Decizia nr. 91 din 15.06.2021

Decizia nr. 91 din 15.06.2021 de inadmisibilitate a sesizării nr. 97g/2021 privind excepția de neconstituționalitate a articolului 30 alin. (3) din Legea insolvabilității nr. 149 din 29 iunie 2012


Subiectul sesizării: Judecătoria Chișinău, sediul Centru, Ruslan Vasiliev


Decizia:
1. d_91_2021_97g_2021_rou.pdf


Sesizări:


 

 DECIZIE
DE INADMISIBILITATE
a sesizării nr. 97g/2021
privind excepția de neconstituționalitate a articolului 30 alin. (3) din Legea insolvabilității nr. 149 din 29 iunie 2012

CHIȘINĂU
15 iunie 2021

Curtea Constituțională, judecând în componența:
dnei Domnica MANOLE, Președinte,
dnei Liuba ȘOVA,
dlui Serghei ȚURCAN,
dlui Vladimir ȚURCAN, judecători,
cu participarea dnei Dina Musteața, asistent judiciar,
Având în vedere sesizarea înregistrată pe 30 aprilie 2021,
Examinând admisibilitatea sesizării menționate,
Având în vedere actele și lucrările dosarului,
Deliberând pe 15 iunie 2021, în camera de consiliu,

Pronunță următoarea decizie:

ÎN FAPT

1. La originea cauzei se află sesizarea privind excepția de neconstituționalitate a articolului 30 alin. (3) din Legea insolvabilității nr. 149 din 29 iunie 2012, ridicată de dl Ruslan Vasiliev, administrator provizoriu al S.A. „Moldovahidromaș”, parte în dosarul nr. 2i-26/21.

2. Sesizarea privind excepția de neconstituționalitate a fost trimisă la Curtea Constituțională de dl judecător Alexandru Ceban de la Judecătoria Chișinău, sediul central, în baza articolului 135 alin. (1) literele a) și g) din Constituție.

 

A. Circumstanțele litigiului principal 

3. Pe 27 ianuarie 2021, prin Încheierea Judecătoriei Chișinău, sediul central, a fost admisă cererea introductivă depusă de S.A. „Moldovahidromaş” în calitate de creditor privind intentarea procedurii de insolvabilitate față de S.R.L. „PINTA”. Instanța a dispus numirea dnei Carolina Catan în calitate de administrator provizoriu al SRL „PINTA”, aplicarea măsurilor de asigurare, obligarea administratorului provizoriu de a prezenta informații ample privind debitorul şi notificarea debitorului şi creditorilor asupra necesității prezentării referinței asupra cererii introductive.

4. Ședința de examinare a cererii introductive a fost stabilită pentru data de 24 martie 2021. La cererea administratorului provizoriu al SRL „PINTA”, ședința de examinare a cererii introductive a fost amânată, stabilindu-se pentru data de 19 aprilie 2021.

5. În ședința de judecată din 26 aprilie 2021, dl Ruslan Vasiliev, în numele creditorului S.A. „Moldovahidromaş”, a ridicat excepția de neconstituționalitate a articolului 30 alin. (3) din Legea insolvabilității nr. 149 din 29 iunie 2012.

6. Prin Încheierea din 28 aprilie 2021, Judecătoria Chișinău, sediul central, a admis ridicarea excepției de neconstituționalitate și a trimis sesizarea la Curtea Constituțională, în vederea soluționării acesteia.

 

B. Legislația pertinentă 

7. Prevederile relevante ale Constituției sunt următoarele:

Articolul 1

Statul Republica Moldova

„[…]

(3) Republica Moldova este un stat de drept, democratic, în care demnitatea omului, drepturile și libertățile lui, libera dezvoltare a personalității umane, dreptatea și pluralismul politic reprezintă valori supreme și sânt garantate.”

 

Articolul 20

Accesul liber la justiție

„(1) Orice persoană are dreptul la satisfacție efectivă din partea instanțelor judecătorești competente împotriva actelor care violează drepturile, libertățile și interesele sale legitime.

(2) Nici o lege nu poate îngrădi accesul la justiție.”

Articolul 127

Proprietatea

„(1) Statul ocrotește proprietatea.

