Prima   |  Organizarea Curții   |  Preşedintele

Preşedintele

Preşedintele Curţii Constituţionale este ales prin vot secret, pentru un termen de 3 ani, cu majoritatea de voturi ale judecătorilor Curţii (art.136 alin. (3) din Constituţia RM, art. 7 alin. (1) din Legea cu privire la Curtea Constituţională). Dacă în primul tur de scrutin candidaţii la funcţia de Preşedinte al Curţii Constituţionale nu întrunesc majoritatea de voturi, se va proceda la al doilea tur de scrutin şi va fi ales preşedinte judecătorul care a obţinut cel mai mare număr de voturi. Dacă la cel de-al doilea tur de scrutin candidaţii întrunesc acelaşi număr de voturi, preşedintele va fi ales prin tragerea la sorţi între candidaţi. Curtea Constituţională alege un judecător care va exercita funcţiile Preşedintelui în timpul absenţei acestuia (art.7 alin. (3), (4), (5) din Legea cu privire la Curtea Constituţională).

Preşedintele Curţii Constituţionale are următoarele atribuţii:

 • convoacă Curtea Constituţională şi prezidează şedinţele acesteia;
 • coordonează activitatea Curţii Constituţionale şi repartizează cauzele spre soluţionare;
 • reprezintă Curtea Constituţională în faţa autorităţilor publice din ţară şi străinătate;
 • constată cazurile de încetare a mandatului judecătorului, prevăzute în prezenta lege, şi sesizează autoritatea publică ce l-a numit ca să numească un judecător pentru postul devenit vacant;
 • exercită conducerea generală a Secretariatului Curţii Constituţionale, angajează şi eliberează din funcţie lucrătorii Secretariatului, în condiţiile acordului de muncă;
 • depune spre aprobare la Curtea Constituţională regulamentul Secretariatului Curţii, organigrama, statul lui de funcţii, regulamentul Consiliului ştiinţific-consultativ de pe lângă Curtea Constituţională, aprobă regulamentul compartimentelor Secretariatului;
 • îndeplineşte alte atribuţii prevăzute de Legea cu privire la Curtea Constituţională şi de Codul Jurisdicţiei Constituţionale, de alte acte legislative.

Preşedintele Curţii Constituţionale este ordonatorul mijloacelor financiare ale Curţii, în limita bugetului aprobat.

În procesul repartizării cauzei spre soluţionare Preşedintele Curţii dispune transmiterea sesizării pentru examinare preliminară în termenul stabilit:

 • unui sau mai multor judecători ai Curţii; sau
 • unei subunităţi a Secretariatului ori unui judecător-asistent.

Dispoziţia Preşedintelui Curţii Constituţionale se legalizează într-un formular special. După ce Curtea Constituţională decide primirea spre examinare a sesizării şi includerea ei în ordinea de zi, Preşedintele Curţii Constituţionale desemnează un judecător ca raportor, fixează termenul de examinare a sesizării şi de prezentare a raportului, care nu poate fi mai mare de 60 de zile de la data înregistrării sesizării. Dacă este necesară efectuarea unui volum mare de investigaţii, acest termen poate fi prelungit cu 30 de zile.

Preşedintele Curţii Constituţionale solicită judecătorului raportor informaţii despre pregătirea dosarului spre examinare, stabileşte persoanele care vor fi invitate la şedinţă, dă indicaţii privitor la remiterea materialelor către judecători şi participanţii la proces, precum şi la încunoştinţarea lor asupra locului, datei şi orei şedinţei.

Şedinţa de judecată este condusă de Preşedintele Curţii. Indicaţiile preşedintelui şedinţei fiind obligatorii pentru participanţii la proces şi pentru alte persoane prezente în sală. El este în drept să:

 • întrerupă, după somare, orice participant la proces, să excludă orice întrebare şi explicaţie care nu se referă la cauză, nu ţine de proces sau de competenţa Curţii Constituţionale;
 • poate priva de cuvânt participantul care încalcă ordinea dezbaterilor, nu se comportă disciplinat, încalcă alte reguli de procedură a jurisdicţiei constituţionale;
 • are dreptul să dispună îndepărtarea din sală a oricărei persoane care încalcă ordinea şi nu respectă dispoziţiile lui.

Preşedintele şedinţei conduce deliberarea judecătorilor Curţii Constituţionale în camera de consiliu, asigură condiţiile de examinare liberă a părerilor.

