Adresanr. PCC-01/174g-2 din 18.01.2022

ADRESĂ


Adresa:
1. a_174g_2021_rou.pdf


Sesizare:
1.  Sesizarea nr. 174g din 23 iulie 2021 privind excepția de neconstituționalitate a prevederilor articolului 220 alin. (1) din Codul penal și a articolului 89 alin. (1) din Codul contravențional


Domnului Igor Grosu,

Președinte al Parlamentului Republicii Moldova

 

ADRESĂ 

Prin Decizia nr. 2 din 18 ianuarie 2022, Curtea Constituțională a declarat  inadmisibilă sesizarea privind excepția de neconstituționalitate a articolului 220 alin. (1) din Codul penal și a articolului 89 alin. (1) din Codul contravențional, ridicată de dnii avocați Vasile Nicoară și Nicolae Ursu, în interesele dnei Ina Arhirii, parte în dosarul nr. 1-1651/2021, pendinte la Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani. 

Curtea a observat că, deși autorii sesizării au contestat în întregime articolul 220 alin. (1) din Codul penal și articolul 89 alin. (1) din Codul contravențional, aceștia au pus în discuție problema interpretării și aplicării noțiunii de „prostituție”. Mai exact, aceștia se întreabă dacă este posibil ca prostituția să fie practicată în mediul online. 

Curtea a analizat această problemă în Decizia sa nr. 36 din 16 aprilie 2018. Astfel,

Curtea a reținut următoarele:

„39. [...] potrivit articolului 9 alin.(1) din Convenţia Consiliului Europei privind criminalitatea informatică, „fiecare parte va adopta măsurile legislative şi alte măsuri care se dovedesc necesare pentru a incrimina ca infracţiune, potrivit dreptului său intern, următoarele comportamente, atunci când acestea sunt comise în mod intenţionat şi fără drept: a) producerea de materiale pornografice având ca subiect copii, în vederea difuzării acestora prin intermediul unui sistem; b) oferirea sau punerea la dispoziţie de materiale pornografice având ca subiect copii, prin intermediul unui sistem informatic; c) difuzarea sau transmiterea de materiale pornografice având ca subiect copii, prin intermediul unui sistem informatic; d) fapta de a-şi procura sau de a procura pentru alte persoane materiale pornografice având ca subiect copii, prin intermediul unui sistem informatic; e) posesia de materiale pornografice având ca subiect copii, într-un sistem informatic sau într-un mijloc de stocare de date informatice”.

40. De asemenea, conform articolului 3 al Protocolului facultativ la Convenţia cu privire la drepturile copilului referitor la vânzarea de copii, prostituţia şi pornografia infantilă, „fiecare stat parte se asigură că, cel puţin, următoarele acte şi activităţi sunt acoperite în totalitate de dreptul său penal, indiferent dacă aceste infracţiuni sunt comise pe plan intern sau pe plan transnaţional, individual sau organizat: [...] c) producerea, distribuirea, difuzarea, importul, exportul, oferirea, vânzarea sau deţinerea în scopul pornografiei infantile în sensul definiţiei de la articolul 2”.

41. În Manualul de interpretare a acestui protocol, editat de UNICEF, se menţionează: „Articolul 3 impune statelor părţi incriminarea producerii, distribuirii, difuzării, importului, exportului, oferirii, vânzării sau deţinerii în scopul pornografiei infantile în sensul definiţiei de la articolul 2. Pornografia poate, printre alte forme, să fie reprezentată în spectacole live, în fotografii, în filme, în înregistrări video şi în înregistrări sau difuzări de imagini digitale”.

42. Nu în ultimul rând, în Directiva 2011/92/UE a Parlamentului European şi a Consiliului Uniunii Europene din 13 decembrie 2011 privind combaterea abuzului sexual asupra copiilor, a exploatării sexuale a copiilor şi a pornografiei infantile şi de înlocuire a Deciziei-cadru 2004/68/JAI a Consiliului se stabileşte: „În contextul incriminării actelor legate de spectacolul pornografic, prezenta directivă se referă la actele care constau într-o expunere organizată în direct adresată unui public” [punctul 8) din Preambul]; „spectacol pornografic” înseamnă expunerea în direct adresată unui public, inclusiv prin tehnologia informaţiilor şi comunicaţiilor: (i) a unui copil implicat într-un comportament sexual explicit, real sau simulat; ori (ii) a organelor genitale ale unui copil în principal cu scop sexual” [articolul 2 lit. e)].

43. Prin urmare, produsul pornografic este susceptibil de difuzare online. Această regulă funcţionează nu doar în cazul pornografiei infantile, ci şi în cazul pornografiei adulte. Totodată, în niciunul din aceste acte, pornografia on-line (i.e. serviciile sexuale online) nu este privită ca formă a prostituţiei, cele două noţiuni având câmp de aplicare diferit.”

De asemenea, la § 37 din Decizia sa nr. 36 din 16 aprilie 2018, Curtea a constatat că există un consens ştiinţific că prostituția nu poate presupune prestarea de servicii sexuale online. Aceasta pentru că prestarea de servicii sexuale online nu implică practicarea de acte sexuale cu persoanele care beneficiază de serviciile prostituatei. Prestarea unor asemenea servicii nu implică contactul direct al corpului persoanei cu corpul celui care beneficiază de serviciile acesteia. Altfel spus, din moment ce lipseşte un contact fizic, asemenea acţiuni, i.e. prestarea serviciilor sexuale online, nu intră sub incidenţa noţiunii de „prostituţie”, ci a celei de „pornografie”. 

Totodată, la § 35 din Decizia sa nr. 36 din 16 aprilie 2018, Curtea a reiterat că, în mod curent, prin „prostituţie” se înțelege practicarea de acte sexuale cu diferite persoane care beneficiază de serviciile prostituatei, aceasta urmărind să-şi procure astfel mijloace de existență sau principalele mijloace de existență. 

Totuși, atunci când Parlamentul a votat Legea nr. 159 din 12 octombrie 2018 prin care, între altele, a fost modificat articolul 89 din Codul contravențional (articol care stabilește răspunderea pentru practicarea prostituției), nu s-a ținut cont de consensul european în materie specificat în Decizia Curții Constituționale nr. 36 din 16 aprilie 2018. Din acest considerent, Curtea a emis prezenta Adresă, în vederea armonizării legislației naționale cu standardele europene. 

Așadar, în conformitate cu prevederile articolelor 281 din Legea cu privire la Curtea Constituțională și 79 din Codul jurisdicției constituționale, Curtea îi solicită Parlamentului să examineze prezenta adresă şi să-i fie comunicate rezultatele examinării acesteia în termenul prevăzut de lege.  

 

 

Domnica MANOLE

Președintele Curții Constituționale


Informații sesizări.:
+373 22 25-37-20
Relații cu presa.:
+373 69349444
Total vizitatori: 8102358  //   Vizitatori ieri: 1228  //   azi: 1134  //   Online: 18
Acces rapid