Aviz Nr. 5 din 11.12.2017

Aviz nr.5 din 11.12.2017 la proiectul de lege pentru modificarea și completarea Constituției Republicii Moldova


Subiectul Sesizării: Un grup de deputaţi din Parlamentul Republicii Moldova, Dumitru Diacov, Mihaela Spatari, Eugen Carpov, Lidia Lupu, Anatolie Gorilă, Boris Golovin, Igor Vremea, Serghei Sîrbu, Ștefan Creangă, Raisa Apolschii, Iurie Leancă, Aliona Goța, Eugen Bodarev, Simion Grișciuc, Nae Simion Pleșca, Anatolie Zagorodnîi, Elena Gudumac, Valentina Rotaru, Ion Balan, Nicolae Juravschi, Elena Bacalu, Valentina Buliga, Iurie Chiorescu, Corneliu Padnevici, Demian Caraseni, Artur Reșetnicov, Valentina Stratan, Sergiu Stati, Angel Agache, Victor Mîndru, Serghei Chiseliov, Constantin Țuțu, Eugeniu Nichiforciuc, Andrian Candu, Marcel Răducan și Violeta Ivanov

Tipul avizului: iniţiativa de revizuire a Constituţiei

Fişiere:
1. ro-a511122017rof2339.pdf


Sesizări:


1. La originea cauzei se află sesizarea depusă la Curtea Constituţională la 6 decembrie 2017 de către Dumitru Diacov, Mihaela Spatari, Eugen Carpov, Lidia Lupu, Anatolie Gorilă, Boris Golovin, Igor Vremea, Serghei Sîrbu, Ștefan Creangă, Raisa Apolschii, Iurie Leancă, Aliona Goța, Eugen Bodarev,  Simion Grișciuc, Nae Simion Pleșca, Anatolie Zagorodnîi, Elena Gudumac, Valentina Rotaru, Ion Balan, Nicolae Juravschi, Elena Bacalu, Valentina Buliga, Iurie Chiorescu, Corneliu Padnevici, Demian Caraseni, Artur Reșetnicov, Valentina Stratan, Sergiu Stati, Angel Agache, Victor Mîndru, Serghei Chiseliov, Constantin Țuțu, Eugeniu Nichiforciuc, Andrian Candu, Marcel Răducan, Violeta Ivanov, deputați în Parlamentul Republicii Moldova, în temeiul prevederilor art. 135 alin. (1) lit. c) şi art. 141 alin. (1) lit. b) din Constituția Republicii Moldova, art. 4 alin. (1) lit. c) din Legea cu privire la Curtea Constituţională şi art. 4 alin. (1) lit. c), art. 38 alin. (2), art. 63 lit. a) din Codul jurisdicţiei constituţionale, prin care se solicită avizarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea Constituţiei Republicii Moldova.

2. Proiectul de lege pentru modificarea și completarea Constituţiei este expus în următoarea redacție:

Articol unic - Constituția Republicii Moldova, adoptată la 29 iulie 1994 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1994, nr.1), cu modificările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. Preambulul Constituției se completează cu un alineat după cum urmează:

„RESPECTÂND aspirațiile de integrare europeană a țării și promovând orientarea Republicii Moldova spre spațiul valoric democratic european,".

2. La articolul 1 alineatul (3) după cuvântul „democratic," se introduc cuvintele „orientat spre spațiul valoric european".

3. După articolul 8 se introduce articolul 81 după cum urmează:

„Articolul 81.  Integrarea europeană

(1) Integrarea europeană a Republicii Moldova reprezintă obiectivul strategic de dezvoltare a țării.

(2) Procedura de aderare a Republicii Moldova la tratatele constitutive ale Uniunii Europene se stabilește de Parlament prin lege organică."

3. Prevederile relevante ale Constituţiei (republicată  în M.O., 2016, nr. 78, art.140) sunt următoarele:

Articolul 1
Statul Republica Moldova

„(1) Republica Moldova este un stat suveran şi independent, unitar şi indivizibil.

(2) Forma de guvernământ a statului este republica.

(3) Republica Moldova este un stat de drept, democratic, în care demnitatea omului, drepturile şi libertăţile lui, libera dezvoltare a personalităţii umane, dreptatea şi pluralismul politic reprezintă valori supreme şi sunt garantate."

Articolul 8
Respectarea dreptului internaţional şi a tratatelor internaţionale

„ (1) Republica Moldova se obligă să respecte Carta Organizaţiei Naţiunilor Unite şi tratatele la care este parte, să-şi bazeze relaţiile cu alte state pe principiile şi normele unanim recunoscute ale dreptului internaţional.

(2) Intrarea în vigoare a unui tratat internaţional conţinând dispoziţii contrare Constituţiei va trebui precedată de o revizuire a acesteia."

Articolul 72
Categorii de legi

„(1) Parlamentul adoptă legi constituţionale, legi organice şi legi ordinare.

(2) Legile constituţionale sunt cele de revizuire a Constituţiei.

 [...]"

Articolul 135

Atribuţiile [Curţii Constituţionale]

„(1) Curtea Constituţională:

[...]

c) se pronunţă asupra iniţiativelor de revizuire a Constituţiei;

 [...]"

