Decizia nr. 119 din 29.07.2021

Decizia nr. 119 din 29.07.2021 de inadmisibilitate a sesizărilor nr. 164g/2021 și 169g/2021 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din articolul 287 alin. (8) din Codul contravențional (obligarea scoaterii de pe teritoriul vamal a mijloacelor de transport)


Subiectul sesizării: Judecătorie (instanţa de fond), Judecătoria Chișinău, sediul Ciocana, Curtea de Apel Chișinău, Andrei Melenti


Decizia:
1. d_119_2021_164g_2021_rou.pdf


Sesizări:


 DECIZIE
DE INADMISIBILITATE
a sesizărilor nr. 164g/2021 și nr. 169g/2021
privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din articolul 287 alin. (8) din Codul contravențional
(obligarea scoaterii de pe teritoriul vamal a mijloacelor de transport) [2]

CHIŞINĂU
29 iulie 2021

Curtea Constituțională, judecând în componența:
dnei Domnica MANOLE, Președinte,
dlui Nicolae ROȘCA,
dnei Liuba ȘOVA,
dlui Serghei ȚURCAN,
dlui Vladimir ȚURCAN, judecători,
cu participarea dnei Cristina Chihai, asistent judiciar,
Având în vedere sesizările înregistrate pe 16 și pe 20 iulie 2021,
Examinând admisibilitatea sesizărilor menționate,
Având în vedere actele și lucrările dosarului,
Deliberând pe 29 iulie 2021, în camera de consiliu,

Pronunță următoarea decizie:

ÎN FAPT

1. La originea cauzei se află sesizările privind excepția de neconstituționalitate a textului „cu obligarea scoaterii de pe teritoriul vamal a mijloacelor de transport prohibite introducerii pe teritoriul vamal al Republicii Moldova sau introduse cu obligaţia de a fi scoase de pe teritoriul ei vamal” din articolul 287 alin. (8) din Codul contravențional, adoptat prin Legea nr. 218 din 24 octombrie 2008, ridicată de dl Andrei Melenti, parte în dosarul nr. 5r-866/2021, pendinte la Judecătoria Chișinău, sediul Ciocana, și, respectiv, în dosarul nr. 4r-1837/2020, pendinte la Curtea de Apel Chișinău.

2. Sesizările privind excepția de neconstituționalitate au fost trimise la Curtea Constituțională de către dna judecător Alina Gorceac de la Judecătoria Chișinău, sediul Ciocana, și, respectiv, de un complet de judecători ai Colegiului penal al Curții de Apel Chișinău (format din domnii Ion Bulhac, Ghenadie Lîsîi și Igor Chiroșca), în baza articolului 135 alin. (1) literele a) și g) din Constituție.

3. Având în vedere identitatea de obiect a sesizărilor, Curtea a decis conexarea acestora într-un singur dosar, în baza articolului 43 din Codul jurisdicției constituționale, fiindu-i atribuit numărul 164g/2021.

 

A. Circumstanțele litigiului principal

 

1. Circumstanțele cauzei contravenționale nr. 5r-866/2021

 

4. Pe 2 aprilie 2019, un agent constatator al Serviciului Vamal a întocmit un proces-verbal cu privire la comiterea contravenției prevăzute de articolul 287 alin. (8) din Codul contravențional [încălcarea regulilor vamale] de către dl Andrei Melenti și a decis să-i aplice o amendă în mărime de 90 unități convenționale, adică echivalentul a 4500 lei, cu obligarea scoaterii mijlocului de transport de pe teritoriul vamal al Republicii Moldova.

5. Pe 25 aprilie 2019, dl Andrei Melenti a contestat procesul-verbal cu privire la contravenție și decizia de sancționare la Judecătoria Chișinău, sediul Ciocana.

6. Prin Hotărârea Judecătoriei Chișinău, sediul Ciocana, din 21 octombrie 2019, s-a respins contestația depusă de dl Andrei Melenti.

7. Dl Andrei Melenti a formulat un recurs împotriva hotărârii menționate supra. Prin Decizia din 11 februarie 2020, Curtea de Apel Chișinău a admis recursul formulat de dl Andrei Melenti și a casat hotărârea din 21 octombrie 2019, cu trimiterea la rejudecare în alt complet de judecată.

8. Pe 19 septembrie 2020, Judecătoria Chișinău, sediul Ciocana, a admis contestația depusă de dl Andrei Melenti, a anulat procesul-verbal cu privire la contravenție și decizia de sancționare.

