Prima   |  Organizarea Curții   |  Secretariat   |  Secţia finanţe şi logistică

Secţia Finanţe şi Logistică

Secţia Finanţe şi Logistică
Serviciul finanţe şi contabilitate
Serviciul logistic

 

Secţia finanţe şi logistică constituie o subdiviziune a Secretariatului Curţii.

Competenţa Secţiei finanţe şi logistică:

 • coordonează compartimentele din structura secţiei;
 • răspunde pentru gestiunea activităţii economico-financiare a Curţii;
 • asigură fundamentarea şi elaborarea proiectului de buget al Curţii Constituţionale;
 • răspunde de efectuarea controlului financiar periodic;
 • asigură utilizarea resurselor financiare în limita bugetului aprobat;
 • asigură administrarea patrimoniului Curţii Constituţionale;
 • asigură, supraveghează şi răspunde de buna desfăşurare a contractelor încheiate de Curtea Constituţională;
 • asigură mijloacele logistice şi serviciile necesare bunei desfăşurări a activităţii Curţii Constituţionale;
 • ţine evidenţa angajamentelor legale şi bugetare şi execută plăţile ordonanţate, în vederea onorării tuturor obligaţiilor asumate de Curte în raport cu terţii;
 • întocmeşte instrumentele de plată şi le depune în termenele legale pentru efectuarea plăţii;
 • întocmeşte documentele privind gestiunea monetarului şi pe cele referitoare la depunerea/retragerea în/din trezorerie a sumelor ordonanţate;
 • întocmeşte bilanţul contabil şi situaţia privind principalii indicatori economico-financiari în vederea raportării acestora, precum şi diverse raportări lunare, conform prevederilor legale în vigoare;
 • organizează inventarierea patrimoniului, efectuează evaluarea rezultatelor acestei operaţiuni şi completează registrul de inventar conform posturilor din bilanţul contabil;
 • organizează arhiva cu documentele contabile aferente execuţiei bugetare, clasează, îndosariază şi păstrează, potrivit legii, toate actele justificative privind plăţile efectuate;
 • organizează şi derulează controlul privind respectarea disciplinei de casă, precum şi gestionarea şi transportul numerarului;
 • execută controlul financiar de gestiune asupra gospodăririi mijloacelor materiale şi băneşti şi avizează documentele în care sunt consemnate operaţiuni patrimoniale;
 • colaborează cu controlorul financiar delegat şi cu auditorul intern pentru soluţionarea în timp util a operaţiunilor financiare cu grad sporit de dificultate;

 

 

 

 

 
 
Tel.: +373 22 25-37-08
Fax.: +373 22 25-37-46
Total vizitatori: 6430421  //   Vizitatori ieri: 2629  //   azi: 1897  //   Online: 32
Acces rapid