Decizia nr. 118 din 18.11.2019

Decizia nr. 118 din 18.11.2019 de inadmisibilitate a sesizării nr. 176g/2019 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din articolul 335 alin. (11) din Codul penal (abuzul de serviciu în sectorul privat soldat cu urmări grave)


Subiectul sesizării: Judecătoria Chișinău, sediul Centru, avocat Borislav Babenco


Decizia:
1. d_118_2019_176g_2019_rou.pdf
2. d_118_2019_176g_2019_rus.pdf


Sesizări:


DECIZIE
DE INADMISIBILITATE
a sesizării nr. 176g/2019
privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din articolul 335 alin. (11) din Codul penal
(abuzul de serviciu în sectorul privat soldat cu urmări grave

CHIŞINĂU
18 noiembrie 2019

Curtea Constituţională, judecând în componenţa:
dlui Vladimir ȚURCAN, preşedinte,
dlui Eduard ABABEI,
dnei Domnica MANOLE,
dlui Nicolae ROȘCA,
dnei Liuba ȘOVA,
dlui Serghei ȚURCAN, judecători,
cu participarea dlui Gheorghe Reniță, asistent judiciar

Având în vedere sesizarea depusă și
înregistrată pe 9 octombrie 2019,
Examinând admisibilitatea sesizării menţionate,
Având în vedere actele şi lucrările dosarului,
Deliberând pe 18 noiembrie 2019 în camera de consiliu, 

Pronunță următoarea decizie: 

ÎN FAPT 

1.  La originea cauzei se află excepția de neconstituționalitate a textului „soldate cu urmări grave” din articolul 335 alin. (11) din Codul penal, ridicată de dl avocat Borislav Babenco, în dosarul nr. 1-982/2017, pendinte la Judecătoria Chișinău, sediul Centru.

2.  Sesizarea privind excepția de neconstituționalitate a fost trimisă la Curtea Constituțională pe 8 octombrie 2019, în baza articolului 135 alin. (1) literele a) și g) din Constituție.

 

A.  Circumstanțele litigiului principal 

3.  Pe rolul Judecătoriei Chișinău, sediul Centru, se află cauza penală de învinuire a dlui Vladimir Zagorneanu de comiterea infracțiunii prevăzute de articolul 335 alin. (11) din Codul penal [abuzul de serviciu în sectorul privat soldat cu urmări grave].

4.  Pe 7 octombrie 2019, în cadrul ședinței de judecată, dl avocat Borislav Babenco a ridicat excepția de neconstituționalitate a textului „soldate cu urmări grave” din articolul 335 alin. (11) din Codul penal.

5.  Printr-o încheiere din aceeași dată, Judecătoria Chișinău, sediul Centru, a admis cererea privind ridicarea excepției de neconstituționalitate și a trimis sesizarea către Curtea Constituțională, în vederea soluționării acesteia.

 

B. Legislația pertinentă 

6.  Prevederile relevante ale Constituției sunt următoarele:

Articolul 1

Statul Republica Moldova

„[...]

(3) Republica Moldova este un stat de drept, democratic, în care demnitatea omului, drepturile şi libertăţile lui, libera dezvoltare a personalităţii umane, dreptatea şi pluralismul politic reprezintă valori supreme şi sunt garantate.”

Articolul 22

Neretroactivitatea legii

„Nimeni nu va fi condamnat pentru acțiuni sau omisiuni care, în momentul comiterii, nu constituiau un act delictuos. De asemenea, nu se va aplica nici o pedeapsă mai aspră decât cea care era aplicabilă în momentul comiterii actului delictuos.”

Articolul 23

Dreptul fiecărui om de a-şi cunoaște drepturile și îndatoririle

„[...]

(2) Statul asigură dreptul fiecărui om de a-şi cunoaște drepturile şi îndatoririle. În acest scop statul publică şi face accesibile toate legile şi alte acte normative.” 

7.  Prevederile relevante ale Codului penal sunt următoarele:

Articolul 3

Principiul legalității

„(1) Nimeni nu poate fi declarat vinovat de săvârșirea unei infracțiuni, nici supus unei pedepse penale, decât în baza unei hotărâri a instanţei de judecată şi în strictă conformitate cu legea penală.

(2) Interpretarea extensivă defavorabilă şi aplicarea prin analogie a legii penale sunt interzise.”

