Decizia nr. 8 din 26.01.2023

Decizia nr. 8 din 26 ianuarie 2023 de sistare a procesului privind controlul constituționalității Hotărârii Parlamentului privind prelungirea stării de urgență nr. 330 din 1 decembrie 2022


Subiectul sesizării: deputat, Marina Tauber


Decizia:
1. d_8_2023_230a_2022_rou.pdf


Sesizări:


DECIZIE
de sistare a procesului privind controlul constituționalității Hotărârii Parlamentului privind prelungirea stării de urgență nr. 330 din 1 decembrie 2022 

CHIŞINĂU
26 ianuarie 2023

Curtea Constituțională, judecând în componenţa:
dnei Liuba ȘOVA, preşedinte de ședință,
dlui Nicolae ROȘCA,
dlui Serghei ȚURCAN,
dlui Vladimir ȚURCAN, judecători,
cu participarea dlui Dumitru Avornic, asistent judiciar,
Având în vedere sesizarea înregistrată la 23 decembrie 2022,
Examinând admisibilitatea sesizării menționate,
Având în vedere actele şi lucrările dosarului,
Deliberând la 26 ianuarie 2023, în camera de consiliu, 

Pronunţă următoarea decizie: 

ÎN FAPT

1. La originea cauzei se află sesizarea depusă la Curtea Constituțională la 23 decembrie 2022, în baza articolelor 135 alin. (1) lit. a) din Constituție, 25 lit. g) din Legea cu privire la Curtea Constituțională şi 38 alin. (1) lit. g) din Codul jurisdicției constituționale, de dna Marina Tauber, deputat în Parlamentul Republicii Moldova.

2. Autoarea sesizării îi solicită Curții Constituționale să verifice constituționalitatea Hotărârii Parlamentului privind prelungirea stării de urgență nr. 330 din 1 decembrie 2022.

 

LEGISLAŢIA PERTINENTĂ 

3. Prevederile relevante ale Constituției sunt următoarele: 

Articolul 1

Statul Republica Moldova

„[...]

(3) Republica Moldova este un stat de drept, democratic, în care demnitatea omului, drepturile şi libertăţile lui, libera dezvoltare a personalităţii umane, dreptatea şi pluralismul politic reprezintă valori supreme şi sunt garantate.”

 

Articolul 6

Separaţia şi colaborarea puterilor

„În Republica Moldova puterea legislativă, executivă şi judecătorească sunt separate şi colaborează în exercitarea prerogativelor ce le revin, potrivit prevederilor Constituţiei.”

 

Articolul 23

Dreptul fiecărui om de a-şi cunoaşte drepturile şi îndatoririle

„(1) Fiecare om are dreptul să i se recunoască personalitatea juridică.

(2) Statul asigură dreptul fiecărui om de a-şi cunoaşte drepturile şi îndatoririle. În acest scop statul publică şi face accesibile toate legile şi alte acte normative.”

 

Articolul 32

Libertatea opiniei şi a exprimării

„(1) Oricărui cetăţean îi este garantată libertatea gândirii, a opiniei, precum şi libertatea exprimării în public prin cuvânt, imagine sau prin alt mijloc posibil.

(2) Libertatea exprimării nu poate prejudicia onoarea, demnitatea sau dreptul altei persoane la viziune proprie.

(3) Sunt interzise şi pedepsite prin lege contestarea şi defăimarea statului şi a poporului, îndemnul la război de agresiune, la ură naţională, rasială sau religioasă, incitarea la discriminare, la separatism teritorial, la violenţă publică, precum şi alte manifestări ce atentează la regimul constituţional.”

 

Articolul 40

Libertatea întrunirilor

„Mitingurile, demonstraţiile, manifestările, procesiunile sau orice alte întruniri sunt libere şi se pot organiza şi desfăşura numai în mod paşnic, fără nici un fel de arme.”

 

Articolul 54

Restrângerea exerciţiului unor drepturi sau al unor libertăţi

„(1) În Republica Moldova nu pot fi adoptate legi care ar suprima sau ar diminua drepturile şi libertăţile fundamentale ale omului şi cetăţeanului.