(2) Statul garantează realizarea dreptului de proprietate în formele solicitate de titular, dacă acestea nu vin în contradicție cu interesele societăţii.

[...]”

 

8. Prevederile relevante ale Legii insolvabilității nr. 149 din 29 iunie 2012 sunt următoarele:

Articolul 30

 Acţiunile preliminare intentării procesului de insolvabilitate. Hotărârea instanţei de insolvabilitate

(1) Măsurile de pregătire preliminară a examinării cauzei privind insolvabilitatea debitorului le ia instanța de insolvabilitate în conformitate cu prevederile Codului de procedură civilă şi cu cele ale prezentei legi.

(2) Pentru urgentarea actelor procesuale, instanța de insolvabilitate poate solicita audierea persoanelor identificate ca făcând parte din administraţia societăţii, le poate solicita asistenţa şi concursul la efectuarea actelor de procedură, poate efectua orice alt act procesual necesar soluţionării cauzei.

(3) Termenul de examinare a cauzei de intentare a procesului de insolvabilitate este de cel mult 60 de zile lucrătoare de la data admiterii cererii introductive spre examinare. În funcție de circumstanțele cauzei şi de motivele temeinice, instanța de insolvabilitate poate decide majorarea termenului de examinare a cauzei cu 15 zile lucrătoare.

(4) După judecarea cererii introductive, instanța de insolvabilitate adoptă una din următoarele hotărâri:

a) se constată insolvabilitatea debitorului şi i se intentează proces de insolvabilitate;

b) se constată insolvabilitatea debitorului şi i se intentează procedură simplificată a falimentului;

[Lit.c) abrogată prin Legea nr.141 din 16.07.2020, în vigoare 14.09.2020]

d) se respinge cererea introductivă şi se refuză intentarea unui proces de insolvabilitate faţă de debitor.

(5) Instanţa de insolvabilitate poate dispune totodată, prin încheiere, încetarea procesului judiciar în cazul încheierii unei tranzacţii sau al retragerii cererii introductive, precum şi în alte condiţii stabilite de lege.”

 

ÎN DREPT

A. Argumentele autorului excepției de neconstituționalitate 

9. Autorul sesizării susține că prevederile contestate creează o situație confuză în termenele și procedura de examinare a cererii introductive și menționează că termenul de 60 zile pentru examinarea cauzei este unul formal, fiind permisă prelungirea lui. Condițiile de prelungire a termenului de examinare sunt şi ele abstracte. Nu este clar de câte ori poate fi prelungit termenul de examinare. Nu sunt stabilite consecințele nerespectării acestor termene şi ale neîndeplinirii prescripțiilor instanței.

10. Aceste aspecte generează atacuri arbitrare asupra companiilor din partea grupurilor specializate în insolvabilități intenționate şi aşa-numite „atacuri raider”, fără a oferi garanții împotriva actelor ilegale. Incertitudinea reglementării creează multiple abuzuri şi manipulări atât din partea creditorilor şi a debitorilor, cât şi din partea instanței, care afectează grav statul de drept, demnitatea omului, drepturile şi libertățile lui.

11. Potrivit autorului sesizării, dispozițiile contestate sunt contrare articolelor 1 alin. (3), 20, și 127 din Constituție.

B. Aprecierea Curții

12. Examinând admisibilitatea sesizării privind excepția de neconstituționalitate, Curtea constată următoarele.

13. În conformitate cu articolul 135 alin. (1) lit. a) din Constituție, controlul constituționalității legilor, în prezenta cauză a unor dispoziții din Legea insolvabilității, ține de competența Curții Constituționale.

14. Curtea constată că sesizarea privind excepția de neconstituționalitate ridicată de dl Ruslan Vasiliev, administrator provizoriu al S.A. „Moldovahidromaș”, parte în dosarul nr. 2i-26/21, pendinte la Judecătoria Chișinău, sediul central, este formulată de către subiectul căruia i s-a conferit acest drept, în baza articolului 135 alin. (1) literele a) și g) din Constituție, așa cum a fost interpretat acesta prin Hotărârea Curții Constituționale nr. 2 din 9 februarie 2016.

