Decizia nr. 184 din 25.11.2021

Decizia nr. 184 din 25 noiembrie 2021 de inadmisibilitate a sesizării nr. 243g/2021 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din articolul 29 alin. (2) din Legea nr. 303 din 13 decembrie 2013 privind serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare (reglementarea raporturilor de furnizare/prestare a serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare în blocurile locative)


Subiectul sesizării: Judecătoria Chișinău, sediul Centru, reprezentant Anatolie Golban


Decizia:
1. d_184_2021_243g_2021_rou.pdf


Sesizări:


DECIZIE
DE INADMISIBILITATE
a sesizării nr. 243g/2021
privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din articolul 29 alin. (2) din Legea nr. 303 din 13 decembrie 2013 privind serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare
(reglementarea raporturilor de furnizare/prestare a serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare în blocurile locative)

CHIȘINĂU
 25 noiembrie 2021

Curtea Constituțională, judecând în componența:
dnei Domnica MANOLE, Președinte,
dlui Nicolae ROȘCA,
dnei Liuba ȘOVA,
dlui Serghei ȚURCAN,
dlui Vladimir ȚURCAN, judecători,
cu participarea dnei Ana Florean, asistent judiciar,
Având în vedere sesizarea înregistrată pe 4 noiembrie 2021,
Examinând admisibilitatea sesizării menționate,
Având în vedere actele și lucrările dosarului,
Deliberând pe 25 noiembrie 2021, în camera de consiliu,
Pronunță următoarea decizie:

ÎN FAPT 

1.  La originea cauzei se află sesizarea privind excepția de neconstituționalitate a textului „în baza Regulamentului cu privire la prestarea serviciilor comunale și necomunale, folosirea, exploatarea și administrarea locuințelor, aprobat de Guvern, conform art. 19 alin. (1) al Legii condominiului în fondul locativ nr. 913/2000” din articolul 29 alin. (2) din Legea nr. 303 din 13 decembrie 2013 privind serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare, ridicată de dl reprezentant Anatolie Golban, în interesele S.R.L. „Info Bon”, parte în dosarul nr. 2c-1756/21, pendinte la Judecătoria Chișinău, sediul Centru.

2.  Sesizarea privind excepția de neconstituționalitate a fost trimisă la Curtea Constituțională de dna judecător Eleonora Badan Melnic, în baza articolului 135 alin. (1) literele a) și g) din Constituție.

 

A. Circumstanțele litigiului principal

3. Pe 17 iunie 2021, după epuizarea procedurii prealabile, Asociația Proprietarilor de Locuințe Privatizate nr. 50/87 (în continuare APLP nr. 50/87) a formulat o cerere de chemare în judecată împotriva S.R.L. „Info Bon” cu privire la ajustarea unor prevederi contractuale în conformitate cu articolul 29 alin. (2) din Legea nr. 303 din 13 decembrie 2013 privind serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare.

4. În cadrul procesului, dl Anatolie Golban, reprezentantul S.R.L. „Info Bon”, a ridicat excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din articolul 29 alin. (2) din Legea nr. 303 din 13 decembrie 2013 privind serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare.

5. Printr-o încheiere din 1 noiembrie 2021, Judecătoria Chișinău, sediul Centru, a admis cererea de ridicare a excepției de neconstituționalitate și a trimis sesizarea la Curtea Constituțională, în vederea soluționării acesteia.

 

B. Legislația pertinentă

6. Prevederile relevante ale Constituției sunt următoarele:

Articolul 7

Constituția, Lege Supremă

„Constituţia Republicii Moldova este Legea ei Supremă. Nici o lege şi nici un alt act juridic care contravine prevederilor Constituţiei nu are putere juridică.”

Articolul 16

Egalitatea

„(1) Respectarea și ocrotirea persoanei constituie o îndatorire primordială a statului.

(2) Toți cetățenii Republicii Moldova sunt egali în fața legii și a autorităților publice, fără deosebire de rasă, naționalitate, origine etnică, limbă, religie, sex, opinie, apartenență politică, avere sau de origine socială.”

