Decizia nr. 119 din 18.11.2019

Decizia nr. 119 din 18.11.2019 de inadmisibilitate a sesizării nr. 199g/2019 privind excepția de neconstituționalitate a articolelor 39 alin. (1) lit. g) și 47 alin. (3) din Legea nr. 161 din 18 iulie 2014 cu privire la administratorii autorizați


Subiectul sesizării: Judecătoria Chișinău, sediul Rîșcani, judecător Marcel Gandrabur


Decizia:
1. d_119_2019_199g_2019_rou.pdf
2. d_119_2019_199g_2019_rus.pdf


Sesizări:


DECIZIE
DE INADMISIBILITATE
a sesizării nr. 199g/2019
privind excepția de neconstituționalitate a articolelor 39 alin. (1) lit. g) și 47 alin. (3) din Legea nr. 161 din 18 iulie 2014 cu privire la administratorii autorizați

CHIŞINĂU
18 noiembrie 2019

Curtea Constituțională, judecând în componența:
dlui Vladimir ȚURCAN, preşedinte,
dlui Eduard ABABEI,
dnei Domnica MANOLE,
dlui Nicolae ROȘCA,
dnei Liuba ȘOVA,
dlui Serghei ȚURCAN, judecători,
cu participarea dnei Cristina Chihai, asistent judiciar,

Având în vedere sesizarea depusă pe 7 noiembrie 2019,
Înregistrată la aceeași dată,
Examinând admisibilitatea sesizării menționate,
Având în vedere actele și lucrările dosarului,
Deliberând pe 18 noiembrie 2019 în camera de consiliu,

Pronunță următoarea decizie:

 

ÎN FAPT

1. La originea cauzei se află excepția de neconstituționalitate a articolelor 39 alin. (1) lit. g) și 47 alin. (3) din Legea nr. 161 din 18 iulie 2014 cu privire la administratorii autorizați, ridicată de către dl Iuri Sorochin, în dosarul nr. 3-2120/19, pendinte la Judecătoria Chișinău, sediul Râșcani.

2. Excepția de neconstituționalitate a fost trimisă la Curtea Constituțională pe 7 noiembrie 2019 de către dl judecător Marcel Gandrabur din cadrul Judecătoriei Chișinău, sediul Râșcani, în baza articolului 135 alin. (1) literele a) și g) din Constituție.

 

A. Circumstanțele litigiului principal

3. Pe 29 octombrie 2018, dl Victor Nemțanu a înaintat o acțiune împotriva Ministerului Justiției al Republicii Moldova, având ca intervenient accesoriu Uniunea Administratorilor Autorizați din Republica Moldova, prin care a solicitat anularea ordinului în privința sa de încetare a activității în calitate de administrator autorizat.

4. Dl avocat Iuri Sorochin a solicitat ridicarea excepției de neconstituționalitate a articolelor 39 alin. (1) lit. g) și 47 alin. (3) din Legea nr.161 din 18 iulie 2014 cu privire la administratorii autorizați, referitoare la condițiile pierderii calității de membru al Uniunii administratorilor autorizați.

5. Prin încheierea din 29 octombrie 2019, Judecătoria Chișinău, sediul Râșcani, a admis ridicarea excepției de neconstituționalitate și a sesizat Curtea Constituțională, în vederea soluționării acesteia.

 

B. Legislația pertinentă

6.  Prevederile relevante ale Constituției sunt următoarele:

 

Articolul 41

Libertatea partidelor şi a altor organizații social-politice

„(1) Cetățenii se pot asocia liber în partide şi în alte organizații social-politice. Ele contribuie la definirea şi la exprimarea voinţei politice a cetăţenilor şi, în condiţiile legii, participă la alegeri.

[...]".

Articolul 43

Dreptul la muncă şi la protecţia muncii

„(1) Orice persoană are dreptul la muncă, la libera alegere a muncii, la condiţii echitabile şi satisfăcătoare de muncă, precum şi la protecţia împotriva șomajului.

[...]".

Articolul 46

Dreptul la proprietate privată și protecția acesteia

 „(1) Dreptul la proprietate privată, precum și creanțele asupra statului sunt garantate.

