Decizia nr. 79 din 28.05.2019

Decizia nr. 79 din 28.05.2019 de inadmisibilitate a sesizării nr. 100g/2019 privind excepția de neconstituționalitate a termenului „neînsemnată” din articolul 78 alin. (2) din Codul contravențional (vătămarea neînsemnată)


Subiectul sesizării: Curtea de Apel Chişinău, Serghei Mocanu


Decizia:
1. d_79_2019_100g_2019_rou.pdf
2. d_79_2019_100g_2019_rus.pdf


Sesizări:


DECIZIE
DE INADMISIBILITATE
a sesizării nr. 100g/2019
privind excepția de neconstituționalitate a termenului „neînsemnată” din articolul 78 alin. (2) din Codul contravențional
(vătămarea neînsemnată)

CHIŞINĂU
28 mai 2019

Curtea Constituțională, judecând în componența:
dlui Mihai POALELUNGI, președinte,
dlui Aurel BĂIEȘU,
dlui Corneliu GURIN,
dlui Artur REȘETNICOV,
dlui Veaceslav ZAPOROJAN, judecători,
cu participarea dnei Dina Musteaţa, grefier,


Având în vedere sesizarea depusă pe 21 mai 2019,
Înregistrată pe aceeași dată,
Examinând admisibilitatea sesizării menționate,
Având în vedere actele și lucrările dosarului,
Deliberând pe 28 mai  2019 în camera de consiliu,

Pronunță următoarea decizie:

ÎN FAPT

1. La originea cauzei se află excepția de neconstituționalitate a termenului „neînsemnată” din articolul 78 alin. (2) din Codul contravențional, ridicată de către dl Serghei Mocanu în dosarul nr. 4r-4033/2018, pendinte la Curtea de Apel Chișinău.

2. Sesizarea privind excepția de neconstituționalitate a fost depusă la Curtea Constituțională pe 21 mai 2019 de către un complet format din dnii judecători Ghenadie Morozan, Alexandru Spoială și Mihail Diaconu din cadrul Curții de Apel Chișinău, în baza articolului 135 alin. (1) literele a) și g) din Constituție.

A. Circumstanțele litigiului principal 

3. Pe rolul Curții de Apel Chișinău se află cauza contravențională privind procesul-verbal cu privire la contravenția comisă de dl Serghei Mocanu, contravenție prevăzută de articolul 78 alin. (2) din Codul contravențional [vătămarea intenționată ușoară a integrității corporale care a provocat o dereglare de scurtă durată a sănătății sau o pierdere neînsemnată, dar stabilă, a capacității de muncă].

4.  Pe 14 mai 2019, în cadrul ședinței de judecată, dl Serghei Mocanu a ridicat excepția de neconstituționalitate a termenului „neînsemnată” din articolul 78 alin. (2) din Codul contravențional.

5.  Prin încheierea Curții de Apel Chișinău s-a dispus trimiterea sesizării la Curtea Constituțională, în vederea soluționării excepției. 

B. Legislația pertinentă 

6. Prevederile relevante ale Constituției sunt următoarele:  

Articolul 23

Dreptul fiecărui om de a-şi cunoaște drepturile şi îndatoririle

„(1) Fiecare om are dreptul să i se recunoască personalitatea juridică.

(2) Statul asigură dreptul fiecărui om de a-şi cunoaște drepturile şi îndatoririle. În acest scop statul publică şi face accesibile toate legile şi alte acte normative.”

7. Prevederile relevante ale Codului contravențional, adoptat prin Legea nr. 218 din 24 octombrie 2008, sunt următoarele:

Articolul 78

 Vătămarea integrității corporale

„(1) Maltratarea sau alte acțiuni violente care au cauzat vătămare neînsemnată a integrității corporale

se sancționează cu amendă de la 15 la 30 de unități convenționale sau cu muncă neremunerată în folosul comunității de la 20 la 40 de ore, sau cu arest contravențional de la 5 la 10 zile.

(2) Vătămarea intenționată ușoară a integrității corporale care a provocat o dereglare de scurtă durată a sănătății sau o pierdere neînsemnată, dar stabilă, a capacității de muncă

se sancționează cu amendă de la 30 la 45 de unități convenționale sau cu muncă neremunerată în folosul comunității de la 40 la 60 de ore, sau cu arest contravențional de la 10 la 15 zile.” 

