Decizia nr. 129 din 11.10.2023

Decizia nr. 129 din 10 octombrie 2023 de inadmisibilitate a sesizării nr. 83g/2023 privind excepția de neconstituționalitate a articolului 297 din Codul de procedură penală (nesoluționarea plângerilor formulate până la trimiterea cauzei penale în judecată (3)).


Subiectul sesizării: Judecătoria Chișinău, sediul Ciocana, Elena Ceruța


Decizia:
1. d_129_2023_83g_2023_rou.pdf


Sesizări:


 DECIZIE
DE INADMISIBILITATE
a sesizării nr. 83g/2023
privind excepția de neconstituționalitate a articolului 297 din Codul de procedură penală
(nesoluționarea plângerilor formulate până la trimiterea cauzei penale în judecată [3]) 

CHIŞINĂU
10 octombrie 2023

Curtea Constituțională, judecând în componența:
dlui Nicolae ROȘCA, Președinte,
dnei Liuba ȘOVA,
dlui Serghei ȚURCAN,
dlui Vladimir ȚURCAN, judecători,
cu participarea dnei Ana Florean, asistent judiciar,
Având în vedere sesizarea înregistrată la 21 martie 2023,
Examinând admisibilitatea sesizării menționate,
Având în vedere actele și lucrările dosarului,
Deliberând la 10 octombrie 2023, în camera de consiliu,

Pronunță următoarea decizie: 

ÎN FAPT

1. La originea cauzei se află sesizarea privind excepția de neconstituționalitate a articolului 297 din Codul de procedură penală, ridicată de dna Elena Ceruța, parte în dosarul nr. 10-2057/2022, pendinte la Judecătoria Chișinău, sediul Ciocana.

2. Sesizarea privind excepția de neconstituționalitate a fost trimisă la Curtea Constituțională de dl judecător Sergiu Ciobanu de la Judecătoria Chișinău, sediul Ciocana, pe baza articolului 135 alin. (1) literele a) și g) din Constituție. 

A. Circumstanțele litigiului principal 

3. În privința dnei Elena Ceruța a fost pornită o cauză penală pentru comiterea infracțiunii de abuz de putere sau abuz de serviciu în interesul unui grup criminal organizat sau al unei organizaţii criminale.

4. Dna Elena Ceruța a solicitat organului de urmărire penală scoaterea sa de sub urmărirea penală și încetarea măsurilor procesuale de constrângere. Printr-o ordonanță, procurorul care desfășoară urmărirea penală a respins această cerere. Dna Elena Ceruța a contestat ordonanța la procurorul ierarhic superior, însă nu a primit niciun răspuns în termenul prevăzut de lege.

5. La 26 septembrie 2022, dna Elena Ceruța a formulat o plângere la judecătorul de instrucție împotriva ordonanței emise de procuror în cauza sa. Totodată, dna Elena Ceruța a contestat și faptul că procurorul ierarhic superior nu a oferit un răspuns pe marginea plângerii sale.

6. La 17 octombrie 2022, cauza penală a fost trimisă în judecată.

7. În cadrul procesului din fața judecătorului de instrucție, procurorul a solicitat ca plângerea dnei Elena Ceruța depusă conform articolului 313 din Codul de procedură penală să fie examinată de către instanța care judecă cauza penală în fond, în conformitate cu articolul 297 alin. (4) din Codul de procedură penală.

8. În acest context, dna Elena Ceruța a ridicat excepţia de neconstituţionalitate a articolului 297 din Codul de procedură penală.

9. Judecătoria Chișinău a admis ridicarea excepţiei de neconstituţionalitate şi a trimis, în acest sens, o sesizare la Curtea Constituţională. 

B. Legislația pertinentă 

10. Prevederile relevante ale Constituției sunt următoarele:

Articolul 1

Statul Republica Moldova

 

„[...]

(3) Republica Moldova este un stat de drept, democratic, în care demnitatea omului, drepturile şi libertăţile lui, libera dezvoltare a personalităţii umane, dreptatea şi pluralismul politic reprezintă valori supreme şi sînt garantate.”

