Hotărârea nr. 16 din 05.05.2017

Hotărârea nr. 16 privind validarea unui mandat de deputat în Parlamentul Republicii Moldova


Subiectul sesizării: Comisia Electorală Centrală
Tipul hotărârii: validarea unui mandat de deputat
Prevedere: declararea calității de deputat


Hotărârea Curții Constituționale:
1. ro-h1605052017ro74b45.pdf
2. h_16_58e_2017_rus.pdf


Sesizare:


HOTĂRÂRE
PRIVIND VALIDAREA
unui mandat de deputat în Parlamentul Republicii Moldova
(Sesizarea nr. 58e/2017)

CHIŞINĂU
5 mai 2017

În numele Republicii Moldova,
Curtea Constituţională, statuând în următoarea componenţă:
Dl Victor POPA, președinte de ședință,
Dl Aurel BĂIEȘU,
Dl Tudor PANȚÎRU,
Dl Veaceslav ZAPOROJAN, judecători,
cu participarea dnei Ludmila Chihai, grefier,

Având în vedere sesizarea depusă la 5 mai 2017,
înregistrată la aceeaşi dată,
Examinând sesizarea în şedinţă plenară publică,
Având în vedere actele şi lucrările dosarului,
Deliberând în camera de consiliu,

Pronunţă următoarea hotărâre:

PROCEDURA

1. La originea cauzei se află sesizarea Comisiei Electorale Centrale privind validarea unui mandat de deputat în Parlamentul Republicii Moldova, depusă la Curtea Constituţională la 5 mai 2017, în temeiul articolelor 62, 69 alin. (1) şi 135 alin. (1) lit. e) din Constituţie, 4 alin. (1) lit.e) din Legea cu privire la Curtea Constituţională şi 4 alin. (1) lit. e), 16 alin. (1) şi 38 alin. (4) din Codul jurisdicţiei constituţionale.

2. Curtea Constituţională a decis admisibilitatea sesizării odată cu examinarea cauzei în fond.

3. La şedinţa publică a Curţii au participat Veaceslav Agrigoroae, secretarul Comisiei Electorale Centrale, și candidatul supleant Nicolae Olaru. Reprezentantul fracţiunii parlamentare a Partidului Liberal Democrat din Moldova nu a fost prezent la ședința Curții.

LEGISLAŢIA PERTINENTĂ

4. Prevederile relevante ale Constituţiei (M.O., 1994, nr. 1) sunt următoarele:

Articolul 62
Validarea mandatului de deputat

„Curtea Constituţională, la propunerea Comisiei Electorale Centrale, hotărăşte validarea mandatului de deputat sau nevalidarea lui în cazul încălcării legislaţiei electorale."

Articolul 69
Mandatul deputaţilor

„(1) Deputaţii intră în exerciţiul mandatului sub condiţia validării.

[...]."

5. Prevederile relevante ale Codului electoral nr. 1381-XIII din 21 noiembrie 1997 (M.O., 1997, nr. 81, art. 667) sunt următoarele:

Articolul 88
Atribuirea mandatelor

„[...]

(2) Candidaţii incluşi în listele concurenţilor electorali care au trecut pragul de reprezentare stabilit la art. 86, dar nu au fost aleşi, sunt declaraţi supleanţi. Candidatul supleant va fi declarat ales de către Curtea Constituţională, la adresarea Comisiei Electorale Centrale, dacă, din anumite motive, un mandat de deputat aparținând partidului, altei organizaţii social-politice sau blocului electoral pe care îl reprezintă va deveni vacant. Candidatul supleant poate refuza mandatul de deputat, depunând o declaraţie în scris la Comisia Electorală Centrală.

[...]."

Articolul 89
Confirmarea rezultatelor alegerilor și validarea mandatelor
de către Curtea Constituțională

„[...]

(2) În termen de 10 zile de la primirea actelor de la Comisia Electorală Centrală, dar nu mai devreme de soluţionarea definitivă de către instanţele de judecată a contestaţiilor depuse conform procedurilor stabilite de legislaţie, Curtea Constituţională confirmă sau infirmă, printr-un aviz, legalitatea alegerilor. Concomitent, Curtea Constituţională validează mandatele deputaţilor aleşi şi confirmă listele candidaţilor supleanţi.

[...]."

