Decizia nr. 107 din 07.10.2019

Decizia nr. 107 din 07.10.2019 de inadmisibilitate a sesizării nr.135g/2019 privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din articolul 211 al Legii nr.113 din 17 iunie 2010 privind executorii judecătoreşti (termenul de prescripţie pentru tragerea la răspundere disciplinară a executorului judecătoresc (2))


Subiectul sesizării: Curtea de Apel Chişinău, Alexandru Tcacenco


Decizia:
1. d_107_2019_135g_2019_rou.pdf
2. d_107_2019_135g_2019_rus.pdf


Sesizări:


DECIZIE
DE INADMISIBILITATE
a sesizării nr.135g/2019
privind excepția de neconstituționalitate a unor prevederi din articolul 211 al Legii nr.113 din 17 iunie 2010 privind executorii judecătoreşti (termenul de prescripţie pentru tragerea la răspundere disciplinară a executorului judecătoresc (2))

CHIŞINĂU
7 octombrie 2019

Curtea Constituţională, judecând în componenţa: 

dlui Vladimir ȚURCAN, preşedinte,
dlui Eduard ABABEI,
dnei Domnica MANOLE,
dlui Nicolae ROȘCA,
dnei Liuba ȘOVA,
dlui Serghei ȚURCAN, judecători,
cu participarea dnei Eugenia Mîța, grefier, 

Având în vedere sesizarea depusă pe 18 iulie 2019,
Înregistrată la aceeași dată,
Examinând admisibilitatea sesizării menţionate,
Având în vedere actele şi lucrările dosarului,
Deliberând pe 7 octombrie 2019 în camera de consiliu, 

Prezintă următoarea decizie:

 

ÎN FAPT 

1. La originea cauzei se află excepţia de neconstituţionalitate a sintagmei „dar nu mai târziu de doi ani de la săvârşirea acesteia” din articolul 211 din Legea nr. 113 din 17 iunie 2010 privind executorii judecătoreşti, ridicată de dl Alexandru Tcacenco în dosarul nr. 3a-618/19, pendinte la Curtea de Apel Chișinău.

2. Excepția de neconstituționalitate a fost trimisă la Curtea Constituţională pe 18 iulie 2019, în baza articolului 135 alin. (1) literele a) și g) din Constituţie.

 

A. Circumstanţele litigiului principal 

3. Prin decizia Colegiului disciplinar al executorilor judecătorești nr.378/237Dfa din 6 iulie 2018 s-a constatat că executorul judecătoresc Alexandru Tcacenco  a comis abateri disciplinare prevăzute de articolul 21 alin. (2) lit. b1) [încălcarea gravă sau sistematică a obligațiilor profesionale stabilite de lege] din Legea nr. 113 din 17 iunie 2010 privind executorii judecătoreşti și a fost sancționat disciplinar cu retragerea licenței.

4. Pe 21 septembrie 2018, dl Alexandru Tcacenco a contestat în instanța de judecată decizia menționată, solicitând anularea acesteia.

 5. Prin hotărârea din 21 februarie 2019, Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, a anulat decizia Colegiului disciplinar al executorilor judecătorești nr. 378/237Dfa din 6 iulie 2018.

6.  Pe 4 martie 2019, Uniunea Națională a Executorilor Judecătorești a declarat apel împotriva hotărârii Judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani, din 21 februarie 2019 și a solicitat anularea ei.

7.  În cadrul ședinței publice din 3 iulie 2019, dl Alexandru Tcacenco a ridicat excepția de neconstituționalitate a sintagmei „dar nu mai târziu de doi ani de la săvârşirea acesteia” din articolul 211 din Legea privind executorii judecătoreşti, care stabilește un termen de prescripție pentru tragerea la răspundere disciplinară a executorului judecătoresc ‒ un an de la data când săvârşirea abaterii disciplinare a devenit cunoscută, dar nu mai târziu de doi ani de la săvârşirea acesteia.

8. Prin încheierea din aceeași dată, Curtea de Apel Chișinău a trimis sesizarea către Curtea Constituțională, pentru soluționarea acesteia.

B. Legislația pertinentă

9. Prevederile relevante ale Constituţiei sunt următoarele:

Articolul 23

Dreptul fiecărui om de a-şi cunoaşte drepturile şi îndatoririle

„(1) Fiecare om are dreptul să i se recunoască personalitatea juridică.

(2) Statul asigură dreptul fiecărui om de a-şi cunoaşte drepturile şi îndatoririle. În acest scop statul publică şi face accesibile toate legile şi alte acte normative.”                       

10. Prevederile relevante ale Legii nr. 113 din 17 iunie 2010 privind executorii judecătoreşti sunt următoarele:

Articolul 211

Termenul de prescripţie pentru tragerea la răspundere disciplinară a executorului judecătoresc

„(1) Executorul judecătoresc poate fi tras la răspundere disciplinară în termen de un an de la data când săvârşirea abaterii disciplinare a devenit sau trebuia să devină cunoscută, dar nu mai târziu de doi ani de la săvârşirea acesteia.

