Decizie Nr. 67 din 19.06.2018

Decizia nr.67 din 19.06.2018 de inadmisibilitate a sesizării nr. 80g/2018 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din Codul Fiscal


Subiectul Sesizării: Judecătorie (instanţa de fond), Judecătoria Orhei, sediul Telenești

Fişiere:
1. ro-d67201880g2018rou4165f.pdf
2. ro-dcc6780g2018rus50ace.pdf1. La originea cauzei se află excepția de neconstituționalitate a textelor:

- „suprafața totală a terenului și a imobilelor amplasate pe teritoriul pieței" de la litera f) din alineatul (1) al articolului 291 din Codul fiscal, [până la modificările operate prin Legea nr. 138 din 17 iunie 2016];

- „suprafața totală a terenului și imobilelor amplasate pe teritoriul pieței" din Anexa la Titlul VII din Codul fiscal, [până la modificările operate prin Legea nr. 138 din 17 iunie 2016];

- „suprafața terenului pieței și a clădirilor, construcțiilor a căror strămutare este imposibilă fără cauzarea de prejudicii destinației lor" de la litera f) din alineatul (1) al articolului 291 din Codul fiscal;

- „suprafața terenului pieței și a clădirilor, construcțiilor a căror strămutare este imposibilă fără cauzarea de prejudicii destinației lor" din Anexa la Titltul VII din Codul fiscal,

ridicată de către dl Valeriu Duca, în dosarul nr. 3-13/17, pendinte la Judecătoria Orhei, sediul Telenești.

2. Excepția de neconstituționalitate a fost depusă la Curtea Constituțională pe 15 iunie 2018 de către dna judecător Ludmila Iarmaliuc din cadrul Judecătoriei Orhei, sediul Telenești, în baza articolului 135 alin. (1) literele a) și g) din Constituție, așa cum a fost interpretat acesta prin Hotărârea Curții Constituționale nr. 2 din 9 februarie 2016.

A. Circumstanțele litigiului principal

3. Pe rolul Judecătoriei Orhei, sediul Telenești, se află acțiunea intentată de către Societatea pe acțiuni „Servis" împotriva Serviciului fiscal de stat, prin care a solicitat anularea unui act administrativ.

4. În ședința de judecată, domnul Valeriu Duca, care reprezintă interesele reclamantului, a depus o cerere privind ridicarea excepției de neconstituționalitate a unor prevederi din Codul fiscal.

5. Prin încheierea din 11 aprilie 2018, instanța de judecată a suspendat examinarea cauzei civile și a trimis cererea privind ridicarea excepției de neconstituționalitate către Curtea Constituțională.

6.  Prevederile relevante ale Constituției sunt următoarele:

Articolul 1

Statul Republica Moldova

„[...]

(3) Republica Moldova este un stat de drept, democratic, în care demnitatea omului, drepturile și libertățile lui, libera dezvoltare a personalității umane, dreptatea și pluralismul politic reprezintă valori supreme și sunt garantate."

Articolul 23

Dreptul fiecărui om de a-și cunoaște drepturile și îndatoririle

„(1) Fiecare om are dreptul să i se recunoască personalitatea juridică.

(2) Statul asigură dreptul fiecărui om de a-și cunoaște drepturile și îndatoririle. În acest scop statul publică și face accesibile toate legile și alte acte normative."

Articolul 46

Dreptul la proprietate privată și protecția acesteia

 „(1) Dreptul la proprietate privată, precum și creanțele asupra statului sunt garantate.

(2) Nimeni nu poate fi expropriat decât pentru o cauză de utilitate publică, stabilită potrivit legii, cu dreaptă și prealabilă despăgubire.

(3) Averea dobândită licit nu poate fi confiscată. Caracterul licit al dobândirii se prezumă.

(4) Bunurile destinate, folosite sau rezultate din infracțiuni ori contravenții pot fi confiscate numai în condițiile legii.

(5) Dreptul de proprietate privată obligă la respectarea sarcinilor privind protecția mediului înconjurător și asigurarea bunei vecinătăți, precum și la respectarea celorlalte sarcini care, potrivit legii, revin proprietarului.

(6) Dreptul la moștenire a proprietății private este garantat."

7.  Prevederile relevante ale Codului fiscal, adoptat prin Legea nr. 1163 din  24 aprilie 1997, sunt următoarele:

Articolul 291

 Obiectele impunerii și baza impozabilă

„(1) Obiectul impunerii îl constituie:

[...]

f) la taxa de piață - suprafața terenului pieței și a clădirilor, construcțiilor a căror strămutare este imposibilă fără cauzarea de prejudicii destinației lor;

[...]"

TITLUL VII

TAXELE LOCALE

„[...]

Anexă

Taxele locale, termenele lor de plată și de prezentare a dărilor de seamă fiscale

Denumirea taxei

Baza impozabilă a obiectului impunerii

Unitatea de măsură a cotei

Termenele de plată a taxei și de prezentare a dărilor de seamă fiscale de către subiecții impunerii și organele împuternicite

1

2

3

4

f) Taxă de piață

Suprafața terenului pieței și  a clădirilor, construcțiilor a căror strămutare este imposibilă fără cauzarea de prejudicii destinației lor

Lei anual pentru fiecare metru pătrat

Trimestrial, până la data de 25 a lunii imediat următoare trimestrului gestionar

[...]

[...]"