Educație 

2015 – Doctor habilitat în drept, Universitatea Liberă Internaţională din Moldova, Chişinău, Moldova (Denumirea tezei: Obligaţiile pozitive şi negative ale statului prin prisma Convenţiei europene pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale); 

2006 – Doctor în drept, Facultatea de Drept, Universitatea de Stat, Chişinău, Moldova (Denumirea tezei: Conduita legală şi justiţia);

1983-1988 – Licenţă în drept, Facultatea de Drept, Universitatea de Stat, Chişinău, Moldova;

2003 – studii în domeniul drepturilor refugiaţilor, Academia europeană de Drept, Trier, Germania;

2000 – stagiar la Curtea Europeană a Drepturilor Omului, Strasbourg, Franţa;

2000 – studii în domeniul drepturilor omului, Şcoala Naţională de Magistratură, Paris, Franţa;

1995 – studii în domeniul drepturilor omului, Şcoala Naţională de Magistratură, Paris, Franţa.

 

Activitatea judiciară

1988-1989 – judecător stagiar la Judecătoria Râşcani, Chişinău;

1989-1995 – judecător şi Vice-preşedinte la Judecătoria Buiucani, Chişinău;

1995-1996 – judecător şi Preşedinte la Judecătoria Centru, Chişinău;

1996-2003 – judecător şi Vice-preşedinte la Curtea de Apel a Republicii Moldova;

2003-2008 – judecător, iar din 2005 Vice-preşedinte al Curții Supreme de Justiție a Republicii Moldova, Preşedinte al Colegiului civil şi de contencios administrativ;

2004-prezent – arbitru la Curtea internaţională de Conciliere şi Arbitraj de pe lîngă OSCE, reprezentant al Republicii Moldova;

din 1999 – judecător de calificare superioară;

1 mai 2008 - 1 mai 2012 – judecător la Curtea Europeană a Drepturilor Omului, Strasbourg, Franţa;

1 mai 2012 - 16 martie 2018 – judecător şi Preşedinte Curții Supreme de Justiție a Republicii Moldova;

din 16 martie - până în prezent - judecător și Președinte al Curții Constituționale a Republicii Moldova;

1 mai 2012 - prezent – judecător ad-hoc la Curtea Europeană a Drepturilor Omului.

 

Activitatea non-judiciară

2015 – Conferențiar universitar, Universitatea de Studii Politice și Economice Europene „Constantin Stere”, Chişinău;

1998-2005 – membru şi preşedinte al Colegiului de calificare şi atestarea judecătorilor de pe lângă Consiliul Superior al Magistraturii;

2005-2008, 2012-prezent– membru al Consiliului Superior al Magistraturii;

2000-2008 – membru al Consiliului Consultativ al Judecătorilor europeni din cadrul Consiliului Europei;

2002-2008 – Vice-preşedinte şi preşedinte al Asociaţiei Judecătorilor din Republica Moldova;

1989-2008 – lector la Facultatea de Drept a Universităţii de Stat din Moldova, cursuri practice în materie de drept civil;

1998-2002 – lector drept civil şi drepturile omului la Centrul de instruire al Ministerului Justiţiei;

1998-2002 - lector drept civil şi drepturile omului la Centrul de drept pentru avocaţi;

1998-2002 – expert în cadrul Programului Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD);

2001-2003 – membru al juriului Fundaţia „Soros-Moldova”, direcţia „Administrare publică şi drept”;

2001-prezent – membru al colegiului de redacţie al Revistei de drept privat;

2013-prezent – membru al colegiului de redacție al publicației științifico-practice, informative și de drept Revista Institutului Național al Justiției;

2007-prezent – membru al Consiliului Ştiinţific al Curţii Constituţionale a Republicii Moldova;

2012-prezent – formator la Institutul Naţional al Justiţiei în materia dreptului european al drepturilor omului

2014-prezent – lector la Facultatea de Drept a Universităţii de Stat din Moldova, disciplina Drepturile omului;

2014-prezent – membru al Comisiei de asigurare a calităţii, Facultatea de Drept, Universitatea de Stat din Moldova;

2015-2016 – Preşedinte al Consiliului de Dezvoltare Strategică Instituţională, Universitatea de Studii Europene din Moldova;

2014-prezent – membru al Senatului Universităţii Libere Internaţionale din Moldova;

2017-prezent – profesor universitar, Universitatea Liberă Internaţională din Moldova, disciplina „Protecţia europeană a drepturilor Omului”.

