Aviz Nr. 6 din 16.11.1999

Avizul Curţii Constituţionale nr.6 din 16.11.1999 asupra iniţiativei de revizuire a Constituţiei Republicii Moldova (Monitorul Oficial 133-134/73, 02.12.1999)


Monitorul: Monitorul Oficial al R.Moldova nr.133-134/73 din 02.12.1999

Subiectul Sesizării: Deputat din Parlamentul Republicii Moldova

Tipul avizului: iniţiativa de revizuire a Constituţiei

Fişiere:
1. ro_1999_a_06.pdfCurtea Constituţională în componenţa: Pavel BARBALAT - preşedinte Nicolae CHISEEV - judecător Mihai COTOROBAI - judecător Constantin LOZOVANU - judecător Gheorghe SUSARENCO - judecător-raportor Ion VASILATI - judecător-raportor cu participarea grefierului Lucia Popa, deputaţilor în Parlament Valeriu Ghileţchi, Alecu Reniţă, Ştefan Secăreanu, Andrei Strîmbeanu şi Ilie Untilă, unii din autorii sesizării, în prezenţa lui Ion Creangă, şeful sectorului relaţii cu autorităţile publice în Direcţia juridică a Aparatului Parlamentului, reprezentantul Parlamentului, şi Alexandru Ohotnicov, şef-adjunct al Serviciului acte prezidenţiale, reprezentantul Preşedintelui Republicii Moldova, conducîndu-se după art.135 alin (1) lit.c), art.141 alin.(2) din Constituţie, art.4 alin.(1) lit.c) din Legea cu privire la Curtea Constituţională şi art.4 alin.(1) lit.c) din Codul jurisdicţiei constituţionale, a examinat în şedinţă publică materialele prezentate de 38 de deputaţi în Parlament privind iniţiativa de revizuire a Constituţiei Republicii Moldova. Prin decizia Curţii Constituţionale din 9 august 1999 sesizarea a fost acceptată spre examinare în fond şi înscrisă în ordinea de zi.

Art. 78, 80, 85, 86, 89, 90, 91, 98, 101, 102, 135, 136, 141 din Constituţia Republicii Moldova.

    Pentru considerentele  expuse, conducîndu-se după art. 135 alin. (1)
lit. c), art. 141 alin. (2) din Constituţie, art. 26 alin. (1) din Legea
cu privire la Curtea Constituţională, art. 61 alin. (1) şi art. 63  lit.
a)  din  Codul jurisdicţiei constituţionale, Curtea Constituţională,  cu
votula 5 judecători, adoptă următorul
                               a v i z:
    1. Revizuirea  Constituţiei este iniţiată de un grup de deputaţi  în
Parlament,  care  întruneşte condiţiile impuse de dispoziţiile art.  141
alin. (1) lit. b) din Constituţia Republicii Moldova.
    2. Clauzele proiectului de lege constituţională nu depăşesc limitele
revizuirii Constituţiei.
    3. Proiectul   legii  privind  revizuirea  Constituţiei   Republicii
Moldova,  în varianta propusă de grupul de deputaţi în Parlament,  poate
fi prezentat spre examinare Parlamentului.
    4. Prezentul aviz este definitiv, nu poate fi supus nici unei căi de
atac,  intră în vigoare la data pronunţării şi se publică în  "Monitorul
Oficial al Republicii Moldova".
 
    PREŞEDINTELE
    CURŢII CONSTITUŢIONALE                          Pavel BARBALAT
 
    Chişinău, 16 noiembrie 1999.
    Nr. 6.