9. Nefiind de acord cu hotărârea menționată anterior, Serviciul Vamal a formulat un recurs. Prin Decizia din 11 februarie 2021, Curtea de Apel Chișinău a admis recursul și a casat hotărârea din 19 septembrie 2020, cu trimiterea la rejudecare în alt complet de judecată.

10. Cauza contravențională i-a fost distribuită dnei judecător Alina Gorceac de la Judecătoria Chișinău, sediul Ciocana.

11. În ședința de judecată din 16 iunie 2021, dl Andrei Melenti a ridicat excepția de neconstituționalitate a textului „obligarea scoaterii de pe teritoriul vamal a mijloacelor de transport prohibite introducerii pe teritoriul vamal al Republicii Moldova sau introduse cu obligația de a fi scoase de pe teritoriul ei vamal” din articolul 287 alin. (8) din Codul contravențional.

12. Prin Încheierea din aceeași zi, Judecătoria Chișinău, sediul Ciocana, a admis (potrivit dispozitivului) ridicarea excepției de neconstituționalitate a articolului 287 alin. (8) din Codul contravențional și a trimis sesizarea la Curtea Constituțională, în vederea soluționării acesteia.

 

2. Circumstanțele cauzei contravenționale nr. 4r-1837/2020

 

13. Pe 2 aprilie 2019, un agent constatator al Serviciului Vamal a întocmit un proces-verbal cu privire la comiterea contravenției prevăzute de articolul 287 alin. (8) din Codul contravențional [încălcarea regulilor vamale] de către dl Andrei Melenti și a decis să-i aplice o amendă în mărime de 90 unități convenționale, adică echivalentul a 4500 lei, cu obligarea scoaterii mijlocului de transport de pe teritoriul vamal al Republicii Moldova.

14. Pe 25 aprilie 2019, dl Andrei Melenti a contestat procesul-verbal cu privire la contravenție și decizia de sancționare la Judecătoria Chișinău, sediul Ciocana.

15. Prin Hotărârea Judecătoriei Chișinău, sediul Ciocana, din 17 iulie 2020, s-a respins contestația depusă de dl Andrei Melenti.

16. Dl Andrei Melenti a formulat un recurs împotriva hotărârii menționate supra.

17. Pe parcursul examinării cauzei în recurs, dl Andrei Melenti a ridicat excepția de neconstituționalitate a textului „obligarea scoaterii de pe teritoriul vamal a mijloacelor de transport prohibite introducerii pe teritoriul vamal al Republicii Moldova sau introduse cu obligația de a fi scoase de pe teritoriul ei vamal” din articolul 287 alin. (8) din Codul contravențional.

18. Prin Încheierea din 26 octombrie 2020, Curtea de Apel Chișinău a admis ridicarea excepției de neconstituționalitate și a trimis sesizarea pe 20 iulie 2021 la Curtea Constituțională, în vederea soluționării acesteia.

 

B. Legislația pertinentă 

19. Prevederile relevante ale Constituției sunt următoarele:

 

Articolul 21

Prezumția nevinovăției

 

,,Orice persoană acuzată de un delict este prezumată nevinovată până când vinovăția sa va fi dovedită în mod legal, în cursul unui proces judiciar public, în cadrul căruia i s-au asigurat toate garanțiile necesare apărării sale.”

 

20. Prevederile relevante ale Codului contravențional, adoptat prin Legea nr. 218 din 24 octombrie 2008, sunt următoarele:

Articolul 287

Încălcarea regulilor vamale

,,[…]

(8) Nescoaterea de pe teritoriul vamal al Republicii Moldova a mărfurilor, vehiculelor, obiectelor şi altor valori prohibite introducerii pe teritoriul vamal al Republicii Moldova sau introduse cu obligația de a fi scoase de pe teritoriul ei vamal ori nereturnarea pe teritoriul vamal al Republicii Moldova a mărfurilor, vehiculelor, obiectelor şi altor valori scoase cu obligația de a fi returnate în termenele stabilite în aceste obligații, ori nerespectarea măsurilor de politică economică şi altor restricții prevăzute la trecerea mărfurilor peste frontiera vamală, în lipsa elementelor constitutive ale infracțiunii

se sancționează cu amendă de la 84 la 90 de unități convenționale, cu obligarea scoaterii de pe teritoriul vamal a mijloacelor de transport prohibite introducerii pe teritoriul vamal al Republicii Moldova sau introduse cu obligația de a fi scoase de pe teritoriul ei vamal.

[…].”

