Decizia nr. 59 din 19.06.2018

Deciziа nr.59 din 19.06.2018 de inadmisibilitate a sesizării nr. 72g/2018 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din Hotărârea Guvernului nr. 284 din 13 aprilie 2009 pentru aprobarea Regulilor privind protecţia reţelelor de comunicaţii electronice şi executarea lucrărilor în zonele de protecţie şi pe traseele liniilor de comunicaţii electronice


Subiectul Sesizării: Judecătoria Chișinău, sediul Centru, judecător Maria Țurcan, avocat Veniamin Nașivan

Fişiere:
1. ro-d59201872g2018c3dbd.pdf
2. ro-d59201872g2018-rus3268d.pdf


Sesizări:


DECIZIE
DE INADMISIBILITATE
a sesizării nr. 72g/2018
privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din Hotărârea Guvernului nr. 284 din 13 aprilie 2009 pentru aprobarea Regulilor privind protecţia reţelelor de comunicaţii electronice şi executarea lucrărilor în zonele de protecţie şi pe traseele liniilor de comunicaţii electronice

CHIŞINĂU
19 iunie 2018

Curtea Constituțională, judecând în componența:

dlui Mihai POALELUNGI, președinte,
dlui Aurel BĂIEȘU,
dlui Igor DOLEA,
dlui Veaceslav ZAPOROJAN, judecători,
cu participarea dnei Aliona Balaban, grefier,

Având în vedere sesizarea depusă la 7 iunie 2018,
Înregistrată la aceeași dată,
Examinând admisibilitatea sesizării menționate,
Având în vedere actele și lucrările dosarului,
Deliberând pe 19 iunie 2018 în camera de consiliu,

Pronunță următoarea decizie:

ÎN FAPT

1. La originea cauzei se află excepția de neconstituționalitate a textelor:

- „din cauza căreia", „persoanei vinovate", „(vinovate de deteriorare)", „persoanei culpabile", „reprezentantul autorităţii administraţiei publice locale" de la punctul 49 din Hotărârea Guvernului nr. 284 din 13 aprilie 2009 pentru aprobarea Regulilor privind protecţia reţelelor de comunicaţii electronice şi executarea lucrărilor în zonele de protecţie şi pe traseele liniilor de comunicaţii electronice;

- „persoana vinovată", „paguba materială se încasează în conformitate cu legislaţia în vigoare, indiferent de tragerea persoanei vinovate de încălcarea prezentelor Reguli la răspundere administrativă sau penală" de la punctul 51 din Hotărârea Guvernului nr. 284 din 13 aprilie 2009 pentru aprobarea Regulilor privind protecţia reţelelor de comunicaţii electronice şi executarea lucrărilor în zonele de protecţie şi pe traseele liniilor de comunicaţii electronice;

- „din vina" din Anexa nr. 1 la Regulile privind protecţia reţelelor de comunicaţii electronice şi executarea lucrărilor în zonele de protecţie şi pe traseele liniilor de comunicaţii electronice,

ridicată de către dl avocat Veniamin Nașivan, în dosarul nr. 2c-736/17, pendinte la Judecătoria Chișinău, sediul central.

2. Sesizarea a fost trimisă la Curtea Constituțională pe 7 iunie 2018 de către dna judecător Maria Țurcan de la Judecătoria Chișinău, sediul central, în baza articolului 135 alin. (1) literele a) și g) din Constituție, așa cum a fost interpretat acesta prin Hotărârea Curții Constituționale nr.2 din 9 februarie 2016.

A. Circumstanțele litigiului principal

3. Pe rolul Judecătoriei Chișinău, sediul central, se află acțiunea intentată de către Societatea pe acțiuni „Moldtelecom" împotriva SRL „Comalion" LCA, prin care prima a solicitat încasarea unui prejudiciu material.

4. În ședința de judecată, dl avocat Veniamin Nașivan, care reprezintă interesele reclamantului, a ridicat excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din Hotărârea Guvernului nr. 284 din 13 aprilie 2009 pentru aprobarea Regulilor privind protecţia reţelelor de comunicaţii electronice şi executarea lucrărilor în zonele de protecţie şi pe traseele liniilor de comunicaţii electronice.

5. Prin încheierea din 28 mai 2018, instanța de judecată a suspendat examinarea cauzei civile și a trimis sesizarea la Curtea Constituțională.