 

 

 

    Avînd competenţa  de a se pronunţa asupra iniţiativelor de revizuire
a  Constituţiei, audiind informaţia judecătorilor-raportori, argumentele
reprezentanţilor   grupului  de  deputaţi  în  Parlament  şi   examinînd
materialele prezentate,
    Curtea Constituţională
                         a  c o n s t a t a t:
    La 2 august 1999   deputaţii   în  Parlamentul  Republicii   Moldova
Alexandru  Moşanu, Valeriu Ghileţchi, Vasile Nedelciuc, Ion Neagu, Alecu
Reniţă,  Alexandru Lazar, Pavel Prodan, Mihai Cimpoi, Ion Dediu,  Vasile
Cotună,  Vasile  Şoimaru, Ion Răzlog, Andrei Strîmbeanu, Mihai  Ciorici,
Ilie   Untilă,  Ala  Mîndîcanu,  Ion  Ungureanu,  Tudor  Lefter,  Ştefan
Secăreanu, Vlad Cubreacov, Dumitru Osipov, Ecaterina Mardarovici, Vasile
Untu,  Eugen  Gîrlă, Anatol Dubrovschi, Anatol Ciobanu,  Vasile  Spinei,
Mihai  Ceban, Valeriu Muravschi, Dumitru Paladi, Sergiu Zaharia, Vitalie
Tabunşcic,  Ilia  Trombiţchi, Valeriu Matei, Iurie Roşca, Sergiu  Burcă,
Vitalia  Pavlicenco,  Vladimir Reus au depus la  Curtea  Constituţională
proiectul  unei  legi  constituţionale,  prin  care  propun  următoarele
modificări şi completări în Constituţia Republicii Moldova:
    1. Din articolul  73 cuvintele "Preşedintelui Republicii Moldova" se
exclud.
    2. Articolul 78 se modifică şi va avea următorul conţinut:
 
                             Articolul 78
                        Alegerea Preşedintelui
    (1) Preşedintele  Republicii Moldova este ales de Parlament prin vot
secret.
    (2) Poate fi ales Preşedinte al Republicii Moldova orice cetăţean cu
drept  de  vot,  care  are 35 de ani împliniţi, a  locuit  permanent  pe
teritoriul Republicii Moldova 10 ani şi posedă limba de stat.
    (3) Este ales  candidatul care obţine votul majorităţii  deputaţilor
aleşi.  Dacă  nici  un  candidat nu a întrunit  această  majoritate,  se
organizează  al  doilea  tur  de scrutin,  între  primii  doi  candidaţi
stabiliţi în ordinea numărului de voturi obţinute în primul tur.
    3. Articolul 80 se modifică şi va avea următorul conţinut:
 
                             Articolul 80
                        Mandatul Preşedintelui
    (1) Mandatul  Preşedintelui  Republicii Moldova durează 4 ani şi  se
exercită de la data depunerii jurămîntului.
    (2) Preşedintele  Republicii  Moldova îşi exercită mandatul pînă  la
depunerea jurămîntului de către Preşedintele nou ales.
    (3) Mandatul  Preşedintelui  Republicii Moldova poate fi  prelungit,
prin lege organică, în caz de război sau de catastrofă.
    (4) Nici o persoană  nu  poate  îndeplini funcţia de  Preşedinte  al
Republicii Moldova decît pentru cel mult două mandate consecutive.
    4. Articolul 82 se exclude.
    5. Articolul 83 se exclude.
    6. Articolul 85 se modifică şi va avea următorul conţinut:
 
                             Articolul 85
                       Dizolvarea Parlamentului
    (1) În cazul  imposibilităţii formării Guvernului timp de două  luni
sau  al  blocării  procedurii de adoptare a legilor timp de  trei  luni,
Preşedintele   Republicii   Moldova,   după   consultarea   fracţiunilor
parlamentare, poate să dizolve Parlamentul.
    (2) În cursul unui an Parlamentul poate fi dizolvat o singură dată.
    (3) Parlamentul  nu  poate  fi  dizolvat  în  ultimele  6  luni  ale
mandatului  Preşedintelui Republicii Moldova şi nici în timpul stării de
urgenţă, de asediu sau de război.
    7. Articolul 86 se modifică şi va avea următorul conţinut:
 
