Decizia nr. 183 din 25.11.2021

Decizia nr. 183 din 25 noiembrie 2021 de inadmisibilitate a sesizării nr. 209g/2021 privind excepția de neconstituționalitate a articolului 17 alin. (2) din Legea nr. 407 din 21 decembrie 2006 cu privire la asigurări (obligativitatea achitării despăgubirii de asigurare în cadrul asigurării de răspundere civilă).


Subiectul sesizării: Curtea de Apel Bălți, reprezentant Sergiu Costin


Decizia:
1. d_183_2021_209g_2021_rou.pdf


Sesizări:


DECIZIE
DE INADMISIBILITATE
a sesizării nr. 209g/2021
privind excepția de neconstituționalitate a articolului 17 alin. (2) din Legea nr. 407 din 21 decembrie 2006 cu privire la asigurări
(obligativitatea achitării despăgubirii de asigurare în cadrul asigurării de răspundere civilă)

CHIŞINĂU
25 noiembrie 2021

Curtea Constituțională, judecând în componența:
dnei Domnica MANOLE, Președinte,
dlui Nicolae ROȘCA,
dnei Liuba ȘOVA,
dlui Serghei ȚURCAN,
dlui Vladimir ȚURCAN, judecători,
cu participarea dnei Ana Florean, asistent judiciar,
Având în vedere sesizarea înregistrată pe 11 octombrie 2021,
Examinând admisibilitatea sesizării menționate,
Având în vedere actele și lucrările dosarului,
Deliberând pe 25 noiembrie 2021, în camera de consiliu,

Pronunță următoarea decizie:

ÎN FAPT

1.  La originea cauzei se află sesizarea privind excepția de neconstituționalitate a articolului 17 alin. (2) din Legea nr. 407 din 21 decembrie 2006 cu privire la asigurări [până la modificările operate prin Legea nr. 133 din 15 noiembrie 2018], ridicată de dl Sergiu Costin, în interesele S.A. „Transelit”, parte în dosarul nr. 2a-360/21, pendinte la Curtea de Apel Bălți.

2.  Sesizarea privind excepția de neconstituționalitate a fost trimisă la Curtea Constituțională de către un complet de judecători (doamnele Stela Procopciuc, Natalia Chircu și Elena Grumeza) din cadrul Curții de Apel Bălți, în baza articolului 135 alin. (1) literele a) și g) din Constituție.

 

A. Circumstanțele litigiului principal 

3. În urma producerii unui accident rutier, pe 1 noiembrie 2019, dl Victor Caranfil i-a solicitat S.A. „Transelit” acordarea despăgubirilor de asigurare. S.A. „Transelit” a refuzat achitarea despăgubirilor de asigurare, motivând că nu se poate constata întinderea pagubelor, deoarece automobilul avariat a fost deja reparat.

4. Pe 20 martie 2020, dl Victor Caranfil a formulat o acțiune în justiție împotriva S.A. „Transelit”, avându-i ca intervenienți accesorii pe S.R.L „PAD RTL” și pe dl Ruslan Melnic, prin care a solicitat încasarea prejudiciului material, penalitatea de întârziere aferentă și cheltuielile de judecată suportate.

5. Pe 20 ianuarie 2021, Judecătoria Edineț, sediul Dondușeni, a pronunțat o hotărâre prin care a admis parțial acțiunea dlui Victor Caranfil. În hotărârea motivată, instanța de judecată a făcut trimitere, inter alia, la articolul 17 alin. (2) din Legea nr. 407 din 21 decembrie 2006 cu privire la asigurări.

6. Pe 17 februarie 2021, S.A. „Transelit” a contestat cu apel hotărârea primei instanțe. În cadrul procesului, pe 6 septembrie 2021, dl Sergiu Costin a ridicat, în interesele S.A. „Transelit”, excepția de neconstituționalitate a prevederilor articolului 17 alin. (2) din Legea nr. 407 din 21 decembrie 2006 cu privire la asigurări.

7. Pe 7 septembrie 2021, Curtea de Apel Bălți a emis o încheiere prin care a admis cererea de ridicare a excepției de neconstituționalitate și a sesizat, în acest sens, Curtea Constituțională, în vederea examinării acesteia.

 

B. Legislația pertinentă 

8. Prevederile relevante ale Constituției sunt următoarele:

 

Articolul 4

Drepturile și libertățile omului

„(1) Dispozițiile constituționale privind drepturile și libertățile omului se interpretează și se aplică în concordanță cu Declarația Universală a Drepturilor Omului, cu pactele și cu celelalte tratate la care Republica Moldova este parte.

[...].”