B. Legislația pertinentă

6. Prevederile relevante ale Constituției sunt următoarele:

Articolul 21
Prezumţia nevinovăţiei

„Orice persoană acuzată de un delict este prezumată nevinovată până când vinovăţia sa va fi dovedită în mod legal, în cursul unui proces judiciar public, în cadrul căruia i s-au asigurat toate garanţiile necesare apărării sale."

Articolul 72
Categorii de legi

„[...]

(3) Prin lege organică se reglementează:

f) organizarea administraţiei locale, a teritoriului, precum şi regimul general privind autonomia locală;

[...]"

Articolul 102
Actele Guvernului

„(1) Guvernul adoptă hotărâri, ordonanţe şi dispoziţii.

(2) Hotărârile se adoptă pentru organizarea executării legilor."

7. Prevederile relevante ale Hotărârii Guvernului nr. 284 din 13 aprilie 2009 pentru aprobarea Regulilor privind protecţia reţelelor de comunicaţii electronice şi executarea lucrărilor în zonele de protecţie şi pe traseele liniilor de comunicaţii electronice sunt următoarele:

„[...]

49. În cazul încălcării de către persoanele juridice şi fizice a prezentelor Reguli, ce au provocat, drept consecinţă, deteriorarea reţelelor de comunicaţii electronice, reprezentantul furnizorului în gestiunea căruia se află reţeaua deteriorată efectuează o investigaţie de serviciu şi perfectează în prezenţa reprezentantului întreprinderii sau a persoanei fizice din cauza căreia a fost deteriorată reţeaua de comunicaţii electronice un proces-verbal despre cauzele incidentului. În procesul-verbal se indică denumirea întreprinderii, funcţia şi numele persoanei vinovate sau numele şi domiciliul persoanei fizice (vinovate de deteriorare), caracterul, locul şi timpul incidentului. În cazul refuzului persoanei culpabile să semneze procesul-verbal vizând fapta prejudiciabilă, acesta va fi semnat de către reprezentantul autorităţii administraţiei publice locale.

51. Paguba materială se rambursează de către persoana vinovată în mod benevol, iar în caz de dezacord - prin instanţa judiciară. Paguba materială se încasează în conformitate cu legislaţia în vigoare, indiferent de tragerea persoanei vinovate de încălcarea prezentelor Reguli la răspundere administrativă sau penală.

Anexa nr.1
la Regulile privind protecţia reţelelor
de comunicaţii electronice şi executarea
lucrărilor în zonele de protecţie şi pe traseele
liniilor de comunicaţii electronice

APROB
Director _____________
____________________
"___"___________ 20__


ACTUL nr._____


"__"____________ 20__


"Privind deteriorarea cablului de comunicaţii electronice"


Actul este întocmit în baza Legii comunicaţiilor electronice nr. 241-XVI din 15 noiembrie 2007, Deciziei Consiliului local al oraşului (satului) ______________________ cu privire la asigurarea protecţiei liniilor de comunicaţii electronice nr.__________ din „___"____________ 20___ de către

reprezentantul _____________________________________________________________________________________

(funcţia, numele, prenumele)

precum că la „___"____________a.20__ ora ____________ în apropierea _____________________ _____________________________________________________________________________________

(localitatea, km autodrumului, alte repere)

a fost deteriorat (e)_________________________________________________________________ ________ cablul (rile)

(cantitatea)

de comunicaţii electronice ___________________.

Din vina

[...]"

ÎN DREPT

A. Argumentele autorului excepției de neconstituționalitate

8. Autorul excepției de neconstituționalitate consideră că textele contestate din Hotărârea Guvernului nr. 284 din 13 aprilie 2009 pentru aprobarea Regulilor privind protecţia reţelelor de comunicaţii electronice şi executarea lucrărilor în zonele de protecţie şi pe traseele liniilor de comunicaţii electronice contravin prevederilor articolului 21, care garantează prezumția nevinovăției, articolului 72 alin. (3) lit. f), care reglementează categoriile de legi, și articolului 102 alin. (2) din Constituție, care se referă la actele Guvernului.

B. Aprecierea Curții

9. Examinând admisibilitatea sesizării privind excepția de neconstituționalitate, Curtea constată următoarele.

10. În conformitate cu articolul 135 alin. (1) lit. a) din Constituție, controlul constituționalității hotărârilor Guvernului, în prezenta cauză a Hotărârii Guvernului nr. 284 din 13 aprilie 2009 pentru aprobarea Regulilor privind protecţia reţelelor de comunicaţii electronice şi executarea lucrărilor în zonele de protecţie şi pe traseele liniilor de comunicaţii electronice, ține de competența Curții Constituționale.

