Avizul nr. 1 din 22.09.2014

Avizul nr.1 din 22.09.2014 asupra iniţiativei de revizuire a articolelor 78, 85, 89, 91 şi 135 din Constituţia Republicii Moldova prin referendum republican


Monitorul: Monitorul Oficial Nr.
Subiectul sesizării: fracțiune parlamentară
Tipul avizului: generală
Aviz:
1. ro-a_01.2014.ro.pdf


Sesizări:


Adresa:
1. ADRESĂ (22.09.2014)1. La originea cauzei se află sesizarea depusă la Curtea Constituţională la 16 septembrie 2014 de un grup de 37 de deputaţi, în temeiul prevederilor art. 141 din Constituţia Republicii Moldova, art. 4 alin. (1) din Legea cu privire la Curtea Constituţională şi art. 2 alin. (1) , art. 38 alin. (2), art. 63 din Codul jurisdicţiei constituţionale, prin care se solicită avizarea iniţiativei de revizuire a articolelor 78, 85, 89, 91 şi 135 din Constituţia Republicii Moldova prin referendum republican.

2. Deputaţii semnatari ai iniţiativei de revizuire a Constituţiei prin referendum republican, aparţinând fracţiunilor parlamentare ale Partidului Liberal Democrat din Moldova şi Partidului Liberal Reformator, sunt următorii: Tudor Deliu, Liliana Palihovici, Nae-Simion Pleşca, Nicolae Juravschi, Valeriu Streleţ, Angel Agache, Anatolie Dimitriu, Andrei Vacarciuc, Nicolae Olaru, Ivan Ionaş, Ghenadie Ciobanu, Maria Ciobanu, Iurie Ţap, Iurie Chiorescu, Vladimir Hotineanu, Simion Furdui, Alexandru Cimbriciuc, Elena Frumosu, Chiril Lucinschi, Lilian Zaporojan, Iurie Apostolachi, Petru Ştirbate, Petru Vlah, Gheorghe Focşa, Ion Balan, Simion Grişciuc, Valeriu Ghileţchi, Gheorghe Mocanu, Ion Butmalai, Maria Nasu, Veaceslav Ioniţă, Ana Guţu, Oleg Bodrug, Vladimir Saharneanu, Vadim Vacarciuc, Vadim Cojocaru, Anatol Arhire.

3. Iniţiativa prevede organizarea unui referendum republican în data de 30 noiembrie 2014.

4. Se intenţionează a supune referendumului republican proiectul de lege pentru modificarea Constituţiei Republicii Moldova conţinând întrebarea: “Sunteţi pentru modificarea Constituţiei care să permită alegerea şi demiterea Preşedintelui Republicii Moldova de către întreg poporul?”

5. Propunerea legislativă de revizuire a Constituţiei este expusă în următoarea redacţie: „Noi, poporul Republicii Moldova, exercitându-ne în mod direct suveranitatea naţională şi dreptul de a participa la administrarea treburilor publice nemijlocit, exprimându-ne voinţa asupra problemei ce ţine de modul de alegere şi demitere a Preşedintelui Republicii Moldova, în temeiul art.2, art.39 şi art.75 din Constituţie, adoptăm prezenta lege. Articol unic. - Constituţia Republicii Moldova, adoptată la 29 iulie 1994 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1994, nr. 1), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. Articolul 78 va avea următorul cuprins:

„Articolul 78 Alegerea Preşedintelui

(1) Preşedintele Republicii Moldova este ales prin vot universal, egal, direct, secret şi liber exprimat.

(2) Pentru funcţia de Preşedinte al Republicii Moldova pot candida cetăţenii Republicii Moldova care au împlinit vârsta de 40 de ani, au locuit sau locuiesc permanent pe teritoriul Republicii Moldova nu mai puţin de 10 ani şi posedă limba de stat. Procedura de alegere a Preşedintelui Republicii Moldova este stabilită prin lege organică.

(3) Este declarat ales candidatul care a întrunit cel puţin jumătate din voturile alegătorilor ce au participat la alegeri.

(4) În cazul în care nici unul dintre candidaţi nu a întrunit aceasta majoritate, se organizează al doilea tur de scrutin, între primii doi candidaţi care au obţinut cel mai mare număr de voturi în primul tur. Este declarat ales candidatul care a obţinut cel mai mare număr de voturi.”.

2. La articolul 85 din alineatul (4) textul „cu excepţia cazului prevăzut la art.78 alin.(5),” se exclude.

3. Articolul 89 va avea următorul cuprins:

„Articolul 89 Suspendarea din funcţie

(1) În cazul săvârşirii unor fapte grave prin care încalcă prevederile Constituţiei, Preşedintele Republicii Moldova poate fi suspendat din funcţie de Parlament, cu votul a două treimi din deputaţii aleşi.

(2) Propunerea de suspendare din funcţie poate fi iniţiată de cel puţin o treime din deputaţi şi se aduce, neîntârziat, la cunoştinţa Preşedintelui Republicii Moldova.

(3) Parlamentul va examina propunerea de suspendare din funcţie a Preşedintelui Republicii Moldova în cel mult 30 de zile din momentul iniţierii. Preşedintele poate da Parlamentului explicaţii cu privire la faptele ce i se impută.

(4) Dacă propunerea de suspendare din funcţie este aprobată, Parlamentul declară referendum pentru demiterea Preşedintelui, care va avea loc în cel mult 60 de zile din momentul suspendării din funcţie. Preşedintele Republicii Moldova se consideră demis dacă pentru acest fapt s-au pronunţat cel puţin jumătate din participanţii la referendum.”

4. În articolul 91, cuvântul „demis” se substituie cu textul „suspendat din funcţie”.

5. În articolul 135 alineatul (1) litera f) cuvântul „demiterea” se substituie cu textul „suspendarea din funcţie a”.”

6. În şedinţa plenară publică a Curţii sesizarea a fost susţinută de reprezentanţii autorilor sesizării, dnii Valeriu Streleţ şi Oleg Bodrug.

Informații sesizări.:
+373 22 25-37-20
Relații cu presa.:
+373 69349444
Total vizitatori: 7935305  //   Vizitatori ieri: 1238  //   azi: 909  //   Online: 60
Acces rapid