Articolul 335

Abuzul de serviciu

„(1) Folosirea intenţionată de către o persoană care gestionează o organizaţie comercială, obştească sau o altă organizaţie nestatală ori care lucrează pentru o astfel de organizaţie a situaţiei de serviciu, a bunurilor organizaţiei în interes material, în alte interese personale sau în interesul terţilor, direct ori indirect, dacă aceasta a cauzat daune în proporţii considerabile intereselor publice sau drepturilor şi intereselor ocrotite de lege ale persoanelor fizice sau juridice,

se pedepseşte cu amendă în mărime de la 650 la 1150 unităţi convenţionale sau cu închisoare de pînă la 3 ani, în ambele cazuri cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 2 la 5 ani.

(11) Acţiunile prevăzute la alin.(1), soldate cu urmări grave,

se pedepsesc cu amendă în mărime de la 1350 la 2350 unităţi convenţionale sau cu închisoare de la 2 la 6 ani, în ambele cazuri cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 2 la 5 ani.

[...].”

 

ÎN DREPT 

A. Argumentele autorului excepției de neconstituționalitate 

8.  În argumentarea excepției de neconstituționalitate, autorul pretinde că textul articolului 335 alin. (11) din Codul penal – „soldate cu urmări grave” – nu corespunde exigențelor calității legii penale. Legea nu stabilește semnificația noțiunii „urmări grave”. Semnificația acesteia ar fi stabilită, în practică, printr-o interpretare subiectivă și discreționară a organului de urmărire penală și a instanței de judecată, fapt care generează abuzuri din partea celor dotați cu competența aplicării legii penale.

9.  În opinia sa, prevederile contestate contravin articolelor 1 alin. (3), 22 și 23 din Constituție.

 

B. Aprecierea Curții 

10.  Examinând admisibilitatea sesizării, Curtea constată următoarele.

11.  În conformitate cu articolul 135 alin. (1) lit. a) din Constituție, controlul constituționalității legilor, în prezenta cauză a Codului penal, ține de competența Curții Constituționale.

12. Curtea constată că excepția de neconstituționalitate a fost ridicată de către dl avocat Borislav Babenco, în dosarul nr. 1-982/2017, pendinte la Judecătoria Chișinău, sediul Centru. Astfel, sesizarea este formulată de către subiectul căruia i s-a conferit acest drept, în baza articolului 135 alin. (1) literele a) și g) din Constituție.

13. Obiectul excepției de neconstituționalitate îl constituie textul „soldate cu urmări grave” din articolul 335 alin. (11) din Codul penal, normă care stabilește răspunderea penală pentru abuzul de serviciu în sectorul privat.

14. Sub acest aspect, prin Hotărârea nr. 24 din 17 octombrie 2019, Curtea Constituțională a declarat neconstituțional, între altele, textul „acțiunile prevăzute la alin. (1), soldate cu urmări grave” din articolul 335 alin. (11) din Codul penal. Curtea a conchis că aceste prevederi nu îndeplinesc standardul de calitate a legii penale și, prin urmare, sunt contrare Constituției.

15. Astfel, există o hotărâre a Curții Constituționale prin care au fost declarate neconstituționale prevederile criticate.

16. În aceste condiții, excepția de neconstituționalitate a textului „soldate cu urmări grave” din articolul 335 alin. (11) din Codul penal trebuie declarată inadmisibilă. 

Din aceste motive, în baza articolului 26 din Legea cu privire la Curtea Constituțională și a articolelor 61 alin. (3) şi 64 din Codul jurisdicției constituționale, Curtea Constituțională

 

D E C I D E: 

1. Se declară inadmisibilă sesizarea privind excepția de neconstituționalitate a textului „soldate cu urmări grave” din articolul 335 alin. (11) din Codul penal, ridicată de dl avocat Borislav Babenco, în dosarul nr. 1-982/2017, pendinte la Judecătoria Chișinău, sediul Centru. 

2. Prezenta decizie este definitivă, nu poate fi supusă niciunei căi de atac, intră în vigoare la data adoptării şi se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

 

Președinte                                                            Vladimir ŢURCAN 

 

Chișinău, 18 noiembrie 2019
DCC nr. 118
Dosarul nr. 176g/2019

 

Tel.: +373 22 25-37-08
Fax.: +373 22 25-37-46
Total vizitatori: 6219577  //   Vizitatori ieri: 2795  //   azi: 284  //   Online: 87
Acces rapid