Articolul 140

Hotărârile Curţii Constituţionale

„(2) Hotărârile Curţii Constituţionale sunt definitive şi nu pot fi atacate."


Articolul 141

Iniţiativa revizuirii

„(1) Revizuirea Constituţiei poate fi iniţiată de:

[...]

b) un număr de cel puţin o treime de deputaţi în Parlament;

[...]

(2) Proiectele de legi constituţionale vor fi prezentate Parlamentului numai împreună cu avizul Curţii Constituţionale, adoptat cu votul a cel puţin 4 judecători."

Articolul 142

Limitele revizuirii

„(1) Dispoziţiile privind caracterul suveran, independent şi unitar al statului, precum şi cele referitoare la neutralitatea permanentă a statului, pot fi revizuite numai cu aprobarea lor prin referendum, cu votul majorităţii cetăţenilor înscrişi în listele electorale.

(2) Nici o revizuire nu poate fi făcută, dacă are ca rezultat suprimarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor sau a garanţiilor acestora.

(3) Constituţia nu poate fi revizuită pe durata stării de urgenţă, de asediu şi de război."

Articolul 143

Legea privind modificarea Constituţiei

„(1) Parlamentul este în drept să adopte o lege cu privire la modificarea Constituţiei după cel puţin 6 luni de la data prezentării iniţiativei corespunzătoare. Legea se adoptă cu votul a două treimi din deputaţi.

(2) Dacă, de la prezentarea iniţiativei cu privire la modificarea Constituţiei, Parlamentul nu a adoptat timp de un an legea constituţională corespunzătoare, propunerea se consideră nulă."

1. Iniţiativa de modificare și completare a Constituției, provenind de la un grup de 36 de deputați, este prezentată de subiectul autorizat şi, în acest sens, este conformă prevederilor articolului 141 alin.(1) lit. b) din Constituţie.

2. Proiectul de lege pentru modificarea și completarea Constituției nu încalcă limitele revizuirii impuse de dispoziţiile articolului 142 alin.(2) din Constituție.

3. Proiectul de lege constituţională pentru modificarea și completarea Constituţiei Republicii Moldova poate fi adoptat după cel puţin 6 luni de la data prezentării iniţiativei de modificare a Constituţiei.

4. Prezentul aviz este definitiv, nu poate fi supus nici unei căi de atac, intră în vigoare la data adoptării şi se publică în „Monitorul Oficial al Republicii Moldova".

4. Din conţinutul sesizării, Curtea observă că aceasta vizează modificarea și completarea Constituţiei cu prevederi referitoare la spaţiul valoric european și de integrare a Republicii Moldova.

5. Competenţa Curţii Constituţionale de a soluţiona prezenta cauză este prevăzută de dispoziţiile articolului 135 alin. (1) lit. c) din Constituţie, potrivit cărora Curtea Constituţională se pronunţă asupra iniţiativelor de revizuire a Constituţiei.

I. Cu privire la propunerea legislativă

6. Examinând proiectul de lege prezentat, Curtea observă că prin acesta se propune completarea Preambulului Constituţiei şi a articolului 1 cu prevederi care vor consfinţi aspirațiile de integrare europeană a țării și de orientare a Republicii Moldova spre spațiul valoric democratic european.

7. De asemenea, se propune completarea Constituţiei cu un articol nou, intitulat „Integrarea europeană", care va stabili că integrarea europeană a Republicii Moldova reprezintă obiectivul strategic de dezvoltare a țării. Totodată, prevederile articolului vor stabili că procedura de aderare a Republicii Moldova la tratatele constitutive ale Uniunii Europene se va stabili de Parlament prin lege organică.

II. Reguli specifice revizuirii Constituţiei

1. Iniţiativa de revizuire a Constituţiei

8. Potrivit articolului 141 din Constituţie:

„1) Revizuirea Constituţiei poate fi iniţiată de:

a) un număr de cel puţin 200 000 de cetăţeni ai Republicii Moldova cu drept de vot [...];

b) un număr de cel puţin o treime de deputaţi în Parlament;

c) Guvern.

[...]"

9. În prezenta cauză, propunerea legislativă de revizuire a Constituţiei este înaintată spre avizare Curții Constituționale de un grup de 36 de deputați. Prin urmare, dreptul de iniţiativă legislativă privind revizuirea Constituţiei a fost exercitat cu respectarea prevederilor art.141 alin.(1) lit. b) din Constituţie.

2. Limitele revizuirii Constituţiei

10. În ceea ce priveşte limitele revizuirii, articolul 142 din Constituţie prevede următoarele:

„(1) Dispoziţiile privind caracterul suveran, independent şi unitar al statului, precum şi cele referitoare la neutralitatea permanentă a statului, pot fi revizuite numai cu aprobarea lor prin referendum, cu votul majorităţii cetăţenilor înscrişi în listele electorale.

(2) Nici o revizuire nu poate fi făcută, dacă are ca rezultat suprimarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor sau a garanţiilor acestora.

(3) Constituţia nu poate fi revizuită pe durata stării de urgenţă, de asediu şi de război."