[...]” 

ÎN DREPT

A. Argumentele autorului excepției de neconstituționalitate 

11. În motivarea excepției de neconstituționalitate, autorul acesteia susține că textul „dar nu mai târziu de doi ani de la săvârşirea acesteia” din articolul 211 din Legea privind executorii judecătoreşti nu reglementează în mod clar și previzibil termenul maxim de tragere la răspundere disciplinară a executorului judecătoresc și prin acest fapt le lasă autorităților competente loc pentru aplicarea abuzivă a legii.

12. Autorul susține că textul de lege criticat contravine articolelor 1 alin. (3), 2 alin. (2), 4, 6, 7, 9 alin. (3), 16, 20, 23, 54 și 134 din Constituție. 

 

B. Aprecierea Curţii 

13. Examinând admisibilitatea sesizării privind excepția de neconstituționalitate, Curtea constată următoarele.

14. În conformitate cu articolul 135 alin. (1) lit. a) din Constituție, controlul constituționalității legilor, în prezenta cauză a Legii nr. 113 din 17 iunie 2010 privind executorii judecătoreşti, ține de competența Curții Constituționale.

15. Curtea observă că excepţia de neconstituţionalitate a fost ridicată de către dl Alexandru Tcacenco, parte în dosarul nr. 3a-618/19, pendinte la Curtea de Apel Chișinău. Sesizarea este formulată de un subiect care beneficiază de acest drept, în baza articolului 135 alin. (1) literele a) și g) din Constituție.

16. Curtea reține că obiectul excepției de neconstituționalitate îl constituie textul „dar nu mai târziu de doi ani de la săvârşirea acesteia” din articolul 211 din Legea nr. 113 din 17 iunie 2010 privind executorii judecătoreşti.

17. Curtea observă că, deși autorul excepției a invocat încălcarea articolelor 1 alin. (3), 2 alin. (2), 4, 6, 7, 9 alin. (3), 16, 20, 54 și 134 din Constituție, acesta și-a motivat critica de neconstituționalitate doar prin prisma dispozițiilor constituționale referitoare la calitatea legii de la articolul 23.

18. Examinând excepția de neconstituționalitate, Curtea menționează că termenele de prescripție urmăresc mai multe scopuri importante, în special asigurarea certitudinii şi a finalității, protecția potenţialilor pârâţi de pretenţiile tardive, care pot fi dificil de contestat, şi prevenirea cazurilor în care instanţele ar fi obligate să se pronunţe cu privire la incidente care au avut loc în trecutul îndepărtat, pe baza unor probe care au putut să devină nesigure şi incomplete din cauza trecerii timpului.

19. Curtea constată că prevederile criticate au mai făcut obiectul controlului de constituționalitate din perspectiva unor critici similare în Decizia nr. 92 din 21 septembrie 2017. În decizia menționată, Curtea a subliniat că ține de marja discreționară a legislatorului să reglementeze termenul de prescripție pentru tragerea la răspundere disciplinară a executorilor judecătorești (§ 26), atât timp cât termenul asigură un echilibru corect între principiul securităţii raporturilor juridice și principiul echităţii (§ 27).

20. Având în vedere cele menționate, Curtea constată că sesizarea privind excepția de neconstituționalitate nu vizează probleme de constituționalitate, ci se referă la interpretarea conţinutului unor norme juridice, prerogativă care aparține instanţelor judecătoreşti în procesul de aplicare a dispozițiilor legale la situații concrete.

Din aceste motive, în baza articolului 26 alin. (1) din Legea cu privire la Curtea Constituțională și a articolelor 61 alin. (3) și 64 din Codul jurisdicției constituționale, Curtea Constituțională 

 

D E C I D E: 

1. Se declară inadmisibilă excepția de neconstituționalitate a textului „dar nu mai târziu de doi ani de la săvârşirea acesteia” din articolul 211 din Legea nr. 113 din 17 iunie 2010 privind executorii judecătoreşti, ridicată de către dl Alexandru Tcacenco, parte în dosarul nr. 3a-618/19, pendinte la Curtea de Apel Chișinău. 

2. Prezenta decizie este definitivă, nu poate fi supusă nici unei căi de atac, intră în vigoare la data adoptării și se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova. 

 

Preşedinte                                                                             Vladimir ȚURCAN

 

 

Chişinău, 7 octombrie 2019
DCC nr. 107
Dosarul nr. 135g/2019

Tel.: +373 22 25-37-08
Fax.: +373 22 25-37-46
Total vizitatori: 6192045  //   Vizitatori ieri: 3162  //   azi: 258  //   Online: 44
Acces rapid