                             Articolul 86
                Atribuţii în domeniul politicii externe
    (1) Preşedintele  Republicii Moldova încheie tratate  internaţionale
în numele Republicii Moldova.
    (2) Preşedintele   Republicii  Moldova,  la  propunerea  Guvernului,
acreditează şi recheamă reprezentanţii diplomatici ai Republicii Moldova.
    (3) Preşedintele   Republicii   Moldova   primeşte   scrisorile   de
acreditare  şi  de rechemare ale reprezentanţilor diplomatici  ai  altor
state în Republica Moldova.
    8. Articolul 89 se modifică şi va avea următorul conţinut:
 
                             Articolul 89
                        Demiterea Preşedintelui
    (1) În cazul  săvîrşirii  unor fapte prin care  încălcă  prevederile
Constituţiei  Preşedintele Republicii Moldova poate fi demis din funcţie
de Parlament cu votul a două treimi din deputaţi.
    (2) Propunerea  de demitere poate fi iniţiată de cel puţin o  treime
de  deputaţi  şi  se  aduce, neîntîrziat,  la  cunoştinţa  Preşedintelui
Republicii  Moldova.  Preşedintele poate da Parlamentului explicaţii  cu
privire la faptele ce i se impută.
    (3) Hotărîrea  Parlamentului de demitere din funcţie a Preşedintelui
se confirmă de Curtea Constituţională.
    9. Articolul 90 se modifică şi va avea următorul conţinut:
 
                             Articolul 90
                           Vacanţa funcţiei
    (1) Vacanţa funcţiei  de Preşedinte al Republicii Moldova  intervine
în   caz  de  demisie,  de  demitere,  de  imposibilitate  definitivă  a
exercitării atribuţiilor sau de deces.
    (2) Cererea de  demisie  a  Preşedintelui  Republicii  Moldova  este
prezentată Parlamentului, care se pronunţă asupra ei.
    (3) În termen  de  o  lună de la data la care a  intervenit  vacanţa
funcţiei  de  Preşedinte al Republicii Moldova, Parlamentul va  organiza
alegeri pentru un nou Preşedinte.
    10. Articolul 91 se modifică şi va avea următorul conţinut:
 
                             Articolul 91
                         Interimatul funcţiei
    Dacă funcţia  de Preşedinte al Republicii Moldova devine vacantă sau
dacă  Preşedintele se află în imposibilitate temporară de a-şi  exercita
atribuţiile,   interimatul  se  asigură,  în  ordine,  de   Preşedintele
Parlamentului sau de Primul-ministru.
    11. Articolul 92 se exclude.
    12. Articolul 98 se modifică şi va avea următorul conţinut:
 
                             Articolul 98
                              Învestitura
    (1) După consultarea    fracţiunilor   parlamentare,    Preşedintele
Republicii   Moldova   desemnează   un  candidat   pentru   funcţia   de
Prim-ministru.
    (2) Candidatul pentru funcţia de Prim-ministru va cere, în termen de
15  zile  de  la desemnare, votul de încredere al  Parlamentului  asupra
programului de activitate şi a întregii liste a Guvernului.
    (3) Programul de activitate şi lista Guvernului se dezbat în şedinţa
Parlamentului.  Acesta acordă încredere Guvernului cu votul  majorităţii
deputaţilor.
    (4) Pe baza votului  de încredere acordat de Parlament, Preşedintele
Republicii Moldova numeşte Guvernul.
    (5) În caz de  remaniere  guvernamentală sau de vacanţă a  postului,
Preşedintele revocă şi numeşte, la propunerea Primului-ministru, pe unii
membri ai Guvernului.
    13. În articolul  100  cuvintele  "de demitere" se  substituie  prin
cuvintele "de revocare".
    14. Articolul 101 se modifică şi va avea următorul conţinut:
 
                             Articolul 101
                            Primul-ministru
    (1) Primul-ministru  conduce  Guvernul  şi  coordonează  activitatea
membrilor acestuia, respectînd atribuţiile ce le revin.
    (2) În cazul în care Primul-ministru este în imposibilitatea de a-şi
exercita  atribuţiile  sau  în caz de deces  al  acestuia,  Preşedintele
Republicii   Moldova   va  desemna  un  alt  membru  al  Guvernului   ca
Prim-ministru interimar, pentru a îndeplini atribuţiile de Prim-ministru
pînă  la formarea noului Guvern. Interimatul pe perioada imposibilităţii
exercitării   atribuţiilor  încetează  dacă  Primul-ministru  îşi   reia
activitatea în Guvern.
    (3) În cazul   demisiei  Primului-ministru,  demisionează   întregul
Guvern.
    15. Articolul 102 se modifică şi va avea următorul conţinut:
 
