Decizie Nr. 29 din 31.03.2017

Decizie nr.29 din 31.03.2017 de inadmisibilitate a sesizării nr. 29g/2017 privind excepţia de neconstituţionalitate a articolului 11 alin.(3) din Legea nr. 139 din 2 iulie 2010 privind dreptul de autor şi drepturile conexe(dreptul de distribuire a operei)


Subiectul Sesizării: Curtea de Apel Chişinău, completul de judecată Mihail Ciugureanu, Anatolie Minciuna și Liudmila Popova

Fişiere:
1. ro-d2931032017ro3cd20.pdf


Sesizări:


1. La originea cauzei se află excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor articolului 11 alin.(3) din Legea nr. 139 din 2 iulie 2010 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, ridicată de avocatul Verginia Baltag, în dosarul nr.2a-3303/16, pendinte la Curtea de Apel Chișinău.

2. Excepţia de neconstituţionalitate a fost depusă la Curtea Constituţională la 16 martie 2017 de către completul de judecată (Mihail Ciugureanu, Anatolie Minciuna, Liudmila Popova) din cadrul Curţii de Apel Chişinău, în temeiul articolului 135 alin.(1) lit. a) şi g) din Constituţie, astfel cum a fost interpretat prin Hotărârea Curţii Constituţionale nr.2 din 9 februarie 2016, precum şi al Regulamentului privind procedura de examinare a sesizărilor depuse la Curtea Constituţională.

A. Circumstanţele litigiului principal

3. La 13 iunie 2016 Judecătoria Grigoriopol a pronunțat o hotărâre prin care a respins cererea de chemare în judecată depusă de E.T. împotriva „Amazon.com, Inc.", prin care reclamantul a solicitat constatarea încălcării dreptului de autor și încasarea despăgubirilor.

4. Ulterior, hotărârea Judecătoriei Grigoriopol din 13 iunie 2016 a fost contestată de E.T la Curtea de Apel Chișinău.

5. La 15 februarie 2017 în ședința de judecată avocatul Verginia Baltag a solicitat ridicarea excepției de neconstituționalitate a articolului 11 alin.(3) din Legea nr.139 din 2 iulie 2010 privind dreptul de autor şi drepturile conexe.

6. Prin încheierea Curții de Apel Chișinău din 15 februarie 2017 s-a dispus suspendarea procesului și remiterea sesizării Curții Constituţionale pentru soluţionare.

7. Prevederile relevante ale Constituţiei (republicată în M.O., 2016, nr. 78, art. 140) sunt următoarele:

Articolul 4

Drepturile şi libertăţile omului

„(1) Dispoziţiile constituţionale privind drepturile şi libertăţile omului se interpretează şi se aplică în concordanţă cu Declaraţia Universală a Drepturilor Omului, cu pactele şi cu celelalte tratate la care Republica Moldova este parte.

(2) Dacă există neconcordanţe între pactele şi tratatele privitoare la drepturile fundamentale ale omului la care Republica Moldova este parte şi legile ei interne, prioritate au reglementările internaţionale."

Articolul 8

Respectarea dreptului internaţional şi

a tratatelor internaţionale

„(1) Republica Moldova se obligă să respecte Carta Organizaţiei Naţiunilor Unite şi tratatele la care este parte, să-şi bazeze relaţiile cu alte state pe principiile şi normele unanim recunoscute ale dreptului internaţional.

(2) Intrarea în vigoare a unui tratat internaţional conținând dispoziţii contrare Constituţiei va trebui precedată de o revizuire a acesteia."

Articolul 9

Principiile fundamentale privind proprietatea

„(1) Proprietatea este publică şi privată. Ea se constituie din bunuri materiale şi intelectuale.

(2) Proprietatea nu poate fi folosită în detrimentul drepturilor, libertăţilor şi demnităţii omului.

[...]"

Articolul 46

Dreptul la proprietate privată şi protecţia acesteia

„(1) Dreptul la proprietate privată, precum şi creanţele asupra statului sunt garantate.

(2) Nimeni nu poate fi expropriat decât pentru o cauză de utilitate publică, stabilită potrivit legii, cu dreaptă şi prealabilă despăgubire.

[...]"

8. Prevederile relevante ale Legii nr. 139 din 2 iulie 2010 privind dreptul de autor şi drepturile conexe (M.O., 2010, nr. 191-193, art. 630) sunt următoarele:

Articolul 11

Drepturile patrimoniale exclusive

„(1) Autorul sau alt titular al dreptului de autor are dreptul exclusiv să efectueze, să permită sau să interzică valorificarea operei, inclusiv prin:

a) reproducerea operei;

b) distribuirea originalului sau a exemplarelor operei;

c) închirierea exemplarelor operei, cu excepţia operelor de arhitectură şi a operelor de artă aplicată;

d) importul exemplarelor operei în vederea distribuirii, inclusiv al exemplarelor confecţionate cu consimțământul autorului sau al altui titular al dreptului de autor;

e) demonstrarea publică a operei;

f) interpretarea publică a operei;

g) comunicarea publică a operei prin eter, inclusiv prin satelit (tele-radiodifuziune), sau prin cablu;

h) retransmiterea simultană şi fără modificări, prin eter sau prin cablu, a operei transmise prin eter sau prin cablu;

i) punerea la dispoziţie în regim interactiv a operei;

j) traducerea operei;

k) transformarea, adaptarea, aranjamentul sau alte modificări ale operei,

cu excepţia cazurilor când efectuarea unor acţiuni din cele enumerate la lit. a)-k) nu se încadrează în forma de exprimare a operei şi pentru care nu pot fi stabilite sancţiuni.

