Decizia nr. 88 din 12.09.2019

Decizia nr. 88 din 12.09.2019 de inadmisibilitate a sesizării nr. 144g/2019 privind excepția de neconstituționalitate a articolului 189 alin. (3) lit. e) din Codul penal (șantajul soldat cu dobândirea unor bunuri)


Subiectul sesizării: Judecătoria Anenii Noi, sediul central, dl Andrei Pritulenco


Decizia:
1. d_88_2019_144g_2019.pdf
2. d_88_2019_144g_2019-rus.pdf


Sesizări:


 DECIZIE
DE INADMISIBILITATE
a sesizării nr. 144g/2019
privind excepția de neconstituționalitate
a articolului 189 alin. (3) lit. e) din Codul penal
(șantajul soldat cu dobândirea unor bunuri)

CHIŞINĂU
12 septembrie 2019

Curtea Constituţională, judecând în componenţa:
dlui Vladimir ȚURCAN, preşedinte,
dlui Eduard ABABEI,
dnei Domnica MANOLE,
dlui Nicolae ROȘCA,
dnei Liuba ȘOVA,
dlui Serghei ȚURCAN, judecători,
cu participarea dlui Gheorghe Reniță, grefier,

Având în vedere sesizarea depusă și
înregistrată pe 31 iulie 2019,
Examinând admisibilitatea sesizării menţionate,
Având în vedere actele şi lucrările dosarului,
Deliberând în camera de consiliu,

Pronunță următoarea decizie:

ÎN FAPT

1. La originea cauzei se află excepția de neconstituționalitate a articolului 189 alin. (3) lit. e) din Codul penal, ridicată de dl Andrei Pritulenco, parte în dosarul nr. 1-24/2016, pendinte la Judecătoria Anenii Noi.

2. Sesizarea privind excepția de neconstituționalitate a fost trimisă la Curtea Constituțională pe 26 iunie 2019, în baza articolului 135 alin. (1) literele a) și g) din Constituție.

A. Circumstanțele litigiului principal

3. Pe rolul Judecătoriei Anenii Noi se află cauza penală de învinuire a dlui Andrei Pritulenco de comiterea, între altele, a infracțiunii prevăzute de articolul 189 alin. (3) lit. e) din Codul penal [șantajul urmat de dobândirea bunurilor cerute].

4. Pe 13 aprilie 2019, în cadrul ședinței de judecată, dl Andrei Pritulenco a ridicat excepția de neconstituționalitate a articolului 189 alin. (3) lit. e) din Codul penal.

5. Printr-o încheiere din aceeași dată, Judecătoria Anenii Noi a admis cererea privind ridicarea excepției de neconstituționalitate și a trimis sesizarea către Curtea Constituțională, în vederea soluționării acesteia.

B. Legislația pertinentă

6. Prevederile relevante ale Constituției sunt următoarele:

Articolul 1
Statul Republica Moldova

„[...]

(3) Republica Moldova este un stat de drept, democratic, în care demnitatea omului, drepturile şi libertăţile lui, libera dezvoltare a personalităţii umane, dreptatea şi pluralismul politic reprezintă valori supreme şi sunt garantate."

Articolul 4
Drepturile şi libertăţile omului

„(1) Dispoziţiile constituţionale privind drepturile şi libertăţile omului se interpretează şi se aplică în concordanţă cu Declaraţia Universală a Drepturilor Omului, cu pactele şi cu celelalte tratate la care Republica Moldova este parte.

(2) Dacă există neconcordanţe între pactele şi tratatele privitoare la drepturile fundamentale ale omului la care Republica Moldova este parte şi legile ei interne, prioritate au reglementările internaţionale."

Articolul 20
Accesul liber la justiţie

„(1) Orice persoană are dreptul la satisfacţie efectivă din partea instanţelor judecătoreşti competente împotriva actelor care violează drepturile, libertăţile şi interesele sale legitime.

[...]."

Articolul 54
Restrângerea exerciţiului unor drepturi sau al unor libertăţi

„(1) În Republica Moldova nu pot fi adoptate legi care ar suprima sau ar diminua drepturile şi libertăţile fundamentale ale omului şi cetăţeanului.

(2) Exerciţiul drepturilor şi libertăţilor nu poate fi supus altor restrângeri decât celor prevăzute de lege, care corespund normelor unanim recunoscute ale dreptului internaţional şi sunt necesare în interesele securităţii naţionale, integrităţii teritoriale, bunăstării economice a ţării, ordinii publice, în scopul prevenirii tulburărilor în masă şi infracţiunilor, protejării drepturilor, libertăţilor şi demnităţii altor persoane, împiedicării divulgării informaţiilor confidenţiale sau garantării autorităţii şi imparţialităţii justiţiei.

(3) Prevederile alineatului (2) nu admit restrângerea drepturilor proclamate în articolele 20-24.