ÎN DREPT

A. Argumentele autorului sesizărilor privind excepția de neconstituționalitate 

21. Autorul sesizărilor susține că obligarea scoaterii de pe teritoriul vamal a mijloacelor de transport prohibite introducerii pe teritoriul vamal al Republicii Moldova sau introduse cu obligația de a fi scoase de pe teritoriul ei vamal ar fi o sancțiune care nu poate fi executată de către contravenient atunci când el nu este sau nu mai este proprietarul sau posesorul acestui mijloc de transport. Astfel, această obligație contravine principiului prezumției nevinovăției, garantat de articolul 21 din Constituție, principiului caracterului personal al răspunderii contravenționale (articolul 8 din Codul contravențional) și principiului individualizării răspunderii contravenționale şi sancțiunii contravenționale (articolul 9 din Codul contravențional). De asemenea, autorul excepției consideră că obligația în discuție nu este legală, deoarece nu este prevăzută de articolul 32 din Codul contravențional.

22. Prin urmare, autorul sesizărilor solicită verificarea constituționalității textului „cu obligarea scoaterii de pe teritoriul vamal a mijloacelor de transport prohibite introducerii pe teritoriul vamal al Republicii Moldova sau introduse cu obligația de a fi scoase de pe teritoriul ei vamal” din articolul 287 alin. (8) din Codul contravențional, în situația în care persoana care a introdus mijlocul de transport nu mai este proprietarul sau posesorul acestuia.

 

B. Aprecierea Curții

23. Examinând admisibilitatea sesizării privind excepția de neconstituționalitate, Curtea constată următoarele.

24. În conformitate cu articolul 135 alin. (1) lit. a) din Constituție, controlul constituționalității legilor, în prezenta cauză a unor prevederi din Codul contravențional, ține de competența Curții Constituționale.

25. Curtea observă că excepțiile de neconstituționalitate au fost ridicate de către o parte în procese din fața unor instanțe de drept comun (a se vedea § 1 supra). Astfel, sesizările sunt formulate de către subiectul căruia i s-a conferit acest drept, în baza articolului 135 alin. (1) literele a) și g) din Constituție, așa cum a fost interpretat acesta prin Hotărârea Curții Constituționale nr. 2 din 9 februarie 2016.

26. Excepțiile de neconstituționalitate au fost ridicate în două cauze contravenționale care au ca obiect examinarea unor contestații împotriva proceselor-verbale cu privire la contravenție și deciziilor de sancționare în baza articolului 287 alin. (8) din Codul contravențional. Astfel, Curtea admite că instanțele de judecată vor aplica prevederile criticate în cauzele pe care le examinează.

27. Cu privire la sesizarea privind excepția de neconstituționalitate nr. 164g/2021, Curtea observă că, în ședința de judecată din 16 iunie 2021, autorul sesizării a ridicat excepția de neconstituționalitate a articolului 287 alin. (8) din Codul contravențional, indicând că textul „obligarea scoaterii de pe teritoriul vamal a mijloacelor de transport prohibite introducerii pe teritoriul vamal al Republicii Moldova sau introduse cu obligația de a fi scoase de pe teritoriul ei vamal” contravine articolului 21 din Constituție. Prin Încheierea din 16 iunie 2021, instanța de judecată a ridicat excepția de neconstituționalitate a articolului 287 alin. (8) din Codul contravențional. În acest context, Curtea reiterează că instanța de drept comun poate să concretizeze obiectul excepției de neconstituționalitate ridicate în fața ei (a se vedea, mutatis mutandis, DCC nr. 154 din 22 decembrie 2020, § 22; DCC nr. 163 din 29 decembrie 2020, § 15; DCC nr. 95 din 17 iunie 2021 § 24). Totuși, în sesizarea adresată Curții, autorul acesteia a solicitat doar textul „cu obligarea scoaterii de pe teritoriul vamal a mijloacelor de transport prohibite introducerii pe teritoriul vamal al Republicii Moldova sau introduse cu obligația de a fi scoase de pe teritoriul ei vamal” din articolul 287 alin. (8) din Cod. Cu privire la celelalte prevederi ale aceluiași articol, autorul sesizării nu a invocat argumente privind pretinsa lor neconformitate cu prevederile Constituției. În aceste condiții, Curtea va analiza doar textul contestat de autor în sesizarea adresată Curții.

28. Obiectul sesizărilor îl constituie textul „cu obligarea scoaterii de pe teritoriul vamal a mijloacelor de transport prohibite introducerii pe teritoriul vamal al Republicii Moldova sau introduse cu obligația de a fi scoase de pe teritoriul ei vamal” din articolul 287 alin. (8) din Codul contravențional.

29. Curtea menționează că textul contestat a mai constituit obiectul unei sesizări (nr. 154g/2021). În acest sens, Curtea a pronunțat Decizia nr. 109 din 13 iulie 2021.