(2) Nimeni nu poate fi expropriat decât pentru o cauză de utilitate publică, stabilită potrivit legii, cu dreaptă și prealabilă despăgubire.

[...]".

7.  Prevederile relevante ale Legii nr. 161 din 18 iulie 2014 cu privire la administratorii autorizați sunt următoarele:

Articolul 39

Încetarea activității administratorului

(1) Încetarea activităţii administratorului are la bază următoarele temeiuri:
a) cererea administratorului;
b) administratorul nu mai întruneşte condiţia prevăzută la art.12 lit.a);
c) autorizarea administratorului s-a făcut în baza unor date neautentice sau documente false;
d) activitatea administratorului a fost suspendată şi reluarea acesteia nu a fost solicitată în termenul stabilit la art.38 alin.(3).
e) sancţionarea administratorului potrivit art.36 alin.(2) pct.4);
f) administratorul a fost condamnat printr-o sentinţă rămasă irevocabilă pentru o infracţiune săvârșită cu intenţie;
g) administratorul a pierdut calitatea de membru al Uniunii administratorilor autorizaţi în condiţiile art.47 alin.(3).

 [...]".

Articolul 47

Calitatea de membru al Uniunii administratorilor autorizaţi

„(1) Calitatea de membru al Uniunii administratorilor autorizaţi este o condiţie obligatorie pentru exercitarea activităţii de administrator, iar pierderea calităţii de membru al Uniunii are ca efect încetarea activităţii administratorului în condiţiile prezentei legi.

(2) Administratorii participă la activitatea Uniunii administratorilor autorizaţi în condiţiile prezentei legi, conform Statutului Uniunii şi deciziilor Congresului Uniunii.

(3) Administratorul are obligaţia să achite contribuţiile obligatorii la bugetul Uniunii administratorilor autorizaţi în mărimea şi în termenele stabilite de Statutul Uniunii. Dacă restanţele la contribuţiile obligatorii nu sunt achitate în termen de cel mult un an, Congresul Uniunii poate decide încetarea calităţii de membru a administratorului."

ÎN DREPT

 

A. Argumentele autorului excepției de neconstituționalitate 

8. În argumentarea excepției de neconstituționalitate, autorul pretinde că autorizația de administrator autorizat a obținut-o anterior înființării Uniunii administratorilor autorizați din Republica Moldova. Totodată, acesta susține că nu a depus nicio solicitare de aderare la Uniune și nimeni nu-i poate îngrădi dreptul său de a se asocia cu alți administratori.

9. De asemenea, autorul consideră că autorizația conferită de Ministerul Justiției al Republicii Moldova constituie proprietatea privată a persoanei care a dobândit-o și o deține în mod implicit, iar administratorul autorizat are dreptul și este liber să activeze în domeniul justiției. Autorul menționează că retragerea autorizației constituie motivul pentru care devine șomer, fără posibilitatea de a mai activa în domeniul pe care și l-a ales ca profesie.

10. Potrivit autorului excepției, dispozițiile contestate sunt contrare articolelor 1 alin. (3), 4 alin. (2), 20, 23 alin. (2), 26 alin. (1) și (2), 41, 43, 46, 54 alin. (1) și 127  din Constituție.

 

B. Aprecierea Curții

 

11.Examinând admisibilitatea sesizării privind excepția de neconstituționalitate, Curtea constată următoarele.

12. În conformitate cu articolul 135 alin. (1) lit. a) din Constituție, controlul constituționalității legilor, în prezenta cauză a Legii cu privire la administratorii autorizați, ține de competența Curții Constituționale.

13. Curtea constată că sesizarea privind excepția de neconstituționalitate a fost ridicată de către dl avocat Iuri Sorochin, în dosarul nr. 3-2120/19, pendinte la Judecătoria Chișinău, sediul Râșcani. Sesizarea este formulată de către subiectul abilitat cu acest drept, în baza articolului 135 alin. (1) literele a) și g) din Constituție, așa cum a fost interpretat acesta prin Hotărârea Curţii Constituţionale nr. 2 din 9 februarie 2016.

