala cu un control efectuat din oficiu (a se vedea DCC nr. 152 din 26 decembrie 2019, § 18; DCC nr. 4 din 5 ianuarie 2021, § 23).

19. Totodată, Curtea menționează că textul „deteriorarea neînsemnată” din articolul 242 alin. (1) din Codul contravențional a făcut anterior obiect al controlului de constituționalitate, fiind pronunțată Decizia nr. 133 din 12 august 2021.

20. Prin urmare, în baza celor menționate supra, Curtea constată că sesizarea este inadmisibilă și nu poate fi acceptată pentru examinare în fond.

Din aceste motive, în baza articolelor 135 alin. (1) literele a) și g) şi 140 din Constituție, 26 alin. (1) din Legea cu privire la Curtea Constituțională, 61 alin. (3) și 64 din Codul jurisdicției constituționale, Curtea Constituțională

 

D E C I D E:

1. Se declară inadmisibilă sesizarea privind excepția de neconstituționalitate a textelor:

- „deteriorarea neînsemnată” din articolul 242 alin. (1) din Codul contravențional, adoptat prin Legea nr. 218 din 24 octombrie 2008, și

- „s-a asigurat” din punctul 41.2 din Regulamentul circulației rutiere, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 357 din 13 mai 2009, ridicată de dl avocat Ion Nichita, în interesele dlui Iacob Bălățel, parte în dosarul nr. 5r-91/20, pendinte la Judecătoria Criuleni, sediul central.

2. Prezenta decizie este definitivă, nu poate fi supusă niciunei căi de atac, intră în vigoare la data adoptării și se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

Președinte                                                  Domnica MANOLE

 

Chișinău, 25 noiembrie 2021
DCC nr. 182
Dosarul nr. 207g/2021

Informații sesizări.:
+373 22 25-37-20
Relații cu presa.:
+373 69349444
Total vizitatori: 7935291  //   Vizitatori ieri: 1238  //   azi: 898  //   Online: 49
Acces rapid