Articolul 20

Accesul liber la justiție

„(1) Orice persoană are dreptul la satisfacţie efectivă din partea instanţelor judecătoreşti competente împotriva actelor care violează drepturile, libertăţile şi interesele sale legitime.

(2) Nici o lege nu poate îngrădi accesul la justiţie.”

Articolul 23

Dreptul fiecărui om de a-și cunoaște drepturile și îndatoririle

„(1) Fiecare om are dreptul să i se recunoască personalitatea juridică.

(2) Statul asigură dreptul fiecărui om de a-şi cunoaşte drepturile şi îndatoririle. În acest scop statul publică şi face accesibile toate legile şi alte acte normative.”

Articolul 26

Dreptul la apărare

„(1) Dreptul la apărare este garantat.

(2) Fiecare om are dreptul să reacţioneze independent, prin mijloace legitime, la încălcarea drepturilor şi libertăţilor sale.

(3) În tot cursul procesului părţile au dreptul să fie asistate de un avocat, ales sau numit din oficiu.

(4) Amestecul în activitatea persoanelor care exercită apărarea în limitele prevăzute se pedepseşte prin lege.”

Articolul 54

Restrângerea exercițiului unor drepturi sau al unor libertăți

„(1) În Republica Moldova nu pot fi adoptate legi care ar suprima sau ar diminua drepturile şi libertăţile fundamentale ale omului şi cetăţeanului.

(2) Exerciţiul drepturilor şi libertăţilor nu poate fi supus altor restrîngeri decît celor prevăzute de lege, care corespund normelor unanim recunoscute ale dreptului internaţional şi sînt necesare în interesele securităţii naţionale, integrităţii teritoriale, bunăstării economice a ţării, ordinii publice, în scopul prevenirii tulburărilor în masă şi infracţiunilor, protejării drepturilor, libertăţilor şi demnităţii altor persoane, împiedicării divulgării informaţiilor confidenţiale sau garantării autorităţii şi imparţialităţii justiţiei.

(3) Prevederile alineatului (2) nu admit restrîngerea drepturilor proclamate în articolele 20-24.

(4) Restrîngerea trebuie să fie proporţională cu situaţia care a determinat-o şi nu poate atinge existenţa dreptului sau a libertăţii.”

Articolul 119

Folosirea căilor de atac

„Împotriva hotărîrilor judecătoreşti, părţile interesate şi organele de stat competente pot exercita căile de atac, în condiţiile legii.”

11. Prevederile relevante ale Codului de procedură penală, adoptat prin Legea nr. 122 din 14 martie 2003, sunt următoarele:

Articolul 297

Trimiterea cauzei în judecată

„[...]

(4) Toate cererile, plângerile şi demersurile înaintate după trimiterea cauzei în judecată se soluţionează de către instanţa care judecă cauza.

[...].

ÎN DREPT

A. Argumentele autoarei excepției de neconstituționalitate 

12. Autoarea pretinde că articolul 297 din Codul de procedură penală nu reglementează mecanismul de soluționare a plângerilor care au fost depuse până la trimiterea cauzei în judecată și se află în curs de examinare la judecătorul de instrucție. Autoarea notează că, în practică, alineatul (4) al acestui articol se aplică în egală măsură atât în cazul plângerilor care au fost depuse după trimiterea cauzei în judecată, cât și în cazul plângerilor care au fost depuse până la trimiterea cauzei în judecată.

13. Într-o asemenea situație, autoarea susține că plângerile împotriva acţiunilor şi actelor ilegale ale organului de urmărire penală rămân nesoluționate până la pronunțarea sentinței, deși persoana are dreptul la un remediu efectiv în privința fondului capătului său de cerere, precum și dreptul la o cale de atac.

14. Autoarea consideră că această omisiune constituie o ingerinţă în accesul liber la justiţie şi o restrângere a exercițiului dreptului la apărare, în condițiile în care prevederile contestate îi permit judecătorului de instrucție să-și decline competența legală de a examina plângerile adresate în faza de urmărire penală.

