print
Efectele situațiilor de incompatibilitate pentru deputat (Sesizarea nr. 1b/2015)
24.06.2015
6685 Accesări

La 24 iunie 2015, Curtea Constituţională a pronunţat hotărârea pentru interpretarea articolelor 69 alin. (2), 70 alin (1), 99, 100 şi 103 din Constituţia Republicii Moldova (Sesizarea nr. 1b/2015).   

 

Circumstanţele cauzei

La originea cauzei se află sesizarea depusă la Curtea Constituțională, la 25 ianuarie 2015, de către deputații în Parlament, Igor Dodon, Zinaida Greceanîi, Vladimir Ţurcan, Vasile Bolea şi Grigore Novac pentru interpretarea articolelor 69 alin. (2), 70 alin (1), 99 şi 100  din Constituţie.

Potrivit art.69 alin.(2) din Constituție calitatea de deputat încetează la data întrunirii legale a Parlamentului nou - ales, în caz de demisie, de ridicare a mandatului, de incompatibilitate sau de deces.

În același timp, art. 5 alin. (2) din Legea despre statutul deputatului în Parlament stabilește că: „În cazul în care deputatul se află în unul din cazurile de incompatibilitate şi nu a depus, în termenul menţionat la alin.(1) [30 de zile], cererea de demisie din funcţia incompatibilă cu mandatul de deputat, după expirarea acestui termen este suspendat de drept din funcţia incompatibilă.”

Potrivit art.100 din Constituție și funcția de membru al Guvernului încetează la survenirea situației de incompatibilitate.

Totodată, art. 103 din Constituție stabilește că Guvernul demisionar îndeplinește funcții de administrare publică până la data depunerii jurământului de către membrii noului Guvern.

Autorii sesizării au solicitat interpretarea prevederilor constituționale enunțate prin prisma următoarelor aspecte:

„- Din care moment apare situaţia de incompatibilitate pentru persoanele alese în funcţia de deputat în Parlament şi de cînd în mod legal (de drept) încetează calitatea lui de deputat?

- Poate deputatul în Parlament să deţină cumulativ 2 funcţii, cea de deputat şi cea de membru al Guvernului, cea de ales local, sau alte funcţii incompatibile după expirarea termenului de 30 de zile de la data validării mandatului?

- Este în drept deputatul care deţine cumulativ 2 funcţii incompatibile să participe la şedinţele plenare ale Parlamentului, după depunerea mandatului şi după expirarea termenului de 30 de zile pentru renunţarea la mandatul de deputat şi care sunt efectele juridice ale actelor normative adoptate de Parlament, cu participarea (votul) lui?

- Este în drept membrul Guvernului care deţine cumulativ şi funcţia de deputat în Parlament să participe la şedinţele Guvernului şi/sau la şedinţele Parlamentului şi care sunt efectele juridice ale actelor normative adoptate de Guvern, cu participarea (votul) lui?”

Sesizarea a fost judecată de către Curtea Constituţională, în următoarea componenţă:

Dl Alexandru TĂNASE, preşedinte, 

Dl Aurel BĂIEŞU,

Dl Igor DOLEA,

Dl Victor POPA, judecători 

 

Hotărârea Curţii 

Având în vedere actele și lucrările dosarului, Curtea Constituţională a hotărât:

1. În sensul articolelor 69 alin. (1) şi 70 alin. (1) și (2) din Constituţie, situaţia de incompatibilitate pentru persoanele alese în funcţia de deputat în Parlament apare, după caz:

- pentru persoanele nou-alese: din momentul validării mandatului de deputat de către Curtea Constituțională;

- pentru deputații aflați în exercițiul funcției: din momentul intrării în exercițiul unei alte funcții retribuite sau al survenirii altor situații de incompatibilitate, în condițiile legii.

 

2. În sensul articolelor 69 alin. (2) şi 70 alin. (1) și (2) din Constituţie:

- Până la expirarea termenului prevăzut de lege pentru încetarea situației de incompatibilitate, deputatul va opta între mandatul de deputat şi funcţia care generează incompatibilitatea, demisionând din una dintre funcţii. În cazul prezentării cererii de demisie din funcția de deputat de către deputatul aflat în situația de incompatibilitate, mandatul de deputat încetează în momentul depunerii cererii.

- Dacă starea de incompatibilitate continuă să existe la expirarea termenului prevăzut de lege, deputatul este considerat demisionat de drept din funcţia de deputat. Mandatul de deputat încetează de drept la data expirării termenului legal stabilit în vederea înlăturării situației de incompatibilitate.

- Demisia se aduce la cunoştinţa Parlamentului, care declară mandatul vacant.

3. În sensul articolelor 70 alin. (1), 99, 100 şi 103 din Constituţie, la constituirea noului Parlament, în cazul alegerii membrilor în exercițiu ai Guvernului demisionar în funcția de deputat, aceștia pot cumula funcțiile până la data depunerii jurământului de către membrii noului Guvern.

4. Se declară neconstituţional alin. (2) al art.5 din Legea nr.39-XIII din 7 aprilie 1994 despre statutul deputatului în Parlament.

Hotărârea Curţii Constituţionale este definitivă, nu poate fi supusă nici unei căi de atac, intră în vigoare la data adoptării şi se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

Tel +373 22 25-37-08
Fax +373 22 25-37-46
Copyright © 2020 Curtea Constituţională a Republicii Moldova. Toate drepturile rezervate.