Decizia nr. 153 din 10.12.2018

Decizia nr. 153 din 10.12.2018 de inadmisibilitate a sesizării nr. 145a/2018 privind controlul constituționalității articolelor 81, 82, 83, 84 și 85 din Legea nr. 48 din 22 martie 2012 privind sistemul de salarizare a funcționarilor publici


Subiectul sesizării: Curtea Supremă de Justiție, Curtea Supremă de Justiție


Decizia:
1. d_153_2018_145a_2018_rou.pdf
2. d_153_2018_145a_2018_rus.pdf


Sesizări:


DECIZIE
DE INADMISIBILITATE
a sesizării nr. 145a/2018
privind controlul constituționalității articolelor 81, 82, 83, 84 și 85 din Legea nr. 48 din 22 martie 2012 privind sistemul de salarizare a funcționarilor publici

CHIŞINĂU
10 decembrie 2018

Curtea Constituțională, judecând în componența:
dlui Mihai POALELUNGI, președinte,
dlui Aurel BĂIEȘU,
dlui Igor DOLEA,
dlui Victor POPA,
dlui Veaceslav ZAPOROJAN, judecători,
cu participarea dlui Marcel Lupu, grefier,

Având în vedere sesizarea depusă pe 23 octombrie 2018,
Înregistrată la aceeași dată,
Examinând admisibilitatea sesizării menționate,
Având în vedere actele și lucrările dosarului,
Deliberând pe 10 decembrie 2018 în camera de consiliu,

Pronunță următoarea decizie:

PROCEDURA

1. Pe 23 octombrie 2018, Curtea Supremă de Justiție i-a adresat Curţii Constituționale o sesizare prin care solicită controlul constituționalității articolelor 81, 82, 83, 84 și 85 din Legea nr. 48 din 22 martie 2012 privind sistemul de salarizare a funcționarilor publici.

2. Curtea a solicitat opiniile Parlamentului, Președintelui Republicii Moldova și Guvernului.

ÎN FAPT

3. Prin legile nr. 281 din 16 decembrie 2016, nr. 23 din 23 februarie 2018 și nr. 71 din 26 aprilie 2018, Parlamentul a completat Legea nr. 48 din 22 martie 2012 privind sistemul de salarizare a funcționarilor publici cu articolele 81, 82, 83, 84 și 85. Aceste articole stabilesc că funcționarilor publici din cadrul Serviciului Fiscal de Stat, Serviciului Vamal, Inspecţiei financiare, Curții de Conturi, Serviciului Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor și Comisiei Electorale Centrale li se stabilesc sporuri lunare pentru eficiență în activitatea desfășurată.

B. Legislația pertinentă

4. Prevederile relevante ale Constituției sunt următoarele:

Articolul 6
Separația şi colaborarea puterilor

„În Republica Moldova puterea legislativă, executivă şi judecătorească sunt separate şi colaborează în exercitarea prerogativelor ce le revin, potrivit prevederilor Constituției."

Articolul 16
Egalitatea

„(1) Respectarea şi ocrotirea persoanei constituie o îndatorire primordială a statului.

(2) Toţi cetăţenii Republicii Moldova sunt egali în faţa legii şi a autorităţilor publice, fără deosebire de rasă, naționalitate, origine etnică, limbă, religie, sex, opinie, apartenență politică, avere sau de origine socială."

5. Prevederile relevante ale Legii nr. 48 din 22 martie 2012 privind sistemul de salarizare a funcționarilor publici sunt următoarele:

Articolul 81
Sporul pentru eficiență în activitate

„(1) Angajaților Serviciului Fiscal de Stat, Serviciului Vamal şi Inspecţiei financiare, care au statut de funcţionar public, inclusiv celor cu statut special, li se stabileşte spor lunar pentru eficiență în activitatea desfăşurată în autorităţile respective în mărime de la 0,8 până la 1,5 salariu mediu lunar pe economie realizat în anul precedent.

(2) Modul şi condiţiile de plată a sporului se aprobă de către Ministerul Finanţelor."

Articolul 82
Reexaminarea sporului pentru eficiență în activitate

„(1) Reexaminarea sporului stabilit în condiţiile art.81, reieşind din cuantumul salariului mediu lunar pe economie realizat în anul precedent, se efectuează anual de la 1 aprilie, în limita alocaţiilor prevăzute în acest scop în bugetul public naţional.

(2) Cuantumul salariului mediu lunar pe economie realizat în anul precedent se prezintă anual de către Ministerul Finanţelor spre a fi publicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova."

Articolul 83
Sporul pentru eficienţă în activitatea Curţii de Conturi

„Angajaților Curţii de Conturi care au statut de funcţionari publici li se stabileşte spor lunar pentru eficienţă în activitate în mărime de până la 100% din salariile de funcţie, prevăzute în anexa nr.1."

Articolul 84
Condiții specifice de salarizare pentru angajații Serviciului Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor

„(1) Pentru funcţionarii publici cu statut special din cadrul Serviciului Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor se stabileşte spor lunar pentru eficienţă în combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului în mărime de până la 1,5 salarii de funcţie. Modul şi condiţiile de plată a sporului lunar se aprobă de către directorul Serviciului Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor.

(2) Funcţionarii publici cu statut special din cadrul Serviciului Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor beneficiază de alte plăţi de stimulare conform art.71 şi de premiu anual în conformitate cu art.10."

Articolul 85
Sporul pentru eficienţă în activitatea Comisiei Electorale Centrale

„Funcţionarii publici din cadrul Comisiei Electorale Centrale pot beneficia de spor lunar pentru eficienţă în activitate în mărime de până la 1,5 salarii de funcţie, în modul stabilit de preşedintele Comisiei Electorale Centrale."