(2) Exerciţiul drepturilor şi libertăţilor nu poate fi supus altor restrângeri decât celor prevăzute de lege, care corespund normelor unanim recunoscute ale dreptului internaţional şi sunt necesare în interesele securităţii naţionale, integrităţii teritoriale, bunăstării economice a ţării, ordinii publice, în scopul prevenirii tulburărilor în masă şi infracţiunilor, protejării drepturilor, libertăţilor şi demnităţii altor persoane, împiedicării divulgării informaţiilor confidenţiale sau garantării autorităţii şi imparţialităţii justiţiei.

(3) Prevederile alineatului (2) nu admit restrângerea drepturilor proclamate în articolele 20-24.

(4) Restrângerea trebuie să fie proporţională cu situaţia care a determinat-o şi nu poate atinge existenţa dreptului sau a libertăţii.”

 

4. Prevederile Hotărârii Parlamentului privind prelungirea stării de urgență nr. 330 din 1 decembrie 2022 sunt următoarele:

 

„În temeiul art. 66 lit. m) din Constituţia Republicii Moldova, al art.15 şi art.18 alin.(2) din Legea nr.212/2004 privind regimul stării de urgenţă, de asediu şi de război, având în vedere propunerea Guvernului Republicii Moldova, care are la bază Raportul Comisiei pentru Situaţii Excepţionale a Republicii Moldova privind necesitatea prelungirii stării de urgenţă, precum şi ţinând cont de situaţia legată de securitatea regională şi pericolul la adresa securităţii naţionale,

Parlamentul adoptă prezenta hotărâre.

 Art.1. – Starea de urgenţă pe întreg teritoriul Republicii Moldova, declarată prin Hotărârea Parlamentului nr.41/2022 şi prelungită prin Hotărârea Parlamentului nr.105/2022, Hotărârea Parlamentului nr.163/2022, Hotărârea Parlamentului nr.245/2022 şi prin Hotărârea Parlamentului nr.278/2022, se prelungește cu 60 de zile începând cu data de 6 decembrie 2022.

 Art.2. – Abilitarea Comisiei pentru Situaţii Excepţionale a Republicii Moldova de a emite dispoziţii pe perioada stării de urgenţă în vederea punerii în executare a măsurilor prevăzute la art.2 din Hotărârea Parlamentului nr.41/2022 privind declararea stării de urgenţă rămâne aplicabilă pe durata prelungirii stării de urgenţă.

 Art.3. – Dispoziţiile Comisiei pentru Situaţii Excepţionale a Republicii Moldova sunt obligatorii şi executorii pentru conducătorii autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale, ai agenţilor economici, ai instituţiilor publice, precum şi pentru cetăţeni şi alte persoane aflate pe teritoriul Republicii Moldova.

 Art.4. – Dispoziţiile Comisiei pentru Situaţii Excepţionale a Republicii Moldova intră în vigoare în momentul emiterii.

 Art.5. – Parlamentul Republicii Moldova va informa, în termen de 3 zile, Secretarul General al ONU şi Secretarul General al Consiliului Europei despre prezenta hotărâre şi cauzele adoptării acesteia.

 Art.6. – Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării, se aduce de îndată la cunoştinţa populaţiei prin mijloacele de informare în masă şi se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.”

ÎN DREPT

A. Argumentele autoarei sesizării

 

5. Autoarea sesizării menționează că legislatorul nu a argumentat necesitatea prelungirii stării de urgență și nu a stabilit exact care măsuri urgente pot fi adoptate de Comisia pentru Situații Excepționale. La prelungirea stării de urgență, legislatorul a acceptat propunerea Guvernului fără a formula vreo obiecție sau fără să analizeze măsurile care se impun, lăsându-i Comisiei o marjă discreționară largă în acest domeniu. Acest fapt i-a permis Comisiei să adopte măsuri care nu au nimic în comun cu depășirea stării de urgență. De asemenea, la prelungirea stării de urgență Guvernul nu a argumentat în ce măsură competențele obișnuite ale Guvernului și ale Parlamentului sunt insuficiente pentru depășirea stării de urgență și dacă era necesară delegarea unor competențe lărgite Comisiei. Autoarea observă că timp de aproximativ un an de zile de la declararea stării de urgență prin Hotărârea Parlamentului nr. 41 din 24 februarie 2022, circumstanțele și riscurile care au stat la baza declarării stării de urgență nu s-au schimbat.

6. În Republica Moldova funcționează un Guvern și un Parlament cu competențe depline care pot adopta decizii necesare în vederea depășirii crizei. Dacă sunt necesare măsuri urgente, atunci Parlamentul a avut suficient timp să modifice procedurile legale, în vederea gestionării mai eficiente a crizei energetice sau din alt domeniu.