ÎN DREPT 

A. Argumentele autorului excepției de neconstituționalitate 

8. În argumentarea excepției de neconstituționalitate, autorul consideră că, din cauza neclarității și imprevizibilității textului contestat, justițiabilul este privat de posibilitatea de a prevedea în ce condiții ar urma să fie sancționat de judecată în baza articolului 78 alin. (2) din Codul contravențional. Norma contestată i-ar acorda instanței o marjă largă de discreție.

9. De asemenea, autorul sesizării notează că în Codul deontologic al avocatului nu există o definiție a termenului „neînsemnată”.

10. În opinia sa, prevederile contestate contravin articolelor 1 alin. (3), 16, 23 alin. (1) și (2) și 54 din Constituție. 

B. Aprecierea Curții 

11. Examinând admisibilitatea sesizării, Curtea constată următoarele.

12. În conformitate cu articolul 135 alin. (1) lit. a) din Constituție, controlul constituționalității legilor, în prezenta cauză a unor prevederi din Codul contravențional, ține de competența Curții Constituționale.

13. Curtea constată că excepția de neconstituționalitate a fost ridicată de către dl Serghei Mocanu în dosarul nr. 4r-4033/2018, pendinte la Curtea de Apel Chișinău. Astfel, sesizarea este formulată de către subiectul căruia i s-a conferit acest drept, în baza articolului 135 alin. (1) literele a) și g) din Constituție.

14. Obiectul excepției de neconstituționalitate îl constituie termenul „neînsemnată” din articolul 78 alin. (2) din Codul contravențional. Potrivit autorului excepției de neconstituționalitate, prevederile contestate nu respectă exigențele previzibilității și clarității.

15. Condiția previzibilității este îndeplinită atunci când justițiabilul poate cunoaște, din chiar textul normei juridice pertinente, iar la nevoie cu ajutorul interpretării acesteia de către instanțe sau cu ajutorul unor juriști profesioniști, care sunt acțiunile și omisiunile ce-i pot angaja răspunderea penală și care este pedeapsa care îi poate fi aplicată, în cazul încălcării unei norme (Seychell v. Malta, 28 august 2018, § 41).

16. Cu referire la critica de neconstituționalitate raportată la articolul 23 din Constituție, Curtea apreciază că aceasta nu poate fi reținută, deoarece prevederile contestate nu sunt de natură să încalce criteriile referitoare la claritate și precizie. Curtea constată existența Regulamentului de apreciere medico-legală a gravității vătămării corporale din 27 iunie 2003 emis de către Ministerul Sănătății, care dă o apreciere medico-legală a gravității vătămării integrității corporale sau a sănătății și care menționează, în pct. 74, că „din vătămări neînsemnate fac parte leziunile ce nu generează o dereglare a sănătății mai mult de 6 zile sau o incapacitate permanentă de muncă”. Acest regulament face parte din cadrul normativ al Republicii Moldova, iar interpretul legii contravenționale trebuie să-l aibă în vedere.

17. Având în vedere cele menționate supra, Curtea consideră că textul supus controlului de constituționalitate este suficient de clar  și de previzibil pentru destinatarii săi. Prin urmare, excepția de neconstituționalitate este nefondată. 

Din aceste motive, în baza articolului 26 din Legea cu privire la Curtea Constituțională și a articolelor 61 alin. (3) și 64 din Codul jurisdicției constituționale, Curtea Constituțională 

D E C I D E: 

1.  Se declară inadmisibilă sesizarea privind excepția de neconstituționalitate a textului „neînsemnată” din articolul 78 alin. (2) din Codul contravențional, ridicată de către dl Serghei Mocanu în dosarul nr. 4r-4033/2018, pendinte la Curtea de Apel Chișinău. 

2.  Prezenta decizie este definitivă, nu poate fi supusă niciunei căi de atac, intră în vigoare la data adoptării și se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.


Președinte                                                                     Mihai POALELUNGI

Chișinău, 28 mai 2019
DCC nr. 79
Dosarul nr. 100g/2019


Tel.: +373 22 25-37-08
Fax.: +373 22 25-37-46
Total vizitatori: 6409181  //   Vizitatori ieri: 3010  //   azi: 1849  //   Online: 50
Acces rapid