CommunicationNo. PCC-01/113g/8g - 22 of 27.06.2017