(4) Restrângerea trebuie să fie proporţională cu situaţia care a determinat-o şi nu poate atinge existenţa dreptului sau a libertăţii."

7. Prevederile relevante ale Codului penal sunt următoarele:

Articolul 7
Principiul individualizării răspunderii penale şi pedepsei penale

„(1) La aplicarea legii penale se ţine cont de caracterul şi gradul prejudiciabil al infracţiunii săvârșite, de persoana celui vinovat şi de circumstanţele cauzei care atenuează ori agravează răspunderea penală.

[...]."

Articolul 189
Şantajul

„(1) Şantajul, adică cererea de a se transmite bunurile proprietarului, posesorului sau deţinătorului ori dreptul asupra acestora sau de a săvârși alte acţiuni cu caracter patrimonial, amenințând cu violenţă persoana, rudele sau apropiaţii acesteia, cu răspândirea unor ştiri defăimătoare despre ele, cu deteriorarea sau cu distrugerea bunurilor proprietarului, posesorului, deţinătorului ori cu răpirea proprietarului, posesorului, deţinătorului, a rudelor sau a apropiaţilor acestora,

se pedepseşte cu amendă în mărime de la 750 la 950 unităţi convenţionale sau cu închisoare de la 3 la 5 ani.

(2) Şantajul săvârșit:

b) de două sau mai multe persoane;

c) cu aplicarea violenţei nepericuloase pentru viaţă sau sănătate;

d) prin ameninţare cu moartea;

e) cu deteriorarea ori distrugerea bunurilor;

f) împotriva donatorilor partidelor politice sau ai concurenţilor electorali

se pedepseşte cu închisoare de la 5 la 7 ani cu amendă în mărime de la 850 la 1350 unităţi convenţionale.

(3) Acţiunile prevăzute la alin. (1) sau (2):

a) săvârșite de un grup criminal organizat sau de o organizaţie criminală;

b) săvârșite cu aplicarea armei sau a altor obiecte folosite în calitate de armă;

c) însoţite de violenţă periculoasă pentru viaţă sau sănătate;

d) săvârșite cu deosebită cruzime;

e) urmate de dobândirea bunurilor cerute;

f) soldate cu alte urmări grave,

se pedepsesc cu închisoare de la 7 la 10 ani cu amendă în mărime de la 1850 la 2350 unităţi convenţionale.

(4) Acţiunile prevăzute la alin. (1), (2) sau (3), însoţite de răpirea proprietarului, posesorului sau deţinătorului, a rudelor sau a apropiaţilor acestora,

se pedepseşte cu închisoare de la 10 la 13 ani.

(5) Acţiunile prevăzute la alin. (1), (2), (3) sau (4) săvârșite în proporţii mari

se pedepsesc cu închisoare de la 11 la 13 ani.

(6) Acţiunile prevăzute la alin. (1), (2), (3) sau (4) săvârșite în proporţii deosebit de mari

se pedepsesc cu închisoare de la 13 la 15 ani."

ÎN DREPT

A. Argumentele autorului excepției de neconstituționalitate

8. În argumentarea excepției de neconstituționalitate, autorul pretinde că textul articolului 189 alin. (3) lit. e) din Codul penal - „urmate de dobândirea bunurilor cerute" - contravine naturii juridice a infracțiunii de șantaj, pentru că în contextul infracțiunii de șantaj nu contează valoarea bunurilor dobândite de către făptuitor, ca urmare a comiterii infracțiunii în discuție.

9. De asemenea, autorul excepției de neconstituționalitate susține că pedeapsa penală pentru șantaj nu ar trebui să fie mai aspră în cazul în care făptuitorul a dobândit anumite bunuri prin comiterea infracțiunii în discuție. În caz contrar, se încalcă principiul individualizării răspunderii penale și principiul echității.

10. În opinia sa, prevederile contestate contravin articolelor 1, 4, 20 și 54 din Constituție.

B. Aprecierea Curții

11. Examinând admisibilitatea sesizării, Curtea constată următoarele.

12. În conformitate cu articolul 135 alin. (1) lit. a) din Constituție, controlul constituționalității legilor, în prezenta cauză a Codului penal, ține de competența Curții Constituționale.

13. Curtea constată că excepția de neconstituționalitate a fost ridicată de către dl Andrei Pritulenco, parte în dosarul nr. 1-24/2016, pendinte la Judecătoria Anenii Noi. Astfel, sesizarea este formulată de către subiectul căruia i s-a conferit acest drept, în baza articolului 135 alin. (1) literele a) și g) din Constituție.

14. Obiectul excepției de neconstituționalitate îl constituie articolul 189 [șantajul] alin. (3) lit. e) din Codul penal.