Articolul 20

Accesul liber la justiție

„(1) Orice persoană are dreptul la satisfacție efectivă din partea instanțelor judecătorești competente împotriva actelor care violează drepturile, libertățile și interesele sale legitime.

(2) Nici o lege nu poate îngrădi accesul la justiţie.”

Articolul 23

Dreptul fiecărui om de a-și cunoaște drepturile și îndatoririle

„(1) Fiecare om are dreptul să i se recunoască personalitatea juridică.

(2) Statul asigură dreptul fiecărui om de a-și cunoaște drepturile și îndatoririle. În acest scop statul publică și face accesibile toate legile și alte acte normative.”

Articolul 26

Dreptul la apărare

„(1) Dreptul la apărare este garantat.

(2) Fiecare om are dreptul să reacționeze independent, prin mijloace legitime, la încălcarea drepturilor și libertăților sale.

[...].”

Articolul 54

Restrângerea exercițiului unor drepturi sau al unor libertăți

„(1) În Republica Moldova nu pot fi adoptate legi care ar suprima sau ar diminua drepturile și libertățile fundamentale ale omului și cetățeanului.

(2) Exercițiul drepturilor și libertăților nu poate fi supus altor restrângeri decât celor prevăzute de lege, care corespund normelor unanim recunoscute ale dreptului internațional și sunt necesare în interesele securității naționale, integrității teritoriale, bunăstării economice a țării, ordinii publice, în scopul prevenirii tulburărilor în masă și infracțiunilor, protejării drepturilor, libertăților și demnității altor persoane, împiedicării divulgării informațiilor confidențiale sau garantării autorității și imparțialității justiției.

(3) Prevederile alineatului (2) nu admit restrângerea drepturilor proclamate în articolele 20-24.

(4) Restrângerea trebuie să fie proporțională cu situația care a determinat-o și nu poate atinge existența dreptului sau a libertății.”

7. Prevederile relevante ale Legii nr. 303 din 13 decembrie 2013 privind serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare:

Articolul 29

Reglementarea raporturilor de furnizare/prestare a serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare în blocurile locative

„[...]

(2) În blocurile locative în care contractele de furnizare/prestare a serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare sânt încheiate cu administratorul blocului locativ, facturarea serviciului se efectuează în baza tarifelor aprobate şi a volumului de apă înregistrat de contorul comun instalat la branșamentul blocului. Distribuirea pe apartamente a volumului de apă înregistrat de contorul comun de la branșamentul blocului locativ se efectuează de către administratorul blocului locativ în baza Regulamentului cu privire la prestarea serviciilor comunale şi necomunale, folosirea, exploatarea şi administrarea locuințelor, aprobat de Guvern, conform art. 19 alin. (1) al Legii condominiului în fondul locativ nr. 913/2000.

[...].”

ÎN DREPT

A. Argumentele autorului excepției de neconstituționalitate

8. Autorul sesizării susține că, dat fiind faptul că până în prezent Guvernul nu a aprobat regulamentul care ar stabili distribuirea volumului de apă pe apartamente, există o lacună legislativă. Autorul afirmă că, în lipsa aprobării unui mecanism de distribuire a serviciilor înregistrate de contorul comun, executarea Legii privind serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare devine imposibilă. În acest context, autorul notează că textul contestat nu poate fi aplicat, deoarece statul nu a organizat executarea legii.

9. În opinia autorului, textul contestat este contrar articolelor 7, 16 alin. (2), 20, 23 alin. (2), 26 și 54 din Constituție.

 

B. Aprecierea Curții

10. Examinând admisibilitatea sesizării privind excepția de neconstituționalitate, Curtea constată următoarele.

11. În conformitate cu articolul 135 alin. (1) lit. a) din Constituție, controlul constituționalității legilor, în prezenta cauză a unor dispoziții din Legea nr. 303 din 13 decembrie 2013 privind serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare, ține de competența Curții Constituționale.