15. Obiectul excepției de neconstituționalitate îl constituie articolul 30 alin. (3) din Legea insolvabilității nr. 149 din 29 iunie 2012. Curtea admite că normele contestate ar putea fi aplicate la soluționarea cauzei. După cum rezultă din sesizare și din încheierea instanței, pe rolul Judecătoriei Chișinău, sediul central, se află cauza de insolvabilitate referitoare la cererea introductivă privind intentarea procesului de insolvabilitate față de o societate comercială pe acțiuni.

16. Curtea observă că normele contestate nu au mai făcut anterior obiect al controlului de constituționalitate.

17. Curtea reține că autorul sesizării a afirmat incidența articolelor 1 alin. (3) [statul de drept], 20 [accesul liber la justiție] și 127 [proprietatea] din Constituție, fără a oferi argumente care să demonstreze caracterul contradictoriu al prevederilor contestate în raport cu normele constituționale. Așadar, Curtea reține că simpla enumerare a normelor constituționale, în lipsa argumentelor care ar fundamenta pretinsa relație de contrarietate a dispozițiilor legale criticate față de acestea, nu poate fi considerată o veritabilă critică de neconstituționalitate.

18. Dacă ar proceda la examinarea sesizării formulate de o asemenea manieră, Curtea Constituțională s-ar substitui autorului ei în invocarea argumentelor de neconstituționalitate, fapt care ar echivala cu un control din oficiu. Acest tip de control este inadmisibil în condițiile în care, prin prisma articolului 24 alin. (2) din Legea cu privire la Curtea Constituțională și articolului 39 din Codul jurisdicției constituționale, sesizarea trebuie să fie motivată, să cuprindă obiectul și împrejurările pe care subiectul își bazează cerințele, să prezinte normele legale și argumentele care justifică faptul că prevederea contestată contravine Constituției, precum și legătura cauzală directă între norma contestată și argumentele invocate (a se vedea DCC nr. 46 din 1 aprilie 2021, § 16; DCC nr. 65 din 13 mai 2021, § 17).

19. În situații similare, Curtea a respins ca inadmisibile sesizările formulate, precizând că simpla trimitere la un text din Constituție, fără explicarea pretinsei neconformități cu acesta a prevederilor legale contestate, nu echivalează cu un argument (a se vedea DCC nr. 46 din 1 aprilie 2021, § 17; DCC nr. 65 din 13 mai 2021, § 18).

20. Mai mult, Curtea observă că, sub aparența unor critici de neconstituționalitate autorul invocă o problemă de aplicare a legii, menționând că instanța de insolvabilitate și administratorul provizoriu nu au asigurat respectarea termenelor stabilite de lege pentru examinarea cererii introductive. Curtea subliniază că verificarea modului în care a fost aplicată o lege de o instanță de judecată nu ține de competența sa (a se vedea DCC nr. 9 din 26 ianuarie 2021, § 25; DCC nr. 65 din 13 mai 2021, § 19).

21. Prin urmare, în baza celor menționate supra, Curtea constată că sesizarea este inadmisibilă și nu poate fi acceptată pentru examinare în fond.

Din aceste motive, în baza articolelor 135 alin. (1) litera g) şi 140 din Constituție, 26 alin. (1) din Legea cu privire la Curtea Constituțională, 61 alin. (3) și 64 din Codul jurisdicției constituționale, Curtea Constituțională

D E C I D E:

1. Se declară inadmisibilă sesizarea privind excepția de neconstituționalitate a articolului 30 alin. (3) din Legea insolvabilității nr. 149 din 29 iunie 2012, ridicată de dl Ruslan Vasiliev, administrator provizoriu al S.A. „Moldovahidromaș”, parte în dosarul nr. 2i-26/21, pendinte la Judecătoria Chișinău, sediul central.

2. Prezenta decizie este definitivă, nu poate fi supusă niciunei căi de atac, intră în vigoare la data adoptării și se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

 

Președinte                                                                 Domnica MANOLE

 

 

Chișinău, 15 iunie 2021
DCC nr. 91
Dosarul nr. 97g/2021

 

Informații sesizări.:
+373 22 25-37-20
Relații cu presa.:
+373 69349444
Total vizitatori: 7558713  //   Vizitatori ieri: 3463  //   azi: 2227  //   Online: 51
Acces rapid