30. Totuși, de principiu, Curtea a stabilit în jurisprudența sa că verificarea anterioară a constituționalității prevederilor contestate nu poate să reprezinte un impediment pentru a solicita controlul de constituționalitate al acelorași prevederi din perspectiva altor critici de neconstituționalitate (a se vedea DCC nr. 40 din 8 mai 2018, § 18). În asemenea cazuri, Curtea trebuie să verifice dacă sesizarea conține argumente noi sau dacă există circumstanțe de ordin general care să justifice o altă soluție privind admisibilitatea (DCC nr. 79 din 3 iunie 2021, § 24 și jurisprudența citată acolo).

31. În acest sens, Curtea observă că autorul sesizărilor a prezentat critici de neconstituționalitate identice celor din sesizarea nr. 154g/2021. În prezenta cauză, autorul nu a argumentat, ca și în sesizarea anterioară (formulată de același autor), în ce măsură textul legal contestat îi afectează prezumția de nevinovăție garantată de articolul 21 din Constituție. În decizia citată supra, Curtea a reținut că simpla trimitere la această prevedere constituțională nu poate fi considerată o critică de neconstituționalitate. Dacă ar proceda la examinarea fondului sesizărilor formulate de o asemenea manieră, Curtea Constituțională s-ar substitui autorilor lor în invocarea argumentelor de neconstituționalitate, fapt care ar echivala cu un control din oficiu (a se vedea DCC nr. 109 din 13 iulie 2021, § 24).

32. Curtea mai observă că autorul sesizărilor compară textul contestat din articolul 287 alin. (8) din Codul contravențional cu articolele 8, 9 și 32 din același Cod pentru a evidenția contrarietatea prevederilor legale. În acest sens, Curtea reiterează că examinarea constituționalității unui text de lege are în vedere compatibilitatea acestui text cu dispozițiile constituționale pretins a fi încălcate, dar nu compararea prevederilor mai multor legi între ele şi furnizarea unei concluzii care ar rezulta din comparație la dispoziții ori principii ale Constituției (a se vedea DCC nr. 135 din 24 noiembrie 2020, § 25; DCC nr. 158 din 22 decembrie 2020, § 29). Astfel, o pretinsă incompatibilitate între două sau mai multe norme infraconstituţionale cuprinse în acte normative distincte sau în același act normativ nu reprezintă o problemă de constituționalitate, ci una de interpretare şi de aplicare a legii, a cărei rezolvare le revine instanțelor de judecată (a se vedea DCC nr. 109 din 13 iulie 2021, § 25 și jurisprudența citată acolo).

33. În consecință, deoarece excepția de neconstituționalitate nu conține argumente noi și nu există circumstanțe de ordin general care să justifice o altă soluție privind admisibilitatea, Curtea reține că atât soluția, cât şi considerentele Deciziei nr. 109 din 13 iulie 2021 sunt aplicabile în prezenta cauză.

34. Prin urmare, în baza celor menționate supra, Curtea constată că sesizările privind excepția de neconstituționalitate nu întrunesc condițiile de admisibilitate și nu pot fi acceptate pentru examinare în fond. 

Din aceste motive, în baza articolelor 135 alin. (1) lit. g), 140 alin. (2) din Constituție, 26 alin. (1) din Legea cu privire la Curtea Constituțională, 61 alin. (3) și 64 din Codul jurisdicției constituționale, Curtea Constituțională

 

D E C I D E:

1. Se declară inadmisibile sesizările privind excepția de neconstituționalitate a textului „cu obligarea scoaterii de pe teritoriul vamal a mijloacelor de transport prohibite introducerii pe teritoriul vamal al Republicii Moldova sau introduse cu obligația de a fi scoase de pe teritoriul ei vamal” din articolul 287 alin. (8) din Codul contravențional, ridicată de dl Andrei Melenti, parte în dosarul nr. 5r-866/2021, pendinte la Judecătoria Chișinău, sediul Ciocana, și, respectiv, în dosarul nr. 4r-1837/2020, pendinte la Curtea de Apel Chișinău.

2. Prezenta decizie este definitivă, nu poate fi supusă niciunei căi de atac, intră în vigoare la data adoptării și se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova. 

 

Președinte                                                 Domnica MANOLE 

 

 

Chișinău, 29 iulie 2021
DCC nr. 119
Dosarul nr. 164g/2021

Informații sesizări.:
+373 22 25-37-20
Relații cu presa.:
+373 69349444
Total vizitatori: 7559067  //   Vizitatori ieri: 3463  //   azi: 2555  //   Online: 172
Acces rapid