Decizia nr. 173 din 11.11.2021

Decizia nr. 173 din 11 noiembrie 2021 de inadmisibilitate a sesizării nr. 210g/2021 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din articolul 287 alin. (8) din Codul contravențional (obligarea scoaterii de pe teritoriul vamal a mijloacelor de transport).


Subiectul sesizării: Curtea de Apel Chişinău, Andrei Melenti


Decizia:
1. d_173_2021_210g_2021_rou.pdf


Sesizări:


DECIZIE
DE INADMISIBILITATE

a sesizării nr. 210g/2021
privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din articolul 287 alin. (8) din Codul contravențional
(obligarea scoaterii de pe teritoriul vamal a mijloacelor de transport [4])

CHIŞINĂU
11 noiembrie 2021

Curtea Constituțională, judecând în componența:
dnei Domnica MANOLE, Președinte,
dlui Nicolae ROȘCA,
dnei Liuba ȘOVA,
dlui Serghei ȚURCAN,
dlui Vladimir ȚURCAN, judecători,
cu participarea dnei Ana Florean, asistent judiciar,
Având în vedere sesizarea înregistrată pe 11 octombrie 2021,
Examinând admisibilitatea sesizării menționate,
Având în vedere actele și lucrările dosarului,
Deliberând pe 11 noiembrie 2021, în camera de consiliu,

Pronunță următoarea decizie:

ÎN FAPT

1. La originea cauzei se află sesizarea privind excepția de neconstituționalitate a textului „cu obligarea scoaterii de pe teritoriul vamal a mijloacelor de transport prohibite introducerii pe teritoriul vamal al Republicii Moldova sau introduse cu obligația de a fi scoase de pe teritoriul ei vamal” din articolul 287 alin. (8) din Codul contravențional, adoptat prin Legea nr. 218 din 24 octombrie 2008, ridicată de dl Andrei Melenti, contravenient în dosarul nr. 4r-767/21, pendinte la Curtea de Apel Chișinău.

2. Sesizarea privind excepția de neconstituționalitate a fost trimisă la Curtea Constituțională de un complet de judecată (format din domnii Stelian Teleucă și Ghenadie Morozan și doamna Silvia Cecan) din cadrul Curții de Apel Chișinău, în baza articolului 135 alin. (1) literele a) și g) din Constituție.

 

A. Circumstanțele litigiului principal

3. Pe 2 aprilie 2019, un agent constatator al Serviciului Vamal a întocmit un proces-verbal cu privire la contravenție, prin care a constatat că dl Andrei Melenti a încălcat prevederile articolului 287 alin. (8) din Codul contravențional [încălcarea regulilor vamale] și a decis sancționarea acestuia cu o amendă în mărime de 90 unități convenționale, cu obligarea scoaterii mijlocului de transport de pe teritoriul vamal al Republicii Moldova.

4. Pe 26 aprilie 2019, dl Andrei Melenti a contestat procesul-verbal cu privire la contravenție și decizia de sancționare la Judecătoria Chișinău, sediul Ciocana.

5. Pe 28 decembrie 2020, Judecătoria Chișinău, sediul Ciocana, a pronunțat o hotărâre prin care a respins contestația dlui Andrei Melenti. Ulterior, dl Andrei Melenti a formulat un recurs împotriva hotărârii menționate supra.

6. În cadrul ședinței de judecată, dl Andrei Melenti a solicitat ridicarea excepției de neconstituționalitate a textului „cu obligarea scoaterii de pe teritoriul vamal a mijloacelor de transport prohibite introducerii pe teritoriul vamal al Republicii Moldova sau introduse cu obligația de a fi scoase de pe teritoriul ei vamal” din articolul 287 alin. (8) din Codul contravențional.

7. Prin Încheierea din 27 septembrie 2021, Curtea de Apel Chișinău, a admis ridicarea excepției de neconstituționalitate și a trimis sesizarea la Curtea Constituțională, în vederea soluționării ei.

 

B. Legislația pertinentă

 

8. Prevederile relevante ale Constituției sunt următoarele:

Articolul 1

Statul Republica Moldova

[...]

(3) Republica Moldova este un stat de drept, democratic, în care demnitatea omului, drepturile şi libertățile lui, libera dezvoltare a personalității umane, dreptatea şi pluralismul politic reprezintă valori supreme şi sânt garantate..