Articolul 7

Constituția, Lege Supremă

„Constituţia Republicii Moldova este Legea ei Supremă. Nici o lege şi nici un alt act juridic care contravine prevederilor Constituţiei nu are putere juridică.”

Articolul 8

Respectarea dreptului internațional și a tratatelor internaționale

„(1) Republica Moldova se obligă să respecte Carta Organizației Națiunilor Unite şi tratatele la care este parte, să-şi bazeze relațiile cu alte state pe principiile şi normele unanim recunoscute ale dreptului internaţional.

[...].”

Articolul 16

Egalitatea

„(1) Respectarea şi ocrotirea persoanei constituie o îndatorire primordială a statului.

(2) Toţi cetăţenii Republicii Moldova sunt egali în faţa legii şi a autorităţilor publice, fără deosebire de rasă, naţionalitate, origine etnică, limbă, religie, sex, opinie, apartenenţă politică, avere sau de origine socială.”

Articolul 20

Accesul liber la justiție

„(1) Orice persoană are dreptul la satisfacție efectivă din partea instanțelor judecătorești competente împotriva actelor care violează drepturile, libertățile și interesele sale legitime.

(2) Nici o lege nu poate îngrădi accesul la justiție.”

Articolul 26

Dreptul la apărare

„(1) Dreptul la apărare este garantat.

(2) Fiecare om are dreptul să reacționeze independent, prin mijloace legitime, la încălcarea drepturilor și libertăților sale.

[...].”

Articolul 55

Exercitarea drepturilor și a libertăților

,,Orice persoană îşi exercită drepturile şi libertățile constituționale cu bună credință, fără să încalce drepturile şi libertățile altora.”

9. Prevederile relevante ale Legii nr. 407 din 21 decembrie 2006 cu privire la asigurări:

 Articolul 17

Refuzul de a plăti despăgubirea de asigurare

„(1) Asigurătorul este în drept să refuze deplin sau parţial asiguratului despăgubirea de asigurare în asigurările de bunuri în cazul:

a) producerii de pagube ca urmare a unor acţiuni intenționate ale asiguratului sau ale beneficiarului, orientate spre provocarea sau facilitarea producerii evenimentului asigurat, cu excepţia acţiunilor de îndeplinire a datoriei civice sau de apărare a vieţii, sănătăţii, onoarei şi demnităţii;

b) producerii de pagube ca urmare a unei infracţiuni intenționate comise de asigurat sau beneficiar, legate direct de producerea evenimentului asigurat;

c) comunicării intenționate de informaţii false către asigurător sau necomunicării datelor, cunoscute de asigurat, ce vizează interesele de asigurare dacă circumstanţele tăinuite se află în raport de cauzalitate cu producerea evenimentului asigurat;

d) unor alte evenimente prevăzute de legislaţie.

(2) Asigurătorul nu este în drept să nu plătească despăgubirea de asigurare în cadrul asigurării de răspundere civilă. În asigurarea de răspundere civilă, asigurătorul are dreptul, în cazurile prevăzute la alin. (1), la acţiune de regres faţă de persoana răspunzătoare de cauzarea prejudiciului.

[...].” 

 

ÎN DREPT

A. Argumentele autorului excepției de neconstituționalitate 

10. În argumentarea excepției de neconstituționalitate, autorul ei susține că norma contestată, care prevede că asigurătorul trebuie să plătească despăgubirea de asigurare în cadrul asigurării de răspundere civilă, vine în contradicție cu articolul 20 alineatele (6) și (7) din Legea nr. 414 din 22 decembrie 2016 cu privire la asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru pagube produse de autovehicule, care prevede cazurile în care asigurătorul este exonerat de achitarea despăgubirii de asigurare.

11. În consecință, autorul sesizării pretinde că interpretarea și aplicarea diferită a legilor menționate supra de către instanțele de judecată încalcă principiul egalității în fața legii.

12. În opinia autorului excepției de neconstituționalitate, prevederea contestată este contrară articolelor 4, 7, 8, 16, 20, 26 și 55 din Constituție.

 

B. Aprecierea Curții 

13. Examinând admisibilitatea sesizării privind excepția de neconstituționalitate, Curtea constată următoarele.

14. Excepția de neconstituționalitate, care a fost ridicată de reprezentantul unei părți în proces (a se vedea § 1 supra), este formulată de subiectul căruia i s-a conferit acest drept, în baza articolului 135 alin. (1) literele a) și g) din Constituție, așa cum a fost interpretat acesta prin Hotărârea Curții Constituționale nr. 2 din 9 februarie 2016.

