Hotărârea nr. 21 din 07.06.2017

Hotărârea nr. 21 din 07.06.2017 privind validarea unor mandate de deputat în Parlamentul Republicii Moldova


Subiectul sesizării: Comisia Electorală Centrală
Tipul hotărârii: validarea unui mandat de deputat
Prevedere: declararea calității de deputat


Hotărârea Curții Constituționale:
1. ro-HCC78e2017-002dd48c.pdf
2. h_21_78e_2017_rus.pdf


Sesizare:


HOTĂRÂRE
PRIVIND VALIDAREA
unor mandate de deputat în Parlamentul Republicii Moldova
(Sesizarea nr 78e/2017)

CHIŞINĂU
7 iunie 2017

În numele Republicii Moldova,
Curtea Constituţională, statuând în următoarea componenţă:
Dl Tudor PANȚÎRU, preşedinte,
Dl Aurel BĂIEȘU,
Dl Igor DOLEA,
Dna Victoria IFTODI,
Dl Veaceslav ZAPOROJAN, judecători,
cu participarea dnei Eugenia Mîța, grefier,

Având în vedere sesizarea depusă la 6 iunie 2017,
înregistrată la aceeaşi dată,
Examinând sesizarea în şedinţă plenară publică,
Având în vedere actele şi lucrările dosarului,
Deliberând în camera de consiliu,

Pronunţă următoarea hotărâre:

PROCEDURA

1. La originea cauzei se află sesizarea Comisiei Electorale Centrale privind validarea mandatelor de deputat în Parlamentul Republicii Moldova, depusă la Curtea Constituţională la 6 iunie 2017, în temeiul articolelor 62, 69 alin. (1) şi 135 alin. (1) lit. e) din Constituţie, 4 alin. (1) lit. e) din Legea cu privire la Curtea Constituţională şi 4 alin. (1) lit. e), 16 alin. (1) şi 38 alin.(4) din Codul jurisdicţiei constituţionale.

2. Prin decizia Curţii Constituţionale din 6 iunie 2017 sesizarea a fost declarată admisibilă, fără a prejudeca fondul cauzei.

3. La şedinţa publică a Curţii au participat Secretarul Comisiei Electorale Centrale, dl Veaceslav Agrigoroae, și reprezentantul fracţiunii parlamentare a Partidului Socialiștilor din Republica Moldova, dl Adrian Lebedinschi.

LEGISLAŢIA PERTINENTĂ

4. Prevederile relevante ale Constituţiei (republicată în M.O., 2016, nr.78, art.140) sunt următoarele:

Articolul 62
Validarea mandatului de deputat

„Curtea Constituţională, la propunerea Comisiei Electorale Centrale, hotărăşte validarea mandatului de deputat sau nevalidarea lui în cazul încălcării legislaţiei electorale."

Articolul 69
Mandatul deputaţilor

„(1) Deputaţii intră în exerciţiul mandatului sub condiţia validării.

[...]."

5. Prevederile relevante ale Codului electoral nr. 1381-XIII din 21 noiembrie 1997 (M.O., 1997, nr. 81, art. 667) sunt următoarele:

Articolul 88
Atribuirea mandatelor

„[...]

(2) Candidaţii incluşi în listele concurenţilor electorali care au trecut pragul de reprezentare stabilit la art. 86, dar nu au fost aleşi, sunt declaraţi supleanţi. Candidatul supleant va fi declarat ales de către Curtea Constituţională, la adresarea Comisiei Electorale Centrale, dacă, din anumite motive, un mandat de deputat aparţinând partidului, altei organizaţii social-politice sau blocului electoral pe care îl reprezintă va deveni vacant. Candidatul supleant poate refuza mandatul de deputat, depunând o declaraţie în scris la Comisia Electorală Centrală.

[...]."

Articolul 89
Confirmarea rezultatelor alegerilor și validarea mandatelor
de către Curtea Constituțională

„[...]

(2) În termen de 10 zile de la primirea actelor de la Comisia Electorală Centrală, dar nu mai devreme de soluţionarea definitivă de către instanţele de judecată a contestaţiilor depuse conform procedurilor stabilite de legislaţie, Curtea Constituţională confirmă sau infirmă, printr-un aviz, legalitatea alegerilor. Concomitent, Curtea Constituţională validează mandatele deputaţilor aleşi şi confirmă listele candidaţilor supleanţi.

[...]."

6. Prevederile relevante ale Hotărârii Parlamentului nr. 85 din 25 mai 2017 sunt următoarele:

„Art. 1. - Se ia act de cererea de demisie a domnului deputat în Parlament Andrei NEGUŢA, ales din partea Partidului Socialiştilor din Republica Moldova.

Art. 2. - Se declară vacant un mandat de deputat în Parlament, care aparține Partidului Socialiștilor din Republica Moldova.

Art. 3. - Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării."