6. Prevederile relevante ale Hotărârii Parlamentului nr. 77 din 4 mai 2017 sunt următoarele:

„Art.1. - Se ia act de cererea de demisie a doamnei deputat în Parlament Liliana PALIHOVICI, aleasă din partea Partidului Liberal Democrat din Moldova.

Art.2. - Se declară vacant un mandat de deputat în Parlament, care aparține Partidului Liberal Democrat din Moldova.

Art.3. - Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării."

ÎN DREPT

7. Prin Hotărârea nr. 77 din 4 mai 2017, Parlamentul Republicii Moldova a declarat vacant un mandat de deputat pe lista Partidului Liberal Democrat din Moldova, ca urmare a demisiei deputatului dna Liliana Palihovici, aleasă din partea acestui partid.

8. Comisia Electorală Centrală, prin Hotărârea nr.916 din 5 mai 2017, a luat act de vacanţa unui mandat de deputat și a înaintat Curţii Constituţionale propunerea de a declara ales în calitate de deputat în Parlamentul Republicii Moldova, cu validarea mandatului, pe dl Nicolae Olaru, candidat supleant pe lista Partidului Liberal Democrat din Moldova, prezentând materialele respective.

9. Astfel, în conformitate cu prevederile articolului 62 din Constituţie, Curtea Constituţională, la propunerea Comisiei Electorale Centrale, hotărăşte validarea mandatului de deputat sau nevalidarea lui în cazul încălcării legislaţiei electorale.

10. Potrivit articolului 69 alin. (1) din Constituţie, deputaţii intră în exerciţiul mandatului sub condiţia validării.

11. În conformitate cu articolul 88 alin. (2) din Codul electoral, candidaţii incluşi în listele concurenţilor electorali care au trecut pragul de reprezentare stabilit la art. 86, dar nu au fost aleşi, sunt declaraţi supleanţi. Candidatul supleant va fi declarat ales de către Curtea Constituţională, la adresarea Comisiei Electorale Centrale, dacă, din anumite motive, un mandat de deputat aparţinând partidului pe care îl reprezintă va deveni vacant.

12. Din materialele Comisiei Electorale Centrale rezultă că a devenit vacant un mandat de deputat în Parlament aparţinând Partidului Liberal Democrat din Moldova.

13. La 9 decembrie 2014, prin Hotărârea nr. 29, Curtea Constituţională a confirmat rezultatele alegerilor pentru Parlamentul Republicii Moldova din 30 noiembrie 2014, cu validarea mandatelor deputaţilor aleşi, și a confirmat listele candidaților supleanți la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova.

14. Astfel, dl Nicolae Olaru se regăsește pe lista candidaţilor supleanţi la funcţia de deputat în Parlamentul Republicii Moldova de legislatura a XX-a din partea Partidului Liberal Democrat din Moldova.

15. Candidatul supleant dl Nicolae Olaru a prezentat Comisiei Electorale Centrale declaraţia, prin care a acceptat mandatul de deputat în Parlamentul Republicii Moldova.

16. În şedinţa plenară publică nu au fost stabilite circumstanţe de natură să împiedice validarea mandatului de deputat în Parlament atribuit de Comisia Electorală Centrală dlui Nicolae Olaru, a. n. 1958, domiciliat în r. Rezina, s. Sârcova, manager în administraţia publică, istoric, candidat supleant pe lista Partidului Liberal Democrat din Moldova.

Pentru considerentele expuse, în conformitate cu prevederile articolelor 140 alin. (2) din Constituţie, 26 din Legea cu privire la Curtea Constituţională, 4 alin. (1) lit. e) şi 62 lit. d) din Codul jurisdicţiei constituţionale, Curtea Constituţională

HOTĂRĂŞTE:

1. Se declară ales în calitate de deputat în Parlamentul Republicii Moldova, cu validarea mandatului, dl Nicolae Olaru, pe lista Partidului Liberal Democrat din Moldova.

2. Prezenta hotărâre este definitivă, nu poate fi supusă nici unei căi de atac, intră în vigoare la data adoptării şi se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

Preşedinte de ședință                                                                              Victor POPA

Chişinău, 5 mai 2017
HCC nr. 16
Dosarul nr. 58e/2017

Tel.: +373 22 25-37-08
Fax.: +373 22 25-37-46
Total vizitatori: 4329106  //   Vizitatori ieri: 2906  //   azi: 599  //   Online: 16
Acces rapid