8.  Prevederile relevante ale Codului fiscal, adoptat prin Legea nr. 1163 din  24 aprilie 1997, până la modificările operate prin Legea nr. 138 din 17 iunie 2016, sunt următoarele:

Articolul 291

 Obiectele impunerii și baza impozabilă

„(1) Obiectul impunerii îl constituie:

[...]

 „f) la taxa de piață - suprafața totală a terenului și a imobilelor amplasate pe teritoriul pieței;"

[...]"

TITLUL VII

TAXELE LOCALE

„[...]

Anexă

Taxele locale, termenele lor de plată și de prezentare a dărilor de seamă fiscale

Denumirea taxei

Baza impozabilă a obiectului impunerii

Unitatea de măsură a cotei

Termenele de plată a taxei și de prezentare a dărilor de seamă fiscale de către subiecții impunerii și organele împuternicite

1

2

3

4


f) Taxă de piață

Suprafața totală a terenului și a imobilelor amplasate pe teritoriul pieței

Lei anual pentru fiecare metru pătrat

Trimestrial, până în ultima zi a lunii imediat următoare trimestrului gestionar

[...]

[...]„

1.  Se declară inadmisibilă sesizarea privind excepția de neconstituționalitate a textelor:

 - „suprafața totală a terenului și a imobilelor amplasate pe teritoriul pieței" de la litera f) din alineatul (1) al articolului 291 din Codul fiscal, [până la modificările operate prin Legea nr. 138 din 17 iunie 2016];

- „suprafața totală a terenului și imobilelor amplasate pe teritoriul pieței" din Anexa la Titlul VII din Codul fiscal, [până la modificările operate prin Legea nr. 138 din 17 iunie 2016];

- „suprafața terenului pieței și a clădirilor, construcțiilor a căror strămutare este imposibilă fără cauzarea de prejudicii destinației lor" de la litera f) din alineatul (1) al articolului 291 din Codul fiscal;

- „suprafața terenului pieței și a clădirilor, construcțiilor a căror strămutare este imposibilă fără cauzarea de prejudicii destinației lor" din Anexa la Titltul VII din Codul fiscal,

ridicată de către dl Valeriu Duca, în dosarul nr. 3-13/17, pendinte la Judecătoria Orhei, sediul Telenești.

2. Prezenta decizie este definitivă, nu poate fi supusă nici unei căi de atac, intră în vigoare la data adoptării și se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

10. Examinând admisibilitatea sesizării privind excepția de neconstituționalitate, Curtea constată următoarele.

11. În conformitate cu articolul 135 alin. (1) lit. a) din Constituție, controlul constituționalității legilor, în prezenta cauză a Codului fiscal, ține de competența Curții Constituționale.

12. Curtea constată că sesizarea privind excepția de neconstituționalitate, ridicată de către dl Valeriu Duca, în dosarul nr. 3-13/2017, pendinte la Judecătoria Orhei, sediul Telenești, este formulată de către subiectul căruia i s-a conferit acest drept, în baza articolului 135 alin. (1) literele a) și g) din Constituție, așa cum a fost interpretat acesta prin Hotărârea Curții Constituționale nr. 2 din 9 februarie 2016.

13. Curtea reține că obiectul excepției de neconstituționalitate îl constituie unele dispoziții din articolul 291 alin. (1) lit. f), și din Anexa din Titlul XII din Codul fiscal, până la modificările operate prin Legea nr. 182 din 22 iulie 2016, cât și ulterior acestor modificări.

14. Autorul excepției de neconstituționalitate susține că dispozițiile contestate încalcă prevederile articolelor 1 alin. (3), 23 și 46 din Constituție.

15. Examinând excepția de neconstituționalitate, Curtea observă că autorul acesteia nu motivează în ce constă neconformitatea dispozițiilor legale criticate cu normele constituționale invocate.

16. În jurisprudența sa constantă, Curtea a reținut că sesizarea privind excepția de neconstituționalitate prezintă o structură care cuprinde trei elemente obligatorii: textul contestat din punctul de vedere al constituționalității, textul de referință despre care se pretinde că este încălcat și motivarea de către autorul excepției a pretinsei neconformități existente între cele două texte (a se vedea DCC nr. 98 din 19 decembrie 2016, § 22).

17. În prezenta cauza, excepția de neconstituționalitate nu cuprinde motivarea pretinsei neconformități a textului criticat cu normele constituționale invocate. În situații similare, Curtea a respins ca inadmisibile excepțiile de neconstituționalitate, precizând că simpla trimitere la un text din Constituție, fără explicarea pretinsei neconformități cu acesta a prevederilor legale contestate, nu echivalează cu un argument (a se vedea DCC nr. 30 din 29 martie 2018, § 22).

19. Totodată, Curtea a stabilit că dacă ar proceda la examinarea unei asemenea excepții de neconstituționalitate, s-ar substitui autorului acesteia în privința formulării unor critici de neconstituționalitate, fapt care ar echivala cu un control efectuat din oficiu (a se vedea DCC nr. 44 din 22 mai 2017, § 19; DCC nr. 52 din 27 iunie 2017, § 28; DCC nr. 116 din 15 decembrie 2017, § 23).

20. Așadar, în baza celor menționate supra, Curtea constată că sesizarea este inadmisibilă și nu poate fi acceptată pentru examinarea sa în fond.

Tel.: +373 22 25-37-08
Fax.: +373 22 25-37-46
Total vizitatori: 3939661  //   Vizitatori ieri: 2519  //   azi: 1817  //   Online: 91


Acces rapid