7. Prevederile relevante ale Hotărârii Parlamentului nr. 86 din 25 mai 2017 sunt următoarele:

„Art.1. - Se ia act de cererea de demisie a domnului deputat în Parlament Victor SOROCEAN, ales din partea Partidului Socialiştilor din Republica Moldova.

Art. 2. - Se declară vacant un mandat de deputat în Parlament, care aparţine Partidului Socialiştilor din Republica Moldova.

Art. 3. - Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării."

ÎN DREPT

8. Prin Hotărârile nr. 85 şi nr. 86 din 25 mai 2017, Parlamentul Republicii Moldova a declarat vacante două mandate de deputat pe lista Partidului Socialiștilor din Republica Moldova, ca urmare a demisiei deputaților în Parlament Andrei Neguţa și Victor Sorocean, aleși din partea acestui partid.

9. Comisia Electorală Centrală, prin Hotărârea nr. 949 din 6 iunie 2017, a luat act de vacanţa a două mandate de deputat și a înaintat Curţii Constituţionale propunerea de a declara aleşi în calitate de deputaţi în Parlamentul Republicii Moldova, cu validarea mandatelor, pe dl Oleg Cuciuc și dl Sergiu Groza, candidați supleanți pe lista Partidului Socialiștilor din Republica Moldova, prezentând materialele respective.

10. Astfel, în conformitate cu prevederile articolului 62 din Constituţie, Curtea Constituţională, la propunerea Comisiei Electorale Centrale, hotărăşte validarea mandatului de deputat sau nevalidarea lui în cazul încălcării legislaţiei electorale.

11. Potrivit articolului 69 alin. (1) din Constituţie, deputaţii intră în exerciţiul mandatului sub condiţia validării.

12. În conformitate cu articolul 88 alin. (2) din Codul electoral, candidaţii incluşi în listele concurenţilor electorali care au trecut pragul de reprezentare stabilit la art. 86, dar nu au fost aleşi, sunt declaraţi supleanţi. Candidatul supleant va fi declarat ales de către Curtea Constituţională, la adresarea Comisiei Electorale Centrale, dacă, din anumite motive, un mandat de deputat aparţinând partidului pe care îl reprezintă va deveni vacant.

13. Din materialele Comisiei Electorale Centrale rezultă că au devenit vacante două mandate de deputat în Parlament aparţinând Partidului Socialiștilor din Republica Moldova.

14. La 9 decembrie 2014, prin Hotărârea nr. 29, Curtea Constituţională a confirmat rezultatele alegerilor pentru Parlamentul Republicii Moldova din 30 noiembrie 2014, cu validarea mandatelor deputaţilor aleşi, și a confirmat listele candidaților supleanți la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova.

15. Astfel, dl Oleg Cuciuc și dl Sergiu Groza se regăsesc pe lista candidaţilor supleanţi la funcţia de deputat în Parlamentul Republicii Moldova de legislatura a XX-a din partea Partidului Socialiștilor din Republica Moldova.

16. Candidaţii supleanţi dl Oleg Cuciuc și dl Sergiu Groza au prezentat Comisiei Electorale Centrale declaraţiile prin care au acceptat mandatul de deputat în Parlamentul Republicii Moldova.

17. În şedinţa plenară nu au fost stabilite circumstanţe de natură să împiedice validarea mandatelor de deputat în Parlament atribuite de Comisia Electorală Centrală:

- dlui Oleg Cuciuc, a.n. 1971, domiciliat în s. Sălcuţa, r. Căuşeni, inginer-tehnolog, candidat supleant pe lista Partidului Socialiștilor din Republica Moldova;

- dlui Sergiu Groza, a.n. 1961, domiciliat în or. Floreşti, jurist, candidat supleant pe lista Partidului Socialiștilor din Republica Moldova.

Pentru considerentele expuse, în conformitate cu prevederile articolelor 140 alin. (2) din Constituţie, 26 din Legea cu privire la Curtea Constituţională, 4 alin. (1) lit. e) şi 62 lit. d) din Codul jurisdicţiei constituţionale, Curtea Constituţională

HOTĂRĂŞTE:

1. Se declară aleşi în calitate de deputaţi în Parlamentul Republicii Moldova, cu validarea mandatelor, dl Oleg Cuciuc și dl Sergiu Groza pe lista Partidului Socialiștilor din Republica Moldova.

2. Prezenta hotărâre este definitivă, nu poate fi supusă nici unei căi de atac, intră în vigoare la data adoptării şi se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

Preşedinte                                                                                                           Tudor PANȚÎRU

Chişinău, 7 iunie 2017
HCC nr. 21
Dosarul nr. 78e/2017

Tel.: +373 22 25-37-08
Fax.: +373 22 25-37-46
Total vizitatori: 4327595  //   Vizitatori ieri: 3000  //   azi: 2017  //   Online: 10
Acces rapid