Hotărârea nr. 3 din 15.02.2018

Hotărârea nr. 3 din 15.02.2018 privind validarea unui mandat de deputat în Parlamentul Republicii Moldova


Subiectul sesizării: Comisia Electorală Centrală
Tipul hotărârii: validarea unui mandat de deputat
Prevedere: declararea calității de deputat


Hotărârea Curții Constituționale:
1. h_3_15.02.2018_ro.pdf
2. h_3_15.02.2018_ru.pdf


Sesizare:


HOTĂRÂRE
PRIVIND VALIDAREA
unui mandat de deputat în Parlamentul Republicii Moldova
(Sesizarea nr 22e/2018)

CHIŞINĂU
15 februarie 2018

În numele Republicii Moldova,
Curtea Constituţională, statuând în următoarea componenţă:
Dl Aurel BĂIEȘU, președinte al ședinței,
Dl Igor DOLEA,
Dna Victoria IFTODI,
Dl Victor POPA,
Dl Veaceslav ZAPOROJAN, judecători,
cu participarea grefierului dna Eugenia Mîța,

Având în vedere sesizarea depusă la 13 februarie 2018,
înregistrată la aceeaşi dată,
Examinând sesizarea în şedinţă plenară publică,
Având în vedere actele şi lucrările dosarului,
Deliberând în camera de consiliu,

Pronunţă următoarea hotărâre:

PROCEDURA

1. La originea cauzei se află sesizarea Comisiei Electorale Centrale privind validarea unui mandat de deputat în Parlamentul Republicii Moldova, depusă la Curtea Constituţională la 13 februarie 2018, în temeiul articolelor 62, 69 alin. (1) şi 135 alin. (1) lit. e) din Constituţie, 4 alin. (1) lit. e) din Legea cu privire la Curtea Constituţională şi 4 alin. (1) lit. e), 16 alin. (1) şi 38 alin. (4) din Codul jurisdicţiei constituţionale.

2. Prin decizia Curţii Constituţionale din 14 februarie 2018 sesizarea a fost declarată admisibilă, fără a prejudeca fondul cauzei.

3. La şedinţa publică a Curţii a participat dna Rodica Ciubotaru, vicepreședintele Comisiei Electorale Centrale. Reprezentantul fracţiunii parlamentare a Partidului Liberal Democrat din Moldova și candidatul supleant nu s-au prezentat la ședință.

LEGISLAŢIA PERTINENTĂ

4. Prevederile relevante ale Constituţiei (republicată în M.O., 2016, nr.78, art. 140) sunt următoarele:

Articolul 62
Validarea mandatului de deputat

„Curtea Constituţională, la propunerea Comisiei Electorale Centrale, hotărăşte validarea mandatului de deputat sau nevalidarea lui în cazul încălcării legislaţiei electorale."

Articolul 69
Mandatul deputaţilor

„(1) Deputaţii intră în exerciţiul mandatului sub condiţia validării.

[...]."

5. Prevederile relevante ale Codului jurisdicţiei constituţionale nr. 502-XIII din 16 iunie 1995 (M.O., 1995, nr.53-54, art.597) sunt următoarele:

Articolul 4
Competenţa în materie a Curţii Constituţionale

„(1) În exercitarea jurisdicţiei constituţionale, Curtea Constituţională:

[...]

e) confirmă rezultatele alegerii Parlamentului şi a Preşedintelui Republicii Moldova, validează mandatele deputaţilor şi al Preşedintelui Republicii Moldova;

[...]."

6. Prevederile relevante ale Legii cu privire la Curtea Constituţională nr. 317-XIII din 13 decembrie 1994 (M.O.,1995, nr.8, art.86) sunt următoarele:

Articolul 4
Atribuţiile

„(1) Curtea Constituţională:

[...]

e) confirmă rezultatele alegerii Parlamentului şi a Preşedintelui Republicii Moldova, validează mandatele deputaţilor şi al Preşedintelui Republicii Moldova;

[...]."

7. Prevederile relevante ale Hotărârii Parlamentului nr. 13 din 8 februarie 2018 sunt următoarele:

„Art.1. - Se ia act de cererea de demisie a deputatului în Parlament Iurie LEANCĂ, ales din partea Partidului Liberal Democrat din Moldova.

Art.2. - Se declară vacant un mandat de deputat în Parlament, care aparține Partidului Liberal Democrat din Moldova.