 

Din lucrările cu caracter practic și științific publicate

Manualul judecătorului pentru cauze civile, ediția a II-a, coordonator de ediţie, coautor, Tipografia Centrală, Chişinău, 2013;

Jurisprudenţa Curţii Supreme de Justiţie, anul 2012, coordonator de ediţie, coautor, Tipografia Centrală, Chişinău, 2013;

Manualul judecătorului pentru cauze penale, coordonator de ediţie, coautor, Tipografia Centrală, Chişinău, 2013;

Modele de acte judecătoreşti, procedura civilă, ediţia a III-a, coordonator de ediţie, Tipografia Centrală, Chişinău, 2014;

Modele de acte procedurale în procesul penal, coordonator de ediţie, Tipografia Centrală, Chişinău, 2014;

Istoria Justiţiei, coordonator de ediţie, coautor, Iaşi, România, Tipografia Vasiliana 98, 2016;

Pregătirea cauzelor civile pentru dezbateri judiciare, coordonator de ediţie, coautor, Tipografia “Lexon-Prim”, Chişinău, 2016;

Convenţia Europeană a Drepturilor Omului. Comentariu asupra hotărîrilor Curţii Europene a Drepturilor Omului versus Republica Moldova. Concluzii şi recomandări, coordonator de ediţie, coautor, Tipografia Centrală, Chişinău, 2017;

Modele de acte judecătoreşti în procesul contravenţional, coordonator de ediţie, coautor, Tipografia centrală, Chişinău, 2017;

Extrateritorialitatea Convenţiei Europene a Drepturilor Omului: Obligaţii pozitive şi jurisdicţie (monografie), Chişinău: Tipografia Centrală, 2014;

Extraterritoriality of the european convention on human rights: positive obligations and jurisdiction (monografie), Iaşi, România: Tipografia Vasiliana 98, 2015;

Convenţia europeană a drepturilor omului: obligaţii pozitive şi negative (monografie), Chişinău: Tipografia Centrală, 2015;

Positive and negative obligations of the state under the european convention for the protection of human rights and fundamental freedoms(monografie), Iaşi, România: Tipografia Vasiliana 98, 2015;

Axe valorice fundamentale ale conduitei legale, Revista Naţională de Drept, nr. 2, 2006, Chişinău;

Argumentarea imunității judecătorului în realitatea juridică națională, Revista națională de drept, 2012, nr. 11 (146);

Obligaţiile pozitive ale Statelor-Părţi la Convenţia Europeană pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, Universul ştiinţelor juridice, 2014, nr. 3, Sankt–Peterburg, Rusia (în rusă);

Îndeplinirea obligaţiilor în virtutea CEDO în circumstanţe de conflict armat: acţiunile efectivului militar străin în Irak, Punctul critic – idea europeană, 2015, nr. 4, București;

Aplicarea extrateritorială a CEDO în circumstanţe de conflict armat: susţinerea regimurilor separatiste, Revista Pro Est, 2015, nr. 4, Craiova;

Respectarea obligațiilor pozitive și negative potrivit CEDO în circumstanțe de conflict armat: cazul Ciprului,  Revista moldovenească de drept internaţional şi relaţii internaţionale, 2015, nr. 1;

Obligații extrateritoriale ale statelor-părți la tratatele în domeniul drepturil oromului, Revista metodico-ştiinţifică trimestrială „Administrarea Publică”, 2015 (coautor);

Excepții de la obligația de protecție în lumina jurisprudenței Curții europene a drepturilor omului, Revista Institutului Naţional al Justiţiei, 2015, nr. 1 (32);

Obligaţiile pozitive ce reies din conţinutul art. 8 al Convenției europene a drepturilor omului: respectarea vieţii de familie, Revista moldovenească de drept internaţional şi relaţii internaţionale, 2015, nr. 2;

Obligaţiile pozitive ce reies din conţinutul art. 8 al Convenției europene a drepturilor omului: respectarea vieţii private, Revista Institutului Naţional al Justiţiei, 2015, nr. 2 (33);

Obligaţiile negative ale statelor şi garanţiile procedurale în temeiul Convenției europene a drepturilor omului,  Revista Institutului Naţional al Justiţiei, 2015, nr. 3 (34);

Obligaţii extrateritoriale ale statelor-părţi la tratatele în domeniul drepturilor omului, Revista metodico-ştiinţifică trimestrială Administrarea Publică, 2015, nr. 3;

Acţiunile efectivelor militare străine în Irak sub imperativele CEDO, Revista trimestrială de diagnoză socială, politică şi culturală Punctul Critic, Bucureşti, România, 2016, nr. 1 (15).

 

Limbi vorbite

Româna – maternă

Franceza – fluent

Engleza – bine

Rusa – fluent

 

 
Tel.: +373 22 25-37-08
Fax.: +373 22 25-37-46
Total vizitatori: 6077300  //   Vizitatori ieri: 2388  //   azi: 883  //   Online: 49
Acces rapid