11. Textul citat reglementează condiţii de constituţionalitate intrinsecă a iniţiativei de revizuire [alin.(1) şi (2) ale art.142] şi de constituţionalitate extrinsecă a acesteia [alin.(3) al art.142].

a) Constituţionalitatea extrinsecă (limitele temporale)

12. Sub aspectul constituţionalităţii extrinseci, cu privire la împrejurările revizuirii Constituţiei, textul articolului 142 alin.(3) din Legea fundamentală, care interzice revizuirea Constituţiei pe durata stării de urgenţă, de asediu şi de război, coroborează cu cel al articolului 63 alin.(3) teza a doua din Constituţie, potrivit căruia Parlamentul nu poate revizui Constituţia în perioada în care mandatul se prelungeşte până la întrunirea legală a noii componenţe.

13. De asemenea, limitele temporale includ termenul de adoptare a iniţiativei de revizuire a Constituţiei.

14. În conformitate cu articolul 143 din Constituţie, care reglementează modificarea Constituţiei, o lege cu privire la modificarea Constituţiei poate fi adoptată după cel puţin 6 luni de la data prezentării iniţiativei corespunzătoare.

15. Curtea constată că, în momentul iniţierii revizuirii Constituţiei în prezenta cauză, nu subzistă niciuna dintre situaţiile la care fac referire textele constituţionale menţionate, fiind întrunite condiţiile de constituţionalitate extrinsecă a iniţiativei de revizuire.

    b) Constituţionalitatea intrinsecă (limitele materiale)

16. Curtea reamintește că aspiraţiile Republicii Moldova de a stabili relaţii politice, economice, culturale şi în alte domenii de interes comun cu ţările europene şi orientarea spre spaţiul valoric democratic european au fost consfinţite în actul de constituire a statului - Declaraţia de independenţă.

17. În Hotărârea nr. 24 din 9 octombrie 2014, prin care au fost recunoscute constituţionale prevederile Acordului de Asociere între Republica Moldova şi Uniunea Europeană, Curtea a subliniat că Declaraţia de Independenţă a marcat ruptura cu spaţiul valoric totalitar sovietic şi reorientarea noului stat independent spre spaţiul valoric democratic european. 

18.  Astfel, în sensul Declaraţiei de Independenţă şi articolului 1 din Constituţie, Curtea a reţinut că orientarea spre spaţiul valoric democratic european este un element definitoriu al identităţii constituţionale a Republicii Moldova

19. Curtea reiterează că orientarea Republicii Moldova spre spaţiul valoric democratic european se bazează pe valorile constituţionale fundamentale, unanim recunoscute şi protejate, precum suveranitatea, independenţa, democraţia. În acest sens, Curtea menționează că și Uniunea Europeană este fondată pe principiile libertăţii, democraţiei, respectului drepturilor omului şi libertăţilor fundamentale, precum şi al statului de drept, principii care sunt comune statelor membre.

20. Curtea relevă că orientarea spre spațiul european și aspiraţiile de integrare europeană au constituit obiectivul strategic al tuturor guvernelor care s-au succedat de la crearea statului independent Republica Moldova, materializându-se prin următoarele documente de politici: Acordul de parteneriat şi cooperare dintre Comunităţile Europene şi statele lor membre, pe de o parte, şi Republica Moldova, pe de altă parte, semnat la 28 noiembrie 1994; Programul de activitate al Guvernului Republicii Moldova pentru anii 1999-2002 „Supremaţia legii, revitalizare economică, integrare europeană", aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 270 din 8 aprilie 1999; Planul de  Acţiuni  Republica  Moldova - Uniunea  Europeană, semnat la 22 februarie 2005; Strategia de comunicare cu privire la integrarea europeană  a Republicii Moldova, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 1524 din  29 decembrie 2007, etc.

21. Progresele înregistrate în aprofundarea parteneriatului Republicii Moldova cu UE au culminat cu semnarea la 28 iunie 2014 a Acordului de Asociere cu Uniunea Europeană. Aceste progrese au reprezentat o realizare majoră în procesul de modernizare politică şi economică a Republicii Moldova, a afirmării ţării noastre în calitate de stat democratic şi au propulsat ţara noastră la rangul de exemplu în cadrul Parteneriatului Estic.

22. Curtea constată că obiectivul urmărit de autorii propunerii legislative de a modifica și completa Constituția reprezintă un demers politic și juridic, fundamentat inclusiv pe Hotărârea Curții Constituționale nr. 24 din 9 octombrie 2014.

23. În acelaşi timp, ținând cont de jurisprudența anterioară a instanței de contencios constituțional, care este obligatorie pentru toate autoritățile publice și se aplică direct, fără nici o altă condiţie de formă, Curtea reține că, indiferent de rezultatul examinării acestor amendamente, orientarea spre spaţiul valoric democratic european constituie un principiu cu valoare constituțională.

Tel.: +373 22 25-37-08
Fax.: +373 22 25-37-46
Total vizitatori: 4030570  //   Vizitatori ieri: 2601  //   azi: 1948  //   Online: 91


Acces rapid