Articolul 21

Prezumția nevinovăției

„Orice persoană acuzată de un delict este prezumată nevinovată până când vinovăția sa va fi dovedită în mod legal, în cursul unui proces judiciar public, în cadrul căruia i s-au asigurat toate garanțiile necesare apărării sale.”

Articolul 23

Dreptul fiecărui om de a-și

cunoaște drepturile și îndatoririle

„(1) Fiecare om are dreptul să i se recunoască personalitatea juridică.

(2) Statul asigură dreptul fiecărui om de a-şi cunoaște drepturile şi îndatoririle. În acest scop statul publică şi face accesibile toate legile şi alte acte normative.”

Articolul 46

Dreptul la proprietate privată și protecția acesteia

„(1) Dreptul la proprietate privată, precum şi creanțele asupra statului, sânt garantate.

(2) Nimeni nu poate fi expropriat decât pentru o cauză de utilitate publică, stabilită potrivit legii, cu dreaptă şi prealabilă despăgubire.

(3) Averea dobândită licit nu poate fi confiscată. Caracterul licit al dobândirii se prezumă.

(4) Bunurile destinate, folosite sau rezultate din infracțiuni ori contravenții pot fi confiscate numai în condițiile legii.

[...].”

9. Prevederile relevante ale Codului contravențional, adoptat prin Legea nr. 218 din 24 octombrie 2008, sunt următoarele:

Articolul 287

Încălcarea regulilor vamale

„[...]

(8) Nescoaterea de pe teritoriul vamal al Republicii Moldova a mărfurilor, vehiculelor, obiectelor şi altor valori prohibite introducerii pe teritoriul vamal al Republicii Moldova sau introduse cu obligaţia de a fi scoase de pe teritoriul ei vamal ori nereturnarea pe teritoriul vamal al Republicii Moldova a mărfurilor, vehiculelor, obiectelor şi altor valori scoase cu obligația de a fi returnate în termenele stabilite în aceste obligații, ori nerespectarea măsurilor de politică economică şi altor restricții prevăzute la trecerea mărfurilor peste frontiera vamală, în lipsa elementelor constitutive ale infracțiunii

se sancționează cu amendă de la 84 la 90 de unități convenționale, cu obligarea scoaterii de pe teritoriul vamal a mijloacelor de transport prohibite introducerii pe teritoriul vamal al Republicii Moldova sau introduse cu obligaţia de a fi scoase de pe teritoriul ei vamal.

[...]”

ÎN DREPT

A. Argumentele autorului excepției de neconstituționalitate

10. Autorul excepției de neconstituționalitate susține că sancțiunea contravențională complementară prevăzută de textul legal contestat nu poate fi aplicată în situația în care contravenientul nu este proprietarul sau posesorul mijloacelor de transport a căror introducere pe teritoriul vamal al Republicii Moldova este interzisă sau care sunt introduse cu obligația de a fi scoase de pe teritoriul ei vamal.

11. Autorul sesizării pretinde că această sancțiune complementară contravine principiului prezumției nevinovăției și principiului caracterului personal al răspunderii contravenționale, prevăzut de articolul 8 din Codul contravențional. Totodată, autorul excepției consideră că această sancțiune nu este legală, deoarece nu este prevăzută de articolul 32 din Codul contravențional.

12. Mai mult, autorul excepției susține că aplicarea acestei sancțiuni contravenționale în cazul unei persoane care nu este nici proprietar, nici posesor al mijlocului de transport constituie o ingerință în dreptul de proprietate.

13. În opinia autorului, textul contestat este contrar articolelor 1, 21, 23 și 46 din Constituție.

B. Aprecierea Curții

14. Examinând admisibilitatea sesizării privind excepția de neconstituționalitate, Curtea constată următoarele.

15. În conformitate cu articolul 135 alin. (1) lit. a) din Constituție, controlul constituționalității legilor, în prezenta cauză a unor prevederi din Codul contravențional, ține de competența Curții Constituționale.

16. Curtea notează că excepția de neconstituționalitate, ridicată de către o parte într-un proces din fața instanței de judecată (a se vedea § 6 supra), este formulată de subiectul căruia i s-a acordat acest drept, în baza articolului 135 alin. (1) literele a) și g) din Constituție, așa cum a fost interpretat acesta prin Hotărârea Curții Constituționale nr. 2 din 9 februarie 2016.