15. Autoarea pretinde că norma contestată este contrară articolelor 1 alin. (3), 20, 23, 26, 54 și 119 din Constituție. 

B. Aprecierea Curții 

16. Examinând admisibilitatea sesizării privind excepția de neconstituționalitate, Curtea constată următoarele.

17. În conformitate cu articolul 135 alin. (1) lit. a) din Constituție, controlul constituționalității legilor, în prezenta cauză a unor prevederi din Codul de procedură penală, ține de competența Curții Constituționale.

18. Sesizarea privind excepția de neconstituționalitate a fost ridicată de o parte în proces. Astfel, Curtea constată că ea este formulată de subiectul căruia i s-a acordat acest drept, pe baza articolului 135 alin. (1) literele a) și g) din Constituție.

19. Obiectul excepției de neconstituționalitate îl reprezintă articolul 297 din Codul de procedură penală, dat fiind faptul că argumentele autoarei se referă, în special, la o omisiune a alineatului (4) din acest articol.

20. Excepţia de neconstituţionalitate a fost ridicată într-o procedură penală aflată în examinare la judecătorul de instrucție, în care procurorul a solicitat ca plângerea autoarei, depusă în conformitate cu articolul 313 din Codul de procedură penală, să fie transmisă instanței de fond care judecă cauza penală. Prin urmare, Curtea admite că prevederile contestate ar putea fi aplicate la soluţionarea cauzei în care a fost ridicată excepţia de neconstituţionalitate.

21. Curtea reține că articolul 297 alin. (4) din Codul de procedură penală a făcut anterior obiect al controlului de constituționalitate, fiind pronunțate, în acest sens, Deciziile de inadmisibilitate nr. 91 din 19 septembrie 2019 și nr. 139 din 29 septembrie 2022. În ambele decizii, criticile autorilor se refereau la faptul că plângerile depuse în faza de urmărire penală nu au fost soluţionate de către judecătorul de instrucție, iar prevederile în discuție nu reglementează soluționarea lor de către instanța de judecată care examinează în fond cauza penală. Curtea a constatat că aceste argumente se refereau la interpretarea şi aplicarea legii, care nu ţineau de competenţa Curţii Constituţionale (DCC nr. 91 din 19 septembrie 2019, §§18-19; DCC nr. 139 din 29 septembrie 2022, § 24).

22. Totuşi, această situaţie nu poate să constituie un impediment pentru a solicita controlul de constituţionalitate al acelorași prevederi, însă din perspectiva altor critici de neconstituţionalitate. În asemenea cazuri, Curtea trebuie să verifice dacă sesizarea conţine argumente noi sau dacă există circumstanţe de ordin general care să justifice o altă soluţie privind admisibilitatea (a se vedea DCC nr. 105 din 19 iulie 2022, § 19).

23. În această cauză, Curtea observă că criticile autoarei excepției de neconstituționalitate sunt similare cu cele formulate în sesizările precedente. Autoarea susține că norma contestată nu reglementează mecanismul de soluționare a plângerilor care au fost depuse până la trimiterea cauzei în judecată și se află în curs de examinare la judecătorul de instrucție. Din acest motiv, autoarea pretinde că norma contestată încalcă articolele 1 alin. (3) (preeminența dreptului), 20 (accesul liber la justiție), 23 (dreptul fiecărui om de a-și cunoaște drepturile și îndatoririle), 26 (dreptul la apărare), 54 (restrângerea exercițiului unor drepturi sau al unor libertăți) și 119 (folosirea căilor de atac) din Constituție.