(2) Autorul sau alt titular al drepturilor patrimoniale exclusive de autor are dreptul la o remuneraţie echitabilă. Cuantumul şi modul de achitare a remuneraţiei de autor pentru fiecare caz şi mod de valorificare a operei se stabilesc în contractul de autor sau în contractele pe care organizaţiile de gestiune colectivă a drepturilor patrimoniale le-au încheiat cu utilizatorii.

(3) Dreptul de distribuire menţionat la alin.(1) lit. b) se epuizează odată cu prima vânzare sau cu altă primă transmitere a dreptului de proprietate asupra originalului ori exemplarelor operei pe teritoriul Republicii Moldova.

[...]"

1. Se declară inadmisibilă sesizarea privind excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor articolului 11 alin.(3) din Legea nr. 139 din 2 iulie 2010 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, ridicată de avocatul Verginia Baltag, în dosarul nr.2a-3303/16, pendinte la Curtea de Apel Chișinău.

2. Prezenta decizie este definitivă, nu poate fi supusă nici unei căi de atac, intră în vigoare la data adoptării şi se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

11. Examinând admisibilitatea sesizării privind excepția de neconstituționalitate, Curtea constată următoarele.

12. În conformitate cu articolul 135 alin.(1) lit. a) din Constituţie, controlul constituţionalităţii legilor, în speţă a Legii nr. 139 din 2 iulie 2010 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, ţine de competenţa Curţii Constituţionale.

13. Curtea constată că excepţia de neconstituţionalitate, fiind ridicată de avocatul Verginia Baltag, în dosarul nr.2a-3303/16, pendinte la Curtea de Apel Chișinău, este formulată de subiectul abilitat cu acest drept, în temeiul art.135 alin.(1) lit. a) şi g) din Constituţie, astfel cum a fost interpretat prin Hotărârea Curţii Constituţionale nr. 2 din 9 februarie 2016.

14. Curtea reiterează că prerogativa de a soluţiona excepţiile de neconstituţionalitate, cu care a fost învestită prin articolul 135 alin.(1) lit. g) din Constituţie, presupune stabilirea corelaţiei dintre normele contestate şi textul Constituţiei, ţinând cont de principiul supremaţiei acesteia şi de pertinenţa prevederilor contestate pentru soluţionarea litigiului principal în instanţele de judecată.

15. În speță, Curtea reține că obiectul excepției de neconstituționalitate îl constituie articolul 11 alin.(3) din Legea nr. 139 din 2 iulie 2010 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, care prevede:

„(3) Dreptul de distribuire menţionat la alin.(1) lit. b) se epuizează odată cu prima vânzare sau cu altă primă transmitere a dreptului de proprietate asupra originalului ori exemplarelor operei pe teritoriul Republicii Moldova."

16. Curtea observă că autorul excepției pretinde că dispozițiile legale contestate în lipsa sintagmei „cu autorizarea autorului" contravin prevederilor constituționale ale articolelor 4, 8, 9 și 46.

17. Curtea menționează că în prezenta cauză criticile de neconstituţionalitate formulate nu relevă un real raport de contrarietate între norma legală contestată şi textele fundamentale invocate, ci evidenţiază, mai degrabă, o lacună legislativă, care, în interpretarea autorului excepţiei, are consecinţe de natură să afecteze dreptul fundamental la proprietate.

18. Astfel, cu referire la dreptul patrimonial al autorului asupra operei, Curtea constată că norma contestată urmează a fi aplicată și interpretată în coroborare cu articolul 11 alin.(1) din Legea nr. 139 din 2 iulie 2010 privind dreptul de autor şi drepturile conexe care stabilește că autorul sau alt titular al dreptului de autor are dreptul exclusiv să efectueze, să permită sau să interzică valorificarea operei.

19. Prin urmare, în contextul normei invocate nici o valorificare a operei precum reproducerea, distribuirea originalului sau a exemplarelor operei, demonstrarea sau interpretarea publică a operei, etc. nu are loc fără a fi autorizată de autorul operei.

20. Totodată, cu referire la invocarea de către autorul excepției a Acordului O.M.P.I. privind dreptul de autor din 20 decembrie 1996, ratificat de Republica Moldova prin Hotărârea Parlamentului nr.1452-XIII din 28 ianuarie 1998, Curtea menționează articolul 2 alin.(1) din Legea nr. 139 din 2 iulie 2010 privind dreptul de autor şi drepturile conexe care stabilește expres că „în cazul în care un tratat internaţional la care Republica Moldova este parte stabileşte alte norme decât cele prevăzute de prezenta lege, se aplică normele tratatului internațional".

21. Curtea constată că susţinerile autorului excepţiei, potrivit cărora omiterea sintagmei „cu autorizarea autorului" drept condiție de epuizare a dreptului de distribuire a operei, au caracterul unor propuneri de lege ferenda. În acest sens, formularea în motivarea unei excepţii, a unor argumente ce se referă la modificarea legislativă a textului legal criticat nu poate constitui o veritabilă excepţie de neconstituţionalitate. În exercitarea rolului său de garant al Constituţiei, Curtea Constituţională nu se poate transforma în legiuitor pozitiv fără a încălca astfel dispoziţiile constituționale ale articolului 60 alin.(1), potrivit cărora Parlamentul este unica autoritate legislativă a statului.

22. Concluzionând cele menţionate, Curtea reţine că excepţia de neconstituţionalitate ce face obiectul prezentei speţe este neîntemeiată şi nu poate fi acceptată pentru examinare în fond.

Tel.: +373 22 25-37-08
Fax.: +373 22 25-37-46
Total vizitatori: 3878689  //   Vizitatori ieri: 2720  //   azi: 192  //   Online: 32


Acces rapid