14. Obiectul excepției de neconstituționalitate îl constituie prevederile articolelor 39 alin. (1) lit. g) și 47 alin. (3) din Legea nr. 161 din 18 iulie 2014 cu privire la administratorii autorizați.

15. Curtea menționează că dispozițiile criticate au mai constituit obiect al unei sesizări a aceluiași autor, din perspectiva acelorași critici de neconstituționalitate. Astfel, prin Decizia nr. 85 din 19 iunie 2019 Curtea a declarat inadmisibilă sesizarea privind excepția de neconstituționalitate a articolelor 39 alin. (1) lit. g) și 47 alin. (3) din Legea nr. 161 din 18 iulie 2014 cu privire la administratorii autorizați.

16. În Decizia menționată supra, Curtea a reținut că legislatorul poate institui forme speciale de asociere, pentru a proteja unele interese generale şi pornind de la obiectivul pe care îl urmăresc. Astfel, Uniunea administratorilor autorizați se circumscrie unei asemenea situații și nu poate fi considerată asociație în sensul dreptului la libera asociere, prevăzut de articolul 41 din Constituție (§17).

17. De asemenea, în paragraful 19 al acestei Decizii, Curtea a relevat că normele contestate prevăzute la articolele 39 alin. (1) lit. g) și 47 alin. (3) din Legea nr. 161 din 18 iulie 2014 cu privire la administratorii autorizați nu constituie o ingerință disproporționată în exercitarea dreptului la muncă.

18.  Curtea constată că judecătorul Marcel Gandrabur nu  a verificat, potrivit paragrafului 82 din Hotărârea nr. 2 din 9 februarie 2016, condițiile pe care trebuie să le întrunească o sesizare, și anume: (1) obiectul excepției intră în categoria actelor cuprinse la articolul 135 alin. (1) lit. a) din Constituție; (2) excepția este ridicată de către una din părți sau reprezentantul acesteia, sau indică faptul că este ridicată de către instanţa de judecată din oficiu; (3) prevederile contestate urmează a fi aplicate la soluționarea cauzei; (4) nu există o hotărâre anterioară a Curții având ca obiect prevederile contestate.

19. Rezumând cele expuse supra, Curtea remarcă că sesizarea privind excepția ridicată de către dl avocat Iuri Sorochin este repetitivă și nu întrunește una din condițiile de ridicare a excepției de neconstituționalitate reținute în Hotărârea nr. 2 din 9 februarie 2016, deoarece există o decizie anterioară a Curții având ca obiect aceleași prevederi și aceleași critici de neconstituționalitate.

20. Totodată, având în vedere că nu au intervenit elemente noi, de natură să determine schimbarea acestei jurisprudenţe, atât considerentele, cât şi soluţia din decizia menţionată îşi păstrează valabilitatea şi în prezenta cauză.

21. Prin urmare, Curtea reține că sesizarea privind excepția de neconstituționalitate nu întrunește condițiile de admisibilitate și nu poate fi acceptată pentru examinare în fond.

Din aceste motive, în baza articolului 26 alin. (1) din Legea cu privire la Curtea Constituțională și a articolelor 42 alin. (1), 61 alin. (3) și 64 din Codul jurisdicției constituționale, Curtea Constituțională

 

D E C I D E: 

1. Se declară inadmisibilă sesizarea privind excepția de neconstituționalitate a articolelor 39 alin. (1) lit. g) și 47 alin. (3) din Legea nr. 161 din 18 iulie 2014 cu privire la administratorii autorizați, ridicată de către dl avocat Iuri Sorochin, în dosarul nr. 3-2120/19, pendinte la Judecătoria Chișinău, sediul Râșcani.

2. Prezenta decizie este definitivă, nu poate fi supusă niciunei căi de atac, intră în vigoare la data adoptării și se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova. 

 

Președinte                                                              Vladimir ŢURCAN 

 

Chișinău, 18 noiembrie 2019
DCC nr. 119
Dosarul 199g/2019

Tel.: +373 22 25-37-08
Fax.: +373 22 25-37-46
Total vizitatori: 6201164  //   Vizitatori ieri: 2970  //   azi: 2909  //   Online: 29
Acces rapid