6. Prevederile relevante ale Legii nr. 270 din 23 noiembrie 2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar sunt următoarele:

Articolul 10
Componentele salariului lunar

„(1) Salariul lunar al personalului din unităţile bugetare pentru activitatea desfăşurată pe durata normală a timpului de lucru stabilită de lege este constituit din:

a) partea fixă, compusă din:
- salariul de bază;
- sporul lunar pentru gradul profesional;
- sporul lunar pentru deţinerea titlului ştiinţific şi/sau ştiinţifico-didactic;
- sporul lunar pentru deţinerea titlului onorific;

b) partea variabilă, care cuprinde:
- sporul pentru performanță;
- sporuri cu caracter specific.

(2) Suplimentar la cele menționate la alin.(1), personalul unităților bugetare beneficiază, după caz, de:
- sporul de compensare pentru munca prestată în condiții nefavorabile;
- sporuri pentru munca suplimentară, pentru munca de noapte şi/sau pentru munca prestată în zilele de sărbătoare nelucrătoare şi/sau în zilele de repaus;
- supliment pentru participare în proiecte de dezvoltare în domeniul de competență în cadrul unității bugetare în care este angajat;
- premii unice.

[...]"

ÎN DREPT

A. Argumentele autorului sesizării

7. În motivarea sesizării, autorul susține că prevederile articolelor 81, 82, 83, 84 și 85 din Legea nr. 48 din 22 martie 2012 privind sistemul de salarizare a funcționarilor publici instituie un tratament diferențiat nejustificat între funcționarii publici din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii, Curții Supreme de Justiție, curților de apel și judecătoriilor, pe de o parte, și cei din cadrul Serviciului Fiscal de Stat, Serviciului Vamal, Inspecției financiare, Curții de Conturi, Serviciului Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor și Comisiei Electorale Centrale, pe de altă parte. Autorul menționează că, spre deosebire de primii, cei din urmă au dreptul să primească sporuri lunare pentru eficiență în activitatea desfășurată.

8. Prin urmare, autorul sesizării consideră că dispozițiile legale contestate din Legea nr. 48 din 22 martie 2012 privind sistemul de salarizare a funcționarilor publici sunt contrare articolelor 6 și 16 din Constituție.

B. Argumentele autorităților

9. În opinia sa, Președintele Republicii Moldova a menționat că Parlamentul are competența să diferențieze drepturile salariale ale funcționarilor publici, având în vedere specificul și complexitatea funcțiilor. Prin urmare, acordarea sporului pentru eficiență în muncă doar anumitor categorii de salariați nu constituie un tratament diferențiat nejustificat în raport cu alte categorii de funcționari.

10. Guvernul a menționat că nu întrevede un tratament diferențiat nejustificat de vreme ce categoriile de funcționari în discuție nu se află în situații similare sau comparabile.

11. Parlamentul a susținut că suplimentele la salariu nu sunt drepturi fundamentale, ci drepturi salariale suplimentare. În acest sens, legislativul dispune de competența de a acorda funcționarilor sporuri, stimulente, premii la salariul de bază. Legislatorul poate diferenția sporurile în funcție de categoriile de personal cărora acestea li se acordă, le poate modifica în diferite perioade de timp, le poate suspenda sau chiar anula. Așadar, în opinia Parlamentului, normele supuse controlului constituționalității nu conțin elemente care ar determina o încălcare a drepturilor garantate prin articolele 6 şi 16 din Constituția Republicii Moldova.

C. Aprecierea Curții

12. Examinând admisibilitatea sesizării, Curtea constată următoarele.

13. Articolele 25 lit. d) din Legea cu privire la Curtea Constituțională şi 38 alin.(1) lit. d) din Codul jurisdicției constituționale îi conferă Curții Supreme de Justiție prerogativa sesizării Curții Constituționale.

14. Curtea menționează că în sesizare se contestă dispozițiile articolelor 81, 82, 83, 84 și 85 din Legea nr. 48 din 22 martie 2012 privind sistemul de salarizare a funcționarilor publici.

15. Curtea constată că, pe 23 noiembrie 2018, în procesul examinării admisibilității sesizării, Parlamentul a adoptat Legea nr. 270 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar. Această lege a intrat în vigoare pe 1 decembrie 2018.

16. Potrivit articolului 30 al legii menționate, Legea nr. 48 din 22 martie 2012 privind sistemul de salarizare a funcționarilor publici a fost abrogată.

17. Astfel, Curtea reține că prin abrogarea Legii nr. 48 din 22 martie 2012 au fost abrogate și prevederile contestate, iar sesizarea a rămas fără obiect.

18. Având în vedere cele menționate, Curtea reține că sesizarea nu poate fi acceptată pentru examinare în fond.

Din aceste motive, în baza articolului 26 din Legea cu privire la Curtea Constituțională și a articolelor 61 alin. (3) și 64 din Codul jurisdicției constituționale, Curtea Constituțională

D E C I D E:

1. Se declară inadmisibilă sesizarea depusă de către Curtea Supremă de Justiție privind controlul constituționalității articolelor 81, 82, 83, 84 și 85 din Legea nr. 48 din 22 martie 2012 privind sistemul de salarizare a funcționarilor publici.

2. Prezenta decizie este definitivă, nu poate fi supusă nici unei căi de atac, intră în vigoare la data adoptării și se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

Președinte                                      Mihai POALELUNGI

Chișinău, 10 decembrie 2018
DCC nr. 153
Dosarul nr. 145a/2018

Tel.: +373 22 25-37-08
Fax.: +373 22 25-37-46
Total vizitatori: 4848610  //   Vizitatori ieri: 2972  //   azi: 1654  //   Online: 84
Acces rapid