print
Declararea neconstituționalității măsurii de siguranţă „castrarea chimică” (Sesizarea nr. 11a/2013)
04.07.2013
9780 Accesări

La 4 iulie 2013 Curtea Constituţională a pronunţat hotărârea pentru controlul constituţionalităţii literei b1) din alineatul (2) al articolului 98 şi articolului 1041 din Codul penal şi articolelor 174 alin.(31) şi 2911 din Codul de executare, în redacţia Legii nr. 34 din 24 mai 2012 pentru completarea unor acte legislative (Sesizarea nr. 11a/2013) 

 

 

Circumstanţele cauzei

 

La originea cauzei se află sesizarea depusă la Curtea Constituţională în data de 23 aprilie 2013, de către avocatul parlamentar, dl Anatolie Munteanu, privind controlul constituţionalităţii articolelor 98 alin. (2) lit. b1) şi 1041 din Codul penal şi sintagmei „în ultimele 3 luni de ispăşire a pedepsei închisorii” cuprinsă în articolul 2911 din Codul de executare, în redacţia Legii nr. 34 din 24 mai 2012 pentru completarea unor acte legislative.  

Prevederile contestate vizează instituirea măsurii de siguranţă „castrarea chimică” a infractorilor ce atentează la inviolabilitatea sexuală a altor persoane,  inclusiv a minorilor, în scopul înlăturării unui pericol şi preîntâmpinării faptelor prevăzute de legea penală, precum şi modalitatea aplicării acestei măsuri de siguranţă.

Autorul sesizării a pretins că prevederile contestate vin în contradicţie cu articolele 24 alin. (1) şi (2), 28, şi 54 alin. (2) şi (3) din Constituţie, 3 şi 8 din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, 7, 10 alin. (1) şi (3) şi 17 din Pactul internaţional cu privire la drepturile civile şi politice, 2 din Convenţia împotriva torturii şi altor pedepse ori tratamente cu cruzime, inumane sau degradante, precum şi cu articolele 1, 2 şi 5 din Convenţia Europeană pentru protecţia drepturilor omului şi a demnităţii fiinţei umane faţă de aplicaţiile biologiei şi medicinii.

Sesizarea a fost judecată de către Curtea Constituţională, în următoarea componenţă:

Dl Alexandru TĂNASE, preşedinte, 

Dl Aurel BĂIEŞU,

Dl Igor DOLEA,

Dl Petru RAILEAN, judecători

 

Concluziile Curţii

 

Curtea Constituțională a menționat că violul şi acţiunile violente cu caracter sexual constituie încălcări grave, directe şi brutale aduse vieţii sexuale a persoanei. Infracţiunile date se caracterizează printr-un pericol social sporit, aducând în primul rând, o atingere nemijlocită inviolabilităţii sexuale şi libertăţii sexuale a persoanei, provocând şi consecinţe profund dăunătoare pe plan social, întrucât respectarea atributelor inalienabile ale personalităţii umane în sfera vieţii sexuale constituie una din bazele existenţei societăţii.

 

Curtea a reţinut că, pornind de la pericolul care îl prezintă asemenea tip de infracţiuni cum este violul, statul are obligaţia pozitivă de a  elabora o legislaţie eficientă care ar descuraja săvârșirea unor asemenea infracțiuni. Una din metodele de descurajare  a infracţiunilor de viol sau acţiuni violente cu caracter sexual sunt pedepsele şi măsurile severe. Astfel, Curtea observă că potrivit legislației penale pentru astfel de infracțiuni instanța de judecată poate aplica chiar și detențiunea pe viață.

 

Curtea a remarcat că faptele legate de acţiuni violente cu caracter sexual poartă un caracter deosebit  în situaţia când sunt îndreptate împotriva copiilor. Dreptul la demnitate umană şi integritate psihologică implică o atenţie deosebită în cazul în care un copil este victima violenţei.

 

Totodată, audiind argumentele părților, Curtea a reţinut că măsura de siguranţă castrarea chimică a infractorilor ce atentează la inviolabilitatea sexuală a altor persoane,  inclusiv a minorilor, reprezintă în sine o intervenţie în domeniul sănătăţii. Aceasta intervenţie nu poate fi efectuată, decât cu consimţământul liber şi în cunoştinţă de cauză a persoanei vizate, în circumstanțe clare și în urma constatării necesității unei asemenea măsuri de către experți în domeniu.

Curtea a concluzionat că instituirea obligativităţii de aplicare a măsurii de siguranţă castrarea chimică contravine dreptului fundamental la integritate fizică şi psihică a persoanei, garantat de articolul 24 din Constituţie şi articolul 3 din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale. Această măsură fiind aplicată contra voinţei persoanei, fără o concluzie medicală prealabilă şi fără o supraveghere medicală ulterioară aplicării reprezintă în sine  tratament inuman.

Curtea a reţinut că prevederile legale contestate vin in contradicţie cu concluziile Comitetului European pentru Prevenirea Torturii şi Tratamentelor sau Pedepselor Inumane sau Degradante (CPT), potrivit cărora aplicarea automată a castrării chimice în cazul unor anumite categorii de infracţiuni este inacceptabilă, iar decizia cu privire la aplicarea tratamentului urmează a fi luată în baza unei examinări individuale. Potrivit concluziilor CPT, castrarea chimică poate fi  aplicată doar cu acordul condamnatului, iar persoana trebuie informată despre efectele adverse ale tratamentului.

 

 

Hotărârea Curţii  

Pornind de la argumentele invocate mai sus, Curtea Constituţională a declarat neconstituţinale litera b1) din alineatul (2) al articolului 98 şi articolul 1041 din Codul penal şi articolele 174 alin.(31) şi 2911 din Codul de executare, în redacţia Legii nr. 34 din 24 mai 2012 pentru completarea unor acte legislative.

Hotărârea Curţii Constituţionale este definitivă, nu poate fi supusă nici unei căi de atac, intră în vigoare la data adoptării şi se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

 

 

Tel +373 22 25-37-08
Fax +373 22 25-37-46
Copyright © 2020 Curtea Constituţională a Republicii Moldova. Toate drepturile rezervate.