11. Curtea constată că sesizarea privind excepția de neconstituționalitate, ridicată de către dl avocat Veniamin Nașivan, în dosarul nr. 2c-736/17, pendinte la Judecătoria Chișinău, sediul central, este formulată de către subiectul căruia i s-a conferit acest drept, în baza articolului 135 alin. (1) literele a) și g) din Constituție, așa cum a fost interpretat acesta prin Hotărârea Curții Constituționale nr. 2 din 9 februarie 2016.

12. Curtea reține că obiectul excepției de neconstituționalitate îl constituie unele dispoziții de la punctele 49 și 51 din Hotărârea Guvernului nr. 284 din 13 aprilie 2009 pentru aprobarea Regulilor privind protecţia reţelelor de comunicaţii electronice şi executarea lucrărilor în zonele de protecţie şi pe traseele liniilor de comunicaţii electronice și din Anexa nr.1 la această hotărâre.

13. Autorul excepției de neconstituționalitate susține că dispozițiile contestate încalcă prevederile articolelor 21, 72 alin. (3) lit. f) și 102 Constituție.

14. Examinând excepția de neconstituționalitate, Curtea observă că autorul acesteia nu arată în ce constă neconformitatea dispozițiilor criticate cu normele constituționale invocate.

15. Astfel, Curtea constată lipsa argumentelor pertinente care ar demonstra pretinsa neconstituționalitate a dispozițiilor contestate. Dacă ar proceda la examinarea excepțiilor de neconstituționalitate motivate de o asemenea manieră, Curtea s-ar substitui autorilor acestora în formularea criticilor de neconstituționalitate, fapt care ar echivala cu un control efectuat din oficiu. Curtea nu are această competență.

16. În jurisprudența sa constantă, Curtea a reținut că sesizarea privind excepția de neconstituționalitate prezintă o structură care cuprinde trei elemente obligatorii: textul contestat din punctul de vedere al constituționalității, textul de referință despre care se pretinde că este încălcat și motivarea de către autorul excepției a pretinsei neconformități existente între cele două texte (a se vedea DCC nr. 98 din 19 decembrie 2016, § 22).

17. Așadar, în baza celor menționate supra, Curtea constată că sesizarea este inadmisibilă și nu poate fi acceptată pentru examinarea sa în fond.

Din aceste motive, în baza articolului 26 alin. (1) din Legea cu privire la Curtea Constituțională și a articolelor 61 alin. (3) și 64 din Codul jurisdicției constituționale, Curtea Constituțională

D E C I D E:

1. Se declară inadmisibilă sesizarea privind excepția de neconstituționalitate a textelor:
- „din cauza căreia", „a persoanei vinovate", „(vinovate de deteriorare)", „persoanei culpabile", „reprezentantul autorităţii administraţiei publice locale" de la punctul 49 din Hotărârea Guvernului nr. 284 din 13 aprilie 2009 pentru aprobarea Regulilor privind protecţia reţelelor de comunicaţii electronice şi executarea lucrărilor în zonele de protecţie şi pe traseele liniilor de comunicaţii electronice;
- „persoana vinovată", „paguba materială se încasează în conformitate cu legislaţia în vigoare, indiferent de tragerea persoanei vinovate de încălcarea prezentelor Reguli la răspundere administrativă sau penală" de la punctul 51 din Hotărârea Guvernului nr. 284 din 13 aprilie 2009 pentru aprobarea Regulilor privind protecţia reţelelor de comunicaţii electronice şi executarea lucrărilor în zonele de protecţie şi pe traseele liniilor de comunicaţii electronice;
- „din vina " din Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 284 din 13 aprilie 2009 pentru aprobarea Regulilor privind protecţia reţelelor de comunicaţii electronice şi executarea lucrărilor în zonele de protecţie şi pe traseele liniilor de comunicaţii electronice,
ridicată de către dl Veniamin Nașivan, în dosarul nr. 2c-736/17, pendinte la Judecătoria Chișinău, sediul central.

2. Prezenta decizie este definitivă, nu poate fi supusă nici unei căi de atac, intră în vigoare la data adoptării și se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

Președinte                        Mihai POALELUNGI

Chișinău, 19 iunie 2018
DCC nr. 59
Dosarul 72g/2018

Tel.: +373 22 25-37-08
Fax.: +373 22 25-37-46
Total vizitatori: 4204983  //   Vizitatori ieri: 666  //   azi: 836  //   Online: 27
Acces rapid