Decizia nr. 53 din 16.04.2019

Decizia nr. 53 din 16.04.2019 de inadmisibilitate a sesizării nr. 70g/2019 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din articolul 431 alin. (42) din Codul Contravențional (stabilirea și confiscarea contravalorii corpului delict stabilită de către organul vamal)


Subiectul sesizării: Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, avocat Larisa Ocerednaia


Decizia:
1. d_53_2019_70g_2019_rou.pdf
2. d_53_2019_70g_2019_rus.pdf


Sesizări:


DECIZIE
DE INADMISIBILITATE
a sesizării nr. 70g/2019privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din articolul 431 alin. (42) din Codul contravențional
 (stabilirea și confiscarea contravalorii corpului delict stabilită de către organul vamal) 

CHIŞINĂU
16 aprilie 2019

Curtea Constituțională, judecând în componența: 

dlui Mihai POALELUNGI, președinte,
dnei Raisa APOLSCHII,
dlui Aurel BĂIEȘU,
dlui Corneliu GURIN,
dlui Artur REȘETNICOV,
dlui Veaceslav ZAPOROJAN, judecători,
cu participarea dnei Dina Musteaţa, grefier, 

Având în vedere sesizarea depusă pe 8 aprilie 2019,
Înregistrată pe aceeași dată,
Examinând admisibilitatea sesizării menționate,
Având în vedere actele şi lucrările dosarului,
Deliberând pe 16 aprilie în camera de consiliu,

Pronunță următoarea decizie: 

ÎN FAPT

1. La originea cauzei se află ridicarea excepției de neconstituționalitate a textului „confiscă contravaloarea corpului delict stabilită de către organul vamal” din articolul 431 alin. (42) din Codul contravențional, ridicată de către dna avocat Larisa Ocerednaia în dosarul nr. 5r-261/2018, pendinte la Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani.

2. Sesizarea privind excepția de neconstituționalitate a fost depusă la Curtea Constituțională pe 8 aprilie 2019 de către dna judecător Valentina Garabagiu, în baza articolului 135 alin. (1) lit. a) și g) din Constituție.

A. Circumstanțele litigiului principal

3. Pe rolul Judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani, se află cauza contravențională privind procesul-verbal cu privire la contravenție în privința dlui Alexandru Balțat, conform prevederilor articolelor 13 și 287 alin. (10) din Codul contravențional [trecerea mărfurilor, obiectelor și altor valori peste frontiera vamală a Republicii Moldova eludându-se controlul vamal ori tăinuindu-le de el în locuri special pregătite sau adaptate în acest scop].

4. Pe 4 februarie 2019, în cadrul ședinței de judecată, dna avocat Larisa Ocerednaia a ridicat excepția de neconstituționalitate a textului „confiscă contravaluarea corpului delict stabilită de către organul vamal” din articolul 431 alin. (42) din Codul contravențional.

5. Prin încheierea Judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani, s-a dispus trimiterea sesizării la Curtea Constituțională, în vederea soluționării excepției.

B. Legislația pertinentă

6. Prevederile relevante ale Constituției sunt următoarele:

Articolul 23

Dreptul fiecărui om de a-şi cunoaşte drepturile şi îndatoririle

„(1) Fiecare om are dreptul să i se recunoască personalitatea juridică.

(2) Statul asigură dreptul fiecărui om de a-şi cunoaşte drepturile şi îndatoririle. În acest scop statul publică şi face accesibile toate legile şi alte acte normative.”

7. Prevederile relevante ale Codului contravențional, adoptat prin Legea nr. 218 din 24 octombrie 2008, sunt următoarele:

Articolul 287

Încălcarea regulilor vamale

„[…]

(10) Trecerea mărfurilor, obiectelor şi altor valori peste frontiera vamală a Republicii Moldova eludîndu-se controlul vamal ori tăinuindu-le de el în locuri special pregătite sau adaptate în acest scop, ori cu folosirea frauduloasă a documentelor sau a mijloacelor de identificare vamală, ori prin nedeclararea sau declararea neautentică în documentele vamale sau în alte documente de trecere a frontierei, dacă aceste acţiuni nu constituie infracţiune de contrabandă sau o altă infracţiune,

se sancţionează cu amendă de la 60 la 90 de unităţi convenţionale.

[…]”.

Articolul 431

Corpurile delicte

(1) Corpuri delicte se consideră obiectele, inclusiv banii, documentele, mijloacele de transport, alte valori, față de care există temeiuri a presupune că au servit la săvârșirea contravenţiei, au păstrat asupra lor urmele faptei contravenţionale sau au constituit obiectul acestei fapte, sau pot servi ca mijloc de constatare a existenţei ori inexistenţei elementelor constitutive ale contravenției.