24. Cu titlu preliminar, Curtea menționează că procedura de soluționare a plângerilor formulate împotriva acțiunilor, inacțiunilor și actelor organului de urmărire penală, ale organului care exercită activitatea specială de investigații și ale procurorului este stabilită de articolele 298-2992 din Codul de procedură penală. Aceste norme prevăd termenele de soluționare a plângerilor (15 zile de la primirea plângerii), autoritatea responsabilă de examinarea plângerilor și căile de atac. De asemenea, în cazul în care persoana „nu este de acord cu rezultatul examinării plângerii sale de către procuror sau nu a primit răspuns la plângerea sa de la procuror în termenul prevăzut de lege”, articolul 313 alin. (1) din Codul de procedură penală permite persoanelor afectate să depună o plângere în fața judecătorului de instrucție care se examinează în termen de 10 zile (alineatul (4) din același articol). Prin Legea nr. 245 din 31 iulie 2023, în vigoare din 22 august 2023, acest termen a fost extins la 30 zile.

25. Cu referire la cererile, plângerile şi demersurile înaintate după trimiterea cauzei în judecată, prevederile contestate stabilesc că acestea se soluţionează de către instanţa care judecă cauza (articolul 297 alin. (4) din Cod).

26. Așadar, Curtea observă că legislatorul a prevăzut un remediu efectiv împotriva pretinselor acțiuni ilegale ale organului de urmărire penală, precum și termenul în interiorul căruia judecătorul de instrucție trebuie să examineze plângerile formulate la faza urmăririi penale. Criticile autoarei referitoare la faptul că norma contestată se aplică atât în cazul plângerilor care au fost depuse după trimiterea cauzei în judecată, cât și în cazul celor care au fost depuse până la trimiterea cauzei în judecată, dar care nu au fost soluționate în termenul prevăzut de lege, nu reprezintă o problemă de constituționalitate. 

27. Curtea observă că și în acest caz autoarea își exprimă dezacordul cu modul în care prevederile contestate ar putea fi interpretate şi aplicate de judecătorul de instrucție sau de instanța de judecată. Curtea reiterează că aspectele legate de interpretarea şi de aplicarea legii nu ţin de competenţa Curţii Constituţionale (DCC nr. 98 din 12 iulie 2022, § 23).

28. Cu referire la articolul 119 din Constituție, invocat de autoarea sesizării, Curtea menționează că acesta nu este incident în prezenta cauză. Această normă garantează dreptul de a exercita, în condițiile legii, căile de atac împotriva hotărârii judecătorești, însă autoarea invocă acest articol în contextul contestării unei ordonanțe a procurorului. În Decizia nr. 91 din 19 septembrie 2019, la § 20, Curtea a subliniat că organizarea actuală a etapelor procesului penal nu împiedică părţile să conteste eventualele abuzuri comise şi să utilizeze căile de atac prevăzute de lege. El se referă și la calea de atac prevăzută de articolul 313 alin. (6) din Codul de procedură penală.

29. Astfel, Curtea reține că argumentele prezentate de autoarea excepției sunt similare cu cele prezentate în sesizările anterioare și nu există argumente și împrejurări noi care să justifice o altă soluție privind admisibilitatea excepției de neconstituționalitate.

30. Prin urmare, în baza celor menționate supra, Curtea constată că sesizarea privind excepția de neconstituționalitate nu întrunește condițiile de admisibilitate și nu poate fi acceptată pentru examinare în fond. 

Din aceste motive, în baza articolelor 135 alin. (1) literele a) și g), 140 alin. (2) din Constituție, 26 alin. (1) din Legea cu privire la Curtea Constituțională, 61 alin. (3) și 64 din Codul jurisdicției constituționale, Curtea Constituțională

D E C I D E:

1. Se declară inadmisibilă sesizarea nr. 83g/2023 privind excepția de neconstituționalitate a articolului 297 din Codul de procedură penală, ridicată de dna Elena Ceruța, parte în dosarul nr. 10-2057/2022, pendinte la Judecătoria Chișinău, sediul Ciocana.

2. Prezenta decizie este definitivă, nu poate fi supusă niciunei căi de atac, intră în vigoare la data adoptării și se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova. 

Președinte Nicolae ROȘCA 

Chișinău, 10 octombrie 2023
DCC nr. 129
Dosarul nr. 83g/2023

Informații sesizări.:
+373 22 25-37-20
Relații cu presa.:
+373 69349444
Total vizitatori:   //   Vizitatori ieri:   //   azi:   //   Online:
Acces rapid