17. Curtea reține că obiectul excepției îl constituie textul „cu obligarea scoaterii de pe teritoriul vamal a mijloacelor de transport prohibite introducerii pe teritoriul vamal al Republicii Moldova sau introduse cu obligația de a fi scoase de pe teritoriul ei vamal” din articolul 287 alin. (8) din Codul contravențional.

18. Curtea constată că prevederile contestate au făcut anterior obiect al controlului de constituționalitate, fiind pronunțate Deciziile de inadmisibilitate nr. 109 din 13 iulie 2021 (sesizarea nr. 154g/2021), nr. 119 din 29 iulie 2021 (sesizările nr. 164g/2021 și nr. 169g/2021) și nr. 147 din 28 septembrie 2021 (sesizarea nr. 191g/2021). De principiu, această situație nu poate să constituie un impediment pentru a se solicita controlul de constituționalitate al unor prevederi din perspectiva altor critici de neconstituționalitate. În asemenea cazuri, Curtea trebuie să verifice dacă sesizarea conține argumente noi sau dacă există circumstanțe de ordin general care să justifice o altă soluție privind admisibilitatea (a se vedea DCC nr.131 din 19 noiembrie 2020, § 20).

19. Curtea observă că autorul excepției, deși a făcut trimitere la incidența articolelor 21, 23 și 46 din Constituție, a prezentat critici de neconstituționalitate identice cu cele din sesizările nr. 154g/2021, nr. 164g/2021, nr. 169g/2021 și nr. 191g/2021. În prezenta cauză, autorul nu a argumentat, ca și în sesizările anterioare (formulate de același autor), contrarietatea textului legal contestat cu normele constituționale invocate.

20. În acest context, Curtea subliniază că simpla enumerare a unor articole din Constituție, precum și preluarea unor considerente din jurisprudența Curții Europene sau a Curții Constituționale în lipsa unei argumentări proprii, nu reprezintă veritabile critici de neconstituționalitate.

21. În situații similare, Curtea a notat că simpla trimitere la un text din Constituție, fără explicarea pretinsei neconformități cu acesta a prevederilor legale contestate, nu echivalează cu un argument (a se vedea, mutatis mutandis, DCC nr. 54 din 2 iunie 2020, § 31). Curtea a stabilit că, dacă ar proceda la examinarea unei asemenea excepții de neconstituționalitate, ea s-ar substitui autorului acesteia în privința formulării unor critici de neconstituționalitate, fapt care ar echivala cu un control efectuat din oficiu (a se vedea DCC nr. 152 din 26 decembrie 2019, § 18).

22. În consecință, deoarece excepția de neconstituționalitate nu conține argumente noi și nu există circumstanțe de ordin general care să justifice o altă soluție privind admisibilitatea, Curtea reține că atât soluția, cât și considerentele deciziilor anterioare menționate supra (a se vedea § 18) sunt aplicabile în prezenta cauză.

23. Prin urmare, în baza celor menționate supra, Curtea constată că sesizarea nu întrunește condițiile de admisibilitate și nu poate fi acceptată pentru examinare în fond.

Din aceste motive, în baza articolelor 135 alin. (1) literele a) și g), 140 alin. (2) din Constituție, 26 alin. (1) din Legea cu privire la Curtea Constituțională, 61 alin. (3) și 64 din Codul jurisdicției constituționale, Curtea Constituțională

D E C I D E:

1. Se declară inadmisibilă sesizarea privind excepția de neconstituționalitate a textului „cu obligarea scoaterii de pe teritoriul vamal a mijloacelor de transport prohibite introducerii pe teritoriul vamal al Republicii Moldova sau introduse cu obligația de a fi scoase de pe teritoriul ei vamal” din articolul 287 alin. (8) din Codul contravențional, ridicată de dl Andrei Melenti, contravenient în dosarul nr. 4r-767/21, pendinte la Curtea de Apel Chișinău.

2. Prezenta decizie este definitivă, nu poate fi supusă niciunei căi de atac, intră în vigoare la data adoptării și se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

 

Președinte                               Domnica MANOLE

 

 

Chișinău, 11 noiembrie 2021
DCC nr. 173
Dosarul nr. 210g/2021

Informații sesizări.:
+373 22 25-37-20
Relații cu presa.:
+373 69349444
Total vizitatori: 8102340  //   Vizitatori ieri: 1228  //   azi: 1117  //   Online: 1
Acces rapid