7. De asemenea, autoarea excepției notează că la punctul 2) din Hotărârea contestată Parlamentul nu a abilitat în mod expres Comisia cu competențe precise, ci a făcut trimitere la competențele stabilite în Hotărârea Parlamentului nr. 41 din 24 februarie 2022.

8. Autoarea mai notează că Hotărârea contestată i-a permis Comisiei pentru Situații Excepționale să adopte mai multe dispoziții care afectează separația puterilor în stat și drepturile fundamentale ale persoanelor. De exemplu, autoarea face trimitere la dispoziții ale Comisiei prin care a fost înlocuit administratorul unei întreprinderi care gestiona Aeroportul internațional Chișinău, au fost stabilite reguli de procedură referitoare la procesele de judecată, au fost instituite reguli și proceduri noi de import al țigaretelor, au fost stabilite derogări de la legislație care au afectat dreptul la libertatea întrunirilor, a fost rectificată Legea bugetului pentru anul 2022, precum și s-a stabilit o derogare de la legislație în baza căreia au fost psuspendat licențele de emisie a șase posturi de televiziune.

9. Astfel, dat fiind caracterul incert al Hotărârii contestate, autoarea sesizării consideră că Comisia a adoptat dispoziții care au restrâns în mod nejustificat dreptul la libertatea opiniei, libertatea întrunirilor, concurența loială, dreptul la muncă, egalitatea tuturor în fața legii, accesul liber la justiție, dreptul la apărare și dreptul la proprietate.

10. Autoarea mai menționează că Parlamentul nu a efectuat un control parlamentar cu privire la corectitudinea aplicării hotărârilor privind declararea stării de urgență. Acest fapt a condus la preluarea de către Comisie a atribuțiilor Parlamentului și ale Guvernului în contextul în care aceste instituții sunt pe deplin funcționale.

11. În consecință, autoarea sesizării consideră că Hotărârea contestată încalcă articolele 1 alin. (3), 6, 23, 32, 40 și 54 din Constituție. 

B. Aprecierea Curții

12. Examinând admisibilitatea sesizării, Curtea constată următoarele.

13. În conformitate cu articolul 135 alin. (1) lit. a) din Constituție, controlul constituționalității Hotărârilor Parlamentului, în prezenta cauză a Hotărârii Parlamentului privind prelungirea stării de urgență nr. 330 din 1 decembrie 2022, ține de competența Curții Constituționale.

14. Conform articolului 25 lit. g) din Legea cu privire la Curtea Constituțională și articolului 38 alin. (1) lit. g) din Codul jurisdicției constituționale, deputații în Parlament au competența de a sesiza Curtea Constituțională.

15. Obiectul sesizării îl constituie Hotărârea Parlamentului privind prelungirea stării de urgență nr. 330 din 1 decembrie 2022. Această Hotărâre nu a constituit anterior obiect al controlului de constituționalitate.

16. La examinarea sesizării s-a constatat o paritate de voturi. Examinarea constituţionalităţii Hotărârii Parlamentului privind prelungirea stării de urgență nr. 330 din 1 decembrie 2022 se sistează pe baza articolelor 60 lit. f) şi 66 alin. (5) din Codul jurisdicţiei constituţionale. 

Din aceste motive, în baza articolelor 135 alin. (1) lit. a), 140 din Constituţie, 26 alin. (1) din Legea cu privire la Curtea Constituţională, 60 lit. f), 61 alin. (3), 64 şi 66 alin. (5) din Codul jurisdicţiei constituţionale, Curtea Constituţională

  

DECIDE: 

1. Se sistează procesul privind controlul constituţionalităţii Hotărârii Parlamentului privind prelungirea stării de urgență nr. 330 din 1 decembrie 2022, depusă de dna Marina Tauber, deputat în Parlamentul Republicii Moldova. 

2. Prezenta decizie este definitivă, nu poate fi supusă niciunei căi de atac, intră în vigoare la data adoptării şi se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova. 

Președinte de ședință                 Liuba ȘOVA 

 

Chișinău, 26 ianuarie 2023
DCC nr. 8
Dosarul nr. 230a/2022

 

Informații sesizări.:
+373 22 25-37-20
Relații cu presa.:
+373 69349444
Total vizitatori:   //   Vizitatori ieri:   //   azi:   //   Online:
Acces rapid