                             Articolul 102
                           Actele Guvernului
    (1) Guvernul adoptă hotărîri, ordonanţe şi dispoziţii.
    (2) Hotărîrile se adoptă pentru organizarea executării legilor.
    (3) Ordonanţele   se  adoptă  în  temeiul  unei  legi  organice   de
abilitare, în limitele şi în condiţiile prevăzute de aceasta.
    (4) Hotărîrile  şi  ordonanţele  adoptate de Guvern se  semnează  de
Primul-ministru,  se  contrasemnează  de  miniştrii  care  au  obligaţia
punerii  lor  în  executare  şi  se  publică  în  Monitorul  Oficial  al
Republicii  Moldova.  Nepublicarea  atrage inexistenţa hotărîrii  sau  a
ordonanţei.
    (5) Dispoziţiile  se  emit  de  Primul-ministru  pentru  organizarea
activităţii interne a Guvernului.
    16. După articolul   102  se  introduce  un  nou  articol  102/1  cu
următorul conţinut:
 
                            Articolul 102/1
                         Delegarea legislativă
    (1) Parlamentul   poate  adopta  o  lege  organică  de  abilitare  a
Guvernului  pentru  a  emite ordonanţe în domenii care nu  fac  obiectul
legilor organice.
    (2) Legea de  abilitare  va stabili în mod obligatoriu  domeniul  şi
data pînă la care se pot emite ordonanţe.
    (3) Dacă legea  de abilitare o cere, ordonanţele se supun  aprobării
Parlamentului,  potrivit  procedurii  legilsative,  pînă  la  împlinirea
termenului  de  abilitare.  Nerespectarea  termenului  atrage  încetarea
efectelor ordonanţei.
    (4) În cazuri  excepţionale,  Guvernul  poate  adopta  ordonanţe  de
urgenţă. Acestea intră în vigoare numai după depunerea lor spre aprobare
la  Parlament. Dacă Parlamentul nu se află în sesiune, el se convoacă în
mod obligatoriu.
    (5) Aprobarea  sau respingerea ordonanţelor se face printr-o lege în
care vor fi cuprinse şi ordonanţele ale căror efecte au încetat potrivit
alineatului (3).
    17. Articolul 135 se modifică şi va avea următorul conţinut:
 
                             Articolul 135
                              Atribuţiile
    (1) Curtea Constituţională:
    a) exercită la   sesizare  controlul  constituţionalităţii  legilor,
regulamentelor  şi hotărîrilor Parlamentului, a decretelor Preşedintelui
Republicii   Moldova,  a  hotărîrilor,  ordonanţelor  şi   dispoziţiilor
Guvernului, precum şi a tratatelor la care Republica Moldova este parte;
    b) interpretează Constituţia;
    c) se pronunţă asupra iniţiativelor de revizuire a Constituţiei;
    d) confirmă rezultatele referendumurilor republicane;
    e) confirmă rezultatele alegerii Parlamentului;
    f) constată circumstanţele  care justifică dizolvarea  Parlamentului
sau interimatul funcţiei de Preşedinte al Republicii Moldova;
    g) rezolvă cazurile  excepţionale de neconstituţionalitate a actelor
juridice, sesizate de Curtea Supremă de Justiţie;
    h) hotărăşte    asupra    chestiunilor    care    au    ca    obiect
constituţionalitatea unui partid;
    i) confirmă hotărîrea   de  demitere  din  funcţie  a  Preşedintelui
Republicii Moldova.
    (2) Curtea Constituţională îşi desfăşoară activitatea din iniţiativa
subiecţilor prevăzuţi de Legea cu privire la Curtea Constituţională.
    18. Articolul 136 se modifică şi va avea următorul conţinut:
 