15. Curtea reține că obiectul excepției îl constituie prevederile articolului 17 alin. (2) din Legea nr. 407 din 21 decembrie 2006 cu privire la asigurări. În conformitate cu articolul 135 alin. (1) lit. a) din Constituție, controlul constituționalității legilor ține de competența Curții Constituționale.

16. Curtea constată că prevederile contestate nu au făcut anterior obiect al controlului de constituționalitate din perspectiva criticilor prezentei sesizări.

17. Curtea observă că norma contestată a fost abrogată prin Legea nr. 133 din 15 noiembrie 2018, în vigoare din 1 ianuarie 2020. Totuși, Curtea subliniază că, potrivit jurisprudenţei sale, excepţia de neconstituţionalitate poate fi ridicată atât în privinţa actelor în vigoare, cât şi în privinţa actelor care nu mai sunt în vigoare, dacă sub imperiul acestora s-au născut raporturi juridice care continuă să producă efecte, iar norma este aplicabilă în cazul raporturilor juridice litigioase şi este determinantă pentru soluţionarea cauzei (a se vedea DCC nr. 90 din 19 septembrie 2019, § 16).

18. Prin urmare, Curtea reține că, deși articolul 17 din Legea cu privire la asigurări a fost abrogat, acesta continuă să producă efecte în cauza în care a fost ridicată excepția de neconstituționalitate, deoarece articolul era în vigoare la momentul apariției pretinsei obligații privind achitarea despăgubirii de asigurare. Prin urmare, Curtea admite că instanța de judecată va aplica prevederile criticate în cauza pe care o examinează.

19. Curtea observă însă că sesizarea autorului nu conține argumente cu privire la contrarietatea prevederilor contestate cu normele constituționale invocate. Curtea subliniază că simpla enumerare a unor articole din Constituție nu reprezintă o veritabilă critică de constituționalitate. În aceste condiții, Curtea nu poate identifica, în mod rezonabil, nicio critică de neconstituționalitate.

20. În situații similare, Curtea a notat că simpla trimitere la un text din Constituție, fără explicarea pretinsei neconformități cu acesta a prevederilor legale contestate, nu echivalează cu un argument (a se vedea DCC nr. 50 din 28 mai 2020, § 16; DCC nr. 54 din 2 iunie 2020, § 31). Curtea a stabilit că, dacă ar proceda la examinarea unei asemenea excepții de neconstituționalitate, ea s-ar substitui autorului acesteia în privința formulării unor critici de neconstituționalitate, fapt care ar echivala cu un control efectuat din oficiu (a se vedea DCC nr. 152 din 26 decembrie 2019, § 18; DCC nr. 4 din 5 ianuarie 2021, § 23).

21. Totodată, Curtea observă că criticile autorului se referă la pretinsa contradicție dintre norma contestată din Legea cu privire la asigurări și alte dispoziții incidente din Legea cu privire la asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru pagube produse de autovehicule. Curtea reiterează că o pretinsă contrarietate între două sau mai multe norme infraconstituționale cuprinse în acte normative distincte sau în același act normativ nu constituie o problemă de constituționalitate, ci una de interpretare și aplicare a legii, a cărei rezolvare revine instanțelor de judecată (DCC nr. 14 din 2 februarie 2021, § 28 și jurisprudența citată acolo).

22. Prin urmare, în baza celor menționate supra, Curtea constată că sesizarea privind excepția de neconstituționalitate nu întrunește condițiile de admisibilitate și nu poate fi acceptată pentru examinare în fond. 

Din aceste motive, în baza articolelor 135 alin. (1) literele a) și g), 140 alin. (2) din Constituție, 26 alin. (1) din Legea cu privire la Curtea Constituțională, 61 alin. (3) și 64 din Codul jurisdicției constituționale, Curtea Constituțională

 

D E C I D E: 

1. Se declară inadmisibilă sesizarea privind excepția de neconstituționalitate a articolului 17 alin. (2) din Legea nr. 407 din 21 decembrie 2006 cu privire la asigurări [până la modificările operate prin Legea nr. 133 din 15 noiembrie 2018], ridicată de dl Sergiu Costin, în interesele S.A. „Transelit”, parte în dosarul nr. 2a-360/21, pendinte la Curtea de Apel Bălți. 

2. Prezenta decizie este definitivă, nu poate fi supusă niciunei căi de atac, intră în vigoare la data adoptării și se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

 

Președinte                                                                Domnica MANOLE

 

 Chișinău, 25 noiembrie 2021
 DCC nr. 183
 Dosarul nr. 209g/2021

Informații sesizări.:
+373 22 25-37-20
Relații cu presa.:
+373 69349444
Total vizitatori: 7935364  //   Vizitatori ieri: 1238  //   azi: 965  //   Online: 34
Acces rapid