15. Potrivit articolului 189 alin. (1) din Codul penal, cererea făptuitorului de a i se transmite bunurile proprietarului, posesorului sau deţinătorului ori dreptul asupra acestora sau de a comite alte acţiuni cu caracter patrimonial, amenințând cu violenţă persoana, rudele sau apropiaţii acesteia, cu răspândirea unor ştiri defăimătoare despre ele, cu deteriorarea sau cu distrugerea bunurilor proprietarului, posesorului, deţinătorului ori cu răpirea proprietarului, posesorului, deţinătorului, a rudelor sau a apropiaţilor acestora se pedepseşte cu amendă în mărime de la 750 la 950 de unităţi convenţionale sau cu închisoare de la 3 la 5 ani.

16. Răspunderea penală este agravată, conform articolului 189 alin. (3) lit. e) din Codul penal, dacă aceleaşi acţiuni sunt soldate cu dobândirea bunurilor cerute, i.e. se pedepsesc cu închisoare de la 7 la 10 ani și cu amendă în mărime de la 1850 la 2350 de unități convenționale.

17. Curtea observă că, deși autorul excepției de neconstituționalitate a pretins că prevederile contestate ar încălca articolele 1 (care stabilește că Republica Moldova este un stat de drept), 4 (care instituie obligativitatea respectării tratatelor internaționale la care Republica Moldova este parte), 20 (care garantează accesul liber la justiție) și 54 (care stabilește cazurile în care pot fi restrânse anumite drepturi sau libertăți și că restrângerile trebuie să fie proporționale) din Constituție, în esență, acesta își exprimă dezacordul cu opțiunea legislatorului de a stabili o pedeapsă penală mai aspră pentru șantajul soldat cu dobândirea unor bunuri. În opinia sa, legislatorul ar fi trebuit să stabilească aceeași pedeapsă pentru infracțiunea de șantaj, indiferent dacă făptuitorul a dobândit sau nu bunuri prin comiterea infracțiunii în discuție.

18. Sub acest aspect, Curtea notează că, potrivit articolului 72 alin. (3) lit. n) din Constituţie, Parlamentul are competenţa exclusivă de a reglementa prin lege organică infracţiunile, pedepsele şi regimul executării acestora. În virtutea acestei prevederi constituţionale, legislatorul este liber să aprecieze, pe lângă pericolul social în funcţie de care urmează să stabilească natura juridică a faptei incriminate, şi condiţiile răspunderii juridice pentru această faptă, sub rezerva justificării alegerilor sale din punct de vedere constituțional.

19. Așadar, incriminarea faptelor și stabilirea pedepsei pentru acestea ţin de competenţa Parlamentului şi se bazează pe raţiuni de politică penală. Parlamentul posedă, în acest sens, o marjă discreţionară, în măsura în care nu afectează de o manieră nejustificată drepturile fundamentale ale persoanei (DCC nr. 49 din 31 mai 2018, § 29).

20. Raportând cele menţionate supra la pretinsa problemă de neconstituţionalitate cu care a fost sesizată, Curtea costată că fapta incriminată de articolul 189 alin. (1) din Codul penal şi, respectiv, circumstanța agravantă prevăzută la alineatul (3) lit. e) a aceluiași articol diferă atât din perspectiva materialităţii lor, cât şi din perspectiva gradului de prejudiciabilitate. Dobândirea unor bunuri ca urmare a comiterii infracțiunii de șantaj constituie o situație care îi conferă infracțiunii în discuție un grad de prejudiciabilitate mai proeminent. Din acest motiv, este firesc ca șantajul soldat cu dobândirea unor bunuri să fie pedepsit mai dur decât șantajul care nu a implicat producerea unor asemenea consecințe.

21. În cele din urmă, instanțelor de judecată le revine sarcina de a individualiza în fiecare caz particular pedeapsa care trebuie aplicată unei persoane, luându-se în considerare toate circumstanțele relevante.

22. Având în vedere cele menționate supra, Curtea conchide că excepția de neconstituționalitate este vădit nefondată și, prin urmare, trebuie respinsă ca inadmisibilă.

Din aceste motive, în baza articolului 26 din Legea cu privire la Curtea Constituțională și a articolelor 61 alin. (3) şi 64 din Codul jurisdicției constituționale, Curtea Constituțională

D E C I D E: 

1. Se declară inadmisibilă sesizarea privind excepția de neconstituționalitate a articolului 189 alin. (3) lit. e) din Codul penal, ridicată de dl Andrei Pritulenco, parte în dosarul nr. 1-24/2016, pendinte la Judecătoria Anenii Noi, sediul Bender.

2. Prezenta decizie este definitivă, nu poate fi supusă niciunei căi de atac, intră în vigoare la data adoptării şi se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

Președinte                                                                                        Vladimir ŢURCAN

Chișinău, 12 septembrie 2019
DCC nr. 88
Dosarul nr. 144g/2019

Tel.: +373 22 25-37-08
Fax.: +373 22 25-37-46
Total vizitatori: 6570610  //   Vizitatori ieri: 2796  //   azi: 1106  //   Online: 122
Acces rapid