Art.3. - Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării."

ÎN DREPT

8. Prin Hotărârea nr. 13 din 8 februarie 2018, Parlamentul Republicii Moldova a declarat vacant un mandat de deputat pe lista Partidului Liberal Democrat din Moldova, ca urmare a demisiei deputatului Iurie Leancă, ales din partea acestui partid.

9. Comisia Electorală Centrală, prin Hotărârea nr. 1406 din 13 februarie 2018, a luat act de vacanţa unui mandat de deputat și a înaintat Curţii Constituţionale propunerea de a declara ales în calitate de deputat în Parlamentul Republicii Moldova, cu validarea mandatului, pe dl Sergiu Ceauș, candidat supleant pe lista Partidului Liberal Democrat din Moldova, prezentând materialele respective.

10. Astfel, în conformitate cu prevederile articolului 62 din Constituţie, Curtea Constituţională, la propunerea Comisiei Electorale Centrale, hotărăşte validarea mandatului de deputat sau nevalidarea lui în cazul încălcării legislaţiei electorale.

11. Potrivit articolului 69 alin. (1) din Constituţie, deputaţii intră în exerciţiul mandatului sub condiţia validării.

12. De asemenea, în conformitate cu art. 4 alin. (1) lit. a) din Codul jurisdicției constituționale și art. 4 alin. (1) lit. a) din Legea cu privire la Curtea Constituţională, Curtea Constituţională confirmă rezultatele alegerii Parlamentului și validează mandatele deputaţilor.

13. Curtea menționează că candidatul supleant va fi declarat ales de către Curtea Constituţională, la adresarea Comisiei Electorale Centrale, dacă, din anumite motive, un mandat de deputat aparţinând partidului pe care îl reprezintă va deveni vacant.

14. Din materialele Comisiei Electorale Centrale rezultă că a devenit vacant un mandat de deputat în Parlament aparţinând Partidului Liberal Democrat din Moldova.

15. La 9 decembrie 2014, prin Hotărârea nr. 29, Curtea Constituţională a confirmat rezultatele alegerilor pentru Parlamentul Republicii Moldova din 30 noiembrie 2014, cu validarea mandatelor deputaţilor aleşi, și a confirmat listele candidaților supleanți la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova.

16. Astfel, dl Sergiu Ceauș se regăsește pe lista candidaţilor supleanţi la funcţia de deputat în Parlamentul Republicii Moldova de legislatura a XX-a din partea Partidului Liberal Democrat din Moldova.

17. Totodată, la validarea mandatului de deputat în Parlament se ține cont de declarația candidatului supleant pe lista Partidului Liberal Democrat din Moldova, dl Nicolae Fachira, prin care a refuzat atribuirea mandatului de deputat.

18. Candidatul supleant dl Sergiu Ceauș a prezentat Comisiei Electorale Centrale declaraţia prin care a acceptat mandatul de deputat în Parlamentul Republicii Moldova.

19. În şedinţa plenară nu au fost stabilite circumstanţe de natură să împiedice validarea mandatului de deputat în Parlament atribuit de Comisia Electorală Centrală dlui Sergiu Ceauș, a.n. 1976, domiciliat în s. Stăuceni, mun. Chișinău, jurist, candidat supleant pe lista Partidului Liberal Democrat din Moldova.

Pentru considerentele expuse, în conformitate cu prevederile articolelor 140 alin. (2) din Constituţie, 26 din Legea cu privire la Curtea Constituţională, 4 alin. (1) lit. e) şi 62 lit. d) din Codul jurisdicţiei constituţionale, Curtea Constituţională

HOTĂRĂŞTE:

1. Se declară ales în calitate de deputat în Parlamentul Republicii Moldova, cu validarea mandatului, dl Sergiu Ceauș, pe lista Partidului Liberal Democrat din Moldova.

2. Prezenta hotărâre este definitivă, nu poate fi supusă nici unei căi de atac, intră în vigoare la data adoptării şi se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

Preşedinte al ședinței                                     Aurel BĂIEȘU

Chişinău, 15 februarie 2018
HCC nr. 3
Dosarul nr. 22e/2018

Tel.: +373 22 25-37-08
Fax.: +373 22 25-37-46
Total vizitatori: 4931390  //   Vizitatori ieri: 3222  //   azi: 2193  //   Online: 81
Acces rapid