                             Articolul 136
                               Structura
    (1) Curtea Constituţională  se  compune  din  6  judecători,  numiţi
pentru un mandat de 6 ani.
    (2) Doi judecători sunt numiţi de Parlament, doi de Guvern şi doi de
Consiliul Superior al Magistraturii.
    (3) Judecătorii   Curţii   Constituţionale  aleg  prin  vot   secret
Preşedintele acesteia.
    19. Articolul 141 se modifică şi va avea următorul conţinut:
 
                             Articolul 141
                         Iniţiativa revizuirii
    (1) Revizuirea Constituţiei poate fi iniţiată de:
    a) un număr de cel puţin 200000 de cetăţeni ai Republicii Moldova cu
drept de vot. Cetăţenii care iniţiază revizuirea Constituţiei trebuie să
provină  din cel puţin jumătate din unităţile  administrativ-teritoriale
de nivelul al doilea, iar în fiecare din ele trebuie să fie înregistrate
cel puţin 20000 de semnături în sprijinul acestei iniţiative;
    b) un număr de cel puţin o treime de deputaţi;
    c) Guvern.
    (2) Proiectele   de   legi   constituţionale   vor   fi   prezentate
Parlamentului  numai împreună cu avizul Curţii Constituţionale,  adoptat
cu votul a cel puţin 4 judecători.
    Articolul II. Prezenta lege intră în vigoare la data publicării.
    Articolul III. Constituţia Republicii Moldova, cu toate modificările
şi  completările,  va fi republicată în Monitorul Oficial al  Republicii
Moldova.
 
    Autorii sesizării  consideră  oportună modificarea  Constituţiei  în
vederea  instituirii  formei  parlamentare de  guvernămînt,  substituind
forma  mixtă sau semiprezidenţială de guvernămînt existentă în  prezent.
Această   modificare,   după  părerea  autorilor  sesizării,   presupune
redistribuirea  competenţei autorităţilor publice, schimbarea procedurii
de  alegere a Preşedintelui Republicii Moldova, abilitarea Guvernului cu
dreptul de a emite ordonanţe în anumite domenii stabilite de Parlament.
    Fiind abilitată  cu  dreptul de a se pronunţa asupra iniţiativei  de
revizuire a Constituţiei, Curtea Constituţională relevă următoarele.
    Potrivit art.141   alin.(1)   lit.b)  din  Constituţie,   revizuirea
Constituţiei  poate  fi  iniţiată de un număr de cel puţin o  treime  de
deputaţi  în  Parlament. Avînd în vedere că Parlamentul, conform  art.60
alin.(2)  din Constituţie, este format din 101 deputaţi, iar  iniţiativa
de  revizuire a Constituţiei provine de la 38 de deputaţi în  Parlament,
Curtea  Constituţională constată că sesizarea întruneşte condiţia impusă
de norma constituţională menţionată.
    Propunerile grupului  de  deputaţi nu depăşesc  limitele  revizuirii
Constituţiei   prevăzute  de  art.  142  din  Constituţie.  Dispoziţiile
proiectului   legii   constituţionale  corespund   exigenţelor   privind
caracterul  suveran, independent şi unitar al statului. Modificările  şi
completările  propuse  de  grupul de deputaţi în  Parlament  nu  suprimă
drepturile  şi  libertăţile fundamentale ale cetăţenilor sau  garanţiile
acestora.
    Totodată, Curtea  Constituţională  consideră necesar să  atenţioneze
asupra  formulei imprecise din art.78 alin.(2) din proiectul propus, din
care  nu este clar care cetăţean, al cărui stat poate fi ales Preşedinte
al  Republicii  Moldova. Această neclaritate poate  îngreuna  realizarea
practică a normei constituţionale.

 

 

Tel.: +373 22 25-37-08
Fax.: +373 22 25-37-46
Total vizitatori: 3505246  //   Vizitatori ieri: 3173  //   azi: 749  //   Online: 8


Acces rapid