[…]

(41) La examinarea cauzelor contravenționale prevăzute la art.50 alin.(2), art.128 alin.(2) şi la art.361 alin.(4), agentul constatator al poliției, la examinarea celor de la art. 287 alin. (8), (10), (11) şi (14), agentul constatator al Serviciului Vamal hotărăsc asupra corpurilor delicte potrivit art.4397 din prezentul cod şi prevederilor art.162 din Codul de procedură penală, care se aplică în modul corespunzător în procesul contravențional.

(42) În cazul imposibilității aplicării alin. (42) din prezentul articol în partea ce ține de art. 287 alin. (8), (10), (11) şi (14), agentul constatator al Serviciului Vamal confiscă contravaloarea corpului delict stabilită de către organul vamal.”

ÎN DREPT

A. Argumentele autorului excepției de neconstituționalitate

8. În argumentarea excepției de neconstituționalitate, autorul consideră că textul contestat nu asigură contravenientului condițiile de calitate a legii privind previzibilitatea și claritatea, ceea ce contravine principiului legalității. Contravenientul este plasat într-o situație inechitabilă, deoarece contravaloarea unității de transport se stabilește în mod unilateral de către agentul constatator, după propria sa convingere, într-un mod lipsit de transparență, acesta stabilind arbitrar contravaloarea corpului delict. Acest fapt ar afecta drepturile contravenientului de a prezenta propriile probe în favoarea sa.

9. De asemenea, autorul notează că funcționarul care stabilește contravaloarea unității de transport este un angajat al Laboratorului Vamal al Serviciului Vamal. Prin urmare, acesta este o persoană care urmărește un anumit rezultat al cauzei contravenționale. Totodată, autorul menționează că legislatorul nu a prevăzut ce contravaloare urmează a fi stabilită – de piață, de bilanț, reală, tehnică, de lichidare etc.

10. În opinia sa, prevederile contestate contravin articolelor 1 alin. (3) și 23 alin.(1) și (2) din Constituție.

B. Aprecierea Curții

11. Examinând admisibilitatea sesizării, Curtea constată următoarele

12. În conformitate cu articolul 135 alin. (1) lit. a) din Constituție, controlul constituționalității legilor, în prezenta cauză a unor prevederi din Codul contravențional, ține de competența Curții Constituționale.

13. Curtea constată că excepția de neconstituționalitate a fost ridicată de către dna avocat Larisa Ocerednaia în dosarul nr. 5r-261/2018, pendinte la Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani. Astfel, sesizarea este formulată de către subiectul căruia i s-a conferit acest drept, în baza articolului 135 alin. (1) literele a) și g) din Constituție.

14. Obiectul excepției de neconstituționalitate îl constituie textul „confiscă contravaloarea corpului delict stabilită de către organul vamal” din articolul 431 alin.(42) din Codul contravențional. Potrivit autorului excepției de neconstituționalitate, prevederile contestate nu respectă exigențele previzibilității și clarității, deoarece permit interpretări diferite.

15. Examinând excepția de neconstituționalitate, Curtea observă că prevederile criticate au mai făcut obiect al controlului de constituționalitate, din perspectiva unor critici similare de către același autor al sesizării într-o altă excepție de neconstituționalitate (a se vedea DCC nr. 32 din 5 martie 2019).

16. Prin urmare, Curtea menționează că, de vreme ce nu au intervenit elemente noi de natură să determine reconsiderarea jurisprudenței Curții, atât soluția, cât și considerentele menționate în Decizia de inadmisibilitate nr. 32 din 5 martie 2019 sunt valabile și în prezenta cauză.

17. Având în vedere cele menționate supra, Curtea conchide că excepția de neconstituționalitate este nefondată.

Din aceste motive, în baza articolului 26 din Legea cu privire la Curtea Constituțională și a articolelor 61 alin. (3) și 64 din Codul jurisdicției  constituționale, Curtea Constituțională 

D E C I D E: 

1. Se declară inadmisibilă sesizarea privind excepția de neconstituționalitate a textului „confiscă contravaloarea corpului delict stabilită de către organul vamal” conținute în articolul 431 alin. (42) din Codul contravențional, ridicată de către dna avocat Larisa Ocerednaia, în dosarul nr. 5r-261/2018, pendinte la Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani.

2. Prezenta decizie este definitivă, nu poate fi supusă niciunei căi de atac, intră în vigoare la data adoptării și se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

  Președinte                                                                                  Mihai POALELUNGI

  

Chișinău, 16 aprilie 2019
DCC nr. 53
Dosarul nr. 70g/2019

Tel.: +373 22 25-37-08
Fax.: +373 22 25-37-46
Total vizitatori: 6084261  //   Vizitatori ieri: 3603  //   azi: 1449  //   Online: 6
Acces rapid