12. Curtea notează că excepția de neconstituționalitate, ridicată de către reprezentantul părții într-un proces din fața instanței de judecată (a se vedea §§ 3-4 supra), este formulată de subiectul căruia i s-a acordat acest drept, în baza articolului 135 alin. (1) literele a) și g) din Constituție, așa cum a fost interpretat acesta prin Hotărârea Curții Constituționale nr. 2 din 9 februarie 2016.

13. Curtea reține că obiectul excepției îl constituie unele prevederi din articolul 29 alin. (2) din Legea nr. 303 din 13 decembrie 2013 privind serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare. Potrivit dispozițiilor criticate, distribuirea pe apartamente a volumului de apă înregistrat de contorul comun de la branșamentul blocului locativ se efectuează de către administratorul blocului locativ în baza Regulamentului cu privire la prestarea serviciilor comunale şi necomunale, folosirea, exploatarea şi administrarea locuințelor, aprobat de Guvern, conform art. 19 alin. (1) al Legii condominiului în fondul locativ nr. 913/2000. Curtea constată că prevederile contestate nu au făcut anterior obiect al controlului de constituționalitate.

14. Excepția de neconstituționalitate a fost ridicată într-o cauză care are ca obiect executarea unor prevederi contractuale în conformitate cu articolul 29 alin. (2) din Legea privind serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare. Astfel, Curtea admite că instanța de judecată va aplica prevederile criticate în cauza pe care o examinează.

15. Curtea observă însă că sesizarea autorului nu conține argumente cu privire la contrarietatea textului legal contestat cu normele constituționale invocate. În aceste condiții, Curtea nu poate identifica, în mod rezonabil, nicio critică de neconstituționalitate.

16. Curtea reiterează că simpla enumerare a unor articole din Constituție nu reprezintă o veritabilă critică de constituționalitate. În situații similare, Curtea a notat că simpla trimitere la un text din Constituție, fără explicarea pretinsei neconformități cu acesta a prevederilor legale contestate, nu echivalează cu un argument (a se vedea DCC nr. 50 din 28 mai 2020, § 16; DCC nr. 54 din 2 iunie 2020, § 31). Curtea reține că, dacă ar proceda la examinarea unei asemenea excepții de neconstituționalitate, ea s-ar substitui autorului acesteia în privința formulării unor critici de neconstituționalitate, fapt care ar echivala cu un control efectuat din oficiu (a se vedea DCC nr. 152 din 26 decembrie 2019, § 18; DCC nr. 4 din 5 ianuarie 2021, § 23).

17. Prin urmare, în baza celor menționate supra, Curtea constată că sesizarea nu întrunește condițiile de admisibilitate și nu poate fi acceptată pentru examinare în fond.

Din aceste motive, în baza articolelor 135 alin. (1) literele a) și g), 140 alin. (2) din Constituție, 26 alin. (1) din Legea cu privire la Curtea Constituțională, 61 alin. (3) și 64 din Codul jurisdicției constituționale, Curtea Constituțională

D E C I D E:

1. Se declară inadmisibilă sesizarea privind excepția de neconstituționalitate a textului „în baza Regulamentului cu privire la prestarea serviciilor comunale și necomunale, folosirea, exploatarea și administrarea locuințelor, aprobat de Guvern, conform art. 19 alin. (1) al Legii condominiului în fondul locativ nr. 913/2000” din articolul 29 alin. (2) din Legea nr. 303 din 13 decembrie 2013 privind serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare, ridicată de dl reprezentant Anatolie Golban, în interesele S.R.L. „Info Bon”, parte în dosarul nr. 2c-1756/21, pendinte la Judecătoria Chișinău, sediul Centru.

2. Prezenta decizie este definitivă, nu poate fi supusă niciunei căi de atac, intră în vigoare la data adoptării și se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

 Președinte                                                       Domnica MANOLE  

 

 Chișinău, 25 noiembrie 2021
 DCC nr. 184
 Dosarul nr. 243g/2021

Informații sesizări.:
+373 22 25-37-20
Relații cu presa.:
+373 69349444
Total vizitatori: 7935463  //   Vizitatori ieri: 1238  //   